Koszty robót budowlanych. Ustalanie wartości i rozliczanie zamówień publicznych - Radosław Sekunda

Koszty robót budowlanych. Ustalanie wartości i rozliczanie zamówień publicznych

Radosław Sekunda

110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8286-795-4
Data wydania 1 stycznia 2022
Język: Polski
Liczba stron: 250
Rozmiar pliku: 2,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja zawiera zbiór rekomendacji, których wdrożenie może przynieść zamawiającym i wykonawcom realne i wymierne korzyści. Rekomendacje te obejmują obszar:

• szacowania przez zamawiających wartości zamówień publicznych na roboty budowlane realizowane w formule „wybuduj” oraz „zaprojektuj i wybuduj”,

• kalkulacji ceny oferty przez wykonawców robót budowlanych (sporządzania kosztorysów ofertowych oraz tabel wartości elementów zryczałtowanych),

• zmiany wynagrodzenia z tytułu realizacji robót dodatkowych, robót zamiennych, rezygnacji z realizacji robót budowlanych wchodzących w zakres zamówienia podstawowego, zmiany cen i stawek czynników produkcji budowlanej lub realizacji robót budowlanych w przedłużonym czasie na ich ukończenie,

• rozliczania zamówień na roboty budowlane.

Istotną część książki stanowi wykaz najczęściej popełnianych błędów w zakresie ustalania i rozliczania robót budowlanych, analiza dynamiki cen i stawek czynników produkcji budowlanej (w tym cen wyrobów stalowych, wyrobów drzewnych, styropianu i asfaltu) w Polsce w okresie od I kwartału 2020 r. do II kwartału 2022 r., czyli wystąpienia pandemii COVID-19 oraz wojny w Ukrainie.

W opracowaniu przedstawiono również rodzaje wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych oraz analizę składników cenotwórczych robót budowlanych ze słownikiem pojęć stosowanych w ekonomice budownictwa. Odwołano się do aktów prawnych regulujących szacowanie wartości zamówień publicznych, a także przytoczono orzecznictwo i opinie Urzędu Zamówień Publicznych w tej materii.

Książka zainteresuje rzeczoznawców majątkowych, kosztorysantów, pracowników administracji oraz adwokatów i radców prawnych.

Spis treści

 

Skróty i oznaczenia  | str. 9

1. Wprowadzenie  | str. 13

2. Słownik pojęć  | str. 15

3. Wynagrodzenie za roboty budowlane  | str. 25

3.1. Wynagrodzenie na podstawie ustalonej podstawy do jego obliczenia  | str. 27

3.2. Wynagrodzenie kosztorysowe  | str. 27

3.3. Wynagrodzenie ryczałtowe  | str. 29

3.4. Wynagrodzenie mieszane  | str. 30

4. Składniki wynagrodzenia  | str. 32

4.1. Koszty bezpośrednie  | str. 32

4.2. Koszty pośrednie  | str. 34

4.3. Zysk  | str. 36

5. Ceny i stawki czynników produkcji budowlanej w latach 2020–2022  | str. 39

5.1. Wpływ pandemii COVID-19  | str. 40

5.1.1. Ceny materiałów  | str. 40

5.1.2. Stawki robocizny  | str. 62

5.1.3. Ceny najmu i pracy sprzętu  | str. 67

5.1.4. Koszty pośrednie  | str. 68

5.1.5. Koszty robót budowlanych i obiektów budowlanych  | str. 69

5.2. Wpływ wojny na Ukrainie  | str. 74

5.2.1. Powiązania gospodarcze Polski z Rosją, Ukrainą i Białorusią istotne z punktu widzenia branży budowlanej  | str. 74

5.2.1.1. Import  | str. 74

5.2.1.2. Migracja zarobkowa  | str. 75

5.2.2. Skutki wojny mające wpływ na krajowy sektor budownictwa  | str. 76

5.2.3. Zmiany cen i stawek czynników produkcji budowlanej  | str. 80

5.2.3.1. Ceny materiałów  | str. 80

5.2.3.2. Stawki robocizny  | str. 88

5.2.3.3. Ceny najmu i pracy sprzętu  | str. 89

5.2.4. Prognozy  | str. 90

6. Ustalenie wartości zamówienia  | str. 93

6.1. Cel ustalenia wartości zamówienia publicznego  | str. 93

6.2. Ogólne zasady szacowania wartości zamówień publicznych  | str. 94

6.3. Szacowanie wartości zamówień publicznych na roboty budowlane  | str. 99

6.4. Nieprawidłowości i uchybienia  | str. 101

7. Kosztorys inwestorski  | str. 103

7.1. Podstawy opracowania kosztorysu inwestorskiego  | str. 103

7.1.1. Dokumentacja projektowa  | str. 104

7.1.1.1. Projekt budowlany i projekt wykonawczy  | str. 105

7.1.1.2. Przedmiar robót  | str. 109

7.1.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  | str. 114

7.1.3. Założenia wyjściowe do kosztorysowania  | str. 118

7.2. Zakres i forma kosztorysu inwestorskiego  | str. 119

7.3. Metodyka sporządzania kosztorysu inwestorskiego  | str. 120

7.3.1. Jednostkowe nakłady rzeczowe  | str. 122

7.3.1.1. Nakłady rzeczowe robocizny  | str. 123

7.3.1.2. Nakłady rzeczowe materiałów głównych i pomocniczych  | str. 124

7.3.1.3. Nakłady rzeczowe pracy sprzętu  | str. 124

7.3.2. Ceny jednostkowe  | str. 124

7.3.2.1. Ceny jednostkowe robót podstawowych  | str. 124

7.3.2.2. Stawki robocizny kosztorysowej  | str. 130

7.3.2.3. Ceny jednostkowe materiałów  | str. 135

7.3.2.4. Ceny jednostkowe pracy sprzętu i środków transportu technologicznego  | str. 140

7.3.2.5. Koszty pośrednie  | str. 142

7.3.2.6. Zysk kalkulacyjny  | str. 146

7.4. Nieprawidłowości i uchybienia  | str. 150

8. Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów robót budowlanych  | str. 152

8.1. Metoda wskaźnikowa  | str. 152

8.2. Metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych  | str. 157

8.3. Nieprawidłowości i uchybienia  | str. 170

9. Kalkulacja ceny oferty  | str. 171

9.1. Opis sposobu obliczenia ceny  | str. 171

9.2. Kosztorys ofertowy  | str. 172

9.3. Tabela wartości elementów zryczałtowanych  | str. 176

9.4. Nieprawidłowości i uchybienia  | str. 176

10. Kosztorys powykonawczy  | str. 183

10.1. Podstawy sporządzenia kosztorysu powykonawczego  | str. 183

10.2. Zakres kosztorysu powykonawczego  | str. 183

10.3. Nieprawidłowości i uchybienia  | str. 184

11. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy  | str. 185

11.1. Umowne zwiększenie wynagrodzenia w związku z rozszerzeniem zakresu zamówienia  | str. 185

11.2. Umowna zmiana wynagrodzenia w związku z realizacją robót zamiennych  | str. 196

11.3. Umowne zmniejszenie wynagrodzenia w związku z ograniczeniem zakresu zamówienia podstawowego  | str. 198

11.4. Umowna lub sądowa zmiana wynagrodzenia w związku z przedłużeniem czasu na osiągnięcie kamienia milowego (ukończenie etapu zamówienia)  | str. 199

11.5. Umowna zmiana wynagrodzenia w związku ze skróceniem czasu na osiągnięcie kamienia milowego (ukończenie etapu zamówienia)  | str. 201

11.6. Umowna zmiana wynagrodzenia w związku ze zmianą obciążeń publicznoprawnych  | str. 202

11.7. Umowna zmiana wynagrodzenia w związku ze zmianą cen czynników produkcji budowlanej  | str. 203

11.7.1. Umowy długoterminowe  | str. 206

11.7.2. Umowy krótkoterminowe  | str. 214

11.8. Sądowa zmiana wynagrodzenia w związku z nadzwyczajną, gwałtowną zmianą cen czynników produkcji budowlanej grożącą rażącą stratą (rebus sic stantibus)  | str. 215

11.9. Umowna zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności związanych z COVID-19  | str. 226

12. Dobre praktyki gwarantujące optymalizację wydatków  | str. 233

12.1. Rekomendacje dla zamawiających  | str. 233

12.2. Rekomendacje dla wykonawców  | str. 240

Bibliografia  | str. 245

O autorach  | str. 249

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »