Konstytucyjny wzorzec reżimu zatrudnienia członków korpusu służby cywilnej -

Konstytucyjny wzorzec reżimu zatrudnienia członków korpusu służby cywilnej

152,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-742-4
Data wydania 14 maja 2024
Język: Polski
Liczba stron: 527
Rozmiar pliku: 864,7 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 527
Rozmiar pliku: 3,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
152,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

W monografii przedstawiono wykładnię i ocenę obecnie obowiązujących regulacji dotyczących zatrudnienia członków korpusu służby cywilnej oraz propozycje nowych rozwiązań w tej materii. Autor opisuje, jaki reżim zatrudnienia członków korpusu służby cywilnej jest najbardziej prawidłowy z punktu widzenia realizacji jego celu konstytucyjnego, czyli zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa.

Publikacja zawiera zagadnienia dotyczące m.in.:
• ewolucji reżimu zatrudnienia w służbie cywilnej;
• standardów konstytucyjnych dotyczących członków korpusu służby cywilnej;
• form i charakterystyki zatrudnienia w służbie cywilnej (umowa o pracę, mianowanie, powołanie);
• roli i kształtu naborów na wolne stanowiska;
• zakresu podporządkowania urzędników administracji rządowej.

Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków – sędziów, radców prawnych, prokuratorów, adwokatów, a także pracowników organów i urzędów administracji publicznej. Zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa pracy i prawa administracyjnego.

Spis treści

SPIS TREŚCI
Wykaz skrótów  9
Wstęp  13
Rozdział 1
Służba cywilna w strukturze państwa – ujęcie ustrojowe  27
1.1. Państwo jako struktura organizacyjna  27
1.2. Zjawisko administracji – definicja, rola i znaczenie  39
1.3. Administracja publiczna w strukturze państwa  58
1.4. Administracja publiczna w prawie międzynarodowym i unijnym  72
1.5. Zakres podmiotowy administracji rządowej  90
1.6. Służba cywilna i korpus służby cywilnej a administracja rządowa  99
1.6.1. Działanie korpusu służby cywilnej w urzędach administracji rządowej  99
1.6.2. Członkowie korpusu służby cywilnej a pozostali pracownicy administracji rządowej  104
1.6.3. Metody wyznaczania zakresu działania służby cywilnej  108
1.6.4. Szczególne rozwiązania dotyczące kształtowania zakresu podmiotowego korpusu służby cywilnej  116
1.6.5. Uwagi podsumowujące  122
Rozdział 2
Wymogi stawiane służbie cywilnej i członkom korpusu służby cywilnej na gruncie ustawy zasadniczej  125
2.1. Uwagi wstępne – szczególna rola art. 153 ust. 1 Konstytucji RP  125
2.2. Zawodowość  140
2.2.1. Ujęcie słownikowe  140
2.2.2. Zawodowość na gruncie Konstytucji i ustaw zwykłych  143
2.2.3. Konstytucyjny wzorzec zawodowości korpusu służby cywilnej  162
2.3. Rzetelność  165
2.3.1. Ujęcie słownikowe  165
2.3.2. Rzetelność na gruncie Konstytucji RP i ustaw zwykłych  166
2.3.3. Konstytucyjny wzorzec rzetelności korpusu służby cywilnej  179
2.4. Bezstronność  182
2.4.1. Ujęcie słownikowe  182
2.4.2. Bezstronność na gruncie Konstytucji RP i ustaw zwykłych  183
2.4.3. Konstytucyjny wzorzec bezstronności korpusu służby cywilnej  199
2.5. Neutralność polityczna  201
2.5.1. Ujęcie słownikowe  201
2.5.2. Neutralność polityczna na gruncie Konstytucji RP i ustaw zwykłych  204
2.5.3. Konstytucyjny wzorzec neutralności politycznej korpusu służby cywilnej  216
2.6. Pozostałe wybrane cechy  221
2.6.1. Podleganie korpusu służby cywilnej zwierzchnictwu Prezesa Rady Ministrów  221
2.6.2. Prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach (art. 60 Konstytucji RP)  234
2.6.3. Działanie na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji RP)  239
Rozdział 3
Przeszłość i teraźniejszość zatrudnienia członków korpusu służby cywilnej  245
3.1. Uwagi wstępne  245
3.2. Ewolucja reżimu zatrudnienia w służbie cywilnej  252
3.2.1. Okres międzywojenny  252
3.2.2. Lata 1944–1982  257
3.2.3. Lata 1983–1996  261
3.2.4. Lata 1997–2009  267
3.3. Umowa o pracę w służbie cywilnej  282
3.3.1. Zakres stosowania umowy o pracę  282
3.3.2. Odmienność umowy o pracę w służbie cywilnej od standardu kodeksowego  285
3.3.3. Rodzaje umów o pracę w służbie cywilnej  300
3.3.4. Nabór i pierwsza ocena w służbie cywilnej  305
3.3.5. Uwagi podsumowujące  313
3.4. Mianowanie w służbie cywilnej  322
3.4.1. Zakres stosowania mianowania  322
3.4.2. Realizacja cech mianowania pracowniczego w służbie cywilnej  324
3.4.3. Uwagi podsumowujące  348
3.5. Powołanie w służbie cywilnej  354
Rozdział 4
Wnioski i uwagi de lege ferenda  375
4.1. Uwagi wstępne  375
4.2. Aspekt negatywny norm konstytucyjnych dotyczących korpusu służby cywilnej  380
4.2.1. Rodzaje reżimów zatrudnienia  380
4.2.2. Zatrudnienie penalne  382
4.2.3. Zatrudnienie ustrojowe  385
4.2.4. Zatrudnienie cywilnoprawne  387
4.3. Ocena reżimu pracowniczego  399
4.3.1. Cechy stosunku pracy in genere a wymogi konstytucyjne zatrudnienia członków korpusu służby cywilnej  399
4.3.2. Stosunek pracy nawiązany na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, wyboru i powołania  413
4.3.3. Umowny i nominacyjny stosunek pracy  417
4.4. Ocena reżimu służbowego  428
4.4.1. Charakterystyka prawa i stosunku administracyjnego  428
4.4.2. Charakterystyka stosunku służbowego  436
4.5. Uwagi końcowe – wnioski  454
Zakończenie  475
Bibliografia  485