Komitet praw człowieka ONZ. Wybór orzecznictwa - Katarzyna Sękowska-Kozłowska

Komitet praw człowieka ONZ. Wybór orzecznictwa

Katarzyna Sękowska-Kozłowska

88,78 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-1879-2
Data wydania 2009
Język: Polski
Liczba stron: 400
Rozmiar pliku: 5,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
88,78 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Niniejsza książka jest pierwszą polską publikacją prezentującą dorobek orzeczniczy Komitetu Praw Człowieka ONZ, organu czuwającego nad implementacją przez państwa postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych (Obywatelskich) i Politycznych, którego stroną Polska jest od 1977 roku. Autorzy dokonali wyboru i tłumaczenia kilkudziesięciu najciekawszych decyzji tego organu wydanych na przestrzeni przeszło dwudziestu lat w trybie procedury rozpatrywania skarg indywidualnych. Publikacja ma na celu ukazanie znaczącego wkładu Komitetu Praw Człowieka w rozwój międzynarodowego standardu praw człowieka. Prezentowane orzeczenia podejmują interesujące kwestie związane z realizacją takich fundamentalnych praw i wolności jak m.in. prawo do życia, zakaz tortur, zakaz dyskryminacji, wolność słowa, prawo do sądu czy prawo do prywatności.

Spis treści

Wstęp
Instytucja skargi indywidualnej do Komitetu Praw Człowieka ONZ (Roman Wieruszewski). 9
Rozdział I Zakaz dyskryminacji. 17
Dyskryminacyjne działania pracodawcy mające skłonić pracownika do rezygnacji z pracy (tłum. Łukasz Horała) Sprawa Timmerman p. Holandii, decyzja z dnia 29 października 1999 r., skarga nr 871/1999. 17
Finansowanie przez państwo szkół rzymsko-katolickich jako dyskryminacja na tle religijnym (tłum. Łukasz Horała) Sprawa Waldman p. Kanadzie, decyzja z dnia 3 listopada 1999 r., skarga nr 694/1996. 20
Odpowiedzialność dowódcy jednostek granicznych NRD za zabójstwa osób nielegalnie przekraczających granicę z RFN (tłum. Aleksandra Gliszczyńska) Sprawa Baumgarten p. Niemcom, decyzja z dnia 31 lipca 2003 r., skarga nr 960/2000. 37
Odmowa przyznania świadczeń emerytalnych homoseksualnemu partnerowi zmarłego kombatanta (tłum. Łukasz Horała) Sprawa Young p. Australii, decyzja z dnia 6 sierpnia 2003 r., skarga nr 941/2000. 55
Rozdział II Prawo do życia. 73 Zgon aresztanta na skutek warunków panujących w areszcie (tłum. Katarzyna Sękowska-Kozłowska) Sprawa Lantsova p. Federacji Rosyjskiej, decyzja z dnia 26 marca 2002 r., skarga nr 763/1997. 73
Wydalenie osoby do państwa, w którym została skazana na karę śmierci (tłum. Katarzyna Sękowska-Kozłowska) Sprawa Judge p. Kanadzie, decyzja z dnia 5 sierpnia 2003 r., skarga nr 829/1998 80
Rozdział III Zakaz tortur, okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania 111
Brak udzielenia rodzinie skazanego informacji o dacie egzekucji i miejscu pochówku (tłum. Katarzyna Sękowska-Kozłowska) Sprawa Staselovich p. Białorusi, decyzja z dnia 3 kwietnia 2003 r., skarga nr 887/1999. 111
Rozdział IV Wolność osobista. 119
Bezprawność postanowienia o przymusowym umieszczeniu osoby w szpitalu psychiatrycznym (tłum. Aleksandra Gliszczyńska) Sprawa Fijałkowska p. Polsce, decyzja z dnia 26 lipca 2005 r., skarga nr 1061/2002. 119
Rozdział V Prawo osób pozbawionych wolności do godnego traktowania. 129
Brak przedstawienia zatrzymanemu zarzutów; odmowa wglądu w dokumentację lekarską (tłum. Katarzyna Sękowska-Kozłowska) Sprawa Zheludkova p. Ukrainie, decyzja z dnia 29 października 2002 r., skarga nr 726/1996. 129
Rozdział VI Wolność poruszania się. 141
Określenie miejsca przymusowego pobytu wobec osoby, której przyznano status uchodźcy (tłum. Katarzyna Sękowska-Kozłowska) Sprawa Karker p. Francji, decyzja z dnia 26 października 2000 r., skarga nr 833/1998. 141
Rozdział VII Prawo do sądu. 151
Przewlekłość postępowania w sprawie dotyczącej zwolnienia z pracy urzędnika państwowego (tłum. Aleksandra Gliszczyńska) Sprawa Casanovas p. Francji, decyzja z dnia 19 lipca 1994 r., skarga nr 441/1990. 151
Osądzenie przez "trybunał sędziów bez twarzy" oraz warunki uwięzienia (tłum. Aleksandra Gliszczyńska) Sprawa Polay Campos p. Peru, decyzja z dnia 6 listopada 1997 r., skarga nr 577/1994. 157
Bezprawne aresztowanie i brak rzetelnego procesu osób podejrzanych o udział w zamachu stanu (tłum. Aleksandra Gliszczyńska) Sprawa Domukovsky i inni p. Gruzji, decyzja z dnia 6 kwietnia 1998 r., skargi nr 623/1995, 624/1995, 626/1995 i 627/1995 . 166
Odmowa mianowania na wyższy stopień wojskowy (tłum. Aleksandra Gliszczyńska) Sprawa Kolanowski p. Polsce, decyzja z dnia 6 sierpnia 2003 r., skarga nr 837/1998. 188
Rozdział VIII Prawo do prywatności. 195
Kryminalizacja kontaktów homoseksualnych (tłum. Łukasz Horała) Sprawa Toonen p. Australii, decyzja z dnia 31 marca 1994 r., skarga nr 488/1992. 195
Arbitralna ingerencja w życie rodzinne i mir domowy oraz pojęcie "własnego kraju" w sprawie deportacyjnej (tłum. Aleksandra Gliszczyńska) Sprawa Canepa p. Kanadzie, decyzja z dnia 3 kwietnia 1997 r., skarga nr 558/1993. 208
Wydalenie rodziców małoletniego obywatela Państwa-strony (tłum. Łukasz Horała) Sprawa Winata p. Australii, decyzja z dnia 26 lipca 2001 r., skarga nr 930/2000. 219
Odmowa dokonania zabiegu przerwania ciąży w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia kobiety (tłum. Katarzyna Sękowska-Kozłowska) Sprawa Llantoy Huamán p. Peru, decyzja z dnia 24 października 2005 r., skarga nr 1153/2003. 233
Rozdział IX Wolność wypowiedzi. 243
Zakaz umieszczania reklamy komercyjnej w języku angielskim w przestrzeni publicznej (tłum. Łukasz Horała) Sprawa Ballantyne i Davidson, McIntyre p. Kanadzie, decyzja z dnia 31 marca 1993 r., skargi nr 359/1989 i 385/1989. 243
Wolność wypowiedzi działacza związkowego podczas sporu strajkujących z rządem (tłum. Łukasz Horała) Sprawa Jong-Kyu Sohn p. Republice Korei, decyzja z dnia 19 lipca 1995 r., skarga nr 518/1992. 261
Wolność wypowiedzi podczas demonstracji skierowanej przeciwko głowie obcego państwa (tłum. Łukasz Horała) Sprawa Kivenmaa p. Finlandii, decyzja z dnia 31 marca 1994 r., skarga nr 412/1990. 269
Wolność wypowiedzi osoby głoszącej "kłamstwo oświęcimskie" (tłum. Łukasz Horała) Sprawa Faurisson p. Francji, decyzja z dnia 8 listopada 1996 r., skarga nr 550/1993. 280
Odmowa przyjęcia do stowarzyszenia sprawozdawców parlamentarnych (tłum. Łukasz Horała) Sprawa Gauthier p. Kanadzie, decyzja z dnia 7 kwietnia 1999 r., skarga nr 633/1995. 304
Sankcje nałożone w związku z dystrybucją ulotek (tłum. Łukasz Horała) Sprawa Laptsevich p. Białorusi, decyzja z dnia 20 marca 2000 r., skarga nr 780/1997. 322
Odsunięcie od pracy dydaktycznej w szkole autora publikacji antysemickich (tłum. Łukasz Horała) Sprawa Ross p. Kanadzie, decyzja z dnia 18 października 2000 r., skarga nr 736/1997. 327
Rozdział X Prawo do udziału w życiu publicznym. 347 Zwolnienie z pracy na skutek wyników postępowania weryfikacyjnego funkcjonariuszy byłej Służby Bezpieczeństwa (tłum. Katarzyna Sękowska-Kozłowska) Sprawa Kall p. Polsce, decyzja z dnia 14 lipca 1997 r., skarga nr 552/1993. 347
Skreślenie kandydata z listy wyborczej na podstawie wyników egzaminu językowego (tłum. Katarzyna Sękowska-Kozłowska) Sprawa Ignatane p. Łotwie, decyzja z dnia 25 lipca 2001 r., skarga nr 884/1999. 358
Nieproporcjonalność okręgów wyborczych w wyborach samorządowych (tłum. Katarzyna Sękowska-Kozłowska) Sprawa Matyus p. Słowacji, decyzja z dnia 22 lipca 2002 r., skarga nr 923/2000. 367
Pozbawienie urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego na mocy dekretu prezydenckiego (tłum. Aleksandra Gliszczyńska) Sprawa Pastukhov p. Białorusi, decyzja z dnia 5 sierpnia 2003 r., skarga nr 814/1998. 374
Rozdział XI Ochrona mniejszości. 381
Pozbawienie statusu członka mniejszości etnicznej (tłum. Aleksandra Gliszczyńska, Katarzyna Sękowska-Kozłowska) Sprawa Lovelace p. Kanadzie, decyzja z dnia 30 lipca 1981 r., skarga nr 24/1977. 381
Indeks. 391
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »