Kodeks spółek handlowych. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Komentarz -

Kodeks spółek handlowych. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Komentarz

254,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-569-7
Data wydania 13 marca 2024
Język: Polski
Liczba stron: 788
Rozmiar pliku: 1,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 788
Rozmiar pliku: 5,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
254,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Komentarz szczegółowo omawia instytucje prawa handlowego dotyczące transformacji (zmian) formy organizacyjno-prawnej podmiotów gospodarczych w postaci: łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych. Nacisk został położony na aspekt praktyczny publikacji, tj. zagadnienia związane z faktycznym zastosowaniem analizowanych regulacji prawnych w codziennym obrocie gospodarczym. Autorzy – przede wszystkim doradcy transakcyjni – korzystając ze swojego bogatego doświadczenia w obsłudze podmiotów gospodarczych, przybliżyli tę skomplikowaną problematykę.

Drugie wydanie komentarza uwzględnia nowelizację Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życia 15.09.2023 r. i istotnie zmieniła przepisy regulujące transgraniczne i krajowe reorganizacje korporacyjne. W publikacji omówiono m.in. nową instytucję podziału przez wyodrębnienie, a także transgraniczny podział i przekształcenie. Uwzględniono również wprowadzenie do polskiego porządku prawnego prostej spółki akcyjnej oraz możliwość objęcia transformacjami spółki komandytowo-akcyjnej. Analizę poszczególnych regulacji prawnych uzupełnia zbiór wzorcowych dokumentów i pism mających zastosowanie w procedurach łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych.

Opracowanie jest przeznaczone dla menedżerów, przedsiębiorców, a także adwokatów, radców prawnych i sędziów.

Zawarte w publikacji wzory pism są dostępne w wersji elektronicznej (https://www.profinfo.pl/materialy-dodatkowe). Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Spis treści

Wykaz podstawowych skrótów   31

Słowo wstępne   33

Wprowadzenie   35

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych   45

Tytuł IV

Łączenie, podział i przekształcanie spółek   47

Dział I

Łączenie się spółek   47

Rozdział 1

Przepisy ogólne   47

 Art. 491. [Łączenie spółek]   47

 1. Uwagi ogólne   48
 2. Dopuszczalność połączenia   48

III. Ograniczenia w łączeniu się spółek   50

 1. Etapy połączenia   52
 2. Transgraniczne łączenie się spółek   54

 Art. 492. [Sposoby łączenia]   54

 1. Sposoby połączenia – uwagi ogólne   55
 2. Połączenie przez przejęcie   56

III. Połączenie przez zawiązanie nowej spółki   58

 1. Dopłaty   58

 Art. 493. [Rozwiązanie bez postępowania likwidacyjnego, dzień połączenia]   61

 1. Uwagi ogólne   62
 2. Dzień połączenia   62

III. Skutki połączenia   64

 1. Dzień zarejestrowania podwyższenia kapitału
  zakładowego   65

 Art. 494. [Sukcesja uniwersalna praw i obowiązków]   65

 1. Uwagi ogólne   66
 2. Sukcesja uniwersalna   67

III. Sukcesja uniwersalna przy połączeniu spółek   68

 1. Konfuzja   71
 2. Sukcesja w postępowaniu cywilnym   71
 3. Rozliczenie połączenia w ustawie o rachunkowości   71

VII. Sukcesja uniwersalna przy połączeniu w kontekście prawa pracy   72

VIII. Sukcesja uniwersalna w prawie prywatnym międzynarodowym   72

 1. Ograniczona sukcesja administracyjna   73
 2. Zezwolenia i koncesje instytucji finansowej   74
 3. Sukcesja organizacyjna   75

XII. Ujawnienie połączenia w księgach wieczystych
i rejestrach   76

XIII. Wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek łączących się   76

 Art. 495. [Oddzielne zarządzanie majątkiem]   78

 1. Uwagi ogólne   78
 2. Pojęcie odrębnego zarządu   78

III. Okres prowadzenia oddzielnego zarządu   79

 1. Wierzytelności podlegające zaspokojeniu lub zabezpieczeniu   80
 2. Odpowiedzialność solidarna członków organów spółki lub wspólników prowadzących sprawy spółki   80

 Art. 496. [Pierwszeństwo wierzycieli i zabezpieczenie roszczeń]   81

 1. Uwagi ogólne   81
 2. Pierwszeństwo w zaspokojeniu   82

III. Czas trwania uprawnienia   82

 1. Zabezpieczone wierzytelności   82
 2. Zabezpieczenie wierzytelności   83

 Art. 497. [Odpowiednie stosowanie przepisów o powstaniu spółki]   85

 1. Odpowiednie stosowanie przepisów   85
 2. Uchylenie połączenia   86

Rozdział 2

Łączenie się spółek kapitałowych   87

 Art. 498. [Uzgodnienie planu połączenia]   87

 1. Uwagi ogólne   87
 2. Charakter prawny planu połączenia   87

III. Sposób uzgodnienia planu połączenia   88

 1. Modyfikacja uzgodnionego planu połączenia   90

 Art. 499. [Elementy planu połączenia]   91

 1. Uwagi ogólne   92
 2. Wiążący charakter planu połączenia   93

III. Elementy planu połączenia   93

 1. Dokumenty dołączane do planu połączenia   98
 2. Wyjątki dotyczące informacji o stanie księgowym
  spółki   101

 Art. 500. [Zgłoszenie planu połączenia do sądu]   102

 1. Uwagi ogólne. Przegląd stanowisk   102
 2. Sąd rejestrowy właściwy do zgłoszenia planu połączenia. Zakres podmiotowy zgłoszenia   102

III. Obowiązek zgłoszenia planu połączenia. Zakres przedmiotowy zgłoszenia   104

 1. Złożenie planu połączenia do akt rejestrowych   105
 2. Obowiązek ogłoszenia planu połączenia. Termin   105
 3. Wniosek o ogłoszenie planu połączenia w MSiG. Wycena ogłoszenia   106

VII. Wyłączenie obowiązku ogłoszenia w MSiG. Udostępnienie planu połączenia na stronie internetowej spółki   107

VIII. Zakres informacji publikowanych na stronie internetowej spółki   108

 Art. 501. [Sprawozdanie zarządu]   109

 1. Informacje ogólne   110
 2. Termin sporządzenia sprawozdania   110

III. Treść sprawozdania   110

 1. Obowiązek informacyjny   113

 Art. 502. [Badanie planu przez biegłego, wyznaczenie biegłego]   113

 1. Cel badania planu połączenia   113
 2. Wybór biegłego   115

III. Złożenie wniosku do sądu rejestrowego   116

 1. Wynagrodzenie biegłego   116

 Art. 503. [Opinia biegłego]   117

 1. Termin wydania opinii   117
 2. Treść opinii   118

III. Dostęp biegłego do informacji o łączącej się spółce   120

 Art. 5031. [Zwolnienie z obowiązku badania przez biegłego]   121

 1. Zakres możliwych wyłączeń   121
 2. Forma zgody wspólników   122

III. Odpowiednie stosowanie przepisów
art. 311–3121 k.s.h.   123

 Art. 504. [Zawiadomienie wspólników]   123

 1. Uwagi ogólne   124
 2. Treść zawiadomień   124

III. Forma zawiadomień   125

 1. Terminy zawiadomień   126
 2. Rezygnacja z procedury informacyjnej   127
 3. Skutki naruszenia procedury informacyjnej   128

 Art. 505. [Przeglądanie dokumentów przez wspólników]   129

 1. Uwagi ogólne   130
 2. Zakres informacji   131

III. Publikacja dokumentów na stronie internetowej spółki   132

 1. Terminy   132

 Art. 506. [Uchwała o połączeniu]   133

 1. Uwagi ogólne   133
 2. Charakter prawny uchwały   134

III. Uchwała   135

 1. Wymogi formalne uchwały   136
 2. Głosowanie oddzielnymi grupami   138
 3. Treść uchwały   139

VII. Zmiany dokumentów połączeniowych   140

VIII. Forma uchwały   142

 1. Orzecznictwo   142

 Art. 507. [Zgłoszenie uchwały do sądu]   142

 1. Uwagi ogólne   143
 2. Zgłoszenie uchwały o połączeniu do sądu rejestrowego – wzmianka   143

III. Rejestracja połączenia – per incorporationem   148

 1. Rejestracja połączenia – per unionem   149
 2. Rejestracja połączenia – zagadnienia wspólne   150
 3. Formularze stosowane w postępowaniu rejestrowym   151

VII. Rejestracja połączenia – kwestie techniczno-prawne   152

VIII. Załączenie dokumentów, o których mowa w przepisach szczególnych   153

 1. Orzecznictwo   154

 Art. 508. [Ogłoszenie połączenia]   158

 1. Podmiot zobowiązany do dokonania ogłoszenia   158
 2. Treść ogłoszenia i miejsce jego dokonania   159

III. Termin dokonania ogłoszenia   159

 Art. 509. [Powództwo o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności uchwały o połączeniu]   159

 1. Uwagi ogólne   160
 2. Cel regulacji   160

III. Legitymacja bierna   161

 1. Legitymacja czynna   162
 2. Termin wytoczenia powództwa   162
 3. Podstawa zarzutu   162

VII. Podstawa powództwa   164

VIII. Skutki procesowe wytoczenia powództwa   165

 1. Skutki wyroku   166
 2. Odesłanie do art. 423 k.s.h.   168
 3. Odpowiednie stosowanie przepisów   168

XII. Orzecznictwo   168

 Art. 510. [Skutki wyroku, wykreślenie wpisów]   170

 1. Charakter przepisu   170
 2. Rozumienie pojęcia wpisu   170

III. Wykreślenie wpisów   171

 1. Skutki cofnięcia połączenia   171
 2. Wyeliminowana uchwała jako brak formalny   172
 3. Ochrona osób trzecich   173

 Art. 511. [Szczególne uprawnienia]   173

 1. Zasada ochrony uprawnień szczególnych   174
 2. Katalog uprawnień   174

III. Uprawnienia osobiste   175

 1. Papiery wartościowe inne niż akcje   176
 2. Wyłączenia uprawnień szczególnych
  (umowa ze spółką)   177

 Art. 512. [Solidarna odpowiedzialność członków organów]   178

 1. Podmioty odpowiedzialne i zasady odpowiedzialności   178
 2. Przesłanki odpowiedzialności   179

III. Przesłanka zawinienia   180

 1. Solidarny charakter odpowiedzialności   180
 2. Przedawnienie roszczeń   181
 3. Właściwość sądu   182

VII. Kaucja na zabezpieczenie szkody pozwanego   183

 Art. 513. [Odpowiedzialność biegłego]   183

 1. Odpowiedzialność biegłego wobec spółek i wspólników – legitymacja czynna   183
 2. Odpowiedzialność odszkodowawcza   185

III. Przesłanki odpowiedzialności   187

 1. Deliktowy charakter odpowiedzialności biegłego   187
 2. Odpowiedzialność solidarna biegłych   188
 3. Przedawnienie roszczeń   189

VII. Odesłanie do przepisów Kodeksu spółek handlowych   189

 Art. 514. [Zakaz objęcia udziałów własnych]   189

 1. Źródło regulacji   190
 2. Cel regulacji   190

III. Zastosowanie przepisu   191

 1. Zakaz obejmowania   192
 2. Zakaz powierniczego obejmowania   192
 3. Objęcie przez podmiot zależny   193

VII. Sankcja naruszenia   193

 Art. 515. [Połączenie przez przejęcie bez podwyższenia kapitału – prawo do wydania udziałów albo akcji własnych]   195

 Art. 5151. [Przeprowadzenie połączenia bez przyznania udziałów albo akcji spółki przejmującej]   196

 1. Uproszczone łączenie się spółek   197
 2. Ochrona wierzycieli   199

 Art. 516. [Uproszczone połączenie]   201

 1. Uwagi ogólne   202
 2. Połączenie spółki przejmującej posiadającej udziały lub akcje o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 90% kapitału zakładowego spółki przejmowanej, lecz nieobejmującej całego jej kapitału   202

III. Połączenie przez przejęcie przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej   204

 1. Połączenie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których wspólnikami są osoby fizyczne w liczbie nieprzekraczającej we wszystkich łączących się spółkach 10 osób   204
 2. Połączenie przez przejęcie przez spółkę, w której jeden wspólnik posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały lub akcje w spółce przejmującej i w spółce albo spółkach przejmowanych bez przyznania udziałów lub akcji spółki przejmującej   205

Rozdział 21

Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych
i spółki komandytowo-akcyjnej   205

Oddział 1

Transgraniczne ł?czenie si? sp??ek kapita?owych?ączenie się spółek kapitałowych   205

 Art. 5161. [Połączenie transgraniczne]   205

 1. Uwagi ogólne   206
 2. Cel regulacji   206

 Art. 5162. [Zakaz uczestnictwa]   207

 1. Uwagi ogólne   207
 2. Zagraniczna spółdzielnia   208

III. Spółka, której celem jest zbiorowe inwestowanie kapitału pozyskanego w drodze emisji publicznej   208

 1. Spółka w likwidacji i spółka w upadłości. Spółka komandytowo-akcyjna   208

 Art. 5163. [Elementy planu połączenia]   209

 1. Uwagi ogólne   210
 2. Elementy planu połączenia transgranicznego   211

III. Możliwość zgłaszania uwag do planu połączenia transgranicznego   216

 Art. 5164. [Złożenie planu połączenia do rejestru lub udostępnienie na stronie internetowej]   216

 1. Uwagi ogólne   217
 2. Udostępnienie dokumentów dotyczących fuzji transgranicznej   218

 Art. 5165. [Sprawozdanie zarządu]   220

 1. Sprawozdanie uzasadniające połączenie   221
 2. Opinia przedstawicieli pracowników   222

 Art. 5166. [Wyznaczenie biegłego]   223

 1. Opinia biegłego   224
 2. Odstąpienie od wymogu badania planu połączenia transgranicznego i jego opinii   226

 Art. 5166a. [Zawiadomienie wspólników]   226

 Art. 5167. [Prawo przeglądania dokumentów połączeniowych]   227

 Art. 5168. [Skuteczność połączenia]   230

 1. Uchwała o połączeniu   230
 2. Zatwierdzenie warunków uczestnictwa przedstawicieli pracowników jako fakultatywny element uchwały o połączeniu   230

III. Ograniczenia w zakresie możliwości zaskarżania uchwały o połączeniu   231

 Art. 5169. [Zasady uczestnictwa]   232

 1. Uwagi ogólne   232
 2. Formy uczestnictwa pracowników   233

III. Wątpliwości dotyczące stosowania przedmiotowej regulacji   234

 Art. 51610. [Ochrona wierzycieli]   235

 1. Uwagi ogólne   235
 2. Zabezpieczenie wierzycieli po rejestracji połączenia   236

III. Zabezpieczenie wierzycieli przed rejestracją połączenia   236

 Art. 51611. [Odkup udziałów bądź akcji]   238

 1. Ochrona wspólników według dyrektywy 2017/1132   239
 2. Procedura odkupu   241

III. Powództwo o dodatkowe wynagrodzenie pieniężne   244

 1. Powództwo o dopłatę w gotówce   245

 Art. 51612. [Zaświadczenie o prawidłowości połączenia]   246

 1. Uwagi ogólne   248
 2. Forma wniosku   250

III. Załączniki do wniosku   250

 1. Opłata od wniosku   253
 2. Zasady reprezentacji   253
 3. Zgoda Prezesa UOKiK   253

 Art. 51613. [Zgłoszenie połączenia i jego elementy]   255

 1. Uwagi ogólne   255
 2. Formularze   255

III. Załączniki do wniosku   256

 1. Inne zagadnienia   256
 2. Opłata od wniosku   257
 3. Zasady reprezentacji   257

 Art. 51614. [Zamienność udziałów lub akcji]   258

 Art. 51615. [Wyłączenie stosowania]   258

 Art. 51616. [Tryb uproszczony; wyłączenie]   260

 Art. 51617. [Niedopuszczalność uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały po połączeniu]   261

 Art. 51618. [Postanowienie zezwalające na rejestrację połączenia]   261

Oddział 2

Transgraniczne łączenie się spółki komandytowo-akcyjnej   262

 Art. 51619. [Odpowiednie stosowanie]   262

Rozdział 3

Ł?czenie się z udziałem spółek osobowych   263

 Art. 517. [Pisemne uzgodnienie planu]   263

 1. Umiejscowienie planu połączenia w harmonogramie fuzji   263
 2. Sposób uzgodnienia planu połączenia   264

III. Obowiązek uzgodnienia planu połączenia   265

 Art. 518. [Elementy planu połączenia]   266

 1. Określenie liczby i wartości udziałów albo akcji   266
 2. Wskazanie wysokości dopłat   267

III. Parytet wymiany   267

 1. Uprawnienie do uczestnictwa w zysku   268
 2. Szczególne korzyści   268

 Art. 519. [Zgłoszenie planu połączenia do sądu]   269

 1. Obowiązek rejestracji planu połączenia   269
 2. Podmioty, na których ciąży obowiązek zgłoszenia planu połączenia do sądu rejestrowego   272

III. Wniosek wspólnika o poddanie planu połączenia badaniu przez biegłego   273

 1. Termin   274
 2. Naruszenie obowiązku złożenia planu połączenia do rejestru   274

 Art. 520. [Badanie planu połączenia przez biegłego]   275

 1. Obligatoryjne badanie planu połączenia przez biegłego   275
 2. Fakultatywne badanie planu połączenia   276

III. Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu spółek handlowych   281

 Art. 521. [Zawiadomienie wspólników]   283

 1. Uwagi ogólne   283
 2. Terminy zawiadomień   283

III. Powtarzalność zawiadomień   285

 1. Zakres podmiotowy obowiązku zawiadomienia   286
 2. Sposób zawiadomienia   287
 3. Treść zawiadomienia   288

VII. Gwarancyjny charakter regulacji   288

VIII. Skutki naruszenia   289

 Art. 522. [Uchwała o połączeniu]   289

 1. Uwagi ogólne   290
 2. Powzięcie uchwały jako przesłanka połączenia   290

III. Większość głosów wymagana dla powzięcia uchwały   291

 1. Uchwała podejmowana przez wspólników spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej   291
 2. Akcje różnego rodzaju   292
 3. Treść uchwały   292

VII. Forma uchwały   292

VIII. Połączenie bez podwyższenia kapitału zakładowego   293

 1. Zaskarżenie uchwały połączeniowej   293

 Art. 523. [Zgłoszenie połączenia do rejestru]   295

 1. Zgłoszenie wzmianki o podjęciu uchwały o połączeniu a zgłoszenie połączenia spółek   295
 2. Właściwość miejscowa sądu. Termin na zgłoszenie połączenia   296

III. Podmioty zobowiązane do dokonania zgłoszenia   296

 1. Wniosek o wpis podwyższenia kapitału zakładowego   297
 2. Jednoczesne złożenie wniosków   298
 3. Zasady wykreślenia spółki przejmowanej z rejestru   298

VII. Charakter prawny wpisu do rejestru   298

VIII. Odpowiednie stosowanie innych przepisów Kodeksu spółek handlowych   299

 Art. 524. [Ogłoszenie połączenia]   299

 1. Podmiot obowiązany do złożenia wniosku   299
 2. Termin i miejsce ogłoszenia   299

III. Elementy ogłoszenia   300

 Art. 525. [Odpowiedzialność wspólników]   300

 1. Cel wprowadzonych przepisów   300
 2. Sukcesja uniwersalna   301

III. Zasady odpowiedzialności wspólnika spółki osobowej za zobowiązania   302

 1. Odpowiedzialność wspólnika w razie jego wyjścia ze spółki   306
 2. Odpowiednie stosowanie art. 31 k.s.h.   307

 Art. 526. [Odpowiedzialność członków organów]   310

 1. Podmioty odpowiedzialne i zasady odpowiedzialności   310
 2. Przesłanki odpowiedzialności   312

III. Przesłanka zawinienia   312

 1. Solidarny charakter odpowiedzialności   313
 2. Przedawnienie roszczeń   313
 3. Właściwość sądu   314

VII. Kaucja na zabezpieczenie szkody pozwanego   314

 Art. 527. [Odpowiedzialność biegłego rewidenta]   315

Dział II

Podział spółek   316

Rozdział 1

Przepisy ogólne   316

 Art. 528. [Podział spółek]   316

 1. Geneza instytucji podziału spółek   317
 2. Pojęcie podziału spółki   317

III. Podział transgraniczny   319

 1. Ograniczenia podziału spółek   320

 Art. 529. [Rodzaje podziałów]   327

 1. Uwagi ogólne   328
 2. Podział spółki sensu stricto (przez rozdzielenie)   328

III. Podział spółki sensu largo (przez wydzielenie oraz przez wyodrębnienie)   330

 1. Stosowanie do podziału przez wydzielenie oraz przez wyodrębnienie przepisów dotyczących podziału przez rozdzielenie   332
 2. Dopłaty. Informacje ogólne   332
 3. Podmiot uiszczający dopłaty   333

VII. Wysokość dopłat   333

VIII. Źródło finansowania dopłat   334

 1. Termin uiszczenia dopłat   335

 Art. 530. [Rozwiązanie spółki dzielonej bez likwidacji]   336

 1. Istota dnia podziału oraz dnia wydzielenia, jak i dnia wyodrębnienia   336
 2. Dzień podziału   337

III. Dzień wydzielenia oraz dzień wyodrębnienia   338

 Art. 531. [Sukcesja uniwersalna praw]   340

 1. Uwagi ogólne   340
 2. Sukcesja uniwersalna przy podziale spółek   341

III. Sukcesja w postępowaniu cywilnym   343

 1. Rozliczenie podziału w ustawie o rachunkowości   344
 2. Sukcesja uniwersalna przy podziale w kontekście prawa pracy   344
 3. Sukcesja uniwersalna w prawie prywatnym międzynarodowym   345

VII. Ograniczona sukcesja administracyjna   345

VIII. Zezwolenia i koncesje instytucji finansowej   348

 1. Sukcesja organizacyjna   350
 2. Składniki majątku nieprzypisane w planie podziału   350
 3. Ujawnienie podziału w księgach wieczystych i rejestrach   352

XII. Wspólnicy spółki dzielonej   352

 Art. 532. [Odpowiednie stosowanie przepisów o powstaniu spółki]   353

 1. Odpowiednie stosowanie przepisów o powstaniu spółki   353
 2. Wyłączenie postępowania konwokacyjnego   354

III. Braki stanowiące podstawę rozwiązania spółki   355

Rozdział 2

Podział spółek kapitałowych   355

 Art. 533. [Uzgodnienie planu podziału]   355

 1. Uwagi ogólne   355
 2. Charakter prawny planu podziału   356

III. Sposób uzgodnienia planu podziału   357

 1. Plan podziału w przypadku podziału przez zawiązanie nowej spółki   360
 2. Modyfikacja uzgodnionego planu podziału   360
 3. Spółki uczestniczące w podziale   361

 Art. 534. [Elementy planu podziału]   362

 1. Uwagi ogólne   363
 2. Wiążący charakter planu podziału   364

III. Elementy planu podziału   364

 1. Dokumenty dołączane do planu podziału   370
 2. Wyjątki dotyczące informacji o stanie księgowym spółki   374

 Art. 535. [Zgłoszenie planu podziału do sądu]   375

 1. Uwagi ogólne   375
 2. Sąd rejestrowy właściwy do zgłoszenia planu podziału   375

III. Obowiązek zgłoszenia planu podziału. Zakres przedmiotowy zgłoszenia   376

 1. Złożenie planu podziału do akt rejestrowych   376
 2. Obowiązek ogłoszenia planu podziału. Termin   377
 3. Wniosek o ogłoszenie planu podziału w MSiG. Wycena ogłoszenia   378

VII. Wyłączenie obowiązku ogłoszenia w MSiG. Udostępnienie planu podziału na stronie internetowej spółki   378

VIII. Zakres informacji publikowanych na stronie internetowej spółki   379

 Art. 536. [Sprawozdanie zarządu]   380

 1. Uwagi ogólne   381
 2. Termin sporządzenia sprawozdania   381

III. Treść sprawozdania   381

 1. Obowiązek informacyjny   383

 Art. 537. [Badanie planu podziału przez biegłego]   384

 1. Cel badania planu podziału   384
 2. Wybór biegłego   385

III. Złożenie wniosku do sądu rejestrowego   386

 1. Wynagrodzenie biegłego   386

 Art. 538. [Opinia biegłego]   387

 1. Termin wydania opinii   387
 2. Treść opinii   388

III. Dostęp biegłego do informacji o dzielonej spółce   390

 Art. 5381. [Zgoda wspólników na zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentów]   391

 1. Uwagi ogólne   391
 2. Wyłączenia na podstawie zgodnej woli wspólników/akcjonariuszy   392

III. Wyłączenia z mocy ustawy   392

 1. Forma zgody wspólników/akcjonariuszy   393
 2. Odpowiednie stosowanie przepisów art. 311–3121k.s.h.   393

 Art. 539. [Zawiadomienie wspólników]   394