Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo przedsiębiorców. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych - Opracowanie zbiorowe

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo przedsiębiorców. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych

Opracowanie zbiorowe

76,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-449-2
Data wydania 26 stycznia 2024
Język: Polski
Liczba stron: 1043
Rozmiar pliku: 5,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
76,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:
KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH:
15 września 2023 r. – ustawa z 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1705)
1 października 2023 r. – ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 825)
10 listopada 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. z 2023 r. poz. 414 ze zm.)
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY:
15 września 2023 r. – ustawa z 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1705)
1 października 2023 r. – ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 825)
10 grudnia 2023 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 285 ze zm.)
PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW:
28 października 2023 r. – ustawa z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2029)
1 stycznia 2025 r. – ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105 ze zm.)
PRAWO UPADŁOŚCIOWE:
26 września 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim produkcie emerytalnym (Dz.U. poz. 1843)
28 września 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1860)
29 września 2023 r. – ustawa z 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. poz. 1723)
1 października 2023 r. – ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 825)
PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE:
28 września 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1860)
29 września 2023 r. – ustawa z 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. poz. 1723)
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH I WYMIANA DANYCH GOSPODARCZYCH:
9 października 2023 r. – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego (Dz.U. poz. 2160)
1 czerwca 2024 r. – ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. poz. 1394)

Spis treści

Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych | str. 21

Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 22

Dział I. Przepisy wspólne | str. 22

Dział II. Spółki osobowe | str. 27

Dział III. Spółki kapitałowe | str. 28

Dział IV. Grupa spółek | str. 31

Tytuł II. Spółki osobowe | str. 38

Dział I. Spółka jawna | str. 38

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 38

Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich | str. 40

Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki | str. 41

Rozdział 4. Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika | str. 45

Rozdział 5. Likwidacja | str. 48

Dział II. Spółka partnerska | str. 51

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 51

Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich. Zarząd spółki | str. 53

Rozdział 3. Rozwiązanie spółki | str. 54

Dział III. Spółka komandytowa | str. 55

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 55

Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich | str. 58

Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki | str. 59

Dział IV. Spółka komandytowo-akcyjna | str. 60

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 60

Rozdział 2. Powstanie spółki | str. 61

Rozdział 3. Stosunek do osób trzecich | str. 63

Rozdział 4. Stosunki wewnętrzne spółki | str. 64

Rozdział 5. Rozwiązanie i likwidacja spółki. Wystąpienie wspólnika | str. 66

Tytuł III. Spółki kapitałowe | str.  67

Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | str.  67

Rozdział 1. Powstanie spółki | str.  67

Rozdział 2. Prawa i obowiązki wspólników | str.  74

Rozdział 3. Organy spółki | str.  82

Oddział 1. Zarząd | str.  82

Oddział 2. Nadzór | str.  87

Oddział 3. Zgromadzenie wspólników | str.  94

Rozdział 4. Zmiana umowy spółki | str. 103

Rozdział 5. Wyłączenie wspólnika | str. 106

Rozdział 6. Rozwiązanie i likwidacja spółki | str. 107

Rozdział 7. Odpowiedzialność cywilnoprawna | str. 111

Dział Ia. Prosta spółka akcyjna | str. 114

Rozdział 1. Powstanie spółki | str. 114

Rozdział 2. Prawa i obowiązki akcjonariuszy | str. 118

Oddział 1. Akcje i uprawnienia indywidualne akcjonariusza | str. 118

Oddział 2. Forma akcji | str. 122

Oddział 3. Rozporządzanie akcją | str. 125

Oddział 4. Umorzenie akcji i nabycie akcji własnych | str. 127

Oddział 5. Wyłączenie i ustąpienie akcjonariusza oraz unieważnienie akcji | str. 129

Rozdział 3. Organy spółki | str. 130

Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 130

Oddział 2. Zarząd | str. 134

Oddział 3. Rada nadzorcza | str. 136

Oddział 4. Rada dyrektorów | str. 139

Oddział 5. Walne zgromadzenie | str. 141

Rozdział 4. Zmiana umowy spółki i emisja akcji | str. 149

Oddział 1. Zmiana umowy spółki i zwykła emisja akcji | str. 149

Oddział 2. Upoważnienie zarządu do emisji akcji | str. 151

Oddział 3. Warunkowa emisja akcji | str. 152

Rozdział 5. Rozwiązanie i likwidacja spółki | str. 154

Rozdział 6. Odpowiedzialność cywilnoprawna | str. 156

Dział II. Spółka akcyjna | str. 159

Rozdział 1. Powstanie spółki | str. 159

Rozdział 2. Prawa i obowiązki akcjonariuszy | str. 168

Rozdział 3. Organy spółki | str. 186

Oddział 1. Zarząd | str. 186

Oddział 2. Nadzór | str. 192

Oddział 3. Walne zgromadzenie | str. 200

Rozdział 4. Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego | str. 223

Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 223

Oddział 2. Subskrypcja akcji | str. 226

Oddział 3. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki | str. 230

Rozdział 5. Kapitał docelowy. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze zamiany obligacji kapitałowych na akcje | str. 231

Rozdział 6. Obniżenie kapitału zakładowego | str. 239

Rozdział 7. Rozwiązanie i likwidacja spółki | str. 241

Rozdział 8. Odpowiedzialność cywilnoprawna | str. 245

Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek | str. 248

Dział I. Łączenie się spółek | str. 248

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 248

Rozdział 2. Łączenie się spółek kapitałowych | str. 251

Rozdział 21. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej | str. 259

Oddział 1. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych | str. 259

Oddział 2. Transgraniczne łączenie się spółki komandytowo-akcyjnej | str. 274

Rozdział 3. Łączenie się z udziałem spółek osobowych | str. 274

Dział II. Podział spółek | str. 277

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 277

Rozdział 2. Podział spółek kapitałowych | str. 281

Rozdział 3. Transgraniczny podział spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej | str. 290

Oddział 1. Transgraniczny podział spółek kapitałowych | str. 290

Oddział 2. Transgraniczny podział spółki komandytowo-akcyjnej | str. 301

Rozdział 4. Podział spółki komandytowo-akcyjnej | str. 301

Dział III. Przekształcenia spółek | str. 302

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 302

Rozdział 2. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową | str. 308

Rozdział 3. Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową | str. 309

Rozdział 4. Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową | str. 310

Rozdział 41. Transgraniczne przekształcenie spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej | str. 312

Oddział 1. Transgraniczne przekształcenie spółek kapitałowych | str. 312

Oddział 2. Transgraniczne przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej | str. 322 

Rozdział 5. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową | str. 322

Rozdział 6. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową | str. 323

Tytuł V. Przepisy karne | str. 326

Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe | str. 331

Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 331

Dział II. Przepisy przejściowe | str. 331

Dział III. Przepisy końcowe | str. 335

Skorowidz | str. 337

Krajowy Rejestr Sądowy

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym | str. 347

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 347

Rozdział 2. Rejestr przedsiębiorców | str. 380

Rozdział 3. Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | str. 396

Rozdział 4. Rejestr dłużników niewypłacalnych | str. 397

Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe | str. 399

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym | str. 401

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 401

Rozdział 2. Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe | str. 410

Skorowidz | str. 411

Prawo przedsiębiorców

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców  | str. 421

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 421

Rozdział 2. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej | str. 426

Rozdział 3. Załatwianie spraw z zakresu działalności gospodarczej | str. 434

Rozdział 4. Reglamentacja działalności gospodarczej | str. 438

Rozdział 5. Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej | str. 442

Rozdział 6. Zasady opracowywania projektów aktów normatywnych z zakresu prawa gospodarczego oraz oceny ich funkcjonowania | str. 460

Rozdział 7. Przepis końcowy | str. 461

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (wyciąg) | str. 463

Rozdział 1. Przepis ogólny | str. 463

Rozdział 3. Przepisy uchylające | str. 464

Rozdział 4. Przepisy przejściowe, dostosowujące i przepis końcowy | str. 464

Skorowidz | str. 477

Prawo upadłościowe Prawo Restrukturyzacyjne

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe | str. 485

CZĘŚĆ PIERWSZA. PRZEPISY OGÓLNE O POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM I JEGO SKUTKACH | str. 486

Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 486

Dział I. Przepisy wstępne | str. 486

Dział II. Podmiotowy zakres stosowania ustawy | str. 487

Dział III. Podstawy ogłoszenia upadłości | str. 489

Tytuł II. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości | str. 493

Dział I. Sąd | str. 493

Dział II. Wniosek o ogłoszenie upadłości | str. 494

Dział III. Przepisy o postępowaniu | str. 498

Dział IV. Postępowanie zabezpieczające | str. 502

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 502

Rozdział 2. Zabezpieczenie majątku dłużnika | str. 502

Dział V. (uchylony) | str. 504

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 504

Rozdział 2. Uczestnicy | str. 504

Dział VI. Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości | str. 505

Dział VII. Przygotowana likwidacja | str. 508

Tytuł III. Skutki ogłoszenia upadłości | str. 514

Dział I. Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego | str. 514

Dział II. Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego | str. 515

Rozdział 1. Masa upadłości | str. 515

Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 515

Oddział 2. Ustalanie składu masy upadłości | str. 519

Oddział 3. Wyłączenia z masy upadłości | str. 521

Oddział 4. Czynności upadłego dotyczące mienia wchodzącego w skład masy upadłości | str. 522

Oddział 5. Zakaz obciążania masy upadłości | str. 524

Rozdział 2. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego | str. 524

Rozdział 3. Skutki ogłoszenia upadłości co do spadków nabytych przez upadłego | str. 533

Rozdział 4. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego | str. 534

Dział III. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego | str. 535

Dział IV. Wpływ ogłoszenia upadłości na zlecenia rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych | str. 540

Dział V. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe i administracyjne | str. 540

Tytuł IV. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym prowadzonym po ogłoszeniu upadłości | str. 542

Dział I. Sąd i sędzia-komisarz | str. 542

Rozdział 1. Sąd | str. 542

Rozdział 2. Sędzia-komisarz i zastępca sędziego-komisarza | str. 543

Dział II. Syndyk i zastępca syndyka | str. 545

Dział III. Uczestnicy postępowania | str. 560

Rozdział 1. Upadły | str. 560

Rozdział 2. Wierzyciele | str. 561

Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 561

Oddział 2. Zgromadzenie wierzycieli | str. 562

Oddział 3. Rada wierzycieli | str. 564

Dział IV. Przepisy ogólne dotyczące postępowania po ogłoszeniu upadłości | str. 571

Dział V. Koszty i inne zobowiązania masy upadłości | str. 582

Tytuł V. Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności | str. 585

Dział I. Zgłoszenie wierzytelności | str. 585

Rozdział 1. Wierzytelności podlegające zgłoszeniu | str. 585

Rozdział 2. Zgłoszenie wierzytelności | str. 586

Rozdział 3. Sprawdzanie zgłoszonych wierzytelności | str. 587

Dział II. Lista wierzytelności | str. 588

Rozdział 1. Ustalenie listy wierzytelności | str. 588

Rozdział 2. Zaskarżenie listy wierzytelności | str. 592

Rozdział 3. Zatwierdzenie, prostowanie i uzupełnienie listy wierzytelności | str. 594

Tytuł Va. Układ w upadłości | str. 597

Tytuł VI. Układ. (uchylony) | str. 598

Dział I. Przepisy ogólne | str. 598

Dział II. Zawarcie i zatwierdzenie układu | str. 598

Dział III. Skutki układu | str. 599

Dział IV. Zmiana układu | str. 599

Dział V. Uchylenie układu | str. 599

Tytuł VII. Likwidacja masy upadłości | str. 599

Dział I. Przepisy ogólne | str. 599

Dział II. Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i statku morskiego wpisanego do rejestru okrętowego | str. 603

Dział III. Sprzedaż ruchomości oraz przejęcie przez zastawnika ruchomości obciążonej zastawem rejestrowym | str. 606

Dział IV. Likwidacja wierzytelności i praw majątkowych | str. 608

Tytuł VIII. Podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo | str. 609

Dział I. Przepisy ogólne | str. 609

Dział II. Kolejność zaspokajania wierzycieli | str. 611

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 611

Rozdział 2. Kolejność spłacania wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską | str. 614

Dział III. Postępowanie w sprawie podziału funduszów masy upadłości | str. 616

Rozdział 1. Ustalenie planu podziału | str. 616

Rozdział 2. Wykonanie planu podziału | str. 617

Tytuł IX. Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego oraz ich skutki | str. 619

Tytuł X. Postępowanie w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej | str. 629

CZĘŚĆ DRUGA. PRZEPISY Z ZAKRESU MIĘDZYNARODOWEGO POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO | str. 632

Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 632

Tytuł II. Jurysdykcja krajowa | str. 634

Tytuł III. Uznawanie orzeczeń o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego  | str. 634

Tytuł IV. Wtórne postępowanie upadłościowe | str. 642

Tytuł V. Współpraca z sądami zagranicznymi i zarządcami zagranicznymi | str. 644

CZĘŚĆ TRZECIA. ODRĘBNE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWE | str. 645

Tytuł I. Postępowanie upadłościowe wszczęte po śmierci niewypłacalnego dłużnika | str. 645

Tytuł Ia. Postępowanie upadłościowe wobec deweloperów | str. 646

Dział I. Przepisy ogólne | str. 646

Dział II. Dalsze prowadzenie przedsięwzięcia deweloperskiego | str. 648

Dział III. Likwidacja nieruchomości, na której prowadzone jest przedsięwzięcie deweloperskie | str. 650

Dział IV. Kontynuacja przedsięwzięcia deweloperskiego przez innego przedsiębiorcę | str. 651

Dział V. Kontynuacja przedsięwzięcia deweloperskiego w układzie | str. 652

Tytuł II. Postępowanie upadłościowe wobec banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych | str. 655

Dział I. Przepisy ogólne | str. 655

Dział II. Postępowanie upadłościowe wobec banków hipotecznych | str. 663

Dział III. Postępowanie upadłościowe wobec instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych, banków zagranicznych oraz banków krajowych prowadzących działalność za granicą | str. 670

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 670

Rozdział 2. Postępowanie | str. 672

Rozdział 3. Prawo właściwe oraz skutki ogłoszenia upadłości | str. 674

Tytuł III. Postępowanie upadłościowe wobec zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji | str. 677

Dział I. Przepisy ogólne | str. 677

Dział II. Postępowanie upadłościowe wobec mających siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zakładów ubezpieczeń i ich oddziałów oraz zakładów reasekuracji i ich oddziałów | str. 680

Tytuł IV. Postępowanie upadłościowe wobec emitentów obligacji | str. 682

Tytuł V. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej | str. 684

Tytuł VI. Postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej | str. 703

CZĘŚĆ CZWARTA. POSTĘPOWANIE NAPRAWCZE W RAZIE ZAGROŻENIA NIEWYPŁACALNOŚCIĄ. (uchylona) | str. 708

CZĘŚĆ PIĄTA. PRZEPISY KARNE | str. 709

CZĘŚĆ SZÓSTA. ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I PRZEPISY KOŃCOWE | str. 710

Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 710

Dział II. Przepisy przejściowe | str. 710

Dział III. Przepisy końcowe | str. 712

Skorowidz | str. 713

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne | str. 733

Tytuł I. Przepisy ogólne o postępowaniach restrukturyzacyjnych i ich skutkach | str. 733

Dział I. Przepisy ogólne | str. 733

Rozdział 1. Przepisy wstępne | str. 733

Rozdział 2. Podstawy otwarcia postępowania | str. 737

Rozdział 3. Plan restrukturyzacyjny | str. 738

Rozdział 4. Zbieg postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego | str. 739

Dział II. Sąd i sędzia-komisarz | str. 740

Rozdział 1. Sąd | str. 740

Rozdział 2. Sędzia-komisarz | str. 742

Dział III. Nadzorca i zarządca | str. 743

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 743

Rozdział 2. Nadzorca układu | str. 750

Rozdział 3. Nadzorca sądowy | str. 752

Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 752

Oddział 2. Wynagrodzenie | str. 754

Rozdział 4. Zarządca | str. 757

Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 757

Oddział 2. Wynagrodzenie | str. 760

Dział IV. Uczestnicy postępowania | str. 765

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 765

Rozdział 2. Spis wierzytelności | str. 769

Rozdział 3. Zgromadzenie wierzycieli | str. 778

Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 778

Oddział 2. Zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem | str. 782

Rozdział 4. Rada wierzycieli | str. 785

Dział V. Pomoc publiczna | str. 791

Dział VI. Układ | str. 800

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 800

Rozdział 2. Propozycje układowe | str. 802

Rozdział 3. Zatwierdzenie układu | str. 806

Rozdział 4. Skutki układu | str. 807

Rozdział 5. Zmiana układu | str. 809

Rozdział 6. Uchylenie i wygaśnięcie układu | str. 811

Dział VII. Układ częściowy | str. 812

Dział VIII. Przepisy ogólne dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego | str. 815

Tytuł II. Przepisy szczególne o postępowaniach restrukturyzacyjnych i ich skutkach | str. 825

Dział I. Postępowanie o zatwierdzenie układu | str. 825

Rozdział 1. Przepisy wstępne | str. 825

Rozdział 2. Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu | str. 826

Rozdział 3. Skutki obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego | str. 834

Dział II. Przyspieszone postępowanie układowe | str. 837

Rozdział 1. Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego | str. 837

Rozdział 2. Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego | str. 840

Rozdział 3. Skutki otwarcia przyspieszonego postępowania układowego | str. 843

Rozdział 4. Przebieg przyspieszonego postępowania układowego | str. 851

Dział III. Postępowanie układowe | str. 852

Rozdział 1. Postępowanie o otwarcie postępowania układowego | str. 852

Oddział 1. Wniosek o otwarcie postępowania układowego | str. 852

Oddział 2. Postępowanie zabezpieczające | str. 852

Oddział 3. Postanowienie o otwarciu postępowania układowego | str. 854

Rozdział 2. Skutki otwarcia postępowania układowego | str. 854

Oddział 1. Skutki otwarcia postępowania układowego co do osoby, majątku i zobowiązań dłużnika | str. 854

Oddział 2. Wpływ otwarcia postępowania układowego na postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi | str. 855

Rozdział 3. Przebieg postępowania układowego | str. 856

Dział IV. Postępowanie sanacyjne | str. 857

Rozdział 1. Postępowanie o otwarcie postępowania sanacyjnego | str. 857

Oddział 1. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego | str. 857

Oddział 2. Postępowanie zabezpieczające | str. 859

Oddział 3. Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego | str. 860

Rozdział 2. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego | str. 861

Oddział 1. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do osoby dłużnika | str. 861

Oddział 2. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do majątku dłużnika | str. 862

Oddział 3. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do zobowiązań dłużnika | str. 862

Oddział 4. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do spadków nabytych przez dłużnika | str. 864

Oddział 5. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności dłużnika | str. 865

Oddział 6. Wpływ postępowania sanacyjnego na postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi | str. 868

Rozdział 3. Przygotowanie i realizacja planu restrukturyzacyjnego | str. 869

Rozdział 4. Przebieg postępowania sanacyjnego | str. 870

Dział V. Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego | str. 872

Dział VI. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości | str. 876

Tytuł III. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego | str. 877

Dział I. Przepisy ogólne | str. 877

Dział II. Jurysdykcja krajowa | str. 878

Dział III. Współpraca z sądami zagranicznymi i zarządcami zagranicznymi | str. 878

Tytuł IV. Odrębne postępowania restrukturyzacyjne | str. 879

Dział I. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów | str. 879

Dział II. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec emitentów obligacji | str. 884

Dział III. (uchylony) | str. 885

Rozdział 1–2. (uchylone) | str. 885

Rozdział 3. (uchylony) | str. 886

Oddział 1–3. (uchylone) | str. 886

Tytuł V. Przepisy karne | str. 886

Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepis końcowy | str. 887

Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 887

Dział II. Przepisy przejściowe | str. 887

Dział III. Przepis końcowy | str. 889

Skorowidz | str. 891

Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych | str. 905

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 905

Rozdział 2. Biuro informacji gospodarczej | str. 910

Rozdział 3. Przekazywanie informacji gospodarczych do biura | str. 914

Rozdział 4. Przechowywanie, ujawnianie, aktualizacja i usuwanie informacji gospodarczych | str. 921

Rozdział 4a. Analiza wiarygodności płatniczej podmiotu niebędącego konsumentem | str. 932

Rozdział 5. Nadzór nad biurami | str. 932

Rozdział 5a. Odpowiedzialność cywilna | str. 936

Rozdział 6. Przepisy karne | str. 937

Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe | str. 938

Skorowidz | str. 941

Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółka europejska

Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej | str. 947

Tytuł I. Przepisy ogólne | str. 947

Tytuł II. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych | str. 949

Tytuł III. Spółka europejska | str. 951

Dział 1. Założenie spółki europejskiej | str. 951

Dział 2. Organy spółki europejskiej | str. 955

Rozdział 1. System dualistyczny | str. 955

Rozdział 2. System monistyczny | str. 955

Dział 3. Przeniesienie siedziby statutowej spółki europejskiej | str. 961

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »