Kodeks spółek handlowych. Komentarz -

Kodeks spółek handlowych. Komentarz

254,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-761-5
Data wydania 22 maja 2024
Język: Polski
Liczba stron: 1653
Rozmiar pliku: 2,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 1653
Rozmiar pliku: 7,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
254,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Komentarz stanowi zwięzłe omówienie przepisów kodeksu spółek handlowych, osadzone w szerokim kontekście bogatego dorobku orzecznictwa wypracowanego przez ponad dwadzieścia lat obowiązywania kodeksu, oraz problemów, jakie przy jego stosowaniu wyłoniły się w praktyce funkcjonowania spółek handlowych.

W niniejszym wydaniu uwzględnione zostały m.in. obszerne nowelizacje kodeksu spółek handlowych związane z wprowadzeniem powszechnej, obligatoryjnej dematerializacji akcji, przepisów tzw. prawa holdingowego oraz zmian w zakresie funkcjonowania rad nadzorczych spółek kapitałowych.

Autorka przedstawia ponadto uwagi dotyczące wybranych kwestii spornych, które pojawiły się w doktrynie i orzecznictwie na gruncie komentowanych przepisów.

Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, a także aplikantów zawodów prawniczych oraz przedstawicieli nauki prawa handlowego.

Spis treści

Wykaz skrótów | str.33

Przedmowa | str.37

Ustawa z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych | str.39

Tytuł I. Przepisy ogólne | str.41

Dział I. Przepisy wspólne | str.41

Art. 1. [Zakres regulacji, rodzaje spółek] | str.41

Art. 2. [Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu cywilnego] | str.43

Art. 3. [Definicja spółki handlowej] | str.44

Art. 4. [Słowniczek] | str.47

Art. 5. [Ogłaszanie dokumentów, organ publikacyjny] | str.60

Art. 6. [Zawiadomienie o powstaniu stosunku dominacji] | str.63

Art. 7. (uchylony) | str.68

Art. 71. [Zawarcie umowy spółki lub dokonanie innych czynności z wykorzystaniem wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym] | str.68

Dział II. Spółki osobowe | str.69

Art. 8. [Zdolność prawna spółki osobowej] | str.69

Art. 9. [Zgoda wspólników na zmianę umowy] | str.72

Art. 10. [Przejście ogółu praw i obowiązków] | str.73

Art. 101. [Uproszczona rachunkowość spółki osobowej] | str.81

Dział III. Spółki kapitałowe | str.82

Art. 11. [Spółki kapitałowe w organizacji] | str.82

Art. 12. [Osobowość prawna spółki kapitałowej] | str.84

Art. 13. [Zobowiązania spółki w organizacji] | str.85

Art. 14. [Przedmiot wkładu i jego wady] | str.87

Art. 15. [Zgoda na zawarcie umowy z członkiem organu spółki] | str.92

Art. 16. [Zakaz rozporządzania udziałem albo akcją przed wpisem do rejestru] | str.94

Art. 17. [Czynność spółki bez wymaganej uchwały] | str.96

Art. 18. [Wymogi ogólne co do członków organów i likwidatorów spółki] | str.97

Art. 19. [Wyjątkowość podpisu całego składu zarządu] | str.100

Art. 20. [Zasada równego traktowania] | str.100

Art. 21. [Rozwiązanie spółki kapitałowej przez sąd rejestrowy] | str.104

Dział IV. Grupa spółek | str.107

Art. 211. [Uczestnictwo w grupie spółek] | str.107

Art. 212. [Wiążące polecenia spółki dominującej] | str.110

Art. 213. [Uchwała zarządu spółki zależnej o wykonaniu wiążącego polecenia] | str.112

Art. 214. [Odmowa wykonania wiążącego polecenia] | str.113

Art. 215. [Wyłączenie odpowiedzialności członka organu lub likwidatora spółki zależnej za szkodę wyrządzoną wykonaniem wiążącego polecenia] | str.116

Art. 216. [Prawo kontroli spółki dominującej] | str.117

Art. 217. [Nadzór nad realizacją interesu grupy spółek] | str.119

Art. 218. [Sprawozdanie o powiązaniach umownych spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek ze spółką dominującą] | str.121

Art. 219. [Audyt w grupie spółek] | str.122

Art. 2110. [Przymusowy odkup udziałów lub akcji wspólników lub akcjonariuszy mniejszościowych spółki zależnej] | str.124

Art. 2111. [Przymusowy wykup udziałów (akcji) wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych spółki zależnej przez spółkę dominującą] | str.126

Art. 2112. [Odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę wyrządzoną spółce zależnej] | str.128

Art. 2113. [Odpowiedzialność spółki dominującej wobec wspólników lub akcjonariuszy spółki zależnej] | str.130

Art. 2114. [Odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę wyrządzoną wierzycielowi spółki zależnej] | str.133

Art. 2115. [Ustanie uczestnictwa w grupie spółek] | str.135

Art. 2116. [Stosowanie przepisów o spółce zależnej do spółki powiązanej ze spółką dominującą] | str.135

Tytuł II. Spółki osobowe | str.137

Dział I. Spółka jawna | str.137

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.137

Art. 22. [Definicja spółki jawnej] | str.137

Art. 23. [Forma pisemna umowy] | str.140

Art. 231. [Zawarcie umowy przy wykorzystaniu wzorca umowy] | str.141

Art. 24. [Firma spółki jawnej] | str.142

Art. 25. [Obowiązkowe elementy umowy spółki jawnej] | str.143

Art. 251. [Wpis konstytutywny, odpowiedzialność zawiązujących] | str.144

Art. 26. [Elementy zgłoszenia do sądu, przekształcenie spółki  cywilnej] | str.145

Art. 27. [Wzmianka o umowie majątkowej] | str.149

Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich | str.149

Art. 28. [Majątek spółki] | str.149

Art. 29. [Zasada reprezentacji] | str.150

Art. 30. [Pozbawienie prawa do reprezentacji] | str.152

Art. 31. [Egzekucja – zasada odpowiedzialności subsydiarnej wspólników] | str.154

Art. 32. [Odpowiedzialność nowego wspólnika] | str.157

Art. 33. [Odpowiedzialność w razie umowy z przedsiębiorcą jednoosobowym] | str.158

Art. 34. [Bezskuteczność odmiennych postanowień umownych] | str.159

Art. 35. [Zarzuty wspólnika] | str.160

Art. 36. [Zakaz potrącenia] | str.167

Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki | str.167

Art. 37. [Względne obowiązywanie przepisów] | str.167

Art. 38. [Przeglądanie dokumentów] | str.168

Art. 39. [Prowadzenie spraw spółki] | str.169

Art. 40. [Powierzenie prowadzenia spraw spółki] | str.170

Art. 401. [Wzorzec uchwały] | str.171

Art. 41. [Powołanie prokurenta] | str.172

Art. 42. [Jednomyślność wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki] | str.173

Art. 43. [Zgoda wszystkich wspólników] | str.173

Art. 44. [Czynność nagła] | str.175

Art. 45. [Stosowanie przepisów o zleceniu i o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia] | str.176

Art. 46. [Nieodpłatność prowadzenia spraw spółki] | str.177

Art. 47. [Sądowe wyłączenie od prowadzenia spraw spółki] | str.177

Art. 48. [Wkłady wspólnika] | str.180

Art. 49. [Wkłady niepieniężne – odesłanie] | str.182

Art. 50. [Udział kapitałowy] | str.182

Art. 51. [Uczestnictwo w zyskach i stratach] | str.184

Art. 52. [Podział i wypłata zysku] | str.185

Art. 53. [Odsetki od udziału] | str.187

Art. 54. [Zmniejszenie udziału] | str.188

Art. 55. [Przeniesienie niektórych praw] | str.189

Art. 56. [Działalność konkurencyjna] | str.190

Art. 57. [Odszkodowanie za działalność konkurencyjną] | str.191

Rozdział 4. Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika | str.194

Art. 58. [Przyczyny rozwiązania spółki] | str.194

Art. 59. [Przedłużenie umowy] | str.197

Art. 60. [Pełnomocnik spadkobierców] | str.197

Art. 61. [Wypowiedzenie umowy spółki] | str.200

Art. 62. [Zajęcie praw przez wierzyciela] | str.201

Art. 63. [Rozwiązanie spółki przez sąd] | str.203

Art. 64. [Kontynuacja spółki] | str.206

Art. 65. [Wypłata udziału po wystąpieniu wspólnika] | str.207

Art. 66. [Przejęcie majątku spółki przez jedynego wspólnika] | str.210

Rozdział 5. Likwidacja | str.213

Art. 67. [Likwidacja spółki] | str.213

Art. 68. [Odpowiednie stosowanie przepisów w czasie likwidacji] | str.215

Art. 69. [Zakaz konkurencji w czasie likwidacji] | str.216

Art. 70. [Likwidatorzy] | str.216

Art. 71. [Ustanowienie likwidatorów przez sąd rejestrowy] | str.217

Art. 72. [Odwołanie likwidatorów] | str.218

Art. 73. [Odwołanie likwidatorów przez sąd rejestrowy] | str.218

Art. 74. [Zgłoszenie likwidacji do sądu rejestrowego] | str.219

Art. 75. [Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorów] | str.220

Art. 76. [Uchwała likwidatorów] | str.220

Art. 77. [Czynności likwidacyjne] | str.221

Art. 78. [Kompetencje likwidatorów] | str.223

Art. 79. [Wpływ likwidacji na prokurę] | str.224

Art. 80. [Odpowiedzialność spadkobierców] | str.225

Art. 81. [Bilanse likwidacyjne] | str.226

Art. 82. [Podział majątku] | str.227

Art. 83. [Rozdzielenie niedoborów] | str.229

Art. 84. [Wniosek o wykreślenie] | str.230

Art. 85. [Ukończenie postępowania upadłościowego] | str.232

Dział II. Spółka partnerska | str.233

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.233

Art. 86. [Definicja spółki partnerskiej] | str.233

Art. 87. [Ogólne cechy partnerów] | str.234

Art. 88. [Dopuszczalne zawody partnerów] | str.235

Art. 89. [Odpowiednie stosowanie przepisów o spółce jawnej] | str.235

Art. 90. [Firma spółki partnerskiej] | str.235

Art. 91. [Obowiązkowe elementy umowy spółki partnerskiej] | str.236

Art. 92. [Forma umowy] | str.238

Art. 93. [Elementy zgłoszenia spółki partnerskiej do rejestru] | str.239

Art. 94. [Wpis konstytutywny] | str.241

Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich. Zarząd spółki | str.241

Art. 95. [Odpowiedzialność partnera] | str.241

Art. 96. [Sposób reprezentacji] | str.244

Art. 97. [Zarząd w spółce partnerskiej] | str.245

Rozdział 3. Rozwiązanie spółki | str.247

Art. 98. [Przyczyny rozwiązania] | str.247

Art. 99. [Przyczyny rozwiązania – odesłanie do spółki jawnej] | str.248

Art. 100. [Utrata uprawnień zawodowych] | str.249

Art. 101. [Wejście spadkobiercy partnera do spółki] | str.250

Dział III. Spółka komandytowa | str.251

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.251

Art. 102. [Definicja spółki komandytowej] | str.251

Art. 103. [Odpowiednie stosowanie przepisów o spółce jawnej] | str.253

Art. 104. [Firma spółki komandytowej] | str.253

Art. 105. [Obowiązkowe elementy umowy spółki komandytowej] | str.255

Art. 106. [Forma aktu notarialnego] | str.257

Art. 1061. [Zawarcie umowy przy wykorzystaniu wzorca umowy] | str.258

Art. 107. [Aport komandytariusza] | str.259

Art. 108. [Wartość wkładu komandytariusza a suma komandytowa] | str.261

Art. 109. [Wpis konstytutywny] | str.262

Art. 110. [Elementy zgłoszenia spółki komandytowej do sądu] | str.263

Rozdział 2. Stosunek do osób trzecich | str.265

Art. 111. [Ograniczona odpowiedzialność komandytariusza] | str.265

Art. 112. [Wysokość zwolnienia komandytariusza z odpowiedzialności] | str.266

Art. 113. [Obniżenie sumy komandytowej] | str.268

Art. 114. [Wstąpienie nowego komandytariusza] | str.268

Art. 115. [Wstąpienie nowego komplementariusza] | str.269

Art. 116. [Odpowiedzialność komandytariusza w razie umowy z przedsiębiorcą] | str.271

Art. 117. [Reprezentacja spółki] | str.273

Art. 118. [Komandytariusz – pełnomocnik] | str.275

Art. 119. [Bezskuteczność odmiennych postanowień umownych] | str.277

Rozdział 3. Stosunki wewnętrzne spółki | str.277

Art. 120. [Prawa komandytariusza] | str.277

Art. 121. [Ograniczone prawa komandytariusza] | str.278

Art. 122. [Skutki zbycia ogółu praw i obowiązków komandytariusza] | str.279

Art. 123. [Udział komandytariusza w zyskach] | str.280

Art. 124. [Skutki śmierci komandytariusza] | str.281

Dział IV. Spółka komandytowo-akcyjna | str.282

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.282

Art. 125. [Definicja spółki komandytowo-akcyjnej] | str.282

Art. 126. [Odpowiednie stosowanie przepisów; minimalny kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej] | str.283

Art. 127. [Firma spółki komandytowo-akcyjnej] | str.284

Art. 128. [Obowiązki akcjonariusza] | str.287

Rozdział 2. Powstanie spółki | str.287

Art. 129. [Podpisy pod statutem] | str.287

Art. 130. [Obowiązkowe elementy statutu spółki komandytowo-akcyjnej] | str.288

Art. 131. [Forma statutu spółki komandytowo-akcyjnej] | str.291

Art. 132. [Wkład komplementariusza] | str.291

Art. 133. [Elementy zgłoszenia spółki komandytowo-akcyjnej do sądu] | str.292

Art. 134. [Wpis konstytutywny] | str.295

Rozdział 3. Stosunek do osób trzecich | str.296

Art. 135. [Wyłączenie odpowiedzialności akcjonariusza] | str.296

Art. 136. [Wstąpienie komplementariusza] | str.296

Art. 137. [Reprezentacja spółki] | str.298

Art. 138. [Akcjonariusz – pełnomocnik] | str.301

Art. 139. [Bezskuteczność odmiennych postanowień statutu] | str.303

Rozdział 4. Stosunki wewnętrzne spółki | str.303

Art. 140. [Prowadzenie spraw spółki] | str.303

Art. 141. [Ograniczenie uprawnień komplementariusza] | str.304

Art. 142. [Ustanowienie rady nadzorczej] | str.305

Art. 143. [Kompetencje rady nadzorczej] | str.307

Art. 144. [Pełnomocnik w razie braku rady nadzorczej] | str.308

Art. 145. [Walne zgromadzenie; prawo głosu] | str.309

Art. 146. [Konieczność uchwały walnego zgromadzenia] | str.312

Art. 147. [Uczestnictwo w zysku] | str.315

Rozdział 5. Rozwiązanie i likwidacja spółki. Wystąpienie wspólnika | str.317

Art. 148. [Przyczyny rozwiązania spółki] | str.317

Art. 149. [Wypowiedzenie umowy spółki i wystąpienie ze spółki komplementariusza] | str.319

Art. 150. [Odesłanie do przepisów o likwidacji spółki akcyjnej] | str.320

Tytuł III. Spółki kapitałowe | str.321

Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | str.321

Rozdział 1. Powstanie spółki | str.321

Art. 151. [Definicja spółki z o.o.] | str.321

Art. 152. [Wartość udziałów] | str.323

Art. 153. [Liczba udziałów wspólnika] | str.324

Art. 154. [Wysokość kapitału] | str.326

Art. 155. [Oddziały zagranicznych spółek] | str.329

Art. 156. [Uprawnienia jedynego wspólnika] | str.329

Art. 157. [Obowiązkowe elementy umowy spółki z o.o.] | str.330

Art. 1571. [Wzorzec umowy] | str.332

Art. 158. [Określenie aportu] | str.333

Art. 159. [Szczególne korzyści lub obowiązki] | str.337

Art. 160. [Firma spółki z o.o.] | str.339

Art. 161. [Spółka z o.o. w organizacji] | str.340

Art. 1611. [Umożliwienie dokonywania rozliczeń z tytułu wpłat na udziały przy użyciu usługi płatniczej z wykorzystaniem połączenia z siecią Internet] | str.342

Art. 162. [Reprezentacja jednoosobowej spółki z o.o. w organizacji] | str.342

Art. 163. [Przesłanki powstania spółki z o.o.] | str.343

Art. 164. [Zgłoszenie spółki do sądu rejestrowego, drobne uchybienia] | str.345

Art. 165. [Braki zgłoszenia] | str.346

Art. 166. [Elementy zgłoszenia spółki z o.o. do sądu] | str.347

Art. 167. [Załączniki zgłoszenia] | str.349

Art. 168. [Zmiana danych] | str.351

Art. 169. [Rozwiązanie umowy z powodu upływu czasu bądź z mocy postanowienia sądu] | str.351

Art. 170. [Likwidacja spółki w organizacji] | str.352

Art. 171. (uchylony) | str.354

Art. 172. [Postępowanie naprawcze] | str.354

Art. 173. [Oświadczenia woli jedynego wspólnika] | str.354

Rozdział 2. Prawa i obowiązki wspólników | str.355

Art. 174. [Zasada równych praw wspólników] | str.355

Art. 175. [Przeszacowanie aportu] | str.358

Art. 176. [Powtarzające się świadczenia] | str.359

Art. 177. [Dopłaty] | str.361

Art. 178. [Określenie dopłat] | str.364

Art. 179. [Zwrot dopłat] | str.365

Art. 180. [Zbycie udziału] | str.366

Art. 181. [Zbycie części udziału] | str.369

Art. 182. [Zgoda spółki na zbycie udziału] | str.370

Art. 1821. [Zakaz promocji i reklamy nabycia udziałów w spółce z o.o.] | str.373

Art. 183. [Wejście do spółki spadkobierców] | str.374

Art. 1831. [Wstąpienie współmałżonka] | str.376

Art. 184. [Wykonanie praw udziałowych] | str.378

Art. 185. [Egzekucyjna sprzedaż udziałów] | str.381

Art. 186. [Odpowiedzialność nabywcy udziału] | str.382

Art. 187. [Zawiadomienie spółki o przejściu udziału] | str.383

Art. 188. [Księga udziałów, zgłoszenie listy wspólników do sądu] | str.385

Art. 189. [Zakaz zwrotu wkładów] | str.387

Art. 190. [Zakaz pobierania odsetek od wkładów] | str.389

Art. 191. [Udział w zysku] | str.390

Art. 192. [Kwota dywidendy] | str.394

Art. 193. [Uprawnieni do dywidendy] | str.395

Art. 194. [Zaliczka na poczet dywidendy] | str.396

Art. 195. [Warunki wypłaty zaliczki; zwrot zaliczki] | str.397

Art. 196. [Dywidenda na udział uprzywilejowany] | str.398

Art. 197. [Okres wypłaty dywidendy uprzywilejowanej] | str.399

Art. 198. [Nienależna dywidenda] | str.400

Art. 199. [Umorzenie udziału] | str.402

Art. 200. [Zakaz obejmowania własnych udziałów przez spółkę] | str.408

Rozdział 3. Organy spółki | str.409

Oddział 1. Zarząd | str.409

Art. 201. [Zarząd spółki] | str.409

Art. 2011. [Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu powoływanego przez radę nadzorczą] | str.414

Art. 202. [Wygaśnięcie mandatu] | str.414

Art. 203. [Odwołanie członka zarządu] | str.421

Art. 2031. [Określenie wynagrodzenia członków zarządu] | str.424

Art. 204. [Zakres uprawnień członka zarządu] | str.425

Art. 205. [Sposób reprezentacji] | str.430

Art. 206. [Oznaczanie pism spółki] | str.433

Art. 207. [Wewnętrzne ograniczenia zarządu] | str.434

Art. 208. [Prawa członków zarządu] | str.435

Art. 2081. [Protokołowanie uchwał zarządu] | str.440

Art. 209. [Sprzeczność interesów] | str.442

Art. 2091. [Obowiązek lojalności członka zarządu wobec spółki] | str.444

Art. 210. [Umowa między spółką a członkiem zarządu] | str.446

Art. 211. [Działalność konkurencyjna] | str.453

Oddział 2. Nadzór | str.456

Art. 212. [Prawo kontroli przysługujące wspólnikowi] | str.456

Art. 213. [Ustanowienie rady nadzorczej bądź komisji rewizyjnej] | str.459

Art. 214. [Zakaz łączenia stanowisk] | str.460

Art. 2141. [Obowiązek lojalności członka rady nadzorczej wobec spółki] | str.461

Art. 215. [Minimalny skład rady nadzorczej] | str.462

Art. 216. [Kadencja rady nadzorczej] | str.462

Art. 217. [Skład komisji rewizyjnej] | str.463

Art. 218. [Wygaśnięcie mandatów] | str.463

Art. 219. [Działalność rady nadzorczej] | str.465

Art. 2191. [Komitety rady nadzorczej] | str.469

Art. 2192. [Doradca rady nadzorczej] | str.470

Art. 220. [Rozszerzone uprawnienia rady nadzorczej] | str.472

Art. 221. [Obowiązki komisji rewizyjnej] | str.473

Art. 2211. [Organizowanie prac rady nadzorczej] | str.475

Art. 222. [Uchwały rady nadzorczej] | str.477

Art. 2221. [Wynagrodzenie członków rady nadzorczej] | str.481

Art. 223. [Wybór firmy audytorskiej przez sąd] | str.482

Art. 224. [Uprawnienia biegłego rewidenta] | str.483

Art. 225. [Sprawozdanie biegłego rewidenta] | str.484

Art. 226. [Wynagrodzenie biegłego rewidenta] | str.484

Oddział 3. Zgromadzenie wspólników | str.485

Art. 227. [Uchwały zgromadzenia wspólników] | str.485

Art. 228. [Konieczność podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników] | str.486

Art. 2281. [Określenie zasad rozporządzania składnikami aktywów trwałych lub dokonywania niektórych czynności prawnych] | str.492

Art. 229. [Umowy wymagające uchwały wspólników] | str.492

Art. 230. [Czynności przewyższające dwukrotną wysokość kapitału] | str.493

Art. 231. [Zwyczajne zgromadzenie wspólników – terminy, przedmiot obrad] | str.493

Art. 232. [Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników] | str.497

Art. 233. [Uchwała o dalszym istnieniu spółki] | str.497

Art. 2331. [Obowiązek zwołania zgromadzenia wspólników w razie rezygnacji członka zarządu skutkującej nieobsadzeniem żadnego mandatu w zarządzie] | str.498

Art. 234. [Miejsce zgromadzenia wspólników] | str.499

Art. 2341. [Udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej] | str.499

Art. 235. [Żądanie zwołania zgromadzenia wspólników] | str.501

Art. 236. [Żądanie zwołania zgromadzenia przez wspólników] | str.503

Art. 237. [Sądowe upoważnienie do zwołania zgromadzenia] | str.504

Art. 238. [Tryb zwołania zgromadzenia wspólników] | str.507

Art. 239. [Powzięcie uchwały nieobjętej porządkiem obrad] | str.510

Art. 240. [Powzięcie uchwały bez formalnego zwołania zgromadzenia] | str.511

Art. 2401. [Zawarcie uchwały przy wykorzystaniu wzorca uchwały] | str.513

Art. 241. [Ważność zgromadzenia wspólników] | str.514

Art. 242. [Liczba głosów na udział] | str.515

Art. 243. [Pełnomocnicy wspólników] | str.516

Art. 244. [Uchwały dotyczące odpowiedzialności osobistej wspólnika] | str.518

Art. 245. [Bezwzględna większość głosów] | str.519

Art. 246. [Uchwały wymagające szczególnej większości głosów] | str.519

Art. 247. [Jawność bądź tajność głosowania] | str.524

Art. 248. [Elementy protokołu zgromadzenia] | str.525

Art. 249. [Powództwo o uchylenie uchwały] | str.527

Art. 250. [Uprawnieni do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały] | str.538

Art. 251. [Termin wniesienia powództwa o uchylenie] | str.546

Art. 252. [Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały] | str.547

Art. 253. [Reprezentacja spółki w sporze o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały] | str.558

Art. 254. [Skutki wyroku sądu o uchyleniu uchwały] | str.560

Rozdział 4. Zmiana umowy spółki | str.562

Art. 255. [Zmiana umowy spółki] | str.562

Art. 256. [Zgłoszenie zmiany do sądu] | str.564

Art. 257. [Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy] | str.566

Art. 2571. [Zakaz promocji i reklamy objęcia nowych udziałów w spółce z o.o.] | str.568

Art. 258. [Pierwszeństwo objęcia udziałów] | str.569

Art. 259. [Oświadczenia nowego wspólnika] | str.574

Art. 2591. [Podwyższenie kapitału w spółce zawartej przy pomocy wzorca] | str.575

Art. 260. [Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki] | str.575

Art. 261. [Odpowiednie stosowanie przepisów przy podwyższeniu kapitału zakładowego] | str.577

Art. 262. [Elementy wniosku o podwyższenie kapitału zakładowego] | str.578

Art. 263. [Obniżenie kapitału zakładowego] | str.579

Art. 264. [Postępowanie konwokacyjne] | str.580

Art. 265. [Elementy wniosku o obniżenie kapitału zakładowego] | str.584

Rozdział 5. Wyłączenie wspólnika | str.585

Art. 266. [Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. przez sąd] | str.585

Art. 267. [Termin zapłaty, bezskuteczność wyłączenia] | str.590

Art. 268. [Zawieszenie w wykonywaniu praw udziałowych] | str.591

Art. 269. [Dzień wyłączenia wspólnika] | str.593

Rozdział 6. Rozwiązanie i likwidacja spółki | str.594

Art. 270. [Przyczyny rozwiązania spółki] | str.594

Art. 271. [Rozwiązanie spółki przez sąd rejestrowy] | str.596

Art. 272. [Chwila rozwiązania] | str.599

Art. 273. [Cofnięcie skutków rozwiązania] | str.601

Art. 274. [Otwarcie likwidacji, firma w likwidacji] | str.602

Art. 275. [Odpowiednie stosowanie przepisów w czasie likwidacji] | str.603

Art. 276. [Likwidatorzy] | str.605

Art. 277. [Zgłoszenie likwidacji do sądu rejestrowego] | str.608

Art. 278. [Uchylenie likwidacji] | str.609

Art. 279. [Wezwanie wierzycieli] | str.609

Art. 280. [Odpowiednie stosowanie przepisów o zarządzie] | str.610

Art. 281. [Bilanse likwidacyjne] | str.612

Art. 282. [Czynności likwidacyjne] | str.613

Art. 283. [Kompetencje likwidatorów] | str.615

Art. 284. [Wpływ likwidacji na prokurę] | str.617

Art. 285. [Złożenie kwot do depozytu sądowego] | str.617

Art. 286. [Podział majątku] | str.618