Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe - Opracowanie zbiorowe

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe

Opracowanie zbiorowe

76,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-445-4
Data wydania 22 stycznia 2024
Język: Polski
Liczba stron: 915
Rozmiar pliku: 4,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
76,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:
1 stycznia 2024 r. – ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1667)

Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej:
1 stycznia 2024 r. – rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. poz. 1893)

Rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej:
12 października 2023 r. – obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 2 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 2190)

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników:
15 września 2023 r. – ustawa z 26 maja 2023 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek (Dz.U. poz. 1784)

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
27 października 2023 r., z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych – ustawa z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. poz. 1429)
z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych – ustawa z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz.U. poz. 1234)

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:
15 sierpnia 2023 r. – ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 289 ze zm.)
28 września 2023 r. – ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1860)

Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie:
22 września 2022 r. – obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 24 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. poz. 1964)
13 października 2023 r. – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 października 2023 r., SK 105/20 (Dz.U. poz. 2208)

Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych:
20 września 2022 r. – obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 24 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. poz. 1935)

 

 

 

Spis treści

Kodeks pracy

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy| str. 21

Preambuła. (uchylona)| str. 23

Dział pierwszy. Przepisy ogólne| str. 23

Rozdział I. Przepisy wstępne| str. 23

Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy| str. 25

Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu| str. 27

Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy| str. 30

Rozdział III. (uchylony)| str. 31

Dział drugi. Stosunek pracy| str. 31

Rozdział I. Przepisy ogólne| str. 31

Rozdział II. Umowa o pracę| str. 41

Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę| str. 41

Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę| str. 49

Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem| str. 50

Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego
lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę
przez pracodawcę| str. 53

Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia| str. 55

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego
z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę
bez wypowiedzenia| str. 57

Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego
rozwiązania przez pracownika umowy o pracę
bez wypowiedzenia| str. 58

Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę| str. 59

Rozdział IIa–IIb. (uchylone)| str. 61

Rozdział IIc. Praca zdalna| str. 62

Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru,
mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę| str.  69

Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania| str.  69

Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru| str.  71

Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania| str.  72

Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy
o pracę| str.  72

Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia| str.  72

Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń
związanych z pracą| str.  72

Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę| str.  75

Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę| str.  76

Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej
niezdolności do pracy| str.  79

Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna| str.  80

Rozdział IV. Odprawa pośmiertna| str.  80

Dział czwarty. Obowiązki pracodawcy i pracownika| str.  81

Rozdział I. Obowiązki pracodawcy| str.  81

Rozdział II. Obowiązki pracownika| str.  88

Rozdział IIa. Zakaz konkurencji| str.  88

Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników| str.  89

Rozdział IV. Regulamin pracy| str.  91

Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia| str.  93

Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników| str.  93

Dział piąty. Odpowiedzialność materialna pracowników| str.  95

Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną
pracodawcy| str.  95

Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi| str.  97

Dział szósty. Czas pracy| str.  98

Rozdział I. Przepisy ogólne| str.  98

Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy| str.  98

Rozdział III. Okresy odpoczynku| str. 100

Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy| str. 101

Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych| str. 107

Rozdział VI. Praca w porze nocnej| str. 110

Rozdział VII. Praca w niedziele i święta| str. 111

Dział siódmy. Urlopy pracownicze| str. 113

Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe| str. 113

Rozdział Ia. Urlop opiekuńczy| str. 119

Rozdział II. Urlopy bezpłatne| str. 120

Dział ósmy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem| str. 121

Dział dziewiąty. Zatrudnianie młodocianych| str. 141

Rozdział I. Przepisy ogólne| str. 141

Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę
w celu przygotowania zawodowego| str. 143

Rozdział III. Dokształcanie| str. 144

Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu
niż przygotowanie zawodowe| str. 145

Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia| str. 146

Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe| str. 147

Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe| str. 148

Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy| str. 148

Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy| str. 148

Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika| str. 151

Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy| str. 153

Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne| str. 153

Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne
zagrożenie dla zdrowia lub życia| str. 154

Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia| str. 158

Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe| str. 163

Rozdział VIII. Szkolenie| str. 166

Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież
i obuwie robocze| str. 167

Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy| str. 169

Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy| str. 170

Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór
nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi
państwowymi albo samorządowymi| str. 171

Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące
wykonywania prac w różnych gałęziach pracy| str. 172

Dział jedenasty. Układy zbiorowe pracy| str. 173

Rozdział I. Przepisy ogólne| str. 173

Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy| str. 179

Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy| str. 182

Dział dwunasty. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy| str. 184

Rozdział I. Przepisy ogólne| str. 184

Rozdział II. Postępowanie pojednawcze| str. 185

Rozdział III. Sądy pracy| str. 187

Dział trzynasty. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko
prawom pracownika| str. 188

Rozdział II. (uchylony)| str. 191

Dział czternasty. Przedawnienie roszczeń| str. 191

Dział czternastya. (uchylony)| str. 193

Dział piętnasty. Przepisy końcowe| str. 193

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Przepisy wprowadzające
Kodeks pracy| str. 199

Rozdział 1. Przepisy ogólne| str. 199

Rozdział 2. Zmiany w przepisach obowiązujących| str. 203

Rozdział 3. Przepisy przejściowe i końcowe| str. 206

Skorowidz| str. 211

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r.
w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników
za powierzone mienie| str. 221

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1975 r.
w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników
za szkodę w powierzonym mieniu| str. 227

Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia
w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego
podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków
wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności
 przewidzianych w Kodeksie pracy| str. 233

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę| str. 241

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.| str. 253

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa| str. 255

Rozdział 1. Przepisy ogólne| str. 255

Rozdział 2. Zasiłek chorobowy| str. 257

Rozdział 3. Świadczenie rehabilitacyjne| str. 262

Rozdział 4. Zasiłek wyrównawczy| str. 264

Rozdział 5. (uchylony)| str. 265

Rozdział 6. Zasiłek macierzyński| str. 265

Rozdział 7. Zasiłek opiekuńczy| str. 271

Rozdział 8. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków
przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami| str. 273

Rozdział 9. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków
przysługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikami| str. 276

Rozdział 10. Dokumentowanie prawa do zasiłków i kontrola
orzekania o czasowej niezdolności do pracy| str. 280

Rozdział 11. Postępowanie w sprawach ustalania prawa do zasiłków
i zasady ich wypłaty| str. 295

Rozdział 12. Zmiany w przepisach obowiązujących| str. 301

Rozdział 13. Przepisy przejściowe i końcowe| str. 301

Skorowidz| str. 305

Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń
w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw| str. 309

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu
rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej| str. 317

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej| str. 321

Rozdział 1. Przepisy ogólne| str. 321

Rozdział 2. Podróż krajowa| str. 323

Rozdział 3. Podróż zagraniczna| str. 325

Rozdział 4. Przepisy końcowe| str. 328

ZAŁĄCZNIK. Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej
oraz limitu na nocleg w poszczególnych państwach| str. 329

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r.
w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu
kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych,
motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy| str. 333

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy| str. 337

Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy
w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego
stażu pracy| str. 339

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania
urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia
za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop| str. 341

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień
pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów
dołączanych do takich wniosków| str. 347

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania
nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień
od pracy| str. 365

Rozdział 1. Usprawiedliwianie nieobecności w pracy| str. 365

Rozdział 2. Zwolnienia od pracy| str. 367

Rozdział 3. Przepisy końcowe| str. 370

OCHRONA ZATRUDNIENIA I ŚWIADECTWA PRACY

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników| str. 373

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych
w razie niewypłacalności pracodawcy| str. 381

Rozdział 1. Przepisy ogólne| str. 381

Rozdział 2. Niewypłacalność pracodawcy| str. 381

Rozdział 3. Pracodawca, pracownik| str. 387

Rozdział 4. Zakres oraz tryb zaspokajania roszczeń pracowniczych
z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych| str. 389

Rozdział 5. Zakres oraz tryb zwrotu środków do Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych| str. 400

Rozdział 6. Finansowanie Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych| str. 404

Rozdział 7. Zadania władzy publicznej| str. 408

Rozdział 7a. Kontrola| str. 409

Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy
przejściowe i końcowe| str. 410

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych| str. 415

Rozdział 1. Przepisy ogólne| str. 415

Rozdział 2. Orzekanie o niepełnosprawności oraz ustalanie
poziomu potrzeby wsparcia| str. 419

Rozdział 3. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych| str. 443

Rozdział 4. Uprawnienia osób niepełnosprawnych| str. 451

Rozdział 5. Szczególne obowiązki i uprawnienia pracodawców
w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych| str. 458

Rozdział 6. Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności
zawodowej| str. 477

Rozdział 7. Zadania i organizacja służb działających na rzecz
osób niepełnosprawnych| str. 489

Rozdział 8. Szkolenie osób niepełnosprawnych| str. 494

Rozdział 9. Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób
Niepełnosprawnych| str. 496

Rozdział 10. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych| str. 501

Rozdział 10a. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko
przepisom ustawy| str. 516

Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy
przejściowe i końcowe| str. 516

Skorowidz| str. 525

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych| str. 533

Rozdział 1. Przepisy ogólne| str. 533

Rozdział 2. Tworzenie Funduszu| str. 535

Rozdział 3. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy
przejściowe i końcowe| str. 544

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy| str. 545

ZAŁĄCZNIK. Wzór (Świadectwo pracy)| str. 550

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej| str. 557

Rozdział 1. Przepisy ogólne| str. 557

Rozdział 2. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji
pracowniczej| str. 558

Rozdział 3. Szczególne wymagania dotyczące prowadzenia
i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej| str. 565

Rozdział 4. Przenoszenie dokumentacji pracowniczej pomiędzy
systemami teleinformatycznymi| str. 567

Rozdział 5. Doręczanie informacji lub zawiadomienia
o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej
oraz sposób odbioru tej dokumentacji| str. 568

Rozdział 6. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej| str. 570

Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe| str. 570

ZAŁĄCZNIK. Minimalne wymagania techniczne dla odwzorowań
cyfrowych| str. 572

ORGANIZACJE PRACODAWCÓW,
ZWIĄZKI ZAWODOWE I SPORY ZBIOROWE

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców| str. 575

Rozdział 1. Przepisy ogólne| str. 575

Rozdział 2. Tworzenie związków pracodawców| str. 577

Rozdział 3. Uprawnienia organizacji pracodawców| str. 579

Rozdział 4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa| str. 580

Rozdział 5. Przepisy przejściowe i końcowe| str. 581

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych| str. 583

Rozdział 1. Przepisy ogólne| str. 583

Rozdział 2. Tworzenie związków zawodowych| str. 588

Rozdział 3. Uprawnienia związków zawodowych| str. 589

Rozdział 3a. Reprezentatywna organizacja związkowa| str. 594

Rozdział 4. Zakładowa organizacja związkowa| str. 596

Rozdział 5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy| str. 607

Rozdział 6. Przepisy szczególne| str. 609

Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących
oraz przepisy przejściowe i końcowe| str. 609

Skorowidz| str. 613

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów
zbiorowych| str. 617

Rozdział 1. Przepisy ogólne| str. 617

Rozdział 2. Rokowania| str. 618

Rozdział 3. Mediacja i arbitraż| str. 619

Rozdział 4. Strajk| str. 621

Rozdział 5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy| str. 623

Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe| str. 624

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy| str. 627

Rozdział 1. Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy| str. 627

Rozdział 2. Zadania Państwowej Inspekcji Pracy| str. 631

Rozdział 3. Zakres działania organów Państwowej Inspekcji Pracy| str. 640

Rozdział 4. Postępowanie kontrolne| str. 643

Rozdział 5. Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy| str. 651

Rozdział 6. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna| str. 662

Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących| str. 671

Rozdział 8. Przepisy przejściowe i końcowe| str. 671

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY,
WYPADKI PRZY PRACY, CHOROBY ZAWODOWE

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy| str. 677

Dział I. Przepisy wstępne| str. 677

Dział II. Obiekty budowlane i teren zakładu pracy| str. 680

Dział III. Pomieszczenia pracy| str. 683

Rozdział 1. Przepisy ogólne| str. 683

Rozdział 2. Oświetlenie| str. 687

Rozdział 3. Ogrzewanie i wentylacja| str. 689

Dział IV. Procesy pracy| str. 691

Rozdział 1. Przepisy ogólne| str. 691

Rozdział 2. Organizacja stanowisk pracy| str. 695

Rozdział 3. Obsługa i stosowanie maszyn, narzędzi i innych
urządzeń technicznych| str. 697

Rozdział 4. Transport wewnętrzny i magazynowanie| str. 700

Rozdział 5. Ochrona przed hałasem| str. 703

Rozdział 6. Prace szczególnie niebezpieczne| str. 704

A.| str. Przepisy ogólne| str. 704

B.| str. Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe
prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy
lub jego części| str. 705

C.| str. Prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach
zamkniętych| str. 706

D.| str. Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych| str. 708

E.| str. Prace na wysokości| str. 713

Dział V. Pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne
oraz zaopatrzenie pracowników w napoje i środki higieny
osobistej| str. 715

Dział VI. Przepisy przejściowe i końcowe| str. 716

ZAŁĄCZNIKI| str. 718

Załącznik Nr 1. Szczegółowe zasady stosowania znaków
i sygnałów bezpieczeństwa| str. 718

Rozdział 1. Przepisy ogólne| str. 718

Rozdział 2. Wymagania dotyczące stosowania znaków
bezpieczeństwa| str. 720

Rozdział 3. Wymagania dotyczące oznaczania przeszkód,
niebezpiecznych miejsc i dróg| str. 720

Rozdział 4. Wymagania dotyczące sygnałów świetlnych| str. 721

Rozdział 5. Wymagania dotyczące sygnałów dźwiękowych| str. 722

Rozdział 6. Wymagania dotyczące stosowania komunikatów
słownych| str. 722

Rozdział 7. Wymagania dotyczące stosowania sygnałów
ręcznych| str. 723

Załącznik Nr 2. Szczegółowe zasady stosowania środków
ochrony indywidualnej| str. 727

Załącznik Nr 3. Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń
higienicznosanitarnych| str. 755

Rozdział 1. Przepisy ogólne| str. 755

Rozdział 2. Szatnie| str. 756

Przepisy ogólne| str. 756

Szatnie odzieży własnej pracowników| str. 758

Szatnie odzieży roboczej i ochronnej| str. 759

Szatnie podstawowe| str. 759

Szatnie przepustowe| str. 760

Rozdział 3. Umywalnie i pomieszczenia z natryskami| str. 760

Rozdział 4. Ustępy| str. 762

Rozdział 5. Jadalnie| str. 763

Rozdział 6. Pomieszczenia do wypoczynku| str. 765

Rozdział 7. (uchylony)| str. 766

Rozdział 8. Pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia
i odpylania odzieży i obuwia roboczego oraz środków
ochrony indywidualnej| str. 766

Rozdział 9. Pomieszczenia do ogrzewania się pracowników| str. 767

Skorowidz| str. 769

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu
wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych
okolicznościach| str. 775

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych| str. 781

Rozdział 1. Przepisy ogólne| str. 781

Rozdział 2. Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych, warunki nabywania prawa do świadczeń,
zasady i tryb ich przyznawania, ustalania ich wysokości
oraz zasady ich wypłaty| str. 787

Rozdział 3. Zbieg prawa do świadczeń| str. 796

Rozdział 4. Zasady różnicowania stopy procentowej składki
na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych
i ich skutków| str. 797

Rozdział 5. Zasady finansowania prewencji wypadkowej| str. 802

Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy
przejściowe i końcowe| str. 808

Skorowidz| str. 815

KOSZTY SĄDOWE I SĄDOWNICTWO PRACY

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych (wyciąg)| str. 823

Tytuł I. Przepisy ogólne| str. 823

Tytuł II. Opłaty| str. 826

Dział 1. Przepisy ogólne| str. 826

Dział 2. Wysokość opłat we wszystkich rodzajach spraw| str. 831

Dział 3. Wysokość opłat w procesie| str. 834

Rozdział 3. Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych| str. 834

Dział 4. Wysokość opłat w postępowaniu nieprocesowym| str. 835

Rozdział 1. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego| str. 835

Rozdział 2. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego| str. 835

Rozdział 3. Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych| str. 836

Rozdział 5. Sprawy z zakresu działania Krajowego Rejestru
Sądowego| str. 838

Rozdział 5a. Sprawy z zakresu rejestru fundacji rodzinnych| str. 840

Rozdział 6. Inne sprawy rozpoznawane w postępowaniu
nieprocesowym| str. 840

Dział 5. Wysokość opłat w postępowaniu zabezpieczającym| str. 841

Dział 8. Opłaty kancelaryjne| str. 842

Dział 9. Zwrot opłaty| str. 843

Tytuł III. Wydatki| str. 845

Dział 1. Przepisy ogólne| str. 845

Dział 2. Należności świadków, biegłych, tłumaczy i stron
w postępowaniu cywilnym| str. 846

Tytuł IV. Zwolnienie od kosztów sądowych| str. 851

Tytuł V. Wykonanie orzeczeń w zakresie należności sądowych| str. 862

Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących| str. 864

Tytuł VII. Przepisy przejściowe i końcowe| str. 864

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rozpoznawaniu przez sądy
spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych| str. 865

Rozdział 1. Rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych| str. 865

Rozdział 2. (pominięty)| str. 866

Rozdział 3. Przepisy przejściowe i końcowe| str. 866

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r.
w sprawie przechowywania akt spraw sądowych
oraz ich przekazywania do archiwów państwowych
lub do zniszczenia| str. 869

Rozdział 1. Przepisy ogólne| str. 869

Rozdział 2. Okresy przechowywania akt spraw karnych| str. 870

Rozdział 3. Okresy przechowywania akt spraw o wykroczenia| str. 871

Rozdział 4. Okresy przechowywania akt spraw cywilnych
i gospodarczych| str. 871

Rozdział 5. Okresy przechowywania akt spraw rozpoznawanych
w sądach rodzinnych| str. 873

Rozdział 6. Okresy przechowywania akt spraw z zakresu
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych| str. 874

Rozdział 7. Okresy przechowywania ksiąg i urządzeń
ewidencyjnych w sprawach sądowych| str. 875

Rozdział 8. Warunki i tryb przechowywania, niszczenia
oraz przekazywania archiwom państwowym akt spraw
sądowych| str. 875

Rozdział 9. Przepisy przejściowe i końcowe| str. 878

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności
adwokackie| str. 881

Rozdział 1. Przepisy ogólne| str. 881

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »