Kodeks pracy. Komentarz - Eliza Maniewska

Kodeks pracy. Komentarz

Eliza Maniewska

203,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8246-121-3
Data wydania 2021
Język: Polski
Liczba stron: 1677
Rozmiar pliku: 9,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
203,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W komentarzu uwzględniono wszystkie zmiany, które miały miejsce od czasu ostatniej edycji w 2019 r. W szczególności omówiono zmienione oraz nowe przepisy dotyczące: udostępniania pracodawcy danych osobowych pracownika i ich przetwarzania, monitoringu w zakładzie pracy, zasad zatrudniania młodocianych, dyskryminacji pracownika, mobbingu i świadectwa pracy oraz instytucję tzw. tymczasowego przywrócenia pracownika do pracy (art. 4772 § 2 k.p.c.). Zawarto także usystematyzowany przegląd regulacji szczególnych związanych z epidemią COVID-19, pozostających w związku z prawem pracy i prawem zatrudnienia w odniesieniu do zatrudnienia cywilnoprawnego i tzw. samozatrudnienia, w tym zwłaszcza regulacji dotyczących pracy zdalnej.

W książce przepisy są komentowane przystępnie, bez nadmiernych rozważań teoretycznych, i ilustrowane orzecznictwem Sądu Najwyższego (także niepublikowanym), Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, a także Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na potrzeby praktyki zamieszczone zostały informacje o opodatkowaniu świadczeń pracowniczych. W publikacji znajdują się również wybrane akty prawne niezbędne do stosowania przepisów prawa pracy wraz z usystematyzowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego, a także rozbudowany indeks rzeczowy.

W załączniku „Przepisy europejskiego prawa pracy z orzecznictwem” znajduje się zbiór najważniejszych regulacji obowiązującego w Polsce europejskiego prawa pracy opracowanych w polskiej i angielskiej wersji językowej. Są to zarówno akty ponadkodeksowe, jak i dyrektywy, które są wzorcem zmian w polskim prawie pracy. Zbiór przepisów zawiera ponadto bogaty wybór orzecznictwa TSUE. Załącznik przygotowany został w wersji elektronicznej [www.kodeks-pracy-komentarz-wyd-12.wolterskluwer.pl] i jest dostępny po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego.

Publikacja przeznaczona jest dla sędziów, adwokatów, radców prawnych. Zainteresuje pracowników działów HR oraz działaczy związkowych. Ze względu na przystępność, zwartość i uporządkowanie problemowe treści może być także pomocna w dydaktyce.

Spis treści

USTAWY TOWARZYSZĄCE Z ORZECZNICTWEM
Od autorów 17
Wykaz skrótów 19
Część pierwsza. Komentarz
Ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy 35
Preambuła. (uchylona) 39
Dział pierwszy. Przepisy ogólne 40
Rozdział I. Przepisy wstępne 40
Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy 93
Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu 159
Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy 187
Rozdział III. (uchylony) 188
Dział drugi. Stosunek pracy 189
Rozdział I. Przepisy ogólne 189
Rozdział II. Umowa o pracę 256
Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę 256
Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę 307
Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem 324
Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę 380
Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 433
Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 467
Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia 484
Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę 489
Rozdział IIa. (uchylony) 513
Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy 513
Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę 533
Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania 533
Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru 555
Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania 560
Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę 561
Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 564
Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą 564
Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę 594
Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę 611
Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy 642
Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna 645
Rozdział IV. Odprawa pośmiertna 651
Dział czwarty. Obowiązki pracodawcy i pracownika 654
Rozdział I. Obowiązki pracodawcy 654
Rozdział II. Obowiązki pracownika 714
Rozdział IIa. Zakaz konkurencji 721
Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników 749
Rozdział IV. Regulamin pracy 765
Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia 774
Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników 777
Dział piąty. Odpowiedzialność materialna pracowników 787
Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy 787
Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi 808
Dział szósty. Czas pracy 819
Rozdział I. Przepisy ogólne 819
Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy 825
Rozdział III. Okresy odpoczynku 833
Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy 840
Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych 867
Rozdział VI. Praca w porze nocnej 891
Rozdział VII. Praca w niedziele i święta 893
Dział siódmy. Urlopy pracownicze 908
Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe 908
Rozdział II. Urlopy bezpłatne 945
Dział ósmy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 950
Dział dziewiąty. Zatrudnianie młodocianych 1031
Rozdział I. Przepisy ogólne 1031
Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego 1041
Rozdział III. Dokształcanie 1044
Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe 1045
Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia 1049
Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe 1055
Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe 1056
Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy 1057
Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy 1057
Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika 1065
Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy 1071
Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne 1072
Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia 1073
Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia 1079
Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 1093
Rozdział VIII. Szkolenie 1113
Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze 1116
Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy 1119
Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy 1123
Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi 1128
Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy 1129
Dział jedenasty. Układy zbiorowe pracy 1130
Rozdział I. Przepisy ogólne 1130
Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy 1177
Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy 1192
Dział dwunasty. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy 1208
Rozdział I. Przepisy ogólne 1208
Rozdział II. Postępowanie pojednawcze 1209
Rozdział III. Sądy pracy 1212
Dział trzynasty. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika 1236
Rozdział II. (uchylony) 1244
Dział czternasty. Przedawnienie roszczeń 1245
Dział czternasty A. (uchylony) 1264
Dział piętnasty. Przepisy końcowe 1265
Ustawy nowelizujące Kodeks pracy 1285
Ustawa z 2.02.1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw 1285
Ustawa z 9.11.2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1293
Ustawa z 26.07.2002 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1295
Ustawa z 14.11.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1297
Ustawa z 20.05.2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 1299
Ustawa z 5.01.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy 1300
Ustawa z 28.05.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1301
Ustawa z 26.07.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy 1305
Ustawa z 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1306
Ustawa z 24.07.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1309
Ustawa z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców 1311
Ustawa z 10.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją 1313
Część druga. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. 1317
Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (Nr 87) dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjęta w San Francisco 9.07.1948 r. 1336
Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (Nr 98) dotycząca stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przyjęta w Genewie 1.07.1949 r. 1339
Ustawa z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych 1341
Ustawa z 23.05.1991 r. o organizacjach pracodawców 1417
Ustawa z 23.05.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych 1423
Ustawa z 24.07.2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego 1438
Ustawa z 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1459
Ustawa z 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1479
Ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 1515
Ustawa z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 1531
Ustawa z 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1542
Ustawa z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1558
Ustawa z 7.04.2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 1565
Ustawa z 11.10.2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy 1575
Ustawa z 10.06.2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług 1596
Ustawa z 10.01.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni 1619
Ustawa z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1625
Indeks rzeczowy 1667

PRZEPISY EUROPEJSKIEGO PRAWA PRACY
Słowo wstępne 17
Wykaz skrótów 21
Traktat o Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana 37
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana 41
SWOBODA PRZEPŁYWU PRACOWNIKÓW 57
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana 57
Traktat o Przystąpieniu podpisany w Atenach w dniu 16.04.2003 r. między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej 89
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z 5.04.2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii 105
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.04.2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG (2004/38/WE) 147
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/54/UE z 16.04.2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników 223
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 16.12.1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (96/71/WE) 255
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z 28.06.2018 r. zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług 293
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z 15.05.2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”) 317
RÓWNOŚĆ TRAKTOWANIA KOBIET I MĘŻCZYZN 395
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana 395
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.07.2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana) (2006/54/WE) 413
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.07.2010 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylająca dyrektywę Rady 86/613/EWG (2010/41/UE) 513
RÓWNE TRAKTOWANIE PRACOWNIKÓW 541
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana 541
Dyrektywa Rady z 29.06.2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (2000/43/WE) 545
Dyrektywa Rady z 27.11.2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (2000/78/WE) 573
PRACA W NIEPEŁNYM WYMIARZE 663
Dyrektywa Rady z 15.12.1997 r. dotycząca Porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze godzin zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) (97/81/WE) 663
PRACA NA CZAS OKREŚLONY 701
Dyrektywa Rady z 28.06.1999 r. dotycząca Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) (99/70/WE) 701
PRACA TYMCZASOWA 769
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 19.11.2008 r. w sprawie pracy tymczasowej (2008/104/WE) 769
INFORMACJA I KONSULTACJA PRACOWNIKÓW. PRZEJRZYSTOŚĆ I PRZEWIDYWALNOŚĆ WARUNKÓW PRACY W UNII EUROPEJSKIEJ 799
Dyrektywa Rady z 14.10.1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (91/533/EWG) 799
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20.06. 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej 821
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.03.2002 r. ustanawiająca ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej (2002/14/WE) 881
ZMIANA PRACODAWCY 911
Dyrektywa Rady z 12.03.2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów (2001/23/WE) 911
ZWOLNIENIA GRUPOWE 975
Dyrektywa Rady z 20.07.1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych (98/59/WE) 975
NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY 1019
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 22.10.2008 r. w sprawie ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy (2008/94/WE) 1019
CZAS PRACY I URLOP WYPOCZYNKOWY 1055
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 4.11.2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (2003/88/WE) 1055
OCHRONA MACIERZYŃSTWA 1139
Dyrektywa Rady z 19.10.1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią (dziesiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (92/85/EWG) 1139
RÓWNOWAGA MIĘDZY ŻYCIEM ZAWODOWYM A PRYWATNYM RODZICÓW I OPIEKUNÓW 1177
Dyrektywa Rady z 8.03.2010 r. w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylająca dyrektywę 96/34/WE (2010/18/UE) 1177
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20.06.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE 1219
MŁODZI PRACOWNICY 1275
Dyrektywa Rady z 22.06.1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych (94/33/WE) 1275
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA PRACOWNIKÓW 1313
Dyrektywa Rady z 12.06.1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG) 1313
KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ 1359
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 1359
Protokół (nr 30) do Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską sporządzonego w Lizbonie 13.12.2007 r. w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa 1399
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKA 1405
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 1405

Consolidated Version of the Treaty on European Union 36
Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union 40
FREE MOVEMENT OF WORKERS 56
Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union 56 Treaty of Accession between the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Portuguese Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Member States of the European Union) and the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, concerning the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union 88
Regulation (EU) No 492/2011 of the European Parliament and of the Council of 5.04.2011 on freedom of movement for workers within the Union 104
Directive of the European Parliament andbof the Council of 29.04.2004 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No. 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 68/360/EEC, 72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90/365/EEC and 93/96/EEC (2004/38/EC) 146
Directive 2014/54/EU of the European Parliament and of the Council of 16.04.2014 on measures facilitating the exercise of rights conferred on workers in the context of freedom of movement for workers 222
Directive of the European Parliament andbof the Council of 16.12.1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services (96/71/EC) 254
Directive (EU) 2018/957 of the European Parliament and of the Council of 28.06.2018 amending Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services 292
Directive 2014/67/EU of the European Parliament and of the Council of 15.05.2014 on the enforcement of Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services and amending Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System (‘the IMI Regulation’) 316
EQUAL TREATMENT FOR MEN AND WOMEN 394
Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union 394
Directive of the European Parliament andbof the Council of 5.07.2006 on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation (recast) (2006/54/EC) 412
Directive of the European Parliament andbof the Council of 7.07.2010 on the application of the principle of equal treatment between men and women engaged in an activity in a self-employed capacity and repealing Council Directive 86/613/EEC (2010/41/EU) 512
EQUAL TREATMENT FOR WORKERS 540
Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union 540
Council Directive of 29.06.2000 implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin (2000/43/EC) 544
Council Directive of 27.11.2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation (2000/78/EC) 572
PART-TIME WORK 662
Council Directive of 15.12.1997 concerning the Framework Agreement on part-time work concluded by UNICE, CEEPband the ETUCb– Annex: Framework Agreement on part-time work (97/81/EC) 662
FIXED-TERM WORK 700
Council Directive of 28.06.1999 concerning the Framework Agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP (1999/70/EC) 700
TEMPORARY WORK 768
Directive of the European Parliament andbof the Council of 19.11.2008 on temporary agency work (2008/104/EC) 768
INFORMING AND CONSULTING EMPLOYEES TRANSPARENCY AND PREDICTABILITY OF WORKING CONDITIONS IN THE EUROPEAN UNION 798
Council Directive of 14.10.1991 on an employer’s obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship (91/533/EEC) 798
Directive (EU) 2019/1152 of the European Parliament and of the Council of 20.06.2019on transparent and predictable working conditions in the European Union 820
Directive of the European Parliament andbof the Council of 11.03.2002 establishing a general framework for informing and consulting employees in the European Community – Joint declaration of the European Parliament, the Council and the Commission on employee representation (2002/14/EC) 880
TRANSFER OF UNDERTAKINGS 910
Council Directive of 12.03.2001 on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees’ rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses (2001/23/EC) 910
COLLECTIVE REDUNDANCIES 974
Council Directive of 20.07.1998 on the approximation of the laws of the Member States relating to collective redundancies (98/59/EC) 974
INSOLVENCY OF THE EMPLOYER 1018
Directive of the European Parliament andbof the Council of 22.10.2008 on the protection of employees in the event of the insolvency of their employer (2008/94/EC) 1018
WORKING TIME AND ANNUAL LEAVE 1054
Directive of the European Parliament andbof the Council of 4.11.2003 concerning certain aspects of the organisation of working time (2003/88/EC) 1054
MATERNITY PROTECTION 1138
Council Directive of 19.10.1992 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding (tenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) (92/85/EEC) 1138
WORK-LIFE BALANCE FOR PARENTS AND CARERS 1176
Council Directive of 8.03.2010 implementing the revised Framework Agreement on parental leave concluded by BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP and ETUC and repealing Directive 96/34/EC (2010/18/EU) 1176
Directive (EU) 2019/1158 of the European Parliament and of the Council of 20.06.2019 on work-life balance for parents and carers and repealing Council Directive 2010/18/EU 1218
YOUNG WORKERS 1274
Council Directive of 22.06.1994 on the protection of young people at work (94/33/EC) 1274
PROTECTION OF THE SAFETY AND HEALTH OF WORKERS AT WORK 1312
Council Directive of 12.06.1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work (89/391/EEC) 1312
CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION 1358
Charter of Fundamental Rights of the European Union 1358
Protocol (No 30) for Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 13.12.2007 on the application of The Charter of Fundamental Rights of The European Union to Poland and to The United Kingdom 1398
EMPLOYEE’S PERSONAL DATA PROTECTION 1404
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27.04.2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) 1404

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »