Kodeks pracy. Komentarz -

Kodeks pracy. Komentarz

280,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-730-1
Data wydania 15 maja 2024
Język: Polski
Liczba stron: 1511
Rozmiar pliku: 7,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 1511
Rozmiar pliku: 2,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
280,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Opis

Komentarz obejmuje materię uregulowaną w Kodeksie pracy odnoszącą się m.in. do:

  • obowiązków pracodawców i pracowników,
  • zatrudniania pracowników,
  • stosunku pracy,
  • wynagrodzenia za pracę,
  • uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem,
  • bezpieczeństwo i higienę pracy,
  • roszczenia pracowników ze stosunku pracy.

W opracowaniu zostało uwzględnionych wiele zmian wprowadzonych do Kodeksu pracy w 2023 r. związanych m.in. z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektyw unijnych nr 2019/1152 i 2019/1158 ułatwiających rodzicom łączenie pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci, dotyczących m.in.:

  • wydłużenia urlopu rodzicielskiego,
  • wzrostu zasiłku macierzyńskiego,
  • wprowadzenia urlopu opiekuńczego w celu zapewnienia opieki najbliższym członkom rodziny.

Ponadto omówiono również uregulowania dotyczące nowych uprawnień pracowniczych oraz obowiązków pracodawcy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy, a także przepisy o pracy zdalnej, umożliwienia kontroli trzeźwości w zakładzie pracy.

Książka zawiera również bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.

Autorzy, mając świadomość rozbieżności poglądów prezentowanych w doktrynie i często niejednoznacznej linii orzecznictwa, przedstawiają swoje stanowiska w taki sposób, żeby różnice ich opinii i poglądów były zaznaczone, aby czytelnik mógł dokonać wyboru interpretacyjnego.
Komentarz do Kodeksu pracy został opracowany przez wybitnych specjalistów w dziedzinie prawa pracy, pracowników Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, będących jednocześnie prawnikami praktykami.

Spis treści

Wykaz skrótów  | str. 9

Słowo wstępne  | str. 15

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (tekst jedn. Dz.u. Z 2023 r. Poz. 1465)  | str. 17

Dział 1. Przepisy ogólne  | str. 21

Rozdział I. Przepisy wstępne  | str. 21

Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy  | str. 74

Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu  | str. 113

Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy  | str. 131

Rozdział III. (uchylony)  | str. 137

Dział 2. Stosunek pracy  | str. 138

Rozdział i. Przepisy ogólne  | str. 138

Rozdział II. Umowa o pracę  | str. 255

Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę  | str. 255

Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę  | str. 314

Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem  | str. 330

Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę  | str. 430

Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia  | str. 494

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia  | str. 530

Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia  | str. 548

Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę  | str. 554

Rozdział IIa. (uchylony)  | str. 570

Rozdział IIb. (uchylony)  | str. 571

Rozdział IIc. Praca zdalna  | str. 571

Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę  | str. 598

Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania  | str. 598

Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru  | str. 613

Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania  | str. 620

Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę  | str. 623

Dział 3. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia  | str. 632

Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą  | str. 632

Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę  | str. 652

Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę  | str. 671

Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności
do pracy  | str. 692

Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna  | str. 696

Rozdział IV. Odprawa pośmiertna  | str. 699

Dział 4. Obowiązki pracodawcy i pracownika  | str. 704

Rozdział I. Obowiązki pracodawcy  | str. 704

Rozdział II. Obowiązki pracownika  | str. 754

Rozdział IIa. Zakaz konkurencji  | str. 763

Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników  | str. 787

Rozdział IV. Regulamin pracy  | str. 803

Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia  | str. 811

Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników  | str. 815

Dział 5. Odpowiedzialność materialna pracowników  | str. 826

Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy  | str. 826

Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi  | str. 868

Dział 6. Czas pracy  | str. 878

Rozdział I. Przepisy ogólne  | str. 878

Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy  | str. 896

Rozdział III. Okresy odpoczynku  | str. 907

Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy  | str. 913

Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych  | str. 955

Rozdział VI. Praca w porze nocnej  | str. 981

Rozdział VII. Praca w niedziele i święta  | str. 984

Dział 7. Urlopy pracownicze  | str. 994

Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe  | str. 994

Rozdział Ia. Urlop opiekuńczy  | str. 1045

Rozdział II. Urlopy bezpłatne  | str. 1047

Dział 8. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem  | str. 1052

Dział 9. Zatrudnianie młodocianych  | str. 1154

Rozdział I. Przepisy ogólne  | str. 1154

Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego  | str. 1162

Rozdział III. Dokształcanie  | str. 1165

Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe  | str. 1167

Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia  | str. 1170

Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe  | str. 1175

Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe  | str. 1177

Dział 9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  | str. 1178

Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy  | str. 1178

Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika  | str. 1190

Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy  | str. 1201

Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne  | str. 1203

Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia  | str. 1205

Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia  | str. 1213

Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe  | str. 1229

Rozdział VIII. Szkolenie  | str. 1264

Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze  | str. 1268

Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy  | str. 1272

Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy  | str. 1276

Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi  | str. 1279

Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy  | str. 1280

Dział 11. Układy zbiorowe pracy  | str. 1282

Rozdział I. Przepisy ogólne  | str. 1282

Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy  | str. 1339

Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy  | str. 1357

Dział 12. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy  | str. 1374

Rozdział I. Przepisy ogólne  | str. 1374

Rozdział II. Postępowanie pojednawcze  | str. 1376

Rozdział III. Sądy pracy  | str. 1384

Dział 13. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika  | str. 1392

Rozdział I. (uchylony)  | str. 1405

Dział 14. Przedawnienie roszczeń  | str. 1406

Dział 14a. (uchylony)  | str. 1434

Dział 15. Przepisy końcowe  | str. 1435

Literatura  | str. 1487

Skorowidz  | str. 1499

O autorach  | str. 1508