Kodeks postępowania karnego. Tom 3. Komentarz do art. 297-424 - Ryszard A. Stefański

Kodeks postępowania karnego. Tom 3. Komentarz do art. 297-424

Ryszard A. Stefański

280,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8246-386-6
Data wydania 1 sierpnia 2021
Język: Polski
Liczba stron: 1247
Rozmiar pliku: 13,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
280,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Komentarz zawiera bardzo szczegółowe omówienie dwóch niezwykle ważnych etapów procedury karnej: postępowania przygotowawczego (Dział VII k.p.k.) oraz postępowania przed sądem pierwszej instancji (Dział VIII k.p.k.).

Czytelnik znajdzie w nim dogłębną, popartą bogatą literaturą i obszernym orzecznictwem, analizę najczęściej pojawiających się problemów praktycznych związanych m.in. z:
- wszczęciem, przebiegiem oraz zamknięciem śledztwa,
- nadzorem prokuratora nad prowadzonym śledztwem,
- czynnościami związanymi z aktem oskarżenia,
- przebiegiem rozprawy głównej,
- wydaniem wyroku.

Komentarz uwzględnia ostatnie zmiany legislacyjne wynikające m.in. z tarcz antykryzysowych, ustawy z 16.12.2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Publikacja przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, prokuratorów oraz sędziów, dla których stanowić będzie nieocenioną pomoc w codziennej praktyce sądowej. Ze względu na prezentowane w niej zagadnienia zainteresuje także notariuszy i komorników, a z uwagi m.in. na niezwykle bogate piśmiennictwo będzie przydatną lekturą dla pracowników naukowych oraz aplikantów.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 11

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 534) | str. 19

Dział VII. Postępowanie przygotowawcze | str. 21

Rozdział 33. Przepisy ogólne | str. 39
Art. 297. [Cel i zakres] | str. 39
Art. 298. [Właściwość organów] | str. 47
Art. 299. [Strony postępowania przygotowawczego] | str. 50
Art. 299a. [Obecność osoby wskazanej przez pokrzywdzonego] | str. 66
Art. 300. [Podejrzany – obowiązek pouczenia] | str. 69
Art. 300a. [Odebranie oświadczenia w przedmiocie zgody na dokonywanie doręczeń na adres do doręczeń elektronicznych] | str. 84
Art. 301. [Przesłuchanie w obecności obrońcy] | str. 84
Art. 302. [Zażalenie] | str. 88
Art. 302a. [Zamieszczenie kopii innych pism w systemie teleinformatycznym] | str. 94

Rozdział 34. Wszczęcie śledztwa | str. 95
Art. 303. [Wszczęcie śledztwa] | str. 95
Art. 304. [Obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa] | str. 118
Art. 304a. [Protokół z przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie] | str. 131
Art. 304b. [Potwierdzenie złożenia zawiadomienia o przestępstwie] | str. 132
Art. 305. [Wszczęcie, odmowa wszczęcia, umorzenie śledztwa] | str. 133
Art. 306. [Zażalenie na odmowę wszczęcia lub umorzenie śledztwa] | str. 141
Art. 307. [Postępowanie sprawdzające – przesłanki, termin, zakres] | str. 162
Art. 308. [Postępowanie w niezbędnym zakresie – przesłanki, termin, zakres] | str. 172

Rozdział 35. Przebieg śledztwa | str. 190
Art. 309. [Śledztwo – właściwość] | str. 190
Art. 310. [Terminy ukończenia, przedłużenie] | str. 198
Art. 311. [Organy prowadzące śledztwo] | str. 203
Art. 312. [Inne organy uprawnione] | str. 208
Art. 313. [Postanowienie o przedstawieniu zarzutów] | str. 213
Art. 314. [Uzupełnienie lub zmiana zarzutów] | str. 247
Art. 315. [Uprawnienia dowodowe stron] | str. 257
Art. 315a. [Odstąpienie od przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka] | str. 260
Art. 316. [Udział stron przy czynnościach dowodowych niepowtarzalnych] | str. 263
Art. 317. [Udział stron przy innych czynnościach dowodowych] | str. 273
Art. 318. [Dowód z opinii biegłego] | str. 278
Art. 319–320. (uchylone) | str. 280

Rozdział 36. Zamknięcie śledztwa | str. 280
Art. 321. [Zamknięcie śledztwa, zaznajomienie z materiałami] | str. 280
Art. 322. [Umorzenie śledztwa] | str. 295
Art. 323. [Rozstrzygnięcie w przedmiocie dowodów rzeczowych] | str. 310
Art. 324. [Umorzenie w przypadku niepoczytalności sprawcy] | str. 318
Art. 325. [Zawieszenie śledztwa] | str. 328

Rozdział 36a. Dochodzenie | str. 330
Art. 325a. [Organy; odpowiednie stosowanie przepisów o śledztwie] | str. 330
Art. 325b. [Pozytywne przesłanki dochodzenia] | str. 333
Art. 325c. (uchylony) | str. 339
Art. 325d. [Delegacja ustawowa] | str. 339
Art. 325e. [Wszczęcie, odmowa wszczęcia, umorzenie, zawieszenie dochodzenia, zażalenie] | str. 339
Art. 325f. [Umorzenie rejestrowe] | str. 345
Art. 325g. [Przedstawienie zarzutów, zamknięcie dochodzenia] | str. 356
Art. 325h. [Zakres dochodzenia, protokół ograniczony] | str. 360
Art. 325i. [Ukończenie dochodzenia; termin] | str. 363

Rozdział 37. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym | str. 366
Art. 326. [Zakres nadzoru, uprawnienia prokuratora] | str. 366
Art. 327. [Podjęcie na nowo, wznowienie postępowania przygotowawczego] | str. 389
Art. 328. [Uchylenie postanowienia o umorzeniu przez Prokuratora Generalnego] | str. 408

Rozdział 38. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym | str. 417
Art. 329. [Sąd; właściwość, skład] | str. 417
Art. 330. [Subsydiarny akt oskarżenia – tryb postępowania] | str. 426

Rozdział 39. Akt oskarżenia | str. 438
Art. 331. [Termin sporządzenia i wniesienia do sądu] | str. 438
Art. 332. [Treść] | str. 452
Art. 333. [Załączniki i elementy dodatkowe] | str. 491
Art. 334. [Czynności związane z wysłaniem do sądu] | str. 496
Art. 335. [Skazanie bez rozprawy – wniosek] | str. 500
Art. 336. [Warunkowe umorzenie postępowania – wniosek] | str. 524

Dział VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji | str. 531

Rozdział 40. Wstępna kontrola oskarżenia | str. 549
Art. 337. [Formalna kontrola aktu oskarżenia] | str. 549
Art. 337a. [Informowanie pokrzywdzonego o zarzutach oskarżenia] | str. 568
Art. 338. [Doręczenie aktu oskarżenia i jego następstwa] | str. 570
Art. 338a. [Wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego] | str. 581
Art. 338b. [Złożenie żądania wyznaczenia obrońcy z urzędu] | str. 583
Art. 339. [Wyznaczenie posiedzenia; merytoryczna kontrola aktu oskarżenia] | str. 585
Art. 340. [Umorzenie postępowania] | str. 600
Art. 341. [Warunkowe umorzenie postępowania – posiedzenie] | str. 603
Art. 342. [Warunkowe umorzenie postępowania – wyrok] | str. 610
Art. 343. [Skazanie bez rozprawy – posiedzenie, wyrok, możliwość łagodzenia kary] | str. 613
Art. 343a. [Rozpatrzenie wniosku o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego] | str. 630
Art. 343b. [Wydanie postanowień o nieuwzględnieniu wniosków o skazanie bez rozprawy, warunkowe umorzenie postępowania lub o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego] | str. 634
Art. 344. [Tymczasowe aresztowanie] | str. 635
Art. 344a. [Przekazanie sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia] | str. 640
Art. 344b. [Złożenie aktu oskarżenia po uzupełnieniu śledztwa lub dochodzenia] | str. 673
Art. 345–346. (uchylone) | str. 675
Art. 347. [Niezwiązanie sądu oceną sprawy] | str. 675

Rozdział 41. Przygotowanie do rozprawy głównej | str. 676
Art. 348. [Termin wyznaczenia rozprawy] | str. 676
Art. 349. [Posiedzenie przed rozprawą] | str. 680
Art. 350. [Wyznaczenie rozprawy – treść zarządzenia] | str. 688
Art. 350a. [Zaniechanie wezwania świadków na rozprawę] | str. 695
Art. 351. (uchylony) | str. 696
Art. 352. [Dopuszczenie dowodów] | str. 696
Art. 353. [Zawiadomienie o rozprawie – termin] | str. 698
Art. 354. [Umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy] | str. 704
Art. 354a. [Wysłuchanie przed orzeczeniem środka zabezpieczającego] | str. 713

Rozdział 42. Jawność rozprawy głównej | str. 716
Art. 355. [Zasada jawności rozprawy] | str. 716
Art. 356. [Publiczność – zasady obecności] | str. 721
Art. 357. [Sprawozdawczość radiowo-telewizyjna] | str. 723
Art. 358. [Nagrywanie przebiegu rozprawy przez stronę] | str. 731
Art. 359. [Wyłączenie jawności z mocy prawa] | str. 733
Art. 360. [Wyłączenie jawności z urzędu i na żądanie strony] | str. 736
Art. 361. [Udział osób w rozprawie niejawnej] | str. 746
Art. 362. [Tajemnica rozprawy niejawnej] | str. 750
Art. 363. [Rozpoznanie wniosku o wyłączenie jawności] | str. 750
Art. 364. [Zasada jawności wyroku] | str. 751

Rozdział 43. Przepisy ogólne o rozprawie głównej | str. 752
Art. 365. [Zasada ustności rozprawy] | str. 752
Art. 366. [Kierownicza rola przewodniczącego] | str. 755
Art. 367. [Prawo stron do wypowiedzi] | str. 766
Art. 367a. (uchylony) | str. 768
Art. 368. [Rozstrzyganie odnośnie do wniosku dowodowego] | str. 769
Art. 369. [Przeprowadzanie dowodów – kolejność] | str. 771
Art. 370. [Sposób przesłuchania, kolejność zadawania pytań] | str. 772
Art. 371. [Separacja świadków] | str. 778
Art. 372. [Rola przewodniczącego w zakresie utrzymania spokoju] | str. 781
Art. 373. [Odwołanie od zarządzeń przewodniczącego] | str. 785
Art. 374. [Obecność oskarżonego na rozprawie; zdalny udział w rozprawie] | str. 786
Art. 375. [Usunięcie oskarżonego z sali rozpraw] | str. 794
Art. 376. [Prowadzenie rozprawy pod nieobecność oskarżonego] | str. 798
Art. 377. [Prowadzenie rozprawy pod nieobecność oskarżonego z jego winy] | str. 810
Art. 378. [Wypowiedzenie stosunku obrończego] | str. 820
Art. 378a. [Przeprowadzenie postępowania dowodowego podczas nieobecności oskarżonego lub obrońcy; uzupełniające przeprowadzenie dowodu] | str. 831
Art. 379. [Szacunek dla sądu] | str. 837
Art. 380. [Odpowiednie stosowanie przepisów do osoby niepoczytalnej] | str. 839

Rozdział 44. Rozpoczęcie rozprawy głównej | str. 840
Art. 381. [Rozpoczęcie rozprawy] | str. 840
Art. 382. [Nieusprawiedliwione niestawiennictwo oskarżonego] | str. 849
Art. 383. (uchylony) | str. 851
Art. 384. [Obecności na sali pokrzywdzonego, świadków, biegłych] | str. 851

Rozdział 45. Przewód sądowy | str. 853
Art. 385. [Zwięzłe przedstawienie zarzutów oskarżenia] | str. 853
Art. 386. [Przesłuchanie oskarżonego] | str. 857
Art. 387. [Dobrowolne poddanie się karze] | str. 861
Art. 388. [Częściowe postępowanie dowodowe] | str. 886
Art. 389. [Warunki odczytania protokołów wyjaśnień] | str. 893
Art. 390. [Obecność oskarżonego przy czynnościach postępowania dowodowego] | str. 912
Art. 391. [Warunki odczytania protokołów zeznań] | str. 917
Art. 392. [Odczytanie protokołów przesłuchań] | str. 946
Art. 393. [Odczytanie dokumentów urzędowych i prywatnych] | str. 952
Art. 393a. [Odtwarzanie nagrań] | str. 969
Art. 394. [Uznanie za ujawnione] | str. 971
Art. 394a. [Sprowadzenie na salę rozpraw i udostępnienie dowodów rzeczowych] | str. 974
Art. 395. [Dowody rzeczowe na rozprawie] | str. 975
Art. 396. [Pomoc prawna w przeprowadzeniu dowodu] | str. 976
Art. 396a. [Przerwanie lub odroczenie rozprawy w celu zebrania dodatkowych dowodów przez oskarżyciela publicznego] | str. 984
Art. 397. (uchylony) | str. 1001
Art. 398. [Rozszerzenie zarzutów oskarżenia] | str. 1001
Art. 399. [Zmiana kwalifikacji prawnej czynu] | str. 1011
Art. 400. [Ocena czynu jako wykroczenia] | str. 1031
Art. 401. [Przerwa] | str. 1037
Art. 402. [Prowadzenie rozprawy po przerwie] | str. 1042
Art. 403. [Orzekanie w czasie przerwy] | str. 1048
Art. 404. [Odroczenie] | str. 1049
Art. 404a. (uchylony) | str. 1057
Art. 405. [Zamykanie przewodu sądowego] | str. 1058

Rozdział 46. Głosy końcowe | str. 1062
Art. 406. [Głosy stron – kolejność] | str. 1062
Art. 407. (uchylony) | str. 1089

Rozdział 47. Wyrokowanie | str. 1089
Art. 408. [Narada] | str. 1089
Art. 409. [Potrzeba wznowienia przewodu sądowego] | str. 1094
Art. 410. [Podstawa faktyczna wyrokowania] | str. 1098
Art. 411. [Odroczenie wydania wyroku] | str. 1107
Art. 412. [Pisemna forma wyroku] | str. 1116
Art. 413. [Treść] | str. 1118
Art. 414. [Wyrok uniewinniający, umarzający, warunkowo umarzający] | str. 1155
Art. 415. [Rozstrzygnięcia w przedmiocie nawiązki, naprawienia szkody lub zadośćuczynienia – klauzula antykumulacyjna] | str. 1162
Art. 415a. [Rozpatrzenie wniosku o zobowiązanie do zwrotu korzyści albo jej równowartości lub orzeczenie przepadku świadczenia albo jego równowartości] | str. 1172
Art. 416. (uchylony) | str. 1174
Art. 417. [Tymczasowe aresztowanie – zaliczenie na poczet kary] | str. 1174
Art. 418. [Ogłoszenie wyroku, ustne uzasadnienie] | str. 1180
Art. 418a. [Upublicznienie wyroku wydanego poza rozprawą] | str. 1187
Art. 419. [Nieobecność stron przy ogłoszeniu] | str. 1189
Art. 420. [Postanowienie uzupełniające] | str. 1191
Art. 421. [Roszczenia do przedmiotów objętych przepadkiem] | str. 1199
Art. 422. [Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku] | str. 1200
Art. 423. [Pisemne uzasadnienie wyroku] | str. 1214
Art. 424. [Elementy uzasadnienia] | str. 1222

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »