Kodeks postępowania karnego. Komentarz - Katarzyna Dudka

Kodeks postępowania karnego. Komentarz

Katarzyna Dudka

228,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-374-2
Data wydania 1 września 2020
Język: Polski
Liczba stron: 1695
Rozmiar pliku: 10,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
228,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja stanowi odpowiedź na potrzebę nowego zwięzłego komentarza przeznaczonego przede wszystkim do prawników praktyków i aplikantów. Zawiera jednoznaczne wskazówki dotyczące sposobu rozwiązania wielu problemów prawnych, z którymi spotykają się w praktyce zawodowej sędziowie, prokuratorzy, adwokaci oraz radcowie prawni. W formułowaniu konkretnych rozwiązań pomocne było wieloletnie doświadczenie zawodowe autorów, wśród których znajdują się sędziowie Sądu Najwyższego i sądu apelacyjnego, prokurator oraz profesorowie nauk prawnych łączący pracę naukową z praktyką adwokata i radcy prawnego.

W najnowszym wydaniu uwzględnione zostały wszystkie najnowsze zmiany do przepisów Kodeksu postępowania karnego, w tym tzw. ustawy covidowskie, włącznie z ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Ze względu na praktyczny charakter komentarza autorzy ograniczyli prezentację sprzecznych poglądów przedstawicieli doktryny do minimum niezbędnego dla jasności wywodu i oparli się przede wszystkim na krytycznej analizie orzecznictwa sądów polskich oraz trybunałów międzynarodowych. Z tego samego względu nie zawarto w nim analizy historycznej przepisów uchylonych, chyba że było to niezbędne do wykładni norm obecnie obowiązujących.

Adresaci:
Dzięki swej jednotomowej formie, praktycznemu charakterowi, zwięzłości wywodów i jasnemu podziałowi wewnętrznemu komentarz będzie przydatny zarówno sędziom, prokuratorom, adwokatom oraz radcom prawnym, jak i aplikantom tych zawodów prawniczych.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 15

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 30 ze zm.) | str. 17


DZIAŁ I. Przepisy wstępne | str. 19
DZIAŁ II. Sąd | str. 95
Rozdział 1. Właściwość i skład sądu | str. 95
Rozdział 2. Wyłączenie sędziego | str. 127
DZIAŁ III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny, podmiot zobowiązany, właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem | str. 144
Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny | str. 145
Rozdział 4. Pokrzywdzony | str. 152
Rozdział 5. Oskarżyciel posiłkowy | str. 164
Rozdział 6. Oskarżyciel prywatny | str. 178
Rozdział 7 (uchylony) | str. 186
Rozdział 8. Oskarżony | str. 186
Rozdział 9. Obrońcy i pełnomocnicy | str. 213
Rozdział 10. Przedstawiciel społeczny | str. 224
Rozdział 10a. Podmiot zobowiązany | str. 227
Rozdział 10b. Właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem | str. 230
DZIAŁ IV. Czynności procesowe | str. 232
Rozdział 11. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia | str. 232
Rozdział 12. Narada i głosowanie | str. 259
Rozdział 13. Porządek czynności procesowych | str. 265
Rozdział 14. Terminy | str. 277
Rozdział 15. Doręczenia | str. 286
Rozdział 16. Protokoły | str. 298
Rozdział 17. Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów | str. 311
Rozdział 18. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt | str. 317
DZIAŁ V. Dowody | str. 324
Rozdział 19. Przepisy ogólne | str. 325
Rozdział 20. Wyjaśnienia oskarżonego | str. 356
Rozdział 21. Świadkowie | str. 360
Rozdział 22. Biegli, tłumacze, specjaliści | str. 407
Rozdział 23. Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy | str. 430
Rozdział 24. Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego | str. 435
Rozdział 25. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie | str. 440
Rozdział 26. Kontrola i utrwalanie rozmów | str. 463
DZIAŁ VI. Środki przymusu | str. 473
Rozdział 27. Zatrzymanie | str. 473
Rozdział 28. Środki zapobiegawcze | str. 485
Rozdział 29. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy | str. 556
Rozdział 30. List żelazny | str. 558
Rozdział 31. Kary porządkowe | str. 562
Rozdział 32. Zabezpieczenie majątkowe | str. 573
DZIAŁ VII. Postępowanie przygotowawcze | str. 585
Rozdział 33. Przepisy ogólne | str. 586
Rozdział 34. Wszczęcie śledztwa | str. 615
Rozdział 35. Przebieg śledztwa | str. 647
Rozdział 36. Zamknięcie śledztwa | str. 677
Rozdział 36a. Dochodzenie | str. 696
Rozdział 37. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym | str. 712
Rozdział 38. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym | str. 721
Rozdział 39. Akt oskarżenia | str. 729
DZIAŁ VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji | str. 758
Rozdział 40. Wstępna kontrola oskarżenia | str. 759
Rozdział 41. Przygotowanie do rozprawy głównej | str. 787
Rozdział 42. Jawność rozprawy głównej | str. 801
Rozdział 43. Przepisy ogólne o rozprawie głównej | str. 810
Rozdział 44. Rozpoczęcie rozprawy głównej | str. 841
Rozdział 45. Przewód sądowy | str. 844
Rozdział 46. Głosy końcowe | str. 890
Rozdział 47. Wyrokowanie | str. 891
DZIAŁ IX. Postępowanie odwoławcze | str. 922
Rozdział 48. Przepisy ogólne | str. 922
Rozdział 49. Apelacja | str. 1019
Rozdział 50. Zażalenie i sprzeciw | str. 1073
DZIAŁ X. Postępowania szczególne | str. 1091
Rozdział 51 (uchylony) | str. 1091
Rozdział 52. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego | str. 1091
Rozdział 53. Postępowanie nakazowe | str. 1113
Rozdział 54 (uchylony) | str. 1124
Rozdział 54a. Postępowanie przyspieszone | str. 1124
DZIAŁ XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia | str. 1144
Rozdział 55. Kasacja | str. 1144
Rozdział 55a. Skarga na wyrok sądu odwoławczego | str. 1222
Rozdział 56. Wznowienie postępowania | str. 1255
DZIAŁ XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia | str. 1289
Rozdział 57. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego | str. 1290
Rozdział 58. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie | str. 1298
Rozdział 59. Ułaskawienie | str. 1332
Rozdział 60. Orzekanie kary łącznej | str. 1347
DZIAŁ XIII. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych | str. 1383
Rozdział 61. Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych | str. 1384
Rozdział 62. Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych | str. 1388
Rozdział 62a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia | str. 1399
Rozdział 62b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia | str. 1403
Rozdział 62c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przeprowadzenie czynności dochodzeniowych na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego | str. 1411
Rozdział 62d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przeprowadzenie czynności dochodzeniowych na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego | str. 1423
Rozdział 63. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego | str. 1440
Rozdział 64. Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów | str. 1446
Rozdział 65. Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych | str. 1452
Rozdział 65a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania | str. 1463
Rozdział 65b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania | str. 1484
Rozdział 65c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego | str. 1529
Rozdział 65d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania | str. 1532
Rozdział 66. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania | str. 1539
Rozdział 66a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu | str. 1551
Rozdział 66b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym | str. 1556
Rozdział 66c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku | str. 1562
Rozdział 66d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku | str. 1567
Rozdział 66e. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym | str. 1575
Rozdział 66f. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności | str. 1581
Rozdział 66g. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności | str. 1589
Rozdział 66h. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postępowania karnego | str. 1601
Rozdział 66i. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie | str. 1605
Rozdział 66j. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony | str. 1613
Rozdział 66k. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony | str. 1616
Rozdział 67. Przepisy końcowe | str. 1623
DZIAŁ XIV. Koszty procesu | str. 1627
Rozdział 68. Przepisy ogólne | str. 1627
Rozdział 69. Zwolnienie od kosztów sądowych | str. 1650
Rozdział 70. Zasądzenie kosztów procesu | str. 1653
Rozdział 71 (uchylony) | str. 1666
DZIAŁ XV. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych | str. 1667
Rozdział 72. Przepisy ogólne | str. 1667
Rozdział 73. Środki przymusu i postępowanie przygotowawcze | str. 1687
Rozdział 74. Postępowanie przed sądem | str. 1690
Rozdział 75 (uchylony) | str. 1694

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »