Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające - Jacek Gołaczyński

Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające

Jacek Gołaczyński

110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8246-154-1
Data wydania 2021
Język: Polski
Liczba stron: 255
Rozmiar pliku: 2,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W książce omówiono zagadnienia dotyczące postępowania zabezpieczającego zawarte w przepisach ogólnych Kodeksu postępowania cywilnego, takie jak:
• zabezpieczenie roszczeń pieniężnych,
• zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych,
• nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym w sporach transgranicznych.

 

Autorzy szeroko przedstawili poglądy doktrynalne oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Uwzględnili wszystkie ostatnie nowelizacje procedury cywilnej, w szczególności wprowadzone ustawą o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw z 4.07.2019 r. dotyczące:
• doręczania postanowienia w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia,
• zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia,
• uchylenia lub zmiany postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.

 

Adresaci:

Książka jest przeznaczona dla praktyków prawa – sędziów, adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych i notariuszy.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 11

Słowo wstępne | str. 13

Rozdział I
Przepisy ogólne o postępowaniu zabezpieczającym | str. 15
1. Podstawy zabezpieczenia | str. 15
2. Szczególne regulacje dotyczące postępowania zabezpieczającego | str. 17
3. Etapy postępowania a udzielenie zabezpieczenia | str. 19
4. Rodzaje spraw, w których dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia | str. 20
5. Przedmiot zabezpieczenia | str. 22
6. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia | str. 25
7. Przesłanki zasadności żądania udzielenia zabezpieczenia | str. 27
8. Uprawnienia i obowiązki sądu udzielającego zabezpieczenia | str. 31
9. Zakaz udzielania zabezpieczenia zmierzającego do zaspokojenia roszczenia | str. 32
10. Udzielenie zabezpieczenia na wniosek i z urzędu | str. 34
11. Termin na wniesienie pisma wszczynającego postępowanie | str. 35
12. Właściwość sądu | str. 37
13. Tryb rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia | str. 40
14. Treść wniosku o udzielenie zabezpieczenia | str. 43
15. Termin rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia | str. 49
16. Granice rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia | str. 50
17. Kaucja na zabezpieczenie | str. 52
18. Doręczenie postanowienia | str. 56
19. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia | str. 60
20. Uchylenie lub zmiana postanowienia | str. 63
21. Wykonanie postanowienia | str. 70
22. Postanowienie wydane przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim | str. 75
23. Upadek zabezpieczenia | str. 82
24. Koszty postępowania zabezpieczającego | str. 85
25. Roszczenie odszkodowawcze | str. 92

Rozdział II
Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych | str. 97
1. Uwagi ogólne | str. 97
2. Zbieg postępowania w przedmiocie wykonania zabezpieczenia z egzekucją świadczeń pieniężnych | str. 101
3. Katalog zabezpieczeń roszczeń pieniężnych – zabezpieczenia konserwacyjne | str. 104
3.1. Uwagi ogólne | str. 104
3.2. Zajęcie ruchomości | str. 108
3.2.1. Uwagi ogólnev108
3.2.2. Rzeczy znajdujące się we władaniu dłużnika | str. 111
3.2.3. Zajęcie rzeczy znajdujących się w mieszkaniu dłużnika | str. 112
3.2.4. Ustalenie przez komornika własności zajętej rzeczy | str. 115
3.2.5. Zajęcie rzeczy wchodzącej w skład majątku wspólnego | str. 119
3.2.6. Nadmierność zabezpieczenia w przypadku zajęcia rzeczy ruchomej | str. 122
3.2.7. Sprzedaż zajętych rzeczy ruchomych | str. 123
3.2.8. Oddanie zajętych rzeczy pod dozór | str. 126
3.3. Zajęcie wynagrodzenia za pracę. Zajęcie innych wierzytelności lub innego prawa | str. 127
3.4. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego | str. 129
3.5. Zajęcie papierów wartościowych oraz praw z instrumentów finansowych | str. 135
3.6. Hipoteka przymusowa | str. 138
3.6.1. Uwagi ogólne | str. 138
3.6.2. Treść wniosku o udzielenie zabezpieczenia oraz treść postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia przez ustanowienie hipoteki przymusowej | str.  138
3.6.3. Hipoteka przymusowa repartycyjna oraz hipoteka przymusowa łączna | str. 140
3.6.4. Przedmiot hipoteki przymusowej | str. 141
3.6.5. Hipoteka przymusowa jako zabezpieczenie roszczenia o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną | str. 142
3.7. Zakaz zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej lub której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu | str. 144
3.8. Obciążenie statku albo statku w budowie hipoteką morską | str. 145
3.9. Ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu | str. 145
3.9.1. Uwagi ogólne | str. 145
3.9.2. Tryb wykonania postanowienia ustanawiającego zakaz zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu | str. 146
3.9.3. Skutki zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mimo ustanowionego zakazu | str. 148
3.9.4. Odpowiedzialność spółdzielni za podjęcie czynności ułatwiających zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu | str. 150
3.10. Ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym | str. 153
3.10.1. Uwagi ogólne | str. 153
3.10.2. Ustanowienie zarządcy. Sposób sprawowania zarządu | str. 155
3.10.3. Sąd właściwy do wykonania postanowienia o ustanowieniu zarządu | str. 157
3.10.4. Skutki ustanowienia zarządu dla czynności obowiązanego | str. 158
3.10.5. Zbieg postępowania o udzielenie zabezpieczenia przez ustanowienie zarządu z egzekucją skierowaną do składników majątkowych objętych zarządem | str. 159
4. Zabezpieczenia nowacyjne | str. 161
4.1. Uwagi ogólne | str. 161
4.2. Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych | str. 166
4.2.1. Uwagi ogólne | str. 166
4.2.2. Sprawa o alimenty | str. 167
4.2.3. Sposób zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego | str. 169
4.3. Inne przypadki zabezpieczeń nowacyjnych | str. 171
4.3.1. Uwagi ogólne | str. 171
4.3.2. Zabezpieczenie renty | str. 173
4.3.3. Dożywotnia renta z umowy o dożywocie | str. 174
4.3.4. Roszczenie o wynagrodzenie za pracę oraz o wynagrodzenie twórcy projektu wynalazczego | str. 175
4.3.5. Roszczenie o przyznanie państwowej kompensaty przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych, w części na pokrycie niezbędnych kosztów leczenia, rehabilitacji lub pogrzebu | str. 176
4.3.6. Należności z tytułu rękojmi i gwarancji, najmu, dzierżawy oraz roszczenie o naprawienie szkody wynikającej z naruszenia przepisów o ochronie środowiska | str. 177
4.4. Wyrok z uznania zasądzający świadczenie wskazane w art. 753 i 7531 k.p.c. | str. 178
4.5. Zabezpieczenie przyszłych roszczeń alimentacyjnych związanych z ustaleniem ojcostwa | str. 181
5. Zabezpieczenie na rachunku bankowym w sporach transgranicznych | str. 183
5.1. Uwagi ogólne | str. 183
5.2. Zakres przedmiotowy. Stosunek do innych instrumentów prawnych | str. 185
5.3. Przedmiot zajęcia | str. 190
5.4. Jurysdykcja do rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia | str. 192
5.5. Przesłanki wydania europejskiego nakazu zajęcia rachunku bankowego | str. 193
5.6. Forma wniosku – wymóg urzędowego formularza | str. 195
5.7. Tryb postępowania | str. 196
5.8. Tryb wykonania | str. 200
5.9. Środki prawne przysługujące dłużnikowi | str. 202
5.10. Uchylenie europejskiego nakazu zajęcia rachunku bankowego | str. 204
5.11. Europejski nakaz zajęcia rachunku bankowego w Kodeksie postępowania cywilnego | str. 204
6. Upadek zabezpieczenia | str. 206

Rozdział III
Inne wypadki zabezpieczenia | str. 217
1. Uwagi ogólne | str. 217
2. Podstawowe sposoby zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych | str. 222
3. Zabezpieczenie polegające na zakazie publikacji. Zabezpieczenie w sprawach z zakresu praw autorskich | str. 229
4. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji | str. 231
5. Zabezpieczenie w sprawach przeciwdziałania przemocy w rodzinie | str. 234
6. Wydanie przedmiotów małżonkowi opuszczającemu mieszkanie | str. 239
7. Zabezpieczenie w sprawach dotyczących pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem | str. 241
8. Uregulowanie stosunków między stronami (uczestnikami) na czas trwania postępowania | str. 244
9. Zakaz zbywania lub obciążania nieruchomości albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu | str. 247

Bibliografia | str. 251

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »