Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom III - Jacek Gudowski

Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom III

Jacek Gudowski

135,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-677-4
Data wydania czerwiec 2020
Język: Polski
Liczba stron: 1481
Rozmiar pliku: 19,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
135,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Tom III zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1918–2020 oraz piśmiennictwo z lat 1830–2020, dotyczące art. 316–505[39] Kodeksu postępowania cywilnego lub zachowujące ścisły związek z jego przepisami.

Na publikację składa się część bogatych zbiorów bibliograficznych autora, obejmujących prawie 100 000 pozycji. Liczy ona ok. 15 000 orzeczeń przypisanych do poszczególnych artykułów Kodeksu oraz tyleż pozycji piśmiennictwa. W zbiorze umieszczono wszystkie orzeczenia opublikowane – ze wskazaniem opracowanych do nich glos, notek, omówień lub komentarzy – niepublikowane natomiast tylko te, które autor uznał za ważne, istotne lub z innych powodów warte upowszechnienia.

Czytelnik zmagający się z jakimś problemem prawnym lub odczuwający niedostatek wiedzy może sięgnąć do wykazów orzecznictwa i piśmiennictwa umieszczonych pod określonym artykułem Kodeksu postępowania cywilnego – znajdzie tam z łatwością wszystkie orzeczenia dotyczące tego artykułu lub kwestii prawnej w tym artykule unormowanej. Znaczenie poszczególnych orzeczeń zostało zaznaczone przez autora stosownymi piktogramami.

Dzieło – będące owocem ponad 40-letniej bibliograficznej działalności autora – zostało sporządzone z nadzwyczajną, niespotykaną już dzisiaj skrupulatnością i rzetelnością.

Stanowi kontynuację cyklu „GUDI-LEX”, rozpoczętego w 2018 r. zbiorem orzecznictwa i piśmiennictwa do Kodeksu cywilnego (4 tomy, 5 woluminów). Jest także zapowiedzią wydania podobnej publikacji dotyczącej Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Spis treści

Wykaz skrótów 23

Przedmowa 31

Co to jest GUDI-LEX i jak z niego korzystać 41

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 47
TYTUŁ VI
Postępowanie 49
DZIAŁ IV
Orzeczenia 49

Rozdział 1
Wyroki 49

Oddział 1
Wydanie wyroku 49

Art. 316. [Podstawa rozstrzygnięcia] 49
Art. 317. [Wyrok częściowy] 62
Art. 318. [Wyrok wstępny] 66
Art. 319. [Ograniczenie odpowiedzialności pozwanego] 75
Art. 3191. [Wskazanie waluty, w jakiej ma być spełnione świadczenie] 78
Art. 320. [Rozłożenie świadczenia na raty] 79
Art. 321. [Zakaz wyrokowania ponad żądanie] 83
Art. 322. [Zasądzenie odpowiedniej sumy] 102
Art. 323. [Zasada bezpośredniości] 111
Art. 324. [Narada] 112
Art. 325. [Sentencja wyroku] 120
Art. 326. [Ogłoszenie wyroku] 132
Art. 327. [Pouczenie co do sposobu i terminów zgłoszenia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem oraz wniesienia środków zaskarżenia; doręczenie wyroku z urzędu] 137
Art. 3271. [Elementy uzasadnienia wyroku] 141
Art. 328. [Wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem] 169
Art. 329. [Termin sporządzenia pisemnego uzasadnienia wyroku] 180
Art. 330. [Podpisanie uzasadnienia] 181
Art. 331. [Doręczenie wyroku z uzasadnieniem] 184
Art. 3311. [Wygłoszenie uzasadnienia i utrwalenie go za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk] 185
Art. 332. [Związanie wyrokiem; umorzenie postępowania wskutek cofnięcia pozwu] 186

Oddział 2
Natychmiastowa wykonalność wyroków 188

Art. 333. [Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności] 188
Art. 334. [Rygor natychmiastowej wykonalności zależny od zabezpieczenia] 190
Art. 335. [Niedopuszczalność orzeczenia rygoru natychmiastowej wykonalności] 191
Art. 336. [Obowiązywanie rygoru natychmiastowej wykonalności] 191
Art. 337. [Wygaśnięcie natychmiastowej wykonalności] 191
Art. 338. [Uchylenie lub zmiana wyroku] 192

Oddział 3
Wyroki zaoczne 194


Oddział 4
Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków 213

Art. 350. [Sprostowanie wyroku] 213
Art. 3501. [Wniosek o sprostowanie wyroku złożony jedynie dla zwłoki w postępowaniu] 225
Art. 351. [Uzupełnienie wyroku] 226
Art. 352. [Wykładnia wyroku] 236
Art. 353. [Bieg terminu do wniesienia środka zaskarżenia] 241

Rozdział 1a
Nakazy zapłaty 242


Rozdział 2
Postanowienia sądu 243

Art. 354. [Postanowienie] 243
Art. 355. [Postanowienie o umorzeniu postępowania] 244
Art. 356. [Postanowienia wpisywane do protokołu] 258
Art. 357. [Uzasadnianie i doręczanie postanowień] 258
Art. 358. [Związanie postanowieniem] 264
Art. 359. [Zmiana okoliczności sprawy] 266
Art. 360. [Skuteczność postanowień] 269
Art. 361. [Odpowiednie stosowanie przepisów o wyrokach] 270
Art. 362. [Odpowiednie stosowanie do zarządzeń] 270
Art. 3621. [Odpowiednie stosowanie do postanowień referendarza] 271

Rozdział 3
Prawomocność orzeczeń 272


DZIAŁ V
Środki odwoławcze 330

Rozdział 1
Apelacja 330

Art. 367. [Dopuszczalność apelacji; skład orzekający] 330
Art. 368. [Wymagania apelacji] 360
Art. 369. [Właściwość sądu; termin wniesienia apelacji] 377
Art. 370. (uchylony) 385
Art. 3701. (utracił moc) 385
Art. 371. [Przedstawienie akt sądowi drugiej instancji] 385
Art. 372. (uchylony) 386
Art. 373. [Odrzucenie apelacji przez sąd drugiej instancji] 386
Art. 3731. [Doręczenie odpisów apelacji pozostałym stronom; termin wniesienia odpowiedzi na apelację] 405
Art. 374. [Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym] 406
Art. 375. [Wyznaczenie rozprawy] 406
Art. 376. [Brak obowiązku stawiennictwa stron na rozprawie] 407
Art. 377. [Sprawozdanie] 407
Art. 378. [Granice zaskarżenia] 408
Art. 379. [Nieważność] 428
Art. 380. [Rozszerzenie zakresu rozpoznania] 490
Art. 381. [Prekluzja dowodowa] 500
Art. 382. [Podstawa orzeczenia sądu drugiej instancji] 518
Art. 383. [Rozszerzenie żądania] 539
Art. 384. [Zakaz reformationis in peius] 548
Art. 385. [Oddalenie apelacji] 556
Art. 386. [Inne rozstrzygnięcia] 557
Art. 387. [Uzasadnienie] 592
Art. 3871. [Obowiązek zawiadamiania o zmianie miejsca zamieszkania] 606
Art. 388. [Wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia] 606
Art. 389. [Zwrot akt sądowi pierwszej instancji] 609
Art. 390. [Przedstawienie zagadnienia prawnego Sądowi Najwyższemu] 609
Art. 391. [Odpowiednie stosowanie] 627
Art. 3911. [Apelacja od wyroku stwierdzającego oczywistą bezzasadność powództwa] 629

Rozdział 11
(uchylony) 629

Art. 392–39320. (uchylone) 629

Rozdział 2
Zażalenie 629

Art. 394. [Dopuszczalność zażalenia] 629
Art. 3941. [Zażalenie do Sądu Najwyższego] 661
Art. 3941a. [Zażalenie do innego składu sądu pierwszej instancji] 673
Art. 3941b. [Sąd właściwy do rozpoznania zażalenia złożonego do Sądu Najwyższego oraz do innego składu sądu pierwszej instancji] 678
Art. 3942. [Zażalenie do innego składu sądu drugiej instancji] 678
Art. 3943. [Zażalenie wniesione jedynie dla zwłoki w postępowaniu] 682
Art. 395. [Przedstawienie zażalenia sądowi właściwemu do jego rozpoznania] 683
Art. 396. [Wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia] 686
Art. 397. [Skład sądu rozpoznającego zażalenie; sporządzenie uzasadnienia postanowienia kończącego postępowanie; odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu apelacyjnym] 687
Art. 3971. (uchylony) 690
Art. 398. [Odpowiednie stosowanie przepisów do zarządzeń przewodniczącego] 690

DZIAŁ Va
Skarga kasacyjna 691

Art. 3981. [Dopuszczalność skargi kasacyjnej] 691
Art. 3982. [Niedopuszczalność skargi kasacyjnej] 717
Art. 3983. [Podstawy skargi kasacyjnej] 770
Art. 3984. [Wymagania skargi kasacyjnej] 858
Art. 3985. [Termin do wniesienia skargi kasacyjnej] 886
Art. 3986. [Odrzucenie skargi kasacyjnej] 896
Art. 3987. [Odpowiedź na skargę kasacyjną] 929
Art. 3988. [Stanowisko Prokuratora Generalnego] 931
Art. 3989. [Przyjęcie do rozpoznania] 932
Art. 39810. [Skład Sądu Najwyższego] 944
Art. 39811. [Rozpoznanie skargi kasacyjnej] 944
Art. 39812. [Zawieszenie postępowania przed Sądem Najwyższym] 946
Art. 39813. [Granice rozpoznania skargi kasacyjnej] 946
Art. 39814. [Oddalenie skargi kasacyjnej] 963
Art. 39815. [Uwzględnienie skargi kasacyjnej] 966
Art. 39816. [Orzeczenie co do istoty sprawy] 973
Art. 39817. [Zagadnienie prawne] 976
Art. 39818. [Koszty procesu] 977
Art. 39819. [Odrzucenie pozwu, umorzenie postępowania] 977
Art. 39820. [Związanie wykładnią] 978
Art. 39821. [Odpowiednie stosowanie przepisów o apelacji] 985

DZIAŁ Vb
Skarga na orzeczenie referendarza sądowego 988

Art. 39822. [Wniesienie skargi na orzeczenie referendarza] 988
Art. 39823. [Rozpoznanie skargi na orzeczenie referendarza] 991
Art. 39824. [Odpowiednie stosowanie przepisów o zażaleniu] 992

DZIAŁ VI
Wznowienie postępowania 992

Art. 399. [Dopuszczalność wznowienia postępowania] 992
Art. 400. [Niedopuszczalność skargi o wznowienie postępowania] 1005
Art. 401. [Nieważność] 1006
Art. 4011. [Niezgodność aktu normatywnego z Konstytucją] 1016
Art. 402. (uchylony) 1023
Art. 403. [Inne podstawy] 1023
Art. 404. [Przestępstwo] 1045
Art. 405. [Właściwość sądu] 1046
Art. 406. [Odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu pierwszoinstancyjnym] 1053
Art. 407. [Termin do wniesienia skargi o wznowienie postępowania] 1056
Art. 408. [Prekluzja] 1064
Art. 409. [Wymagania skargi o wznowienie postępowania] 1067
Art. 410. [Odrzucenie skargi o wznowienie postępowania] 1068
Art. 411. (uchylony) 1076
Art. 412. [Ponowne rozpoznanie sprawy] 1076
Art. 413. [Wyłączenie sędziego] 1082
Art. 414. [Wstrzymanie wykonania wyroku] 1082
Art. 415. [Zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, przywrócenie stanu poprzedniego] 1083
Art. 416. [Niedopuszczalność dalszego wznowienia] 1087
Art. 4161. [Postanowienia niekończące postępowania w sprawie] 1088

DZIAŁ VII
(uchylony) 1088

Art. 417–424. (uchylone) 1088

DZIAŁ VIII
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 1089

Art. 4241. [Dopuszczalność skargi] 1089
Art. 4241a. [Wyłączenie skargi] 1116
Art. 4241b. [Odszkodowanie] 1116
Art. 4242. [Legitymacja Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich] 1116
Art. 4243. [Ograniczenie wielokrotności skargi] 1117
Art. 4244. [Podstawy skargi] 1117
Art. 4245. [Treść skargi] 1118
Art. 4246. [Termin wniesienia] 1129
Art. 4247. [Przedstawienie akt Sądowi Najwyższemu] 1131
Art. 4248. [Odrzucenie skargi] 1131
Art. 4249. [Odmowa przyjęcia skargi] 1133
Art. 42410. [Granice rozpoznania] 1134
Art. 42411. [Rozstrzygnięcia] 1134
Art. 42412. [Odpowiednie stosowanie przepisów o skardze kasacyjnej] 1136

TYTUŁ VII
Postępowania odrębne 1137

DZIAŁ I
Postępowanie w sprawach małżeńskich 1137


Rozdział 1
Przepisy ogólne 1137

Art. 425. [Rodzaje spraw] 1137
Art. 426. [Pełnomocnictwo szczególne] 1141
Art. 427. [Wyłączenie jawności] 1142
Art. 428. [Skutki nieusprawiedliwionego niestawiennictwa strony] 1142
Art. 429. [Środki przymusu wobec strony] 1143
Art. 430. [Zakaz przesłuchiwania] 1144
Art. 431. [Czynności dyspozytywne strony; podstawy wydania wyroku zaocznego] 1144
Art. 432. [Obligatoryjne przesłuchanie stron] 1145
Art. 433. [Treść protokołu] 1146
Art. 434. [Wywiad środowiskowy] 1147
Art. 4341. (uchylony) 1147
Art. 435. [Skuteczność wyroku] 1147

Rozdział 2
Sprawy o rozwód i o separację 1148

Art. 436. [Skierowanie do mediacji] 1148
Art. 437–438. (uchylone) 1152
Art. 439. [Niedopuszczalność powództwa wzajemnego i odrębnej sprawy] 1152
Art. 440. [Zawieszenie postępowania] 1153
Art. 441. [Postępowanie dowodowe] 1154
Art. 442. [Uznanie żądania pozwu] 1157
Art. 443. (uchylony) 1159
Art. 444. [Roszczenia alimentacyjne małżonka] 1159
Art. 445. [Niedopuszczalność wszczęcia sprawy o alimenty] 1159
Art. 4451. [Niedopuszczalność wszczęcia sprawy dotyczącej władzy rodzicielskiej] 1161
Art. 4452. [Skierowanie do mediacji] 1162
Art. 4453. [Odpowiednie stosowanie przepisów o kontaktach z dzieckiem] 1164
Art. 446. [Umorzenie] 1164

Rozdział 3
Inne sprawy 1166

Art. 447. [Kurator w sprawie o unieważnienie małżeństwa] 1166
Art. 448. [Powództwo prokuratora o unieważnienie małżeństwa] 1167
Art. 449. [Pozycja prokuratora] 1167
Art. 450. [Postępowanie w razie śmierci jednego z małżonków] 1168
Art. 451. [Odpowiednie stosowanie] 1168
Art. 452. [Zniesienie wspólności majątkowej] 1168

DZIAŁ II
Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi 1170

Art. 453. [Rodzaje spraw] 1170
Art. 4531. [Zdolność procesowa rodziców] 1173
Art. 454. [Powództwo prokuratora] 1173
Art. 4541. [Wyjątki w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenieojcostwa, macierzyństwa, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa] 1175
Art. 455. [Niestawiennictwo strony] 1175
Art. 456. [Postępowanie w razie śmierci jednej ze stron] 1175
Art. 4561. [Zawiadomienie mężczyzny] 1177
Art. 457. [Pozycja prokuratora] 1177
Art. 458. [Odpowiednie stosowanie; wyjątki] 1178

DZIAŁ IIa
Postępowanie w sprawach gospodarczych 1179

Art. 4581. [Zakres stosowania przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych; stosowanie przepisów o innych postępowaniach] 1179
Art. 4582. [Sprawy gospodarcze] 1185
Art. 4583. [Obowiązek wskazania adresu poczty elektronicznej powoda] 1217
Art. 4584. [Udzielanie pouczeń stronie niezastępowanej przez profesjonalnego pełnomocnika procesowego] 1217
Art. 4585. [Obowiązek powołania wszystkich twierdzeń i dowodów w pozwie lub odpowiedzi na pozew] 1218
Art. 4586. [Rozpoznanie sprawy z pominięciem przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych] 1224
Art. 4587. [Przekazanie sprawy innemu właściwemu sądowi] 1224
Art. 4588. [Zmiana przedmiotu roszczenia w toku postępowania] 1225
Art. 4589. [Umowa dowodowa] 1225
Art. 45810. [Dopuszczenie dowodu z zeznań świadków] 1227
Art. 45811. [Ograniczenie możliwości wykazywania czynności strony w inny sposób niż dokumentem] 1227
Art. 45812. [Obciążenie kosztami procesu w następstwie zaniechania próby dobrowolnego rozwiązania sporu] 1227
Art. 45813. [Tytuł zabezpieczenia] 1228

DZIAŁ III
Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 1229


Rozdział 1
Przepisy ogólne 1229

Art. 459. [Rodzaje spraw] 1229
Art. 460. [Zdolność sądowa i procesowa] 1254
Art. 461. [Właściwość sądu] 1261
Art. 462. [Organizacje pozarządowe, inspektorzy pracy] 1266
Art. 463. (uchylony) 1268
Art. 464. [Niedopuszczalność odrzucenia pozwu] 1268
Art. 465. [Pełnomocnik pracownika lub ubezpieczonego] 1273
Art. 466. [Zgłoszenie powództwa do protokołu] 1278
Art. 467. [Wezwanie do usunięcia braków pis ma wszczynającego postępowanie] 1278
Art. 468. (uchylony) 1280
Art. 469. [Czynności dyspozytywne stron] 1280
Art. 470. [Reprezentacja pozwanego] 1289
Art. 471. [Termin posiedzenia] 1289
Art. 472. [Wezwanie do przedstawienia dokumentów] 1289
Art. 473. [Wyłączenie stosowania ograniczeń dowodowych] 1290
Art. 474. (uchylony) 1292
Art. 475. [Grzywna] 1292
Art. 4751. [Wyłączenie stosowania] 1292
Art. 476. [Definicje] 1292

Rozdział 2
Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy 1323

Art. 477. [Wezwanie z urzędu do udziału w sprawie] 1323
Art. 4771. [Roszczenia alternatywne] 1324
Art. 4771a. [Rozpoznanie żądania zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy jako żądanie ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy] 1332
Art. 4771b. [Treść i znaczenie prawne wyroku uwzględniającego żądanie zobowiązania pracodawcy do wydania lub sprostowania świadectwa pracy] 1332
Art. 4772. [Rygor natychmiastowej wykonalności; obowiązek dalszego zatrudnienia] 1332
Art. 4773–4775. (uchylone) 1333
Art. 4776. [Natychmiastowa wykonalność wyroku zasądzającego świadczenie] 1333
Art. 4777. [Wyłączenie stosowania] 1334
Art. 4777a. [Wyłączenie możliwości zawieszenia postępowania na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego] 1334

Rozdział 3
Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych 1334

Art. 4778. [Właściwość sądu] 1334
Art. 4779. [Odwołanie od decyzji organów rentowych] 1338
Art. 47710. [Wymagania formalne] 1343
Art. 47711. [Strony] 1345
Art. 47712. [Niedopuszczalność zawarcia ugody ani poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego] 1351
Art. 47713. [Zmiana decyzji przez organ rentowy] 1352
Art. 47714. [Rozstrzygnięcia sądu] 1353
Art. 47714a. [Przekazanie do ponownego rozpoznania bezpośrednio organowi rentowemu] 1359
Art. 47715–47716. (uchylone) 1362

DZIAŁ IV
Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania 1362

Art. 478. [Zakres badania] 1362
Art. 479. [Niedopuszczalność powództwa wzajemnego] 1368

DZIAŁ IVa
Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową 1369


Rozdział 1
(uchylony) 1369

Art. 4791–47927.(uchylone) 1369

Rozdział 2
(uchylony) 1369

Art. 47928. [Sąd ochrony konkurencji i konsumentów] 1369
Art. 47929. [Strony; uczestnicy; pełnomocnicy] 1373
Art. 47929a. (uchylony) 1373
Art. 47930. [Wstrzymanie wykonania decyzji] 1373
Art. 47930a. [Możliwość zawarcia ugody w sprawie odwołania do sądu ochrony konkurencji i konsumentów; elementy ugody] 1374
Art. 47930b. [Zawieszenie postępowania przez sąd ochrony konkurencji i konsumentów] 1375
Art. 47930c. [Zatwierdzenie ugody w sprawie odwołania do sądu ochrony konkurencji i konsumentów] 1375
Art. 47930d. [Umorzenie postępowania w zakresie objętym zatwierdzoną ugodą w sprawie odwołania do sądu ochrony konkurencji i konsumentów] 1376
Art. 47930e. [Zniesienie kosztów postępowania zatwierdzającego ugodę w sprawie odwołania do sądu ochrony konkurencji i konsumentów] 1376
Art. 47930f. [Stosowanie w postępowaniu apelacyjnym przepisów dotyczących ugody w sprawie odwołania do sądu
ochrony konkurencji i konsumentów] 1376
Art. 47931. (utracił moc) 1376
Art. 47931a. [Rozstrzygnięcia] 1377
Art. 47932. [Zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu] 1378
Art. 47933. [Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa] 1378
Art. 47934. (utracił moc) 1380
Art. 47935. [Skarga kasacyjna] 1380

DZIAŁ IVb
(uchylony) 1380

Art. 47936–47944. (uchylone) 1380
Art. 47945. [Rejestr klauzul niedozwolonych] 1380
Art. 47945. (uchylony) 1381

DZIAŁ IVc
Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki 1381

Art. 47946. [Właściwość sądu] 1381
Art. 47947. [Odwołanie] 1383
Art. 47948. [Czynności Prezesa Urzędu] 1383
Art. 47949. [Wymogi odwołania] 1383
Art. 47950. [Strony] 1383
Art. 47951. [Pełnomocnik Prezesa Urzędu] 1384
Art. 47952. [Wstrzymanie wykonania decyzji] 1384
Art. 47952a. [Dopuszczalność zawarcia ugody w sprawie odwołania do sądu ochrony konkurencji i konsumentów] 1384
Art. 47953. [Rozstrzygnięcia] 1384
Art. 47954. (uchylony) 1384
Art. 47955. [Odpowiednie stosowanie] 1384
Art. 47956. [Skarga kasacyjna] 1385

DZIAŁ IVd
Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty 1385

Art. 47957. [Właściwość sądu] 1385
Art. 47958. [Odwołanie] 1386
Art. 47959. [Czynności Prezesa Urzędu] 1386
Art. 47960. [Wymogi odwołania] 1387
Art. 47961. [Strony] 1387
Art. 47962. [Pełnomocnik Prezesa Urzędu] 1388
Art. 47963. [Wstrzymanie wykonania decyzji] 1388
Art. 47963a. [Dopuszczalność zawarcia ugody w sprawie odwołania do sądu ochrony konkurencji i konsumentów] 1388
Art. 47964. [Rozstrzygnięcia] 1388
Art. 47965. (uchylony) 1389
Art. 47966. [Zastosowanie przepisów do zażaleń] 1389
Art. 47966a. [Odpowiednie stosowanie] 1389
Art. 47967. [Skarga kasacyjna] 1389

DZIAŁ IVe
Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego 1390

Art. 47968. [Właściwość sądu] 1390
Art. 47969. [Odwołanie] 1391
Art. 47970. [Czynności Prezesa Urzędu] 1391
Art. 47971. [Wymogi odwołania] 1391
Art. 47972. [Strony] 1391
Art. 47973. [Pełnomocnik Prezesa Urzędu] 1391
Art. 47974. [Wstrzymanie wykonania decyzji] 1392
Art. 47974a. [Dopuszczalność zawarcia ugody w sprawie odwołania do sądu ochrony konkurencji i konsumentów] 1392
Art. 47975. [Rozstrzygnięcia] 1392
Art. 47976. (uchylony) 1392
Art. 47977. [Zastosowanie przepisów do zażaleń] 1392
Art. 47977a. [Odpowiednie zastosowanie] 1392
Art. 47978. [Skarga kasacyjna] 1392

DZIAŁ IVf
Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego 1393

Art. 47979. [Właściwość sądu ochrony konkurencji i konsumentów] 1393
Art. 47980. [Wniesienie odwołania od decyzji organu regulacyjnego; odrzucenie odwołania] 1393
Art. 47981. [Przekazanie odwołania sądowi; uwzględnienie odwołania przez organ regulacyjny przed przekazaniem odwołania sądowi] 1394
Art. 47982. [Wymagania dla odwołania od decyzji organu regulacyjnego] 1394
Art. 47983. [Strony postępowania] 1394
Art. 47984. [Pełnomocnik organu regulacyjnego] 1394
Art. 47985. [Wstrzymanie wykonania decyzji] 1394
Art. 47985a. [Dopuszczalność zawarcia ugody w sprawie odwołania do sądu ochrony konkurencji i konsumentów] 1395
Art. 47986. [Rozstrzygnięcia sądu] 1395
Art. 47987. [Zażalenie na postanowienie organu regulacyjnego] 1395
Art. 47988. [Dopuszczalność wniesienia skargi kasacyjnej] 1395

DZIAŁ IVg
Postępowanie w sprawach własności intelektualnej 1396


Rozdział 1
Przepisy ogólne 1396

Art. 47989. [Zakres stosowania przepisów działu] 1396
Art. 47990. [Sąd właściwy] 1397
Art. 47991. [Zakres zastosowania innych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego 1398
Art. 47992. [Brak związania postanowieniem o przekazaniu sprawy] 1398
Art. 47993. [Zasądzenie w granicach uznania sędziowskiego] 1398
Art. 47994. [Zagrożenie naruszeniem] 1398
Art. 47995. [Okoliczności uwzględniane przy stosowaniu środków dowodowych] 1399

Rozdział 2
Zabezpieczenie środka dowodowego 1399

Art. 47996. [Podmiotowy zakres stosowania przepisów o obowiązanym] 1399
Art. 47997. [Termin udzielenia zabezpieczenia środka dowodowego] 1399
Art. 47998. [Przesłanki udzielenia zabezpieczenia środka dowodowego] 1399
Art. 47999. [Elementy wniosku o zabezpieczenie środka dowodowego] 1400
Art. 479100. [Postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia środka dowodowego] 1400
Art. 479101. [Sposób zabezpieczenia środka dowodowego] 1401
Art. 479102. [Wyznaczenie terminu wniesienia pozwu] 1401
Art. 479103. [Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego] 1401
Art. 479104. [Kaucja na zabezpieczenie roszczeń] 1401
Art. 479105. [Odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu zabezpieczającym] 1402

Rozdział 3
Wyjawienie lub wydanie środka dowodowego 1402

Art. 479106. [Żądanie wyjawienia lub wydania środka dowodowego] 1402
Art. 479107. [Elementy wniosku o wyjawienie lub wydanie środka dowodowego] 1402
Art. 479108. [Odpowiedź pozwanego] 1402
Art. 479109. [Skutki uwzględnienia żądania] 1403
Art. 479110. [Zażalenie na postanowienie w przedmiocie wyjawienia lub wydania środka dowodowego] 1403
Art. 479111. [Wyjawienie lub wydanie dokumentów bankowych, handlowych lub fi nansowych] 1403

Rozdział 4
Wezwanie do udzielenia informacji 1404

Art. 479112. [Stosowanie przepisów dotyczących obowiązanego] 1404
Art. 479113. [Wezwanie do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług skierowane do naruszającego] 1404
Art. 479114. [Wezwanie do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług skierowane do innego podmiotu] 1405
Art. 479115. [Zakres przedmiotowy wezwania do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług] 1405
Art. 479116. [Elementy wniosku o udzielenie informacji] 1406
Art. 479117. [Czynności przed wyznaczeniem posiedzenia] 1406
Art. 479118. [Skutki uwzględnienia wniosku o udzielenie informacji] 1406
Art. 479119. [Zażalenie na postanowienie w przedmiocie udzielenia informacji] 1406
Art. 479120. [Posiedzenie niejawne w celu ustnego wyjaśnienia udzielonych informacji] 1407
Art. 479121. [Obowiązek zwrotu kosztów i wydatków związanych z udzieleniem informacji] 1407

Rozdział 5
Powództwa szczególne 1407

Art. 479122. [Dopuszczalność powództwa wzajemnego] 1407
Art. 479123. [Wymogi formalne pozwu wzajemnego] 1408
Art. 479124. [Związanie sądu podstawą prawną unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa] 1408
Art. 479125. [Zakres stosowania przepisów Prawa własności przemysłowej] 1408
Art. 479126. [Żądanie udzielenia informacji skierowane do Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej] 1408
Art. 479127. [Zawieszenie postępowania z urzędu] 1409
Art. 479128. [Przesłanie prawomocnego wyroku unieważniającego prawo lub stwierdzającego wygaśnięcie prawa
do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej] 1409
Art. 479129. [Powództwo o ustalenie, że działania nie stanowią naruszenia praw własności intelektualnej] 1409

DZIAŁ V
Postępowanie nakazowe i upominawcze 1410

Rozdział 1
Przepisy ogólne 1410

Art. 480. (uchylony) 1410
Art. 4801. [Przesłanki wydania nakazu zapłaty] 1410
Art. 4802. [Treść nakazu zapłaty; termin zaspokojenia roszczenia; doręczenie nakazu zapłaty] 1414
Art. 4803. [Wniesienie środka zaskarżenia od nakazu zapłaty] 1417
Art. 4804. [Wydanie nakazu zapłaty] 1420
Art. 481–484. (uchylone) 1420

Rozdział 2
Postępowanie nakazowe 1420

Art. 4841. [Wniosek o wydanie nakazu zapłaty] 1420
Art. 485. [Podstawy wydania nakazu zapłaty] 1421
Art. 486. [Termin pierwszego posiedzenia w sprawie wydania nakazu zapłaty] 1430
Art. 487–491. (uchylone) 1430
Art. 492. [Tytuł zabezpieczenia i tytuł wykonawczy] 1430
Art. 4921. (uchylony) 1432
Art. 493. [Zarzuty; rozstrzygnięcia sądu] 1432
Art. 494–496. (uchylone) 1444
Art. 497. [Cofnięcie zarzutów] 1444

Rozdział 3
Postępowanie upominawcze 1445

Art. 4971–498. (uchylone) 1445
Art. 499. [Negatywne przesłanki wydania nakazu zapłaty] 1445
Art. 500–504. (uchylone) 1448
Art. 505. [Sprzeciw od nakazu zapłaty] 1448

DZIAŁ VI
Postępowanie uproszczone 1450

Art. 5051. [Zakres stosowania] 1450
Art. 5052. [Posiedzenie przygotowawcze] 1457
Art. 5053. [Zakaz kumulacji i rozdrabniania roszczeń] 1457
Art. 5054. [Zmiana powództwa; powództwo wzajemne; zarzut potrącenia] 1458
Art. 5055. (uchylony) 1458
Art. 5056. [Zasądzenie odpowiedniej sumy] 1458
Art. 5057. [Zasięgnięcie opinii biegłego] 1459
Art. 5058. [Zrzeczenie się prawa do wniesienia apelacji; uzasadnienie wyroku] 1460
Art. 5059. [Zarzuty apelacji] 1460
Art. 50510. [Rozpoznanie apelacji] 1461
Art. 50511. (uchylony) 1461
Art. 50512. [Rozstrzygnięcia] 1461
Art. 50513. [Uzasadnienie wyroku sądu drugiej instancji] 1462
Art. 50513a. [Uzasadnienie postanowienia sądu drugiej instancji] 1463
Art. 50514. [Sprawy z zakresu prawa pracy] 1463

DZIAŁ VII
Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych 1463


Rozdział 1
Europejskie postępowanie nakazowe 1463

Art. 50515. [Przesłanki] 1463
Art. 50516. [Właściwość sądu] 1465
Art. 50517. [Posiedzenie niejawne] 1465
Art. 50518. [Nakaz dotyczący części roszczenia] 1465
Art. 50519. [Skutki wniesienia sprzeciwu] 1466
Art. 50519a. [Odrzucenie sprzeciwu] 1466
Art. 50520. [Uchylenie europejskiego nakazu zapłaty] 1466

Rozdział 2
Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń 1467

Art. 50521. [Przesłanki] 1467
Art. 50522. [Właściwość sądu] 1468
Art. 50523. [Posiedzenie niejawne] 1468
Art. 50524. [Zwrot pozwu – postanowienie] 1469
Art. 50525. [Zeznania pisemne] 1469
Art. 50526. [Chwila związania wyrokiem] 1469
Art. 50527. [Postępowanie apelacyjne] 1469
Art. 50527a. [Uchylenie wyroku] 1469

DZIAŁ VIII
Postępowania elektroniczne 1470


Rozdział 1
Elektroniczne postępowanie upominawcze 1470

Art. 50528. [Stosowanie przepisów o postępowaniu upominawczym; negatywne przesłanki wydania nakazu zapłaty] 1470
Art. 50529. [Wyłączenie stosowania przepisów o postępowaniach odrębnych; zaskarżanie i doręczanie postanowień] 1474
Art. 50529a. [Termin do wniesienia pozwu] 1475
Art. 50530. [Utrwalanie czynności w postępowaniu] 1475
Art. 50531. [Wnoszenie pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego] 1475
Art. 50532. [Treść pozwu; wskazanie dowodów] 1476
Art. 50533. [Umorzenie postępowania] 1476
Art. 50534. [Uznanie nakazu zapłaty za doręczony; uchylenie nakazu zapłaty w przypadku niemożliwości jego doręczenia] 1477
Art. 50535. [Treść sprzeciwu] 1477
Art. 50536. [Skutki wniesienia sprzeciwu] 1478
Art. 50537. [Koszty procesu w przypadku umorzenia postępowania; wniesienie pozwu o to samo roszczenie w innym postępowaniu] 1479
Art. 50538. [Rozpoznanie zażalenia] 1479
Art. 50539. [Wznowienie postępowania – właściwość sądu] 1479

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »