Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom 4 - Jacek Gudowski

Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom 4

Jacek Gudowski

135,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-202-8
Data wydania 1 sierpnia 2020
Język: Polski
Liczba stron: 721
Rozmiar pliku: 25,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
135,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Tom IV zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1922–2020 oraz piśmiennictwo z lat 1872–2020, dotyczące art. 506–757 Kodeksu postępowania cywilnego lub zachowujące ścisły związek z jego przepisami.

Na publikację składa się część bogatych zbiorów bibliograficznych autora, obejmujących prawie 100 000 pozycji. Liczy ona ok. 15 000 orzeczeń przypisanych do poszczególnych artykułów Kodeksu oraz tyleż pozycji piśmiennictwa. W zbiorze umieszczono wszystkie orzeczenia opublikowane – ze wskazaniem opracowanych do nich głos, notek, omówień lub komentarzy – niepublikowane natomiast tylko te, które autor uznał za ważne, istotne lub z innych powodów warte upowszechnienia.

Czytelnik zmagający się z jakimś problemem prawnym lub odczuwający niedostatek wiedzy może sięgnąć do wykazów orzecznictwa i piśmiennictwa umieszczonych pod określonym artykułem Kodeksu postępowania cywilnego – znajdzie tam z łatwością wszystkie orzeczenia dotyczące tego artykułu lub kwestii prawnej w tym artykule unormowanej. Znaczenie poszczególnych orzeczeń zostało zaznaczone przez autora stosownymi piktogramami.

Dzieło – będące owocem ponad 40-letniej bibliograficznej działalności autora – zostało sporządzone z nadzwyczajną, niespotykaną już dzisiaj skrupulatnością i rzetelnością.

Stanowi kontynuację cyklu „GUDI-LEX”, rozpoczętego w 2018 r. zbiorem orzecznictwa i piśmiennictwa do Kodeksu cywilnego (4 tomy, 5 woluminów). Jest także zapowiedzią wydania podobnej publikacji dotyczącej Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Spis treści

Wykaz skrótów 23

Przedmowa 31

CZĘŚĆ PIERWSZA

POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE 49

KSIĘGA DRUGA

Postępowanie nieprocesowe 49

Tytuł I

Przepisy ogólne 51

Tytuł II

Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw 163

Dział I

Sprawy z zakresu prawa osobowego 163

Rozdział 1

Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu 163

Oddział 1

Postępowanie o uznanie za zmarłego 163

Oddział 2

Oddział 3

Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego

lub stwierdzenie zgonu 172

Rozdział 2

Ubezwłasnowolnienie 176

Oddział 1

Przepisy ogólne 176

Oddział 2

Doradca tymczasowy 188

Art. 548. [ Doradca tymczasowy] 188

Art. 549. [ Skutek ustanowienia doradcy tymczasowego] 189

Art. 550. [ Utrata mocy postanowienia o ustanowieniu doradcy

tymczasowego] 190

Art. 551. [ Zawiadomienie sądu opiekuńczego] 190

Oddział 3

Postępowanie 190

Art. 552. [ Świadectwo lekarskie; zaświadczenia] 190

Art. 553. [ Badanie przez biegłych; treść opinii biegłego] 193

Art. 554. [ Obserwacja w zakładzie leczniczym] 198

Art. 5541

. [ Cel postępowania dowodowego] 200

Dział II

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli 218

Rozdział 1

Sprawy małżeńskie 218

Art. 561. [ Zezwolenie na zawarcie małżeństwa] 218

Art. 5611

. [ Wywiad środowiskowy] 221

Art. 562. [ Zwolnienie od obowiązku złożenia dokumentu] 222

Art. 563. [ Działanie przez pełnomocnika] 224

Art. 564. [ Obowiązkowa rozprawa] 225

Art. 565. [ Inne sprawy małżeńskie] 225

Art. 5651

. [ Wywiad środowiskowy] 227

Art. 566. [ Właściwość sądu w sprawie o podział majątku

wspólnego] 227

Art. 567. [ Postępowanie o podział majątku wspólnego] 228

Art. 5671

. [ Właściwość sądu w sprawach o separację] 297

Art. 5672

. [ Umorzenie postępowania] 298

Art. 5673

. [ Postanowienie o separacji] 298

Art. 5674

. [ Postanowienie o zniesieniu separacji] 298

Art. 5675

. [ Wpływ na inne postępowania] 298

Rozdział 2

Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze 299

Oddział 1

Przepisy ogólne 299

Art. 568. [ Sąd opiekuńczy] 299

Art. 569. [ Właściwość sądu] 302

 

Art. 5691

. [ Właściwość miejscowa sądu okręgowego w sprawach

o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej

lub pozostającej pod opieką] 304

Art. 570. [ Postępowanie z urzędu] 304

Art. 5701

. [ Wywiad środowiskowy] 305

Art. 5701a. [ Zarządzenie przeprowadzenia przez kuratora

sądowego wywiadu środowiskowego w toku

postępowania o ustanowienie opieki lub kurateli] 306

Art. 5702

. [ Skierowanie do mediacji] 307

Art. 571. ( uchylony) 308

Art. 572. [ Obowiązek zawiadomienia] 308

Art. 573. [ Udział w postępowaniu osoby pozostającej

pod władzą rodzicielską, opieką lub kuratelą] 308

Art. 574. [ Nakaz osobistego stawiennictwa] 310

Art. 575. [ Osobiste stawiennictwo innych uczestników] 310

Art. 5751

. [ Posiedzenie przy drzwiach zamkniętych] 310

Art. 576. [ Wysłuchanie] 310

Art. 577. [ Zmiana postanowienia przez sąd opiekuńczy] 313

Art. 578. [ Skuteczność i wykonalność postanowień] 316

Art. 5781

. [ Wszczęcie postępowania wykonawczego] 316

Art. 5782

. [ Obowiązkowe zastępstwo uczestników

w postępowaniu w sprawach o odebranie osoby

podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej

pod opieką] 316

Oddział 2

Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi 317

Art. 579. [ Rodzaje spraw] 317

Art. 5791

. [ Nadzór sądu opiekuńczego] 321

Art. 5792

. [ Opinia] 322

Art. 5793

. [ Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego

w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy

rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką] 323

Art. 5794

. [ Postępowanie w sprawie o udzielenie zgody

na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej

na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu

państwa obcego] 323

Art. 580. ( uchylony) 324

Art. 581. [ Uznanie ojcostwa] 325

Art. 582. [ Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka] 325

Art. 5821

. [ Ustalenie kontaktów z dzieckiem] 326

Art. 583. [ Czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu] 327

Art. 584. [ Nadanie dziecku nazwiska] 328

Oddział 3

Sprawy o przysposobienie 329

Art. 585. [ Wniosek o przysposobienie] 329

Art. 5851

. [ Wskazanie przez rodziców osoby przysposabiającego] 330

Art. 5852

. [ Zawiadomienie prokuratora o toczącym się

postępowaniu] 331

Art. 586. [ Tryb postępowania] 331

Art. 5861

. [ Zażalenie] 333

Art. 587. [ Śmierć uczestnika postępowania] 333

Art. 588. [ Skuteczność postanowienia] 333

Art. 589. [ Blankietowa zgoda na przysposobienie] 333

Oddział 4

Sprawy z zakresu opieki 334

Art. 590. [ Przyrzeczenie opiekuna] 334

Art. 591. [ Zaświadczenie] 334

Art. 592. [ Zwolnienie od obowiązku objęcia opieki] 334

Art. 593. [ Zezwolenia sądu opiekuńczego] 335

Art. 594. [ Zasady i tryb składania gotówki przez opiekunów] 335

Art. 595. [ Sprawozdanie z opieki] 336

Art. 596. [ Badanie rachunku końcowego] 336

Art. 597. [ Wynagrodzenie opiekuna] 336

Art. 598. [ Grzywna] 337

Oddział 5

Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej

lub pozostającej pod opieką 338

Art. 5981

. [ Tryb postępowania] 338

Art. 5982

. [ Wpływ na inne postępowania] 340

Art. 5983

. [ Dochodzenie w celu ustalenia miejsca pobytu] 342

Art. 5984

. [ Obowiązek przeprowadzenia rozprawy] 343

Art. 5985

. [ Termin; nakaz zapewnienia osobie powrotu

do państwa – miejsca pobytu przed naruszeniem

prawa; uzasadnienie] 343

Art. 5986

. [ Przymusowe odebranie przez kuratora] 343

Art. 5987

. [ Właściwość kuratora] 344

Art. 5988

. [ Uprawnienia kuratora] 344

Art. 5989

. [ Obecność uprawnionego przy przymusowym

odebraniu] 344

Art. 59810. [ Pomoc policji] 345

Art. 59811. [ Udaremnianie odebrania] 345

Art. 59811a. [ Ustalenie miejsca pobytu osoby podlegającej

przymusowemu odebraniu] 345

Art. 59812. [ Środki ostrożności; wstrzymanie się z wykonaniem

orzeczenia] 346

Art. 59812a. [ Podjęcie postępowania] 346

Art. 59813. [ Odpowiednie stosowanie] 347

Art. 59814. [ Stwierdzenie wykonalności orzeczenia] 347

Oddział 6

Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem 347

Art. 59815. [ Sankcja pieniężna za naruszenie obowiązków

w przedmiocie kontaktów z dzieckiem] 347

Art. 59816. [ Postanowienie o nakazaniu zapłaty sumy pieniężnej] 349

Art. 59817. [ Postanowienie o zwrocie wydatków poniesionych

w związku z przygotowaniem kontaktu] 350

Art. 59818. [ Zakaz wszczynania postępowania z urzędu] 351

Art. 59819. [ Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawach

dotyczących wykonywania kontaktów z dzieckiem] 351

Art. 59820. [ Umorzenie postępowania] 351

Art. 59821. [ Zakaz zmiany postanowienia przez sąd opiekuńczy] 351

Art. 59822. [ Zamieszkiwanie dziecka z każdym z rodziców

w powtarzających się okresach] 352

Rozdział 3

Sprawy z zakresu kurateli 352

Art. 599. [ Kurator nasciturusa] 352

Art. 600. [ Kurator osoby niepełnosprawnej] 352

Art. 601. [ Właściwość sądu do ustanowienia kuratora

dla osoby nieobecnej] 354

Art. 602. [ Właściwość sądu do ustanowienia kuratora

dla dochodzenia ojcostwa] 354

Art. 603. [ Właściwość sądu do ustanowienia kuratora

dla osoby prawnej; zmiana zakresu umocowania

kuratora] 355

Art. 6031

. [ Właściwość sądu do ustanowienia kuratora,

o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy o odwróconym

kredycie hipotecznym] 355

Art. 6032

. [ Określenie przez wnioskodawcę zakresu umocowania

kuratora; zaliczka na pokrycie kosztów działania

kuratora] 355

Art. 6033

. [ Zarządzenie wpisu kuratora do KRS] 356

Art. 6034

. [ Wynagrodzenie i zwrot wydatków przysługujące

kuratorowi] 356

Art. 604. [ Zaświadczenie dla kuratora] 356

Art. 605. [ Odpowiednie stosowanie] 357

Dział III

Sprawy z zakresu prawa rzeczowego 359

Rozdział 1

Przepisy ogólne 359

Art. 606. [ Właściwość sądu] 359

Art. 607. [ Załączniki do wniosku] 359

Art. 608. [ Rozprawa] 360

Rozdział 2

Stwierdzenie zasiedzenia 360

Art. 609. [ Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia; ogłoszenie] 360

Art. 610. [ Ogłoszenia i orzeczenia w sprawach o stwierdzenie

zasiedzenia] 370

Rozdział 2a

Przepadek rzeczy 372

Oddział 1

Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego 372

Art. 6101

. [ Zakres zastosowania; właściwość sądu] 372

Art. 6102

. [ Wniosek o przepadek rzeczy] 373

Art. 6103

. [ Pełnomocnik do doręczeń] 373

Art. 6104

. [ Fakultatywność rozprawy] 373

Art. 6105

. [ Wykonanie orzeczenia] 374

Oddział 2

Przepadek pojazdów 374

Art. 6106

. [ Sprawy o przepadek pojazdu] 374

Art. 6107

. [ Postępowanie] 374

Rozdział 3

Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem 374

Art. 611. [ Ujawnienie zarządu] 374

Art. 612. [ Ograniczenia w używaniu rzeczy] 376

Art. 613. [ Nadwyżka dochodów] 376

Art. 614. [ Uchylenie zarządu] 377

Art. 615. [ Odpowiednie stosowanie] 377

Art. 616. [ Fakultatywność rozprawy] 378

Rozdział 4

Zniesienie współwłasności 379

Art. 617. [ Wniosek o zniesienie współwłasności] 379

Art. 618. [ Zakres rozstrzygnięcia; wpływ na inne postępowania] 384

Art. 619. [ Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego] 402

Art. 620. ( uchylony) 403

Art. 621. [ Projekt podziału nie ruchomości] 403

Art. 622. [ Zgodny podział] 404

Art. 623. [ Podział w naturze] 406

Art. 624. [ Skuteczność postanowienia znoszącego

współwłasność] 415

Art. 625. [ Sprzedaż rzeczy wspólnej] 418

Rozdział 5

Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu 420

Art. 626. [ Wniosek; oględziny] 420

Rozdział 6

Postępowanie wieczystoksięgowe 425

Art. 6261

. [ Zasady postępowania] 425

Art. 6262

. [ Wniosek o wpis] 430

Art. 6263

. [ Wyłączenie stosowania przepisów o wznowieniu

postępowania] 436

Art. 6264

. [ Wniosek o wpis za pośrednictwem systemu

teleinformatycznego] 436

Art. 6265

. [ Niedopuszczalność cofnięcia wniosku] 438

Art. 6266

. [ Kolejność wniosków] 438

Art. 6267

. [ Rejestracja wniosku o wpis; wzmianka o wpisie] 439

Art. 6268

. [ Wpis w księdze wie czystej] 440

Art. 6269

. [ Oddalenie wniosku] 482

Art. 62610. [ Zawiadomienie o wpisie; apelacja] 482

Art. 62611. [ Wzmianka o apelacji, skardze kasacyjnej

i skardze nadzwyczajnej] 484

Art. 62612. [ Obowiązek zawiadamiania] 484

Art. 62613. [ Wpis ostrzeżenia; sprostowanie] 486

Dział IV

Sprawy z zakresu prawa spadkowego 487

Przepisy wstępne 487

Art. 627. [ Kognicja sądu] 487

Art. 628. [ Właściwość sądu] 490

Art. 629. ( uchylony) 490

Art. 630–632. ( uchylone) 490

Rozdział 1

Zabezpieczenie spadku, wykaz inwentarza i spis inwentarza 491

Art. 633. [ Właściwość sądu w sprawach o zabezpieczenie

spadku] 491

Art. 634. [ Przesłanki] 492

Art. 635. [ Zabezpieczenie spadku na wniosek lub z urzędu] 492

Art. 636. [ Środki zabezpieczenia] 493

Art. 6361

. [ Zmiana lub uchylenie środka zabezpieczenia] 494

Art. 6362

. [ Zabezpieczenie przedmiotu zapisu

windykacyjnego] 494

Art. 6363

. [ Złożenie wykazu inwentarza; protokół obejmujący

wykaz inwentarza] 494

Art. 637. [ Spis inwentarza] 496

Art. 6371

. [ Zgłoszenie komornikowi wniosku o sporządzenie

spisu inwentarza] 498

Art. 638. ( uchylony) 498

Art. 6381

. [ Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza

lub o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu

inwentarza] 498

Art. 6382

. [ Polecenie dokonania zabezpieczenia spadku,

zmiany środka zabezpieczenia lub sporządzenia

spisu inwentarza] 498

Art. 6383

. [ Powiadomienie o zastosowanym środku

zabezpieczenia; depozyt sądowy] 499

Art. 6384

. [ Spis majątku ruchomego] 499

Art. 6385

. [ Środki tymczasowe] 499

Art. 6386

. [ Pokrycie kosztów pogrzebu; koszty utrzymania

członków rodziny spadkodawcy] 500

Art. 6387

. [ Zawiadomienie o terminie sporządzenia spisu

inwentarza] 500

Art. 6388

. [ Treść spisu inwentarza] 500

Art. 6389

. [ Uzupełnienie spisu inwentarza przez inny sąd] 501

Art. 63810. [ Posiadanie rzeczy zamieszczonych w spisie

inwentarza] 501

Art. 63811. [ Uzupełniający spis inwentarza] 501

Art. 63812. [ Przesłanie akt sądowi spadku po sporządzeniu spisu

inwentarza] 501

Art. 639. [ Tryb postępowania] 501

Rozdział 2

Przyjęcie lub odrzucenie spadku 502

Art. 640. [ Oświadczenie o przyjęciu albo odrzuceniu spadku] 502

Art. 641. [ Treść oświadczenia] 503

Art. 642. ( uchylony) 504

Art. 643. [ Zawiadomienie osób powołanych do dziedziczenia] 504

Art. 644–645. ( uchylone) 504

Rozdział 3

Ogłoszenie testamentu 504

Art. 646. [ Obowiązek złożenia testamentu] 504

Art. 647. [ Złożenie oświadczenia] 505

Art. 648. [ Nakazanie złożenia testamentu] 506

Art. 649. [ Otwarcie i ogłoszenie testamentu] 506

Art. 650. [ Kilka testamentów jednego spadkodawcy] 507

Art. 651. [ Protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu] 507

Art. 652. [ Zawiadomienie zainteresowanych] 507

Art. 653. [ Przechowanie testamentu wraz z protokołem] 508

Art. 654. [ Odpowiednie stosowanie] 508

Rozdział 4

Wyjawienie przedmiotów spadkowych 508

Art. 655. [ Nakaz wyjawienia przedmiotów spadkowych] 508

Art. 656. [ Rozprawa] 509

Art. 657. [ Wniosek wzajemny] 509

Art. 658. [ Wykonanie postanowienia] 509

Art. 659. [ Spełnienie obowiązku na posiedzeniu] 510

Art. 660. [ Środki przymusu] 510

Rozdział 5

Przesłuchanie świadków testamentu ustnego 510

Art. 661. [ Zawiadomienie sądu spadku] 510

Art. 662. [ Przesłuchanie świadków] 511

Art. 663. ( uchylony) 511

Rozdział 6

Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu 512

Art. 664. [ Odmowa przyjęcia obowiązku wykonawcy

testamentu] 512

Art. 665. [ Zaświadczenie] 512

Rozdział 6a

Sprawy dotyczące zarządu sukcesyjnego 513

Art. 6651

. [ Właściwość sądu spadku] 513

Art. 6652

. [ Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia

na dokonanie czynności przekraczającej zwykły

zarząd] 513

Art. 6653

. [ Zgłoszenie wniosku o odwołanie zarządcy

sukcesyjnego] 513

Art. 6654

. [ Złożenie wniosku o przedłużenie zarządu

sukcesyjnego] 514

Art. 6655

. [ Ograniczenie zarządu sukcesyjnego majątkiem osoby

niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych] 514

Rozdział 7

Zarząd spadku nieobjętego 514

Art. 666. [ Kurator spadku] 514

Art. 667. [ Obowiązki kuratora spadku] 516

Art. 668. [ Sprzedaż ruchomości] 517

Art. 6681

. [ Przeniesienie na bank własności nieruchomości

lub prawa stanowiących zabezpieczenie odwróconego

kredytu hipotecznego i rozliczenie odwróconego

kredytu hipotecznego] 517

Rozdział 8

Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego 518

Art. 669. [ Rozprawa] 518

Art. 6691

. [ Uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia] 529

Art. 670. [ Badanie z urzędu] 529

Art. 671. [ Zapewnienie spadkowe] 536

Art. 672. [ Wezwanie przez ogłoszenie] 538

Art. 673. [ Treść ogłoszenia] 538

Art. 674. [ Publikacja ogłoszenia] 539

Art. 675. [ Wyznaczenie rozprawy] 539

Art. 676. [ Wydanie postanowienia o stwierdzeniu

nabycia spadku] 539

Art. 677. [ Treść postanowienia] 539

Art. 678. [ Uchylenie postanowienia] 547

Art. 679. [ Zmiana postanowienia] 547

Art. 6791

. [ Wpisanie postanowienia do Re jes tru Spadków] 555

Art. 6792

. [ Zawiadomienie Krajowej Rady Notarialnej

o postanowieniu uchylającym akt poświadczenia

dziedziczenia] 555

Rozdział 9

Dział spadku 555

Art. 680. [ Wniosek o dział spadku] 555

Art. 681. [ Dodatkowe postanowienie] 561

Art. 682. [ Dane współspadkobierców] 563

Art. 683. [ Przekazanie sprawy na wniosek] 564

Art. 684. [ Skład i wartość spadku] 564

Art. 685. [ Postanowienie wstępne] 577

Art. 686. [ Dodatkowe rozstrzygnięcia w postępowaniu

działowym] 580

Art. 687. [ Brak zgodnego wniosku] 586

Art. 688. [ Odpowiednie stosowanie przepisów o zniesieniu

współwłasności] 589

Art. 689. [ Połączenie postępowań] 597

Rozdział 10

Inne sprawy spadkowe 599

Art. 690. [ Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia] 599

Art. 691. [ Zwolnienie wykonawcy testamentu] 601

Dział IVa

 

Dział V

Sprawy depozytowe 607

Rozdział 1

Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego 607

Rozdział 2

Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu

sądowego uprawnionemu 615

Dział VI

Postępowanie rejestrowe 618

KSIĘGA TRZECIA

(uchylona) 646

Art. 695–715. ( uchylone) 646

KSIĘGA CZWARTA

Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt 647

Art. 716. [ Zakres zastosowania] 647

Art. 728. [ Ponowne wszczęcie sprawy] 652

Art. 729. [ Bieg przedawnienia] 653

CZĘŚĆ DRUGA

POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE 655

Tytuł I

Przepisy ogólne 657

Tytuł III

Inne wypadki zabezpieczenia 707

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »