Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 4. Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające - Tadeusz Ereciński, Tadeusz Ereciński, Tadeusz Ereciński

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 4. Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające

Tadeusz Ereciński, Tadeusz Ereciński, Tadeusz Ereciński

186,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF, PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-8996-9
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 976
Rozmiar pliku: 7,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 976
Rozmiar pliku: 7,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 976
Rozmiar pliku: 1,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
186,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF, PDF, EPUB

Opis

Tadeusz Ereciński (redaktor naukowy) profesor prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Cywilnej; wybitny cywilista o ogromnym dorobku piśmienniczym z zakresu postępowania cywilnego, prawa o ustroju sądów powszechnych, międzynarodowego postępowania cywilnego oraz międzynarodowego arbitrażu handlowego; wieloletni członek i do grudnia 2015 r. Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.
Jacek Gudowski, sędzia Sądu Najwyższego, autor wielu cenionych publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego oraz Prawa o ustroju sądów powszechnych; do grudnia 2015 r. wieloletni czlonek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.
Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie dużego komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego. Autorstwo najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego oraz długoletnia obecność dzieła na rynku wydawniczym gwarantują najwyższy poziom merytoryczny i edytorski publikacji.
W piątym wydaniu komentarz został podzielony na sześć tomów:
tomy I III obejmują komentarz do części pierwszej kodeksu postępowania rozpoznawczego,
w tomie IV omówiono postępowanie rozpoznawcze (nieprocesowe) części pierwszej i postępowanie zabezpieczające (część druga),
w tomie V - postępowanie egzekucyjne (cześć trzecia),
a w tomie VI przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego (część czwarta) oraz dotyczące sądu polubownego (arbitrażowego) (część piąta).
W Komentarzu uwzględniono liczne zmiany w prawie procesowym cywilnym, które zostały wprowadzone w latach 2013-2016, w tym również wchodzące w życie 8 września 2016 r. W zakresie obejmującym tom IV dotyczą one: wprowadzenia instytucji spisu inwentarza i nowych zasad zabezpieczenia spadku; tzw. adopcji ze wskazaniem w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, mającej na celu ograniczenie zagrożenia przysposobienia dziecka wyłącznie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej; ustanowienia specjalnego kuratora zastępującego spadkobierców kredytobiorcy wyłącznie przy rozliczaniu odwróconego kredytu hipotecznego; w postępowaniu zabezpieczającym - zastąpienia rachunku depozytowego sądu rachunkiem depozytowym Ministra Finansów; dalszego poszerzenia katalogu roszczeń pieniężnych podlegających zabezpieczeniu nowacyjnemu przez przyznanie państwowej kompensaty przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych, w części na pokrycie niezbędnych kosztów leczenia, rehabilitacji oraz pogrzebu. Ponadto uwzględniono również zmiany wynikające z dążenia ustawodawcy do pełnej informatyzacji postępowania wieczystoksięgowego.
Publikację wzbogacono nowymi pozycjami piśmiennictwa i orzecznictwa sądowego.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) 17
CZĘŚĆ PIERWSZA Postępowanie rozpoznawcze
KSIĘGA DRUGA. POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE 21
TYTUŁ I. Przepisy ogólne 21
TYTUŁ II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw 154 DZIAŁ I. Sprawy z zakresu prawa osobowego 154 Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu 156 Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego 156 Oddział 2. Postępowanie o stwierdzenie zgonu 167 Oddział 3. Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu 171 Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie 176 Oddział 1. Przepisy ogólne 176 Oddział 2. Doradca tymczasowy 187 Oddział 3. Postępowanie 192 DZIAŁ II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli 219 Rozdział 1. Sprawy małżeńskie 223 Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze 265 Oddział 1. Przepisy ogólne 265 Oddział 2. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi 293 Oddział 3. Sprawy o przysposobienie 310 Oddział 4. Sprawy z zakresu opieki 324 Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką 334 Oddział 6. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem 351 Rozdział 3. Sprawy z zakresu kurateli 367 DZIAŁ III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego 377 Rozdział 1. Przepisy ogólne 380 Rozdział 2. Stwierdzenie zasiedzenia 383 Rozdział 2a. Przepadek rzeczy 394 Oddział 1. Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego 394 Oddział 2. Przepadek pojazdów 399 Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem 401 Rozdział 4. Zniesienie współwłasności 409 Rozdział 5. Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu 435 Rozdział 6. Postępowanie wieczystoksięgowe 441 DZIAŁ IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego 482 Przepisy wstępne 482 Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku, wykaz inwentarza i spis inwentarza 488 Rozdział 2. Przyjęcie lub odrzucenie spadku 514 Rozdział 3. Ogłoszenie testamentu 519 Rozdział 4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych 526 Rozdział 5. Przesłuchanie świadków testamentu ustnego 530 Rozdział 6. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu 534 Rozdział 7. Zarząd spadku nieobjętego 536 Rozdział 8. Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego 542 Rozdział 9. Dział spadku 582 Rozdział 10. Inne sprawy spadkowe 605 DZIAŁ IVa. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego 608 DZIAŁ V. Sprawy depozytowe 625 Rozdział 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego 625 Rozdział 2. Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu 639 Rozdział 3. Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu 644 DZIAŁ VI. Postępowanie rejestrowe 648
KSIĘGA TRZECIA (uchylona) 664
KSIĘGA CZWARTA. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt 665
CZĘŚĆ DRUGA Postępowanie zabezpieczające
TYTUŁ I. Przepisy ogólne 679
TYTUŁ II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych 754
TYTUŁ III. Inne wypadki zabezpieczenia 789
Skorowidz przedmiotowy 805
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »