Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 1 i 2 - Aleksandra Rutkowska

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 1 i 2

Aleksandra Rutkowska

365,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-263-4
Data wydania 30 stycznia 2024
Język: Polski
Liczba stron: 3066
Rozmiar pliku: 29,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 3066
Rozmiar pliku: 3,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
365,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Opis

Publikacja napisana przez praktyków i z myślą o praktykach w sposób kompleksowy omawia wszystkie zagadnienia postępowania cywilnego oraz problemy, jakie mogą stwarzać poszczególne przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Autorzy komentują nowelizację z 7 lipca 2023 r., mającą na celu przede wszystkim usprawnienie postępowań sądowych w sprawach cywilnych i zapobieżenie ich przewlekłości, doprecyzowanie zasad doręczeń komorniczych, a także wprowadzającą nowe rozwiązania w zakresie planowania rozprawy.

Opracowanie zawiera również omówienie innych zmian Kodeksu postępowania cywilnego dotyczących m.in.:
• dostosowania polskiego prawa do unijnego rozporządzenia o jurysdykcji, uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich;
• przyspieszenia postępowań sądowych oraz ułatwienia stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem;
• ograniczenia obciążeń administracyjnych dla obywateli, w tym przedsiębiorców;
• wzmocnienia ochrony osób doznających przemocy domowej;
• nowej instytucji świadczenia wspierającego;
• lepszego zabezpieczenia sytuacji prawnej spadkobierców;
• podwyższenia standardów uczestnictwa małoletnich w procedurach sądowych;
• postępowania w razie niemożności doręczenia elektronicznego;
• postępowania egzekucyjnego.

Autorzy przedstawiają ponadto szeroki przegląd aktualnego orzecznictwa, ograniczając się jedynie w niezbędnym zakresie do uwag o charakterze dogmatycznym.

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla praktyków prawa – sędziów, adwokatów, radców prawnych i komorników.

Spis treści

Tom I

Wykaz skrótów | str. 31

Przedmowa | str. 39

Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1550 ze zm.) | str. 41

Tytuł wstępny. Przepisy ogólne | str. 43

Art. 1. [Sprawa cywilna] | str. 43

Art. 2. [Droga sądowa] | str. 45

Art. 3. [Zasada prawdy materialnej] | str. 49

Art. 4. (uchylony) | str. 51

Art. 41. [Nadużycie prawa procesowego] | str. 52

Art. 5. [Udzielanie pouczeń] | str. 59

Art. 6. [Zasada szybkości] | str. 61

Art. 7. [Udział prokuratora] | str. 62

Art. 8. [Udział organizacji pozarządowych] | str. 63

Art. 9. [Zasada jawności] | str. 64

Art. 91. [Rejestrowanie posiedzeń przez strony] | str. 67

Art. 10. [Ugodowe załatwianie spraw] | str. 70

Art. 11. [Wiążąca moc wyroku skazującego] | str. 72

Art. 12. [Roszczenie adhezyjne] | str. 75

Art. 13. [Tryby i rodzaje postępowania] | str. 77

Art. 14. (uchylony) | str. 78

Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze

Księga pierwsza. Proces | str. 81

Tytuł I. Sąd | str. 81

Dział I. Właściwość sądu | str. 81

Przepis wstępny | str. 81

Art. 15. [Perpetuatio fori] | str. 81

Rozdział 1. Właściwość rzeczowa | str. 82

Oddział 1. Podstawy właściwości | str. 82

Art. 16. [Właściwość sądu rejonowego] | str. 82

Art. 17. [Właściwość sądu okręgowego] | str. 83

Art. 18. [Przekazanie sprawy sądowi okręgowemu] | str. 86

Oddział 2. Wartoś? przedmiotu sporu?  87

ć przedmiotu sporu | str. 87

Art. 19. [Wartość przedmiotu sporu w sprawach majątkowych] | str. 87

Art. 20. [Roszczenia akcesoryjne] | str. 92

Art. 21. [Kumulacja roszczeń cywilnoprawnych] | str. 94

Art. 22. [Wartość przedmiotu sporu w sprawach o świadczenia powtarzające się] | str. 96

Art. 23. [Wartość przedmiotu sporu w sprawach najmu lub dzierżawy] | str. 97

Art. 231. [Wartość przedmiotu sporu w sprawach pracowniczych] | str. 98

Art. 232. [Wartość przedmiotu sporu w sprawach o wydanie nieruchomości] | str. 99

Art. 24. [Wartość przedmiotu sporu w sprawach o zabezpieczenie, zastaw, hipotekę] | str. 100

Art. 25. [Sprawdzenie wartości przedmiotu sporu] | str. 101

Art. 26. [Niedopuszczalność ponownego badania wartości przedmiotu sporu] | str. 106

Rozdział 2. Właściwość miejscowa | str. 108

Oddział 1. Właściwość ogólna | str. 108

Art. 27. [Actor sequitur forum rei] | str. 108

Art. 28. [Właściwość według miejsca pobytu pozwanego] | str. 113

Art. 29. [Właściwość w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa] | str. 114

Art. 30. [Właściwość w sprawach przeciwko osobom prawnym i innym podmiotom] | str. 115

Oddział 2. Właściwość przemienna | str. 116

Art. 31. [Definicja właściwości przemiennej] | str. 116

Art. 32. [Właściwość w sprawach o alimenty, ustalenie ojcostwa] | str. 119

Art. 33. [Właściwość w sprawach przeciwko przedsiębiorcy] | str. 121

Art. 34. [Właściwość w sprawach ze sporów wynikających z umów] | str. 123

Art. 35. [Właściwość w sprawach z deliktów] | str. 126

Art. 351. [Właściwość w sprawach o ochronę dóbr osobistych naruszonych przy wykorzystaniu środków masowego przekazu] | str. 128

Art. 36. [Właściwość w sprawach o należność pełnomocnika] | str. 129

Art. 37. [Właściwość w sprawach o roszczenie z najmu lub dzierżawy nieruchomości] | str. 130

Art. 371. [Właściwość w sprawach z weksla i czeku] | str. 131

Art. 372. [Właściwości w sprawach o roszczenie z czynności bankowej] | str. 132

Oddział 3. Właściwość wyłączna | str. 134

Art. 38. [Właściwość w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości] | str. 134

Art. 39. [Właściwość w sprawach spadkowych] | str. 136

Art. 40. [Właściwość w sprawach ze stosunku członkostwa] | str. 138

Art. 41. [Właściwość w sprawach małżeńskich] | str. 139

Art. 42. [Właściwość w sprawach między rodzicami a dziećmi oraz między przysposabiającymi a przysposobionymi] | str. 140

Oddział 4. Przepisy szczególne | str. 141

Art. 43. [Wybór sądu w przypadku właściwości kilku sądów] | str. 141

Art. 44. [Wyznaczenie sądu przez sąd przełożony] | str. 142

Art. 441. [Przekazanie sprawy innemu sądowi przez Sąd Najwyższy] | str. 143

Art. 442. [Obowiązki sądu, z którego działalnością związane jest dochodzone roszczenie] | str. 148

Art. 45. [Oznaczenie sądu przez Sąd Najwyższy] | str. 150

Art. 46. [Prorogatio fori] | str. 151

Dział II. Skład sądu | str. 153

Art. 47. [Skład sądu pierwszej instancji] | str. 153

Art. 471. [Kompetencje referendarza] | str. 160

Art. 472. [Wydawanie zarządzeń przez asystenta sędziego] | str. 162

Dział III. Wyłączenie sędziego | str. 168

Art. 48. [Iudex inhabilis – wył?czenie s?dziego w?post?powaniu cywilnym z?mocy ustawy]?  168

ączenie sędziego w postępowaniu cywilnym z mocy ustawy] | str. 168

Art. 481. [Wyznaczenie innego równoważnego sądu do rozpoznania sprawy w następstwie wyłączenia sędziego] | str. 176

Art. 49. [Iudex suspectus] | str. 178

Art. 50. [Wniosek o wyłączenie sędziego] | str. 184

Art. 51. [Zawiadomienie o podstawie wyłączenia sędziego] | str. 186

Art. 52. [Rozpoznanie wniosku o wyłączenie sędziego] | str. 187

Art. 53. (utracił moc) | str. 189

Art. 531. [Ponowny wniosek o wyłączenie sędziego] | str. 189

Art. 54. [Wyłączenie referendarza sądowego, ławników, innych organów i prokuratora] | str. 191

Tytuł II. Prokurator | str. 193

Art. 55. [Powództwo na rzecz oznaczonej osoby] | str. 193

Art. 56. [Wstąpienie do sprawy] | str. 195

Art. 57. [Pozew przeciwko wszystkim stronom] | str. 197

Art. 58. [Zakres rei iudicatae] | str. 199

Art. 59. [Zawiadomienie prokuratora] | str. 199

Art. 60. [Uprawnienia prokuratora] | str. 201

Tytuł III. Organizacje pozarządowe | str. 203

Art. 61. [Zdolność postulacyjna organizacji pozarządowej] | str. 203

Art. 62. [Odpowiednie stosowanie przepisów o prokuratorze] | str. 206

Art. 63. [Przedstawienie poglądu przez organizację pozarządową] | str. 207

Tytuł IIIa. Państwowa Inspekcja Pracy | str. 209

Art. 631. [Uprawnienia inspektorów pracy] | str. 209

Art. 632. [Odpowiednie stosowanie przepisów o prokuratorze] | str. 209

Tytuł IIIb. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów | str. 210

Art. 633. [Udział rzecznika konsumentów] | str. 210

Art. 634. [Odpowiednie stosowanie przepisów o prokuratorze] | str. 213

Tytuł IIIc. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu na podstawie odrębnych przepisów | str. 215

Art. 635. [Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu na podstawie odrębnych przepisów] | str. 215

Tytuł IV. Strony | str. 217

Dział I. Zdolność sądowa i procesowa | str. 217

Art. 64. [Zdolność sądowa] | str. 217

Art. 65. [Zdolność procesowa] | str. 222

Art. 66. [Działanie przez przedstawiciela ustawowego] | str. 225

Art. 67. [Zdolność procesowa osób prawnych, innych jednostek oraz Skarbu Państwa] | str. 229

Art. 68. [Obowiązek udokumentowania umocowania] | str. 231

Art. 69. [Ustanowienie kuratora dla osoby bez zdolności procesowej, bez przedstawiciela ustawowego lub bez organów lub osób uprawnionych do jej reprezentowania] | str. 232

Art. 70. [Uzupełnienie braków, dopuszczenie tymczasowe] | str. 235

Art. 71. [Zniesienie postępowania dotkniętego brakami] | str. 237

Dział II. Współuczestnictwo w sporze | str. 238

Art. 72. [Rodzaje współuczestnictwa] | str. 238

Art. 73. [Zasada samodzielności działania; współuczestnictwo jednolite] | str. 246

Art. 74. [Samodzielne popieranie sprawy przez współuczestników] | str. 249

Dział III. Interwencja główna i uboczna | str. 250

Art. 75. [Interwencja główna] | str. 250

Art. 76. [Interwencja uboczna] | str. 251

Art. 77. [Wstąpienie interwenienta ubocznego] | str. 255

Art. 78. [Opozycja] | str. 257

Art. 79. [Uprawnienia interwenienta ubocznego] | str. 259

Art. 80. [Doręczenia i zawiadomienia dla interwenienta ubocznego] | str. 260

Art. 81. [Interwencja samoistna] | str. 261

Art. 82. [Niedopuszczalność zarzutu] | str. 262

Art. 83. [Wejście interwenienta ubocznego na miejsce strony] | str. 263

Dział IV. Przypozwanie | str. 264

Art. 84. [Przypozwanie] | str. 264

Art. 85. [Niedopuszczalność zarzutu przy przypozwaniu] | str. 265

Dział V. Pełnomocnicy procesowi | str. 266

Art. 86. [Działanie osobiście lub przez pełnomocnika] | str. 266

Art. 87. [Osoby mogące pełnić funkcję pełnomocnika] | str. 268

Art. 871. [Przymus adwokacko-radcowski] | str. 271

Art. 872. [Obowiązkowe zastępstwo stron w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej] | str. 273

Art. 88. [Rodzaje pełnomocnictw] | str. 275

Art. 89. [Obowiązek dołączenia pełnomocnictwa] | str. 276

Art. 90. [Podpis na pełnomocnictwie udzielonym przez osobę niemogącą pisać] | str. 280

Art. 91. [Zakres pełnomocnictwa procesowego] | str. 282

Art. 92. [Kryteria oceny umocowania] | str. 284

Art. 93. [Prostowanie lub odwoływanie oświadczeń pełnomocnika] | str. 284

Art. 94. [Wypowiedzenie pełnomocnictwa] | str. 285

Art. 95. [Odpowiednie stosowanie] | str. 287

Art. 96. [Wygaśnięcie pełnomocnictwa] | str. 288

Art. 97. [Tymczasowe dopuszczenie pełnomocnika] | str. 289

Tytuł V. Koszty procesu | str. 292

Dział I. Zwrot kosztów procesu | str. 292

Art. 98. [Koszty procesu] | str. 292

Art. 981. [Koszty mediacji] | str. 301

Art. 99. [Koszty zastępstwa procesowego] | str. 302

Art. 100. [Wzajemne zniesienie lub stosunkowe rozdzielenie kosztów] | str. 303

Art. 101. [Zwrot kosztów mimo uwzględnienia powództwa] | str. 305

Art. 102. [Zwrot kosztów zgodnie z zasadą słuszności] | str. 307

Art. 103. [Koszty wywołane niesumiennym lub oczywiście niewłaściwym postępowaniem] | str. 308

Art. 104. [Koszty procesu, w którym zawarto ugodę] | str. 312

Art. 1041. [Koszty mediacji zakończonej ugodą] | str. 313

Art. 105. [Zwrot kosztów między współuczestnikami] | str. 313

Art. 106. [Koszty związane z udziałem prokuratora] | str. 315

Art. 107. [Koszty interwenienta ubocznego] | str. 316

Art. 108. [Rozstrzygnięcie o kosztach] | str. 317

Art. 1081. [Postanowienie uzupełniające] | str. 321

Art. 109. [Wygaśnięcie roszczenia o zwrot kosztów; ustalanie wysokości] | str. 322

Art. 110. [Zwrot kosztów od świadka, biegłego, pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego] | str. 327

Dział II. Pomoc prawna z urzędu | str. 328

Art. 111–116. (uchylone) | str. 328

Art. 117. [Pełnomocnik z urzędu] | str. 328

Art. 1171. [Pełnomocnik dla osoby fizycznej] | str. 337

Art. 1172. [Oddalenie wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego] | str. 339

Art. 1173. [Wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego] | str. 340

Art. 118. [Skutek ustanowienia pełnomocnika z urzędu] | str. 342

Art. 119. [Wygaśnięcie pełnomocnictwa urzędowego, zwolnienie pełnomocnika] | str. 346

Art. 1191. [Dochodzenie w sprawie ustalenia rzeczywistego stanu majątkowego] | str. 346

Art. 120. [Cofnięcie ustanowienia pełnomocnika z urzędu] | str. 347

Art. 121. (uchylony) | str. 348

Art. 122. [Koszty pełnomocnika z urzędu] | str. 348

Art. 123. [Postanowienia w przedmiocie ustanowienia pełnomocnika z urzędu] | str. 351

Art. 124. [Wpływ wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu na tok sprawy] | str. 352

Tytuł VI. Postępowanie | str. 355

Dział I. Przepisy ogólne o czynnościach procesowych | str. 355

Rozdział 1. Pisma procesowe | str. 355

Art. 125. [Pisma procesowe – sposób wnoszenia] | str. 355

Art. 126. [Ogólne warunki pism procesowych] | str. 358

Art. 1261. [Obowiązek podania wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia] | str. 362

Art. 1262. [Żądanie należnej opłaty] | str. 363

Art. 127. [Pisma przygotowawcze] | str. 364

Art. 128. [Obowiązek dołączenia odpisów i załączników] | str. 365

Art. 1281. [Elementy pisma wnoszonego przez stronę zastępowaną przez profesjonalnego pełnomocnika] | str. 365

Art. 129. [Oryginał dokumentu] | str. 366

Art. 130. [Uzupełnienie braków formalnych; zwrot pisma] | str. 367

Art. 1301. [Braki pism wnoszonych na urzędowych formularzach lub informatycznych nośnikach danych] | str. 370

Art. 1301a. [Zwrot pisma bez wezwania do usunięcia jego braków] | str. 370

Art. 1302. [Zwrot pisma bez wezwania do uiszczenia opłaty] | str. 372

Art. 1303. [Obowiązek uiszczenia lub uzupełnienia opłaty w toku postępowania] | str. 373

Art. 1304. [Zaliczka na poczet wydatków] | str. 374

Art. 1305. [Udział referendarza] | str. 375

Rozdział 2. Doręczenia | str. 375

Art. 131. [Tryb doręczania] | str. 375

Art. 1311. [Doręczenie elektroniczne] | str. 379

Art. 1311a. [Postępowanie w razie niemożności doręczenia elektronicznego] | str. 381

Art. 1312. [Doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych] | str. 382

Art. 132. [Doręczenia między pełnomocnikami profesjonalnymi] | str. 383

Art. 133. [Sposoby doręczeń] | str. 389

Art. 134. [Doręczenia w dni wolne od pracy i w porze nocnej] | str. 390

Art. 135. [Miejsce doręczenia] | str. 391

Art. 136. [Zawiadomienie o zmianie miejsca zamieszkania] | str. 391

Art. 137. [Doręczenia żołnierzom, funkcjonariuszom i osobom pozbawionym wolności] | str. 393

Art. 138. [Doręczenia zastępcze] | str. 394

Art. 139. [Niemożność doręczenia lub odmowa przyjęcia] | str. 395

Art. 1391. [Doręczanie pism procesowych przez komornika] | str. 398

Art. 1392. [Doręczanie pism procesowych przez komornika w przypadku miejsca zamieszkania lub siedziby powoda za granicą] | str. 400

Art. 140. [Odpisy] | str. 400

Art. 141. [Doręczenie pełnomocnikowi] | str. 401

Art. 142. [Potwierdzenie odbioru pisma] | str. 401

Art. 143. [Doręczenie kuratorowi] | str. 402

Art. 144. [Ustanowienie kuratora osoby nieznanej z miejsca pobytu] | str. 403

Art. 145. [Doręczenie przez wywieszenie w sądzie] | str. 405

Art. 146. [Kompetencje kuratora – odpowiednie stosowanie przepisów] | str. 406

Art. 147. [Nieuzasadnione żądanie ustanowienia kuratora lub wywieszenia pisma] | str. 406

Rozdział 3. Posiedzenia sądowe | str. 407

Art. 148. [Rodzaje posiedzeń] | str. 407

Art. 1481. [Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym] | str. 409

Art. 149. [Wyznaczanie posiedzeń] | str. 409

Art. 1491. [Sposób dokonywania wezwań przez sąd] | str. 410

Art. 150. [Wezwanie na posiedzenie] | str. 412

Art. 151. [Miejsce posiedzenia. Przeprowadzenie posiedzenia na odległość] | str. 413

Art. 152. [Wstęp na posiedzenie] | str. 417

Art. 153. [Posiedzenie przy drzwiach zamkniętych] | str. 418

Art. 154. [Wstęp na posiedzenie przy drzwiach zamkniętych] | str. 420

Art. 155. [Uprawnienia przewodniczącego] | str. 421

Art. 156. [Odroczenie] | str. 422

Art. 1561. [Pouczenie stron o prawdopodobnym wyniku sprawy] | str. 423

Art. 1562. [Uprzedzenie stron o możliwości podjęcia rozstrzygnięcia na innej podstawie prawnej] | str. 425

Art. 157. [Sporządzenie protokołu lub notatki urzędowej] | str. 426

Art. 158. [Treść protokołu] | str. 427

Art. 159. (uchylony) | str. 428

Art. 160. [Sprostowanie lub uzupełnienie protokołu] | str. 429

Art. 161. [Załącznik do protokołu] | str. 429

Art. 162. [Zastrzeżenie do protokołu] | str. 430

Art. 1621. (uchylony) | str. 431

Art. 163. [Środki przymusu] | str. 431

Rozdział 4. Terminy | str. 432

Art. 164. [Termin sądowy] | str. 432

Art. 165. [Obliczanie terminów] | str. 433

Art. 166. [Wniosek o przedłużenie lub skrócenie terminu] | str. 438

Rozdział 5. Uchybienie i przywrócenie terminu | str. 439

Art. 167. [Bezskuteczność] | str. 439

Art. 168. [Przywrócenie terminu] | str. 440

Art. 169. [Wniosek o przywrócenie terminu] | str. 440

Art. 170. [Niedopuszczalność przywrócenia terminu] | str. 445

Art. 171. [Odrzucenie wniosku] | str. 445

Art. 172. [Skutki zgłoszenia wniosku] | str. 445

Rozdział 6. Zawieszenie postępowania | str. 446

Art. 173. [Zawieszenie z mocy prawa] | str. 446

Art. 174. [Zawieszenie z urzędu] | str. 447

Art. 175. [Zawieszenie ze względu na śmierć pełnomocnika] | str. 450

Art. 1751. [Termin do wskazania nowego pełnomocnika] | str. 451

Art. 176. [Zawieszenie na wniosek spadkobiercy lub Bankowego Funduszu Gwarancyjnego] | str. 451

Art. 177. [Zawieszenie fakultatywne] | str. 452

Art. 178. [Zawieszenie na zgodny wniosek stron] | str. 455

Art. 1781. [Wskazanie podstawy prawnej rozstrzygnięcia w postanowieniu o zawieszeniu postępowania] | str. 455

Art. 179. [Bieg terminów] | str. 455

Art. 180. [Podjęcie postępowania z urzędu] | str. 456

Art. 181. [Podjęcie zawieszonego postępowania na wniosek] | str. 458

Art. 1811. [Podjęcie postępowania z udziałem zarządcy sukcesyjnego] | str. 459

Art. 182. [Umorzenie zawieszonego postępowania] | str. 459

Art. 1821–183. (uchylone) | str. 461

Dział II. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji | str. 461

Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze | str. 461

Oddział 1. Mediacja | str. 461

Art. 1831. [Charakter mediacji] | str. 461

Art. 1832. [Mediator] | str. 464

Art. 1833. [Bezstronność mediatora] | str. 467

Art. 1833a. [Metody mediacji] | str. 468

Art. 1834. [Tajemnica mediacji] | str. 469

Art. 1835. [Wynagrodzenie mediatora] | str. 470

Art. 1836. [Wszczęcie mediacji] | str. 471

Art. 1837. [Wniosek o przeprowadzenie mediacji] | str. 473

Art. 1838. [Skierowanie do mediacji] | str. 474

Art. 1839. [Wyznaczenie mediatora. Zapoznanie się mediatora z aktami sprawy] | str. 476

Art. 18310. [Okres mediacji] | str. 477

Art. 18311. [Posiedzenie mediacyjne] | str. 479

Art. 18311. [Posiedzenie mediacyjne] | str. 479

Art. 18312. [Protokół z mediacji] | str. 480

Art. 18313. [Złożenie protokołu w sądzie] | str. 480

Art. 18314. [Zatwierdzenie ugody przez sąd] | str. 481

Art. 18315. [Charakter prawny ugody zawartej przed mediatorem] | str. 483

Oddział 2. Postępowanie pojednawcze | str. 484

Art. 184. [Dopuszczalność ugody] | str. 484

Art. 185. [Tryb postępowania pojednawczego] | str. 487

Art. 186. [Koszty postępowania pojednawczego] | str. 488

Rozdział 2. Pozew | str. 489

Art. 1861. [Zwrot pisma, z którego nie wynika żądanie rozstrzygnięcia sporu] | str. 489

Art. 187. [Treść pozwu] | str. 491

Art. 1871–188. (uchylone) | str. 496

Art. 189. [Powództwo o ustalenie] | str. 496

Art. 1891. [Uprawnienie organów podatkowych] | str. 498

Art. 190. [Świadczenia przyszłe powtarzające się] | str. 499

Art. 191. [Kumulacja roszczeń cywilnoprawnych] | str. 500

Art. 1911. [Oczywista bezzasadność powództwa] | str. 501

Art. 192. [Skutki doręczenia pozwu] | str. 506

Art. 193. [Zmiana powództwa] | str. 509

Art. 194. [Przekształcenia podmiotowe; dopozwanie] | str. 512

Art. 195. [Wezwanie lub zawiadomienie współuczestników koniecznych; zapozwanie] | str. 515

Art. 196. [Zawiadomienie o toczącym się procesie] | str. 516

Art. 197. (uchylony) | str. 518

Art. 198. [Wezwanie do udziału w sprawie] | str. 518

Art. 199. [Odrzucenie pozwu] | str. 519

Art. 1991. [Niedopuszczalność odrzucenia pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sądowej] | str. 524

Art. 200. [Przekazanie według właściwości] | str. 526

Art. 201. [Badanie trybu postępowania] | str. 529

Art. 202. [Zarzuty procesowe] | str. 530

Art. 2021. [Zarzut umowy o mediację] | str. 530

Art. 203. [Cofnięcie pozwu] | str. 532

Art. 2031. [Zarzut potrącenia] | str. 536

Art. 204. [Powództwo wzajemne] | str. 542

Art. 205. [Przekazanie sprawy sądowi okręgowemu na wniosek pozwanego] | str. 544

Rozdział 2a. Organizacja postępowania | str. 545

Art. 2051. [Zarządzenie doręczenia pozwu; wezwanie do złożenia odpowiedzi na pozew] | str. 545

Art. 2052. [Pouczenia doręczane stronom wraz z pozwem lub zarządzeniem doręczenia pozwu] | str. 546

Art. 2053. [Zarządzenie wymiany przez strony pism przygotowawczych] | str. 547

Art. 2054. [Wyznaczenie posiedzenia przygotowawczego] | str. 549

Art. 2054a. [Pouczenia dokonywane wraz z wezwaniem stron na posiedzenie przygotowawcze] | str. 550

Art. 2055. [Przedmiot i przebieg posiedzenia przygotowawczego] | str. 551

Art. 2056. [Zadania przewodniczącego na posiedzeniu przygotowawczym] | str. 554

Art. 2057. [Odroczenie posiedzenia przygotowawczego] | str. 554

Art. 2058. [Protokół z przebiegu posiedzenia przygotowawczego] | str. 554

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »