Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym 1) -

Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym 1)

84,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-726-4
Data wydania 15 maja 2024
Język: Polski
Liczba stron: 1376
Rozmiar pliku: 7,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
84,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Kodeks cywilny

od 7 stycznia 2024 r. – ustawa z 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (Dz.U. poz. 1285)

z dniem ogłoszenia – ustawa z 20 marca 2024 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej (druk sejm. nr 250; oczekuje na podpis Prezydenta RP)

Kodeks postępowania cywilnego

od 15 lutego 2024 r. – ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1606)

od 14 marca 2024 r. – ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1860)

od 25 marca 2024 r. – ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 556)

od 1 października 2024 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 ze zm.)

od 18 kwietnia 2026 r. – ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634)

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

od 15 lutego 2024 r. – ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1606)

Prawo o aktach stanu cywilnego

od 15 sierpnia 2024 r. – ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1615)

Księgi wieczyste i hipoteka

od 1 lipca 2024 r. – ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych (Dz.U. poz. 1374)

Kodeks spółek handlowych

od 5 stycznia 2024 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18).

od 26 stycznia 2024 r. – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 stycznia 2024 r., K 29/23 (Dz.U. poz. 96)

Koszty komornicze

od 14 marca 2024 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach komorniczych (Dz.U. poz. 377).

 

 

 

Spis treści

Kodeks cywilny ..........   1–240

Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny

Kodeks postępowania cywilnego ...........   1–474

Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego

Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 446 ze zm.)

Kodeks rodzinny i opiekuńczy .............   1–60

Przepisy wprowadzające Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Prawo prywatne międzynarodowe ..............   1–56

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz.Urz. UE 2008 L 177/6)

Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) (Dz.Urz. UE 2007 L 199/40)

Koszty sądowe w sprawach cywilnych .......   1–50

Prawo o aktach stanu cywilnego .........   1–68

Księgi wieczyste i hipoteka .................   1–34

Kodeks spółek handlowych ..............   1–256

Komornicy sądowi. Koszty komornicze ............   1–126