Kierunki transformacji sprawozdawczości małych i średnich przedsiębiorstw na tle regulacji międzynarodowych - Anna Kuzior

Kierunki transformacji sprawozdawczości małych i średnich przedsiębiorstw na tle regulacji międzynarodowych

Anna Kuzior

50,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-377-5
Data wydania 2014
Język: Polski
Liczba stron: 163
Rozmiar pliku: 4,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
50,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W książce przedstawiono krajowe i międzynarodowe regulacje rachunkowości w zakresie sporządzania i badania sprawozdań finansowych jednostek sektora MŚP. Uwzględniono możliwości uproszczeń odnośnie sporządzania i prezentowania sprawozdań finansowych. Analizie poddano również moż­liwości i potrzeby w zakresie audytu sprawozdań finansowych MŚP. Treść opracowania obejmuje następujące zagadnienia:
- podstawy prawne sprawozdawczości finansowej MŚP,
- cechy jakościowe sprawozdania finansowego,
- zakres sprawozdania finansowego MŚP w ujęciu dyrektyw UE i ustawy o rachunkowości,
- propozycje zmian w ustawie o rachunkowości odnośnie sprawozdawczości MŚP,
- rozwiązania objęte MSSF dla MŚP,
- krajowe i międzynarodowe regulacje rewizji finansowej MŚP.

„Z przyjemnością zapoznałem się z treścią staranie opracowanego tekstu interesującej i bardzo aktualnej publikacji (...). Treść opracowania wyraźnie zlokalizowana jest w problematyce rachunkowości określanej w praktyce życia gospodarczego jako „język biznesu", a ponadto ukierunkowana na zna­czącą w gospodarce sferę małych i średnich przedsiębiorstw. Regulacje w zakresie rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw są aktualnie, w kontekście ewolucji regulacji światowych, w procesie istotnych zmian. Stąd też należy w pełni pozytywnie ocenić przyjęty tytuł recenzowanego opra­cowania".
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Bronisława Micherdy

Spis treści

Wprowadzenie 5

Rozdział 1
Wprowadzenie do sprawozdawczości finansowej MŚP 7
1.1. MŚP i podstawy prawne ich rachunkowości (Anna Kuzior) 7
1.2. Cel i użytkownicy sprawozdań finansowych (Małgorzata Rówińska 13
1.3. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych (Małgorzata Rówińska) 16

Rozdział 2
Dyrektywa w sprawie rocznych sprawozdań finansowych jako wzorzec zakresu sprawozdawczości finansowej MŚP (Małgorzata Rówiń­ska) 23
2.1. Regulacje czwartej dyrektywy obowiązującej do lipca 2013 r. 24
2.2. Regulacje dyrektywy z 2013 r. 30

Rozdział 3
Sprawozdanie finansowe MŚP według ustawy o rachunkowości 37
3.1. Zakres i wymogi formalne sprawozdania finansowego (Lucyna Poniatowska) 37
3.2. Zawartość i układ bilansu (Lucyna Poniatowska) 44
3.3. Zasady wyceny bilansowej (Lucyna Poniatowska) 50
3.4. Treść i konstrukcja rachunku zysków i strat (Lucyna Poniatowska) 55
3.5. Zakres przedmiotowy informacji dodatkowej i sprawozdania z działalności (Lucyna Poniatowska) 63
3.6. Zakres informacyjny nieobligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego MŚP (Lucyna Poniatowska) 67
3.7. Projektowane zmiany w ustawie o rachunkowości w zakresie sprawozdawczości MŚP (Małgorzata Rówińska) 78

Rozdział 4
Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla MŚP (Anna Kuzior) 87
4.1. Kwestie formalne dotyczące stosowania MSSF dla MŚP 87
4.2. Cechy i zakres sprawozdania finansowego 89
4.3. Zasady wyceny kategorii bilansowych 102
4.4. Rozwiązania dla mikropodmiotów 110

Rozdział 5
Badanie sprawozdań finansowych MŚP według krajowych i międzynarodowych regulacji rewizji finansowej (Józef Pfaff) 117
5.1. Badanie sprawozdań finansowych a wiarygodność informacji 117
5.2. Analiza regulacji krajowych i międzynarodowych w zakresie badania sprawozdań finansowych MŚP 122
5.3. Opinia i raport biegłego rewidenta jako wyraz informowania otoczenia MŚP o wynikach badania sprawozdań finansowych 132
5.4. Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej do badania sprawozdań finansowych MŚP 140

Zakończenie 151
Bibliografia 153
Spis tabel 157
Spis rysunków 159
O Autorach 161

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »