Kazusy dla aplikantów z rozwiązaniami. Prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo karne, postępowanie karne -

Kazusy dla aplikantów z rozwiązaniami. Prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo karne, postępowanie karne

110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-782-0
Data wydania 28 maja 2024
Język: Polski
Liczba stron: 460
Rozmiar pliku: 2,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja zawiera zbiór kazusów z rozwiązaniami, swoim zakresem obejmuje prawo cywilne materialne i procesowe oraz prawo karne materialne i procesowe. Stanowi kompleksowe wsparcie w przygotowaniach do egzaminów zawodowych, a zwłaszcza sędziowskiego, prokuratorskiego, adwokackiego i radcowskiego, ale może stanowić również wydatną pomoc w nauce dla studentów studiów prawniczych oraz innych osób, zainteresowanych stosowaniem prawa w praktyce. Wszystkie kazusy zostały przygotowane przez praktyków – sędziów, prokuratorów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, członków Stowarzyszenia Absolwentów i Aplikantów KSSiP VOTUM i opierają się na rzeczywistych stanach faktycznych albo też takimi były inspirowane. Każdy z kazusów zawiera opis zdarzenia lub zagadnienia, które powinno zostać poddane ocenie prawnej, z uwzględnieniem pytań kierunkowych sformułowanych pod nimi. Rozwiązania zawierają właściwą każdemu autorowi koncepcję podejścia do zaadresowanego problemu. Autorzy dołożyli starań, aby rozwiązania opierały się na dominujących poglądach doktryny i orzecznictwa.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 17

Przedmowa | str. 21

Część I

Prawo cywilne

Kazus 1

Wykładnia oświadczeń woli | str. 23

Kazus 2

Chwila złożenia oświadczenia woli | str. 26

Kazus 3

Odstąpienie od umowy a pactum de forma | str. 28

Kazus 4

Pozorność oświadczenia woli | str. 31

Kazus 5

Pełnomocnictwo niegasnące ze śmiercią mocodawcy | str. 34

Kazus 6

Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia | str. 37

Kazus 7

Przewłaszczenie na zabezpieczenie | str. 40

Kazus 8

Następczy upadek umowy przenoszącej własność nieruchomości | str. 44

Kazus 9

Zasiedzenie udziału w prawie własności nieruchomości | str. 47

Kazus 10

Bezumowne korzystanie z nieruchomości między współwłaścicielami | str. 49

Kazus 11

Nakłady na rzecz | str. 52

Kazus 12

Bezwarunkowe polecenie zapłaty (art. 3531 k.c.) | str. 56

Kazus 13

Szkody samochodowe | str. 58

Kazus 14

Umowa przedwstępna – przedawnienie roszczeń | str. 61

Kazus 15

Rozliczenie konkubinatu | str. 62

Kazus 16

Nienależne świadczenia dłużnika alimentacyjnego | str. 65

Kazus 17

Odpowiedzialność deliktowa | str. 69

Kazus 18

Wina w wyborze | str. 71

Kazus 19

Kara umowna | str. 74

Kazus 20

Rękojmia – odstąpienie od umowy | str. 76

Kazus 21

Rękojmia – obniżenie ceny | str. 79

Kazus 22

Umowa o dzieło a umowa o roboty budowlane | str. 82

Kazus 23

Umowa o dzieło a umowa o remont budynku | str. 85

Kazus 24

Wstąpienie w stosunek najmu | str. 88

Kazus 25

Eksmisja z lokalu mieszkalnego a umowa użyczenia | str. 90

Kazus 26

Umowa pośrednictwa nieruchomości | str. 93

Kazus 27

Umowa o świadczenie usług | str. 96

Kazus 28

Umowa przewozu a umowa spedycji | str. 100

Kazus 29

Umowa konsorcjum | str. 103

Kazus 30

Umowa poręczenia | str. 106

Kazus 31

Odwołanie darowizny nieruchomości | str. 109

Kazus 32

Niegodność dziedziczenia | str. 112

Kazus 33

Testament holograficzny | str. 115

Kazus 34

Wady oświadczeń woli testatora | str. 118

Kazus 35

Zachowek | str. 122

Kazus 36

Zbycie składników majątku wspólnego małżonków | str. 124

Część II

Postępowanie cywilne

Kazus 1

Związanie sądu wyrokiem karnym | str. 129

Kazus 2

Właściwość rzeczowa sądu | str. 132

Kazus 3

Właściwość miejscowa sądu | str. 134

Kazus 4

Wyłączenie sędziego | str. 137

Kazus 5

Współuczestnictwo | str. 140

Kazus 6

Przypozwanie | str. 142

Kazus 7

Osoba pozostająca w stałym stosunku zlecenia jako pełnomocnik w postępowaniu cywilnym | str. 145

Kazus 8

Opłata od pełnomocnictwa | str. 148

Kazus 9

Zmiana pełnomocnika z urzędu | str. 151

Kazus 10

Doręczenie korespondencji osobie prawnej | str. 153

Kazus 11

Doręczenie komornicze | str. 156

Kazus 12

Przywrócenie terminu | str. 159

Kazus 13

Postępowanie pojednawcze | str. 162

Kazus 14

Dopuszczalność ugody | str. 164

Kazus 15

Oczywista bezzasadność powództwa | str. 166

Kazus 16

Dopozwanie | str. 169

Kazus 17

Kontrola czynności dyspozytywnych przez sąd na przykładzie uznania powództwa | str. 171

Kazus 18

Zarzut potrącenia | str. 175

Kazus 19

Posiedzenie przygotowawcze | str. 178

Kazus 20

Postępowanie dowodowe | str. 181

Kazus 21

Moc dowodowa zeznań świadków | str. 184

Kazus 22

Prawo do odmowy złożenia zeznań | str. 187

Kazus 23

Zasadnicze powody rozstrzygnięcia | str. 191

Kazus 24

Moc wiążąca wyroku | str. 194

Kazus 25

Zażalenie | str. 197

Kazus 26

Postępowanie międzyinstancyjne | str. 201

Kazus 27

Skarga na orzeczenie referendarza | str. 205

Kazus 28

Skarga o wznowienie | str. 207

Kazus 29

Postępowanie w sprawach rodzinnych | str. 209

Kazus 30

Właściwość sądu gospodarczego | str. 212

Kazus 31

Prekluzja dowodowa w postępowaniu gospodarczym | str. 214

Kazus 32

Zmiana powództwa w postępowaniu gospodarczym | str. 217

Kazus 33

Postępowanie wieczystoksięgowe | str. 220

Kazus 34

Wykonanie orzeczenia o kontaktach | str. 222

Kazus 35

Stwierdzenie nabycia spadku | str. 226

Kazus 36

Postępowanie zabezpieczające | str. 229

Kazus 37

Koszty postępowania egzekucyjnego | str. 232

Kazus 38

Postępowanie klauzulowe | str. 235

Kazus 39

Egzekucja wyroku alimentacyjnego | str. 237

Kazus 40

Powództwo przeciwegzekucyjne | str. 241

Część III

Prawo karne

Kazus 1

Wyłączenie poczytalności a odpowiedzialność za przestępstwo zabójstwa | str. 247

Kazus 2

Pobicie; spowodowanie uszczerbku na zdrowiu; podżeganie | str. 249

Kazus 3

Narażenie człowieka na niebezpieczeństwo; uchylenie zagrożenia | str. 251

Kazus 4

Narażenie człowieka na niebezpieczeństwo; porzucenie osoby nieporadnej | str. 253

Kazus 5

Narażenie człowieka na niebezpieczeństwo przez osobę zobowiązaną do opieki | str. 257

Kazus 6

Wypadek komunikacyjny w stanie nietrzeźwości; czyn współukarany | str. 258

Kazus 7

Zasady odpowiedzialności za wypadek komunikacyjny | str. 262

Kazus 8

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości; ruch lądowy | str. 264

Kazus 9

Prowadzenie pojazdu w warunkach zakazu; recydywa

zwykła | str. 268

Kazus 10

Okres obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów | str. 270

Kazus 11

Niedostosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego; fałszywe zeznania | str. 272

Kazus 12

Uporczywe nękanie | str. 274

Kazus 13

Naruszenie intymności seksualnej; bezprawne uzyskanie informacji | str. 278

Kazus 14

Mir domowy; spowodowanie uszczerbku na zdrowiu; obrona konieczna | str. 280

Kazus 15

Inna czynność seksualna; kontratypy | str. 284

Kazus 16

Bigamia; odpowiedzialność za usiłowanie nieudolne | str. 287

Kazus 17

Znęcanie, przedawnienie | str. 289

Kazus 18

Niealimentacja | str. 291

Kazus 19

Zasady odpowiedzialności za niealimentację | str. 294

Kazus 20

Naruszenie nietykalności cielesnej | str. 297

Kazus 21

Dokonanie oszustwa w wyniku kradzieży tożsamości | str. 300

Kazus 22

Fałszywe wystawienie znaków granicznych | str. 302

Kazus 23

Kradzież przedmiotów z zamkniętego terenu | str. 305

Kazus 24

Kradzież; czyn ciągły; czyn współukarany | str. 308

Kazus 25

Kradzież | str. 310

Kazus 26

Rozbój; paserstwo przedmiotów pochodzących z rozboju | str. 312

Kazus 27

Zaspokojenie wybranych wierzycieli kosztem pozostałych | str. 314

Kazus 28

Cofanie wskazania licznika przebiegu w pojeździe mechanicznym; oszustwo | str. 317

Kazus 29

Publiczne znieważenie znaku lub symbolu państwowego; naruszenie przepisów porządkowych | str. 319

Kazus 30

Brak wskazania osoby, której powierzono do kierowania pojazd | str. 321

Kazus 31

Kradzież zabezpieczonego mienia; recydywa zwykła | str. 324

Kazus 32

Posiadanie i znaczna ilość narkotyków | str. 326

Kazus 33

Odpowiedzialność za posiadanie środków odurzających; zasady odpowiedzialności za oszustwo | str. 329

Część IV

Postępowanie karne

Kazus 1

Nowe okoliczności w sprawie, w której umorzono śledztwo wobec stwierdzenia znikomej społecznej szkodliwości czynu | str. 333

Kazus 2

Skutki ustalenia, że zarzucany czyn stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego/wykroczenie | str. 335

Kazus 3

Wpływ wniosku o wyłączenie sędziego na tok postępowania | str. 338

Kazus 4

Postępowanie w razie śmierci oskarżyciela posiłkowego | str. 341

Kazus 5

Zasady procedowania sądu odwoławczego; obrona obligatoryjna | str. 345

Kazus 6

Upoważnienie do obrony udzielone przez osobę trzecią | str. 347

Kazus 7

Udostępnienie akt postępowania przygotowawczego | str. 349

Kazus 8

Podstawy oddalenia wniosku dowodowego | str. 352

Kazus 9

Odmowa składania zeznań | str. 355

Kazus 10

Przesłuchanie małoletniego świadka w postępowaniu

karnym | str. 357

Kazus 11

Oględziny i badanie pokrzywdzonego | str. 361

Kazus 12

Przesłanki wezwania biegłych do sporządzenia uzupełniającej opinii; podstawy oddalenia wniosku dowodowego o opinię uzupełniającą | str. 364

Kazus 13

Sprzedaż przedmiotu objętego zabezpieczeniem
majątkowym
| str. 367

Kazus 14

Tymczasowe aresztowanie w toku dochodzenia | str. 368

Kazus 15

„Surowa kara” jako przesłanka tymczasowego aresztowania | str. 372

Kazus 16

Środek zapobiegawczy dozoru połączony z nakazem opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym | str. 375

Kazus 17

Czynności dotyczące podejrzewanego ukrywającego się | str. 378

Kazus 18

Zabezpieczenie majątkowe | str. 381

Kazus 19

Rozpoznanie zażalenia na odmowę wszczęcia dochodzenia | str. 385

Kazus 20

Postępowanie w przedmiocie zażalenia na umorzenie postępowania przygotowawczego | str. 389

Kazus 21

Rozpoznanie złożonego na rozprawie wniosku o wyznaczenie obrońcy z urzędu | str. 392

Kazus 22

Przekazanie sprawy prokuratorowi celem uzupełnienia postępowania | str. 394

Kazus 23

Uchybienia postępowania przygotowawczego a przesłanki przekazania sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia | str. 399

Kazus 24

Rozpoznanie wniosku o zastosowanie środka zabezpieczającego | str. 402

Kazus 25

Skutki wypowiedzenia stosunku obrończego w toku
rozprawy | str. 405

Kazus 26

Dobrowolne poddanie się karze | str. 408

Kazus 27

Rozpoznanie wniosku oskarżonego o wydanie wyroku skazującego; udział prokuratora w rozprawie głównej | str. 412

Kazus 28

Rozprawa z udziałem oskarżonego pozbawionego wolności | str. 414

Kazus 29

Skutki braku rozstrzygnięcia przez sąd o wszystkich czynach zarzucanych aktem oskarżenia | str. 417

Kazus 30

Cofnięcie środka odwoławczego | str. 422

Kazus 31

Zakres rozstrzygania przez sąd odwoławczy na skutek
apelacji | str. 425

Kazus 32

Uchybienia wyroku warunkowo umarzającego
postępowanie | str. 427

Kazus 33

Umorzenie postępowania prywatnoskargowego | str. 429

Kazus 34

Właściwość rzeczowa sądu; przesłanki wydania i zaskarżenia wyroku nakazowego | str. 433

Kazus 35

Cofnięcie sprzeciwu od wyroku nakazowego | str. 436

Kazus 36

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie | str. 438

Kazus 37

Ułaskawienie | str. 440

Kazus 38

Przesłanki rozstrzygania w przedmiocie wyroku łącznego przez sądy różnego rzędu | str. 442

Kazus 39

Europejski nakaz dochodzeniowy