Karta Nauczyciela. Komentarz - Krzysztof Gawroński

Karta Nauczyciela. Komentarz

Krzysztof Gawroński

152,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8328-289-3
Data wydania 1 stycznia 2022
Język: Polski
Liczba stron: 701
Rozmiar pliku: 4,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 700
Rozmiar pliku: 1,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
152,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Opis

W komentarzu omówiono prawa i obowiązki nauczycieli określone w przepisach ustawy – Karta Nauczyciela, w tym m.in. wymagania kwalifikacyjne nauczycieli, awans zawodowy, nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, warunki pracy, a także wynagrodzenia, nagrody i odznaczenia, uprawnienia socjalne i urlopy oraz odpowiedzialność dyscyplinarną.
Opracowanie uwzględnia ostatnie zmiany prawne zawarte w nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela i niektórych innych ustaw, które weszły w życie 1 września 2022 r., dotyczące:
– czasu pracy i wynagrodzenia nauczycieli,
– awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli,
– urlopów wypoczynkowych.

Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników samorządowych, kuratorów oświaty oraz wszystkich zainteresowanych tematyką oświatową.

Spis treści

Słowo wstępne15
Wprowadzenie21
Wyjaśnienie niektórych pojęć 23
Zestawienie aktów prawnych 27
Wykaz skrótów 35
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 41
Rozdział 1
Postanowienia wstępne 43
Art. 1. [Zakres podmiotowy ustawy] 43
Art. 2. [Wyłączenie podmiotowe] 52
Art. 3. [Definicje podstawowe, czyli słowniczek] 52
Art. 4. [Współdziałanie organów administracji rządowej ze związkami zawodowymi] 55
Art. 5. (uchylony) 60
Rozdział 2
Obowiązki nauczycieli 61
Art. 6. [Podstawowe obowiązki i zadania nauczyciela] 61
Art. 6a. [Ocena pracy nauczyciela] 62
Art. 7. [Obowiązki i zadania dyrektora] 91
Art. 8. [Odniesienie do nadzoru pedagogicznego] 97
Rozdział 3
Wymagania kwalifikacyjne 102
Art. 9. [Kwalifikacje wymagane od nauczycieli] 102
Rozdział 3a
Awans zawodowy nauczycieli 113
Art. 9a. [Stopnie awansu zawodowego] 113
Art. 9b. [Wymagania do awansu zawodowego] 117
Art. 9c. (uchylony) 141
Art. 9ca. [Przygotowanie do zawodu] 141
Art. 9d. [Planowanie postępowań egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych na przyszły rok szkolny] 150
Art. 9e–9f. (uchylone) 150
Art. 9fa. [Prezentacja i opiniowanie umiejętności praktycznych nauczyciela w trakcie odbywania przygotowania do zawodu] 150
Art. 9g. [Komisje egzaminacyjne i kwalifikacyjne] 154
Art. 9h. [Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie stopnia awansu zawodowego] 170
Art. 9i. [Nadanie tytułu profesora oświaty] 176
Rozdział 3b
Awans zawodowy nauczycieli szkół za granicą 178
Art. 9j. [Warunki nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielowi szkoły za granicą] 180
Art. 9k. [Wskazanie systemu teleinformatycznego jako narzędzia obsługi postępowań, jego cele] 184
Art. 9l. [Procedura składania wniosku] 189
Art. 9m. [Przygotowanie do zawodu nauczyciela] 191
Art. 9n. [Warunki rozpoczęcia przygotowania do zawodu nauczyciela] 192
Art. 9o. [Plan rozwoju zawodowego] 193
Art. 9p. [Uznanie okresu przygotowania do zawodu
nauczyciela] 195
Art. 9pa. [Obowiązek przeprowadzenia zajęć w trakcie przygotowania do zawodu – warunki pracy komisji] 197
Art. 9q. [Złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego] 199
Art. 9r. [Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego] 200
Art. 9s. [Skład komisji kwalifikacyjnej] 203
Art. 9t. [Akt nadania stopnia awansu zawodowego] 205
Art. 9u. [Upoważnienie ministra do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu awansu zawodowego] 206
Art. 9w. [Delegacja ustawowa dla ministra do wydania rozporządzenia w sprawie czynności proceduralnych związanych z uzyskiwaniem stopni awansu zawodowego] 207
Rozdział 4
Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy 217
Art. 10. [Nawiązanie stosunku pracy] 217
Art. 10a. [Zatrudnianie nauczycieli w niesamorządowych publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach] 231
Art. 11. [Wytyczne w zakresie nawiązania i rodzaju stosunku pracy] 234
Art. 11a. [Legitymacja służbowa] 235
Art. 12. [Status nauczycieli mianowanych. Swoboda doboru metod nauczania. Podnoszenie wiedzy]   236
Art. 13. [Termin nawiązania stosunku pracy] 237
Art. 14. [Treść aktu mianowania i umowy o pracę] 238
Art. 15. [Ślubowanie] 238
Art. 16. [Wygaśnięcie stosunku pracy] 239
Art. 17. [Stanowiska kierownicze. Urlop bezpłatny] 240
Art. 18. [Przeniesienie nauczyciela] 270
Art. 19. (uchylony) 277
Art. 20. [Rozwiązanie stosunku pracy. Przeniesienie w stan nieczynny] 279
Art. 21. [Zwrot kosztów przeniesienia] 299
Art. 22. [Uzupełnienie tygodniowego wymiaru zajęć] 300
Art. 23. [Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym] 308
Art. 24–25. (uchylone) 317
Art. 26. [Wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa] 317
Art. 27. [Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony] 320
Art. 28. [Odprawa pieniężna] 322
Rozdział 5
Warunki pracy i wynagrodzenie 325
Art. 29. [Warunki pracy nauczyciela] 325
Art. 30. [Wynagrodzenie nauczyciela] 326
Art. 30a. [Analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli] 338
Art. 30b. [Kontrola regionalnej izby obrachunkowej] 341
Art. 31. [Gratyfikacja pieniężna dla profesora oświaty] 342
Art. 32. [Wynagrodzenie nauczycieli w urzędach] 342
Art. 33. [Dodatek za wysługę lat] 344
Art. 34. [Dodatek za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach] 346
Art. 34a. [Dodatek funkcyjny wychowawcy klasy] 351
Art. 35. [Godziny ponadwymiarowe. Godziny doraźnych zastępstw] 352
Art. 35a. [Wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia finansowane ze środków unijnych] 356
Art. 36. [Układy zbiorowe pracy] 358
Art. 37. (uchylony) 358
Art. 38. [Nabycie prawa do wynagrodzenia] 359
Art. 39. [Zmiana wysokości wynagrodzenia] 359
Art. 40. (uchylony) 363
Art. 41. (uchylony) 365
Art. 42. [Czas pracy nauczyciela. Tygodniowy wymiar zajęć] 365
Art. 42a. [Obniżenie tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć] 382
Art. 42b. [Praca w porze nocnej] 384
Art. 42c. [Tydzień pracy. Dni wolne od pracy] 386
Art. 42d. [Etaty nauczycieli specjalistów] 387
Art. 43–46. (uchylone) 394
Rozdział 6
Nagrody i odznaczenia 395
Art. 47. [Nagroda jubileuszowa] 395
Art. 48. [Dodatkowe wynagrodzenie roczne] 398
Art. 49. [Fundusz na nagrody dla nauczycieli] 401
Art. 50. (uchylony) 405
Art. 51. [Medal Komisji Edukacji Narodowej] 405
Art. 52. (uchylony) 406
Rozdział 7
Uprawnienia socjalne i urlopy 407
Art. 53. [Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych] 407
Art. 53a. [Świadczenie na start] 412
Art. 54. [Dodatek dla nauczyciela zatrudnionego na terenie wiejskim] 414
Art. 55–62. (uchylone) 415
Art. 63. [Ochrona prawna nauczyciela] 416
Art. 64. [Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela i dyrektora] 419
Art. 65. [Nabycie prawa do urlopu] 427
Art. 66. [Urlop uzupełniający w trakcie roku szkolnego. Ekwiwalent pieniężny] 428
Art. 66a. [Przesunięcie urlopu na termin późniejszy lub udzielenie urlopu w terminie późniejszym] 431
Art. 67. [Wynagrodzenie za czas urlopu] 432
Art. 67a. [Rozpoczęcie i zakończenie urlopu wychowawczego] 433
Art. 67b. [Rezygnacja z urlopu wychowawczego] 434
Art. 67c. [Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym] 435
Art. 67d. [Wniosek o obniżenie wymiaru zatrudnienia nauczycielowi uprawnionemu do urlopu wychowawczego] 435
Art. 67e. [Dni wolne na opiekę nad dzieckiem] 437
Art. 68. [Urlop płatny i inne świadczenia na kształcenie. Urlopy bezpłatne] 438
Art. 69. [Przerwy w pracy dla kobiety karmiącej] 440
Art. 70. [Urlop bezpłatny związany z niemożnością zatrudnienia] 441
Rozdział 7a
Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego… nauczycieli 442
Art. 70a. [Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli] 442
Art. 70b. (uchylony) 446
Art. 70c. [Doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu] 446
Art. 70d. [Wydatki związane z organizacją i prowadzeniem doskonalenia zawodowego nauczycieli] 450
Rozdział 8
Ochrona zdrowia 454
Art. 71. (uchylony) 454
Art. 72. [Dodatkowa pomoc zdrowotna dla nauczycieli] 454
Art. 73. [Urlop dla poratowania zdrowia] 457
Rozdział 9
Dzień Edukacji Narodowej 473
Art. 74. [Dzień Edukacji Narodowej] 473
Rozdział 10
Odpowiedzialność dyscyplinarna 475
Art. 75. [Przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej] 475
Art. 76. [Kary dyscyplinarne] 483
Art. 77. [Właściwość komisji dyscyplinarnych] 488
Art. 78. [Członkowie komisji dyscyplinarnych] 493
Art. 79. [Odwołanie członka komisji dyscyplinarnej przed upływem kadencji; powołanie nowego członka komisji dyscyplinarnej] 500
Art. 80. [Powołanie przewodniczącego komisji dyscyplinarnej i jego zastępców] 504
Art. 81. [Składy orzekające komisji dyscyplinarnych] 507
Art. 82. [Wyłączenie członka składu orzekającego od udziału w rozpoznawaniu sprawy] 509
Art. 83. [Rzecznik dyscyplinarny] 513
Art. 84. [Wyłączenie rzecznika dyscyplinarnego od udziału w sprawie] 514
Art. 85. [Wszczęcie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego] 516
Art. 85a. [Niezawisłość komisji dyscyplinarnych; podejmowanie rozstrzygnięć przez komisje] 524
Art. 85b. [Postanowienia wydawane przez komisje dyscyplinarne] 529
Art. 85c. [Status obwinionego] 531
Art. 85d. [Prawo do korzystania z pomocy obrońcy] 533
Art. 85e. [Jawność rozprawy; stawiennictwo na rozprawie] 537
Art. 85f. [Zawieszenie postępowania dyscyplinarnego] 542
Art. 85g. [Dowody] 544
Art. 85h. [Przesłuchanie świadka niepełnoletniego] 546
Art. 85i. [Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego] 551
Art. 85j. [Orzeczenia wydawane przez komisje dyscyplinarne] 552
Art. 85k. [Odwołanie do odwoławczej komisji dyscyplinarnej] 559
Art. 85l. [Orzeczenia wydawane przez odwoławczą komisję dyscyplinarną] 562
Art. 85m. [Odwołanie do sądu powszechnego] 565
Art. 85n. [Wznowienie postępowania dyscyplinarnego]568
Art. 85o. [Przedawnienie odpowiedzialności dyscyplinarnej] 575
Art. 85p. [Wynagrodzenie przewodniczących komisji dyscyplinarnych oraz składów orzekających i rzeczników dyscyplinarnych] 580
Art. 85q. [Świadczenia przysługujące w przypadku uniewinnienia] 582
Art. 85r. [Koszty postępowania] 586
Art. 85s. [Zatarcie kar dyscyplinarnych] 589
Art. 85t. [Zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków] 591
Art. 85u. [Wynagrodzenie nauczyciela w czasie zawieszenia w pełnieniu obowiązków] 597
Art. 85v. [Delegacja ustawowa – szczegółowy tryb prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego] 600
Art. 85w. [Centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych] 600
Art. 85x. [Uzyskanie informacji z rejestru] 603
Art. 85y. [Wniosek o udzielenie informacji z rejestru] 604
Art. 85z. [Wprowadzenie i usunięcie informacji z rejestru] 606
Rozdział 11
Uprawnienia emerytalne 609
Art. 86. [Prawo do zaopatrzenia emerytalnego] 609
Art. 87. [Odprawa emerytalna]611
Art. 88. [Warunki przejścia na wcześniejszą emeryturę] 619
Art. 89. (uchylony) 623
Art. 90. [Tajne nauczanie – dodatek do emerytury] 623
Art. 91. (uchylony) 624
Rozdział 11a
Przepisy szczególne 625
Art. 91a. [Nauczyciele w urzędach, komisjach egzaminacyjnych] 625
Art. 91b. [Ograniczony zakres stosowania ustawy, nauczyciele w szkołach] 627
Art. 91c. [Stosowanie przepisów Kodeksu pracy] 630
Art. 91d. [Kompetencje organów jednostek samorządu terytorialnego] 635
Rozdział 12
Przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe 639
Art. 92–93. (uchylone) 639
Art. 93a. [Zwiększenie wynagrodzenia nauczycieli w 2022 r.] 639
Art. 94. [Kwalifikacje nauczycieli – przepis przejściowy] 639
Art. 95. (uchylony) 640
Art. 96. [Dostosowanie form zatrudnienia nauczycieli do nowych przepisów] 640
Art. 97–98. (uchylone) 641
Art. 99. [Zachowanie dotychczasowych uprawnień lub świadczeń branżowych] 641
Art. 100. [Moment nabycia nowych świadczeń] 642
Art. 101. [Przepis uchylający] 642
Art. 102. [Wejście w życie ustawy] 642
Komentarz końcowy 643
Autorskie resumé 647
Wykaz aktów wykonawczych do ustawy – Karta Nauczyciela653
Wykaz orzeczeń 657
Wykaz rozstrzygnięć nadzorczych 679
Bibliografia 683
Skorowidz rzeczowy 687
Autorzy 697

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »