Kapitał regionalny a zarządzanie innowacyjnym rozwojem regionu - Monika Fabińska

Kapitał regionalny a zarządzanie innowacyjnym rozwojem regionu

Monika Fabińska

24,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8220-503-9
Data wydania 2020
Język: Polski
Liczba stron: 247
Rozmiar pliku: 2,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
24,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Ze względu na nieustannie rosnące tempo zmian, determinowane wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań we wszystkich obszarach gospodarki oraz zmieniające się uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i polityczne konieczne jest ciągłe monitorowanie zachodzących transformacji oraz szybka adaptacja do nowych warunków. Monitorowanie czynników kapitału regionalnego pozwala z dużym prawdopodobieństwem przewidywać zmiany i ich efekty, a na tej bazie podejmować odpowiednie działania. Podstawą w zarządzaniu innowacyjnym rozwojem regionu oraz tworzeniu odpowiednich ram dla właściwej koordynacji i stymulacji działań podejmowanych przez poszczególnych aktorów sceny regionalnej na rzecz kreacji regionu wiedzy jest zastosowanie odpowiedniego instrumentarium. Stanowią je narzędzia SPI (inteligentne narzędzia wspierające proces tworzenia założeń strategicznych), dlatego powinny być wykorzystywane przez decydentów politycznych i ekonomicznych z uwagi na dostarczanie im zbioru obiektywnych i wyczerpujących informacji. Narzędziem uniwersalnym w ramach instrumentarium SPI jest benchmarking regionalny. Pozwala on osiągnąć dodatkową wartość, na którą składają się procesy identyfikacji, zrozumienia i kreatywnej adaptacji informacji – dobrych praktyk – zarówno w odniesieniu do wnętrza regionu, jak i jego otoczenia – regionów wiodących i/lub konkurujących. Może być też stosowany do zdiagnozowania poziomu efektywności wykorzystania pozostałych narzędzi SPI w odniesieniu do innych regionów.

W książce omówiono metodykę zastosowania benchmarkingu do monitorowania czynników kapitału regionalnego w ujęciu NUTS2 oraz sformułowano rekomendacje dla modelu uwzględniającego narzędzia SPI w zarządzaniu innowacyjnym rozwojem regionu.

Spis treści

Wstęp 7

1. Rola regionu w globalnej gospodarce determinująca zmiany w podejściu do zarządzania jego rozwojem 13

1.1. Region w ujęciu ekonomicznym 13

1.2. Region w globalnej gospodarce 18

1.3. Koncepcje rozwoju regionalnego: egzogeniczne vs. endogeniczne 23

1.4. Region konkurencyjny 30

1.5. Koncepcja regionu uczącego się 36

1.6. Innowacyjny rozwój regionu 39

2. Ewolucja w podejściu do zarządzania rozwojem regionu a koncepcja kapitału regionalnego 49

2.1. Podstawy teoretyczne zarządzania w sektorze publicznym 50

2.2. Istota i zakres zarządzania innowacyjnym rozwojem regionu 57

2.3. Klasyczne i nowe podejście do planowania rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu 61

2.4. Narzędzia SPI – wsparcie procesu decyzyjnego interesariuszy regionalnych 66

2.5. Dobra materialne determinujące innowacyjny rozwój regionu 72

2.6. Dobra mieszane i niematerialne – wzrost znaczenia w ramach macierzy Camagniego 79

3. Innowacyjność regionu – ujęcie empiryczne 87

3.1. Ocena innowacyjności regionu 89

3.2. Metodyka badań wykorzystująca benchmarking wyników – w ujęciu NUTS 2 109

3.2.1. Charakterystyka badania ankietowego przeprowadzonego na potrzeby benchmarkingu regionalnego w zakresie oceny stanu czynników kapitału regionalnego 111

3.2.2. Miernik syntetyczny 116

3.2.3. Konstrukcja miary oceny znaczenia czynników składowych kapitału regionalnego objętych badaniem ankietowym 132

3.2.4. Metodyka obliczeń miernika syntetycznego 134

3.3. Ocena znaczenia czynników kapitału regionalnego determinujących decyzje inwestycyjne przedsiębiorców – rezultaty badań ankietowych 136

4. Monitoring czynników kapitału regionalnego na bazie benchmarkingu wyników – ujęcie NUTS 2 163

4.1. Benchmarking wyników dla dóbr materialnych 164

4.2. Benchmarking wyników dla dóbr mieszanych i niematerialnych 182

4.3. Benchmarking wyników – ujęcie syntetyczne 191

4.4. Korelacja czynników kapitału regionalnego z wynikami dotyczącymi lokowania przedsiębiorstw 193

4.4.1. Ocena zależności między czynnikami kapitału regionalnego 194

4.4.2. Ocena zależności między stanem kapitału regionalnego a wynikami dotyczącymi lokowania przedsiębiorstw 198

4.4.3. Ocena trwałości w czasie zróżnicowania przestrzennego kapitału regionalnego 201

4.5. Koncepcja kapitału regionalnego w aspekcie instrumentarium zarządzania innowacyjnym rozwojem regionu – benchmarkingu 204

Zakończenie 211

Bibliografia 217

Załącznik 1. Kwestionariusz ankiety Badanie oceny stanu czynników kapitału regionalnego 229

Załącznik 2. Rekomendowany plan działania dla wdrożenia koncepcji zarządzania innowacyjnym rozwojem regionu poprzez wykorzystanie benchmarkingu wyników 237

Załącznik 3. Format podstrony dla benchmarkingu wyników 239

Spis rysunków 241

Spis tabel 243

Spis wykresów 245

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »