Kapitał finansowy a wzrost gospodarczy w Polsce - Iwona Maciejczyk-Bujnowicz

Kapitał finansowy a wzrost gospodarczy w Polsce

Iwona Maciejczyk-Bujnowicz

27,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-7969-864-6
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 371
Rozmiar pliku: 2,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
27,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Rozwój bankowości inwestycyjnej stanowi jeden z czynników determinujących rozwój współczesnej gospodarki rynkowej. W Polsce rozwój usług bankowości inwestycyjnej wpływa na rozwój gospodarczy, przez co rośnie konkurencyjność polskiej gospodarki na rynku Unii Europejskiej. Pomiędzy rozwojem bankowości inwestycyjnej w Polsce a rozwojem gospodarczym istnieją określone współzależności. W monografii poddano badaniu wzajemne zależności pomiędzy wielkością i stopniem rozwoju systemu finansowego a wzrostem gospodarczym. Przedmiotem rozważań jest analiza znaczenia poszczególnych segmentów sektora finansowego w stymulowaniu wzrostu gospodarczego oraz badanie wpływu tego wzrostu na dalszy rozwój rynku finansowego. Przedstawione w opracowaniu zarówno aspekty teoretyczne, jak i aplikacyjne są kontynuacją prowadzonych badań w tym obszarze. Zbudowany model ekonometryczny jest pionierski dla gospodarki polskiej. Wyniki badań są jedną z pierwszych prób pokazania wzajemnych zależności pomiędzy stopniem rozwoju rynku finansowego w Polsce, w podziale na aktywa sektora bankowego, pozabankowego oraz giełdy papierów wartościowych, a wzrostem gospodarczym.

Spis treści

Wprowadzenie  11

Rozdział 1. Systemy finansowe we współczesnej gospodarce rynkowej 21

1.1. Istota i rola systemu finansowego w gospodarce rynkowej 22

1.1.1. Instytucje finansowe 25

1.1.2. Instrumenty rynku finansowego 35

1.1.3. Rynki finansowe 36

1.1.4. Zasady funkcjonowania systemów finansowych 43

1.1.5. Znaczenie kapitału finansowego w gospodarce rynkowej 44

1.2. Tradycyjne modele systemów finansowych w gospodarce rynkowej 48

1.2.1. Teoretyczne aspekty wyróżnienia systemów finansowych 48

1.2.2. Dychotomiczny rozwój systemów finansowych w gospodarkach rynkowych 52

1.2.2.1. Model zorientowany bankowo 60

1.2.2.2. Model zorientowany na rynki kapitałowe 62

1.2.2.3. Konwergencja jako skutek wzajemnych relacji zachodzących między systemami 67

1.3. Teoretyczny zarys optymalnego modelu systemu finansowego 69

1.4. Przemiany w międzynarodowym systemie finansowym 72

1.4.1. Globalizacja 73

1.4.2. Liberalizacja 75

1.4.3. Procesy sekurytyzacyjne 76

1.4.4. Odpośredniczenie 76

Podsumowanie 78

Rozdział 2. Bankowość inwestycyjna w gospodarce rynkowej – geneza, znaczenie i stan rozwoju w wybranych krajach 79

2.1. Istota i miejsce bankowości inwestycyjnej w systemach finansowych – przegląd definicji 79

2.1.1. Pojęcie usług bankowości inwestycyjnej 82

2.1.1.1 Emisje i obrót papierami wartościowymi 84

2.1.1.2. Zarządzanie aktywami i zarządzanie ryzykiem 88

2.1.1.3. Doradztwo finansowe i zarządzanie finansami przedsiębiorstw 90

2.1.2. Miejsce bankowości inwestycyjnej w systemach finansowych 91

2.2. Rozwój bankowości inwestycyjnej w wybranych krajach na tle ewolucji systemów finansowych  95

2.2.1. Bankowość inwestycyjna w Stanach Zjednoczonych AP – rys historyczny 95

2.2.2. Rozwój systemu finansowego w Niemczech – miejsce w nim bankowości inwestycyjnej  111

2.2.3. System finansowy Japonii jako przykład rozwiązań modelu zorientowanego bankowo 123

2.2.4. Ewolucja systemu finansowego w Unii Europejskiej w procesie integracji rynków finansowych  133

2.2.5. Przemiany w systemach finansowych krajów rozwijających się  140

Podsumowanie  144

Rozdział 3. Analiza zależności rozwoju bankowości inwestycyjnej via rozwój finansowy i rozwoju gospodarczego w wybranych krajach 147

3.1. Rozwój finansowy a rozwój gospodarczy – wzajemne zależności  147

3.1.1. Rozwój bankowości inwestycyjnej a rozwój finansowy  150

3.1.2. Teoretyczne aspekty związku rozwoju finansowego i rozwoju gospodarczego 151

3.1.3. Rola rozwoju finansowego w rozwoju gospodarczym – empiryczna weryfikacja badań międzynarodowych  158

3.2. Rozwój systemów finansowych w międzynarodowej architekturze finansowej – komparatystyka finansowa  168

3.3. Ewolucja systemów finansowych – komparatywna analiza porównawcza wybranych krajów  177

3.3.1. Stan rozwoju pośrednictwa finansowego w wybranych systemach finansowych  180

3.3.2. Ewolucja i stan obecny rozwoju rynków kapitałowych w wybranych systemach finansowych  182

3.4. Industrializacja gospodarek a finansowanie nowych technologii  187

3.5. Bankowość inwestycyjna a wzrost przedsiębiorstw  195

3.6. Wpływ rozwoju bankowości inwestycyjnej na wzrost gospodarczy – rozważania teoretyczne 201

3.7. Wzajemne zależności pomiędzy bankowością inwestycyjną i wzrostem gospodarczym – przegląd międzynarodowych badań empirycznych  210

3.8. Rola kapitału finansowego w rozwoju przemysłów  225

3.9. Wybór modelu bankowości inwestycyjnej a otoczenie prawne  228

Podsumowanie  232

Rozdział 4. Kapitał finansowy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską  235

4.1. Ewolucja systemu finansowego w Polsce  235

4.1.1. Polska bankowość do roku 1989  236

4.1.2. Struktura aktywów finansowych w Polsce  238

4.1.3. Rozwój rynku kapitałowego w Polsce  248

4.1.4. Tendencje zmian w strukturze oszczędności gospodarstw domowych  257

4.2. Empiryczna analiza zależności pomiędzy rozwojem bankowości inwestycyjnej w Polsce a rozwojem gospodarczym 262

4.2.1. Specyfikacja zmiennych i równań relacji modelu  265

4.2.2. Estymacja parametrów równań modelu  272

4.2.2.1. Postać strukturalna modelu  272

4.2.2.2. Wyniki estymacji – weryfikacja merytoryczna i statystyczna modelu  273

4.2.3. Praktyczne wykorzystanie modelu  279

4.2.3.1. Rozwiązanie bazowe  280

4.2.3.2. Symulacje  282

4.2.3.3. Analiza mnożnikowa  283

4.2.3.4. Analiza scenariuszowa  300

4.2.3.5. Badanie wrażliwości zmian intensywności oddziały-

wania wybranych parametrów modelu  307

4.2.4. Podsumowanie wyników badania  314

4.3. Przesłanki rozwoju bankowości inwestycyjnej w Polsce  320

4.3.1. Czynniki wpływające na rozwój usług bankowości inwestycyjnej 322

4.3.2. Czynniki ograniczające rozwój bankowości inwestycyjnej 330

4.3.3. Nowa architektura systemu finansowego – implikacje dla Polski 334

Zakończenie 341

Bibliografia  351

Książki i artykuły  351

Wykaz źródeł internetowych 359

Spis tabel 361

Spis wykresów 363

Spis rysunków 364


Financial Capital and Economic Growth (Summary) 365

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »