Instytucje prawa administracyjnego - Piotr Przybysz

Instytucje prawa administracyjnego

Piotr Przybysz

59,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-289-9
Data wydania sierpień 2020
Język: Polski
Liczba stron: 363
Rozmiar pliku: 3,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
59,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja prezentuje instytucje prawa administracyjnego w podziale na trzy części:

  • ogólną, omawiającą źródła prawa administracyjnego i jego miejsce w systemie prawa
  • ustrój administracji publicznej, skupiającą się na takich zagadnieniach, jak: administracja publiczna jako organizacja, podziały terytorialne, struktura i zadania jednostek organizacyjnych administracji publicznej, podmioty administrujące, administracja rządowa, samorządowa i państwowa administracja pozarządowa, pracownicy administracji publicznej, rzeczy stanowiące własność publiczną
  • stosowanie prawa administracyjnego, omawiającą formy działania administracji, determinanty działań administracji publicznej i kontrola administracji publicznej.

W publikacji uwzględniono m.in. zagadnienia:

  • europeizacji prawa administracyjnego w Polsce,
  • zarządzania pracownikami administracji,
  • rozwiązań przyjętych w prawie administracyjnym wybranych państw członkowskich UE,
  • praktyki działania administracji publicznej w oparciu o normy prawa.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla praktyków prawa chcących zaktualizować wiedzę dotyczącą prawa administracyjnego, osób pracujących w administracji, a także wykładowców akademickich i studentów kierunków prawo i administracja.

Spis treści

Część pierwsza
Zagadnienia ogólne
ROZDZIAŁ 1
Nauka prawa administracyjnego jako dyscyplina naukowa
1. Historia naukowej refleksji nad administracją - rozwój nauk o administracji
2. Nauka prawa administracyjnego a inne nauki o administracji
3. Nauka prawa administracyjnego jako samoistna dyscyplina naukowa
4. Cele i metody badawcze nauki prawa administracyjnego
5. Podejścia badawcze w nauce prawa administracyjnego
ROZDZIAŁ 2
Prawo administracyjne jako gałąź prawa
1. Kryteria wyodrębnienia prawa administracyjnego jako gałęzi prawa
2. Aksjologiczne podstawy prawa administracyjnego
2.1. Dobro wspólne
2.2. Interes publiczny (interes społeczny)
3. Wewnętrzne zróżnicowanie prawa administracyjnego
ROZDZIAŁ 3
Prawo administracyjne jako system norm
1. Budowa normy prawa administracyjnego
2. Hipoteza normy prawa administracyjnego
3. Dyspozycja normy prawa administracyjnego
4. Sytuacje wyznaczane przez normy prawne
4.1. Obowiązek
4.2. Dozwolenie
4.3. Uprawnienie
4.4. Kompetencja
5. Sytuacje wynikające z interpretacji norm prawnych
5.1. Wolność
5.2. Publiczne prawo podmiotowe
6. Sankcja
ROZDZIAŁ 4
Tworzenie prawa administracyjnego
1. Źródła prawa powszechnie obowiązującego
1.1. Konstytucja
1.2. Umowy międzynarodowe
1.3. Źródła prawa europejskiego
1.4. Ustawy
1.5. Akty wykonawcze do ustaw
a) rozporządzenia
b) akty prawa miejscowego
2. Akty prawa wewnętrznego
3. Zwyczaj i prawo zwyczajowe
4. Publikacja aktów normatywnych

Część druga
Ustrój administracji publicznej
ROZDZIAŁ 5
Administracja publiczna jako przedmiot badań nauki prawa administracyjnego
1. Administracja w ujęciu podmiotowym (organicznym) i funkcjonalnym
2. Cechy specyficzne administracji publicznej
3. Administracja publiczna jako organizacja formalna
4. Administracja publiczna jako instytucja
5. Administracja publiczna jako podmiot prawa
ROZDZIAŁ 6
Administracja publiczna w ramach państwa i społeczeństwa
1. Miejsce administracji publicznej w ramach władzy wykonawczej
2. Administracja publiczna a system polityczny
2.1. System polityczny a struktury administracyjne
- Rada Ministrów jako organ o charakterze politycznym
2.2. System polityczny a cele i zadania administracji publicznej
- zagadnienie neutralności politycznej administracji
3. Administracja publiczna a system gospodarczy
4. Administracja publiczna a społeczeństwo
5. Funkcje administracji publicznej
6. Zadania administracji publicznej
ROZDZIAŁ 7
Przestrzenna struktura administracji publicznej. Podziały terytorialne
ROZDZIAŁ 8
Struktura organizacyjna administracji publicznej
1. Pojęcia podstawowe
2. Podziały wewnętrzne administracji publicznej
3. Relacje między podmiotami administracji publicznej: nadzór, kontrola, koordynacja, kierownictwo, współdziałanie
4. Układ władzy wewnątrz administracji publicznej: centralizacja i decentralizacja, koncentracja i dekoncentracja, zespolenie administracji terenowej
5. Projektowanie i doskonalenie struktury administracji publicznej
- konstytucyjne i prakseologiczne uwarunkowania struktur organizacyjnych administracji publicznej
ROZDZIAŁ 9
Rodzaje jednostek organizacyjnych w systemie administracji publicznej
1. Jednostki organizacyjne administracji rządowej (organy administracji, agencje)
2. Samorządy
2.1. Samorząd lokalny
2.2. Samorząd regionalny
2.3. Samorządy zawodów zaufania publicznego
2.4. Inne samorządy
3. Zakład administracyjny
4. Nietypowe podmioty administrujące, m. in. Narodowy Bank Polski, fundacje prawa publicznego
5. Podmioty prawa prywatnego wykonujące funkcje zlecone
ROZDZIAŁ 10
Pracownicy administracji publicznej
1. Polityka kadrowa w administracji
2. Drogi naboru funkcjonariuszy publicznych
3. Status prawny urzędników
4. Kształcenie urzędników
5. Systemy motywacyjne
6. Sterowanie stosunkami pracowniczymi
ROZDZIAŁ 11
Zasoby materialne administracji publicznej
1. Własność Skarbu państwa – koncepcja trwałego zarządu
2. Własność samorządowa – zagadnienia komunalizacji mienia państwowego
3. Nabywanie własności przez organy administracji publicznej (nacjonalizacja, wywłaszczenia)

Część trzecia
Stosowanie prawa administracyjnego
ROZDZIAŁ 12
Procesy informacyjno-decyzyjne w administracji publicznej
1. Formy i metody zbierania informacji przez administrację
2. Podejmowanie rozstrzygnięć przez administrację publiczną
3. Cykl działań zorganizowanych
4. Działania złożone (ciągi działań)
5. Polityka administracyjna
ROZDZIAŁ 13
Stosunek prawnoadministracyjny
1. Pojęcie stosunku prawnoadministracyjnego oraz pojęcia podobne (sytuacja prawnoadministracyjna)
2. Podmiot administrowany jako strona stosunku prawnoadministracyjnego
3. Rodzaje stosunków prawnoadministracyjnych
ROZDZIAŁ 14
Prawne formy działania administracji
ROZDZIAŁ 15
Stosowanie prawa administracyjnego w sprawach indywidualnych
1. Administracyjny typ stosowania prawa
2. Etapy procesu stosowania prawa administracyjnego
2.1. Ustalanie stanu faktycznego sprawy – zasady postępowania dowodowego
2.2. Ustalanie obowiązujących norm
a) zagadnienia obowiązywania oraz stosowania przepisów prawa administracyjnego
b) wykładnia prawa administracyjnego
c) znaczenie orzecznictwa sądowego dla stosowania prawa administracyjnego:
- uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego
- wyroki sądów administracyjnych
d) znaczenie niewiążących norm prawa europejskiego dla stosowania prawa administracyjnego
2.3. Subsumpcja i podejmowanie rozstrzygnięć
3. Dyskrecjonalna władza administracji
3.1. Zagadnienie swobodnej oceny dowodów
3.2. Uznanie administracyjne
4. Skutki podjęcia rozstrzygnięcia
4.1. Skuteczność rozstrzygnięcia
4.2. Egzekucja rozstrzygnięcia
5. Alternatywne metody rozwiązywania sporów
ROZDZIAŁ 16
Odpowiedzialność w prawie administracyjnym
1. Odpowiedzialność administracji publicznej
2. Odpowiedzialność funkcjonariuszy administracji publicznej
Literatura

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »