Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami - Joanna Wiśniewska

Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami

Joanna Wiśniewska

53,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-359-1
Data wydania 2013
Język: Polski
Liczba stron: 249
Rozmiar pliku: 6,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
53,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W aktualnych realiach gospodarczych o efektach i przyszłych możliwościach rozwojowych każdej organizacji decydują w znacznej mierze charakter i intensywność różnorodnych przedsięwzięć innowacyjnych dostosowujących zachowanie organizacji do wymogów globalnego rynku oraz stanu, struktury, złożoności i dynamiki ich otoczenia. Niezmiernie ważnym aspektem funkcjonowania organizacji jest zarządzanie przez jakość, w której powin­ni brać udział wszyscy członkowie organizacji, ponieważ tylko wtedy można kształtować jakość i kierować określone działania na osiągnięcie długofalo­wego sukcesu. Należy stwierdzić, że dla podmiotu gospodarującego strategiczne znaczenie mają procesy zarządzania jakością oraz zarządzania inno­wacjami, które są składowymi ogólnej (globalnej) strategii, obejmującej inne dziedziny jego działania.


Istotnym elementem zarządzania przedsiębiorstwem są działania modyfikacyjne, których celem jest ciągłe usprawnianie jakości i wprowadzanie innowa­cji. Bardzo ważne staje się zrozumienie określonych współzależności i różnic występujących w procesie tych zmian, co wymaga podejścia integralne­go. Zapotrzebowaniu temu wychodzi naprzeciw recenzowane opracowanie, napisane przez pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego, pod redakcją naukową dr hab. prof. US Joanny Wiśniewskiej i dr. hab. prof. US Krzysztofa Janasza. Stanowi ono wartościowe studium teoretyczno-metodyczno-po­znawcze przedstawiające zagadnienia innowacyjności i jakości polskich organizacji w sektorach przemysłowym oraz usługowym w przekrojach lokal­nym (regionalnym) i ogólnopolskim.


Myślą przewodnią monografii jest stwierdzenie, że ciągłe doskonalenie innowacyjności i jakość wdrażana we wszystkich obszarach funkcjonowania, pozwalają organizacjom na osiąganie szeregu strategicznych korzyści, przez co możliwe jest nie tylko tworzenie, ale i skuteczne utrzymywanie przewa­gi konkurencyjnej.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego

Spis treści

 

Wstęp 7

Rozdział 1
Innowacyjność i jakość - wyzwania współczesnych organizacji - Joanna Wiśniewska 13

1.1. Strategiczny wymiar innowacji i jakości w gospodarce Unii Europejskiej 13
1.2. Jakość i innowacje jako źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw 20
1.3. Komplementarność jakości i innowacji w organizacji 26

Rozdział 2
Wiedza w procesie innowacyjnym organizacji - Władysław Janasz 35
2.1. Pojęcie wiedzy jako zasobu organizacji 35
2.2. Warunki rozwoju kreatywnej i innowacyjnej organizacji 43
2.3. Modele zarządzania wiedzą 46
2.4. Zdolność organizacji do tworzenia i absorpcji wiedzy 48
2.5. Restrukturyzacja kreatywna 50
2.6. Zarządzanie wiedzą w procesie innowacji 53

Rozdział 3
System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - Roman Tylżanowski 59
3.1. Istota transferu technologii i komercjalizacji wiedzy 59
3.2. Stymulatory w systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy 65
3.3. Bariery w systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy 69

Rozdział 4
System zarządzania jakością w organizacji i jego certyfikacja - Marian Gołębiowski 75
4.1. Pojęcie i ewolucja zarządzania jakością 75
4.2. System zarządzania jakością według ISO 9001:2008 82
4.3. Certyfikacja systemu zarządzania jakością 93

Rozdział 5
Podnoszenie poziomu innowacyjności organizacji za pomocą metod i zasad projakościowych - Katarzyna Kozioł-Nadolna 105

5.1. Kaizen jako filozofia ciągłego doskonalenia 105
5.2. Metody kształtowania jakości w przedsiębiorstwie 110
5.3. Wybrane zasady i systemy projakościowe 115

Rozdział 6
Zarządzanie projektem innowacyjnym i jakościowym w organizacji - Krzysztof Janasz 123
6.1. Charakterystyka zarządzania projektami innowacyjnymi 123
6.2. Etapy zarządzania projektami innowacyjnymi i jakościowymi 131
6.3. Standardowe metody oceny projektów w organizacji 134
6.4. Znaczenie (zapewnienie) jakości w zarządzaniu projektem innowacyjnym 141
6.5. Ryzyko w zarządzaniu projektami innowacyjnymi i jakościowymi 144

Rozdział 7
Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej w organizacji - Krzysztof Janasz 153
7.1. Koncepcja kapitału w finansowaniu innowacji 153
7.2. Uwarunkowania finansowania projektów innowacyjnych w organizacji 157
7.3. Formy i modele finansowania działalności innowacyjnej 162

Rozdział 8
Działalność innowacyjna w przedsiębiorstwach przemysłowych w województwie zachodniopomorskim - wybrane charakterystyki - Katarzyna Szopik-Depczyń­ska 171
8.1. Charakterystyka województwa 171
8.2. Podstawowe charakterystyki przedsiębiorstw przemysłowych województwa zachodniopomorskiego prowadzących działalność innowacyjną 173
8.3. Procesy kooperacji przedsiębiorstw przemysłowych województwa zachodniopomorskiego prowadzących działalności innowacyjną 179

Rozdział 9
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach usługowych - Anna Bielawa 185
9.1. Istota jakości w usługach 185
9.2. Jakość usług w sektorze turystycznym 188
9.3. Jakość usług w opiece zdrowotnej 193
9.4. Jakość usług w sektorze motoryzacyjnym 197

Rozdział 10
Standardy jakości w bankach - Katarzyna Szopik-Depczyńska 207
10.1. Specyfika usług bankowych 207
10.2. Znaczenie klienta a jakość usług bankowych 209
10.3. Standardy bezpośredniej obsługi klienta 218
10.4. Rola personelu w kreowaniu jakości 221
10.5. Modele zachowań w bankach 226

Bibliografia 233
Netografia 243
Spis tabel 245
Spis rysunków 247

 

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »