Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem. Potrzeby – źródła – wykorzystanie - Jacek Jaworski

Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem. Potrzeby – źródła – wykorzystanie

Jacek Jaworski

69,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-355-3
Data wydania 2012
Język: Polski
Liczba stron: 293
Rozmiar pliku: 9,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
69,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

„Istotą gospodarki kapitalistycznej jest rodzenie się nowych przedsiębiorstw na gruzach tych, które upadły". Teza ta sformułowana przez J. Schumpetera leży u podstaw tworzenia się oraz rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Cytując za P. Druckerem stanowią one „sól gospodarki rynkowej oraz bazę demokratycznego porządku społecznoekonomicznego". Zatem tematyka oddawanej do rąk Czy­telników rozprawy dotyczy jednego z najważniejszych sektorów współczesnej gospodarki, mającego wpływ nie tylko na ekonomiczne aspekty jej funkcjonowania, ale szerzej - na życie i rozwój całych społeczeństw.

Prezentowane badania opierają się na założeniu, że znając potrzeby menedżerów małych firm w zakresie informacji finansowej o przed­siębiorstwie oraz mechanizmy nimi rządzące, możliwym jest zaprojektowanie systemu informacyjnego wspomagającego proces zarzą­dzania. Wynika z tego podstawowy problem badawczy, a mianowicie odpowiedź na pytanie: jakie warunki powinien spełniać system in­formacji finansowej, aby zaspokajał potrzeby menedżerów na informacje w małym przedsiębiorstwie? Głównym celem badań jest rozpo­znanie tychże warunków, a w konsekwencji opracowanie ram koncepcyjnych systemu informacji finansowej dopasowanego do potrzeb i warunków funkcjonowania małego przedsiębiorstwa.

Spis treści

 

Wstęp 5

Rozdział 1
Zarządcze aspekty funkcjonowania małego przedsiębiorstwa

Charakterystyka obszaru badawczego 19
1.1. Definicja małego przedsiębiorstwa 21
1.2. Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - geneza, bariery i determinanty 27
1.3. Proces zarządzania małą firmą - cele, style i metody 38
1.4. Gospodarka finansowa i cykl życia małej firmy 52

Rozdział 2
Informacja w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem
Proces informacyjno-decyzyjny jako przedmiot badania 67
2.1. Charakterystyka i klasyfikacja informacji zarządczej 69
2.2. Proces decyzyjny jako źródło popytu na informacje w przedsiębiorstwie 80
2.3. Systemowe formy podaży informacji i ich rola w zarządzaniu 87
2.4. Węzłowe problemy pozyskiwania i wykorzystania informacji w małej firmie 95

Rozdział 3
Potrzeby informacyjne menedżerów i wykorzystanie informacji finansowych w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem
Wyniki badań 105
3.1. Informacje finansowe w świetle celów i obszarów zarządzania 107
3.2. Metodyka badań własnych i dobór obiektów badawczych 112
3.3. Wykorzystanie informacji finansowych w zarządzaniu małą firmą w opinii ekspertów 117
3.4. Charakterystyka luk informacyjnych w procesie podejmowania decyzji w małej firmie 124
3.5. Analiza jakościowo-ilościowa potrzeb informacyjnych menedżerów 128
3.6. Czynniki kształtujące potrzeby informacyjne małych firm 134
3.7. Synteza wyników badania - wnioski i rekomendacje 150

Rozdział 4
Źródła informacji finansowych w małym przedsiębiorstwie w polskich warunkach
Użyteczność i wykorzystanie w zarządzaniu 155
4.1. Rachunkowość jako podstawowe źródło informacji finansowych w przedsiębiorstwie 157
4.2. Obowiązki ewidencyjne małych przedsiębiorstw w Polsce i ich użyteczność w przygotowaniu informacji zarządczych 170
4.3. Pojemność informacyjna systemów ewidencyjnych stosowanych w polskim sektorze MSP a uwarunkowania międzynarodowe 188
4.4. Organizacja i zarządzanie informacją finansową w małych przedsiębiorstwach - ujęcie praktyczne 194

Rozdział 5
Metody gromadzenia i przetwarzania informacji finansowych na potrzeby małego przedsiębiorstwa
Ramy koncepcyjne systemu informacyjnego 203
5.1. Systemy ewidencyjne dedykowane małym przedsiębiorstwom - przegląd literatury 205
5.2. Założenia projektowe systemów informacji finansowej dla małych przedsiębiorstw - źródła danych, funkcjonalność, użytkownicy 215
5.3. Systemy Informacji Ewidencji Dokonań oraz Nadzoru Wewnętrznego - proponowana koncepcja 223
5.4. Systemy Informacji Planistycznej i Monitorowania Dokonań - budowa i zakładana funkcjonalność 233

Zakończenie 251
Bibliografia 259
Summary 277
Załączniki 281

 

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »