Immunitety w polskim postępowaniu karnym - Barbara Janusz-Pohl

Immunitety w polskim postępowaniu karnym

Barbara Janusz-Pohl

62,32 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-2595-0
Data wydania 2009
Język: Polski
Liczba stron: 372
Rozmiar pliku: 3,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
62,32 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka stanowi monograficzne opracowanie instytucji immunitetu z punktu widzenia prawa karnego procesowego. Autorka rozpoczyna rozważania od przedstawienia zagadnień ogólnych, związanych zwłaszcza z konstrukcją teoretyczną immunitetów poszczególnych typów, następnie dokonuje charakterystyki immunitetów relewantnych z punktu widzenia prawa karnego, by ostatecznie skupić się na ich analizie w ujęciu dynamicznym na tle poszczególnych stadiów procesu karnego oraz w świetle wybranych instytucji karnoprawnych.

Monografia ta jest pierwszą od prawie czterdziestu lat próbą syntetycznego przedstawienia instytucji immunitetu w procesie karnym. Poruszane w niej zagadnienia mają charakter interdyscyplinarny, zwłaszcza z uwagi na wykorzystanie dorobku doktryny prawa międzynarodowego publicznego oraz prawa konstytucyjnego, a także wybranych konstrukcji teoretycznoprawnych.

Adresaci:

Pozycja adresowana jest do środowiska naukowego, praktyków wymiaru sprawiedliwości oraz osób pełniących funkcje publiczne.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Wprowadzenie 13
Rozdział I. Immunitety - zagadnienia podstawowe 16 1. Geneza i rozwój instytucji immunitetów w prawie polskim 16 2. Immunitet - istota, pojęcie, podziały oraz sporne zagadnienia wykładni 22 2.1. Pojęcie i istota 22 2.2. Podziały immunitetów w nauce prawa 28 2.2.1. Tradycyjne dychotomiczne propozycje podziału immunitetów 28 2.2.1.1. Immunitety materialne i formalne 34 2.2.1.2. Spory wokół immunitetu materialnego 38 2.2.2. Trójpodział immunitetów na: bezwzględne, względne i jurysdykcyjne 46 2.2.2.1. Immunitety względne i bezwzględne 48 2.2.2.2. Immunitety jurysdykcyjne 53 2.3. Wykładnia przepisów o immunitetach 60 3. Uzasadnienia na rzecz obowiązywania immunitetów 62
Rozdział II. Charakterystyka wybranych immunitetów występujących w prawie polskim 70 1. Immunitety prawa międzynarodowego 70 1.1. Geneza immunitetów prawa międzynarodowego 70 1.2. Typologia i specyfika 72 1.2.1. Immunitety wywodzące się z prawa zwyczajowego 72 1.2.2. Immunitety wysłowione bezpośrednio w polskim kodeksie postępowania karnego 76 1.2.3. Pozostałe immunitety od jurysdykcji karnej 87 2. Quasi-immunitet Prezydenta i członków Rady Ministrów 95 2.1. Uwagi ogólne 95 2.2. Specyfika odpowiedzialności "głów państwa" 97 3. Immunitet parlamentarny 108 3.1. Geneza immunitetu parlamentarnego 108 3.2. Immunitet a nietykalność 112 3.3. Immunitet bezwzględny posła i senatora (tzw. indemnitet) 116 3.4. Immunitet względny sensu stricto posła i senatora 123 3.5. Immunitet deputowanego do Parlamentu Europejskiego 128 4. Immunitet sędziowski sensu largissimo oraz wybrane wzorowane na nim immunitety względne 133 4.1. Geneza oraz podmiotowy zakres immunitetu sędziowskiego 133 4.2. Przedmiotowy zakres immunitetu sędziowskiego 139 4.3. Inne immunitety względne w prawie polskim 152 5. Immunitet prokuratorski 156 5.1. Geneza immunitetu prokuratorskiego 156 5.2. Bezwzględne immunitety prokuratora 161 5.3. Immunitet względny sensu stricto prokuratora oraz przywilej nietykalności 163 5.4. Immunitet Prokuratora Generalnego 169 6. Immunitety: adwokacki, radcowski i rzecznika patentowego 175 6.1. Geneza immunitetów: adwokackiego, radcowskiego i rzecznika patentowego 175 6.2. Charakterystyka immunitetów: adwokackiego, radcowskiego i rzecznika patentowego 178 7. Immunitet Prezesa i pracowników Najwyższej Izby Kontroli 184 7.1. Geneza immunitetów związanych z funkcjonowaniem NIK 184 7.2. Immunitet Prezesa Najwyższej Izby Kontroli - zakres przedmiotowy 186 7.3. Immunitet pracowników Najwyższej Izby Kontroli 189 8. Kwestia tzw. immunitetu tajnego agenta policji 191
Rozdział III. Immunitety w świetle zasad i przesłanek procesu karnego 194 1. Uwagi wstępne 194 2. Immunitety w świetle wybranych zasad procesu karnego 195 3. Immunitety na tle przesłanek postępowania karnego 206 4. Immunitety a przedawnienie karalności 218 5. Immunitety a zawieszenie postępowania karnego 229
Rozdział IV. Immunitety w postępowaniu przygotowawczym 241 1. Uwagi wstępne 241 2. Czynności operacyjne 244 3. Postępowanie sprawdzające 247 4. Wszczęcie postępowania przygotowawczego 252 4.1. Faktyczne wszczęcie postępowania 252 4.2. Formalne wszczęcie postępowania przygotowawczego oraz procedura związana z uchyleniem immunitetu 259 5. Odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego 270 6. Umorzenie postępowania przygotowawczego 274 7. Środki przymusu a ochrona immunitetowa 280 7.1. Środki przymusu w prawie polskim 280 7.2. Środki przymusu a nietykalność osobista 285 7.3. Środki przymusu stosowane warunkowo w stosunku do osoby chronionej immunitetem niebędącej stroną procesową 296 7.4. Procedura związana z ENA a immunitet względny 302
Rozdział V. Immunitety w postępowaniu jurysdykcyjnym - wybrane zagadnienia 308 1. Immunitety w postępowaniu sądowym przed sądem pierwszej instancji 308 1.1. Uwagi wstępne 308 1.2. Immunitety a ingerencja prokuratora w trybie art. 60 k.p.k. 313 1.3. Immunitety w fazie oddania pod sąd 322 1.4. Rozszerzenie przedmiotu procesu a ochrona immunitetowa (proces wpadkowy) 327 1.5. Prawomocność sądowych orzeczeń umarzających postępowanie 331 2. Immunitety w postępowaniu odwoławczym 335 2.1. Immunitety jako bezwzględne podstawy uchylenia orzeczenia 335 2.2. Immunitety a nadzwyczajne formy zaskarżania 341
Bibliografia 347
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »