Gospodarka nieruchomościami. Komentarz - Elżbieta Klat-Górska, Adam Bródka

Gospodarka nieruchomościami. Komentarz

Elżbieta Klat-Górska, Adam Bródka

280,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-407-2
Data wydania 17 stycznia 2024
Język: Polski
Liczba stron: 1172
Rozmiar pliku: 6,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 1172
Rozmiar pliku: 2,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
280,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Opis

Publikacja obejmuje szczegółową analizę przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami z uwzględnieniem takich kwestii jak: pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości z zasobu gminy, organizacja przetargów na sprzedaż albo najem nieruchomości z zasobów publicznych, zwrot bonifikat udzielonych od ceny nieruchomości, ustalanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ustalanie opłat adiacenckich, geodezyjne podziały nieruchomości gruntowych, a także zwrot uprzednio wywłaszczonych nieruchomości.

Komentarz zawiera omówienie najnowszych zmian legislacyjnych, wśród których warto wymienić m.in.:

  • rozszerzenie katalogu celów publicznych o budowę, przebudowę i utrzymanie elektrowni szczytowo-pompowej oraz inwestycji towarzyszącej;
  • umożliwienie nabycia prawa własności gruntów, wykorzystywanych na cele inne niż mieszkaniowe, a także zmiana zasady ustalania ceny nieruchomości gruntowej, która jest zbywana na rzecz użytkownika wieczystego;
  • nadanie spójnej terminologii między przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Książka przeznaczona jest dla prawników: sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji rządowej i samorządowej, a także dla przedstawicieli zawodów związanych z nieruchomościami (deweloperów, geodetów, rzeczoznawców majątkowych). Może także zainteresować studentów i pracowników naukowych.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 19

Wprowadzenie | str. 23

Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Dział I

Przepisy ogólne | str. 31

Art. 1. [Zakres regulacji ustawowej] | str. 31

Art. 2. [Pierwszeństwo stosowania innych ustaw] | str. 40

Art. 3. [Kompetencje ministra do spraw budownictwa] | str. 43

Art. 4. [Definicje] | str. 45

Art. 5. [Waloryzacja] | str. 55

Art. 6. [Cele publiczne] | str. 58

Art. 7. [Określenie wartości nieruchomości] | str. 68

Art. 8. [Doręczenie w wypadku nieustalonych adresów stron] | str. 71

Art. 9. [Wstrzymanie wykonania decyzji] | str. 74

Art. 9a. [Organ wyższego stopnia w sprawach z zakresu administracji rządowej] | str. 78

Dział II

Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego | str. 80

Rozdział 1

Zasady ogólne | str. 80

Art. 10. [Zakres zastosowania przepisów] | str. 80

Art. 10a. (uchylony) | str. 88

Art. 11. [Reprezentacja w sprawach gospodarowania nieruchomościami] | str. 92

Art. 11a. [Reprezentacja w sprawach gospodarowania nieruchomościami (ciąg dalszy)] | str. 99

Art. 11b. [Nadzór wojewody] | str. 100

Art. 12. [Obowiązek respektowania zasad prawidłowej gospodarki] | str. 101

Art. 12a. [Umarzanie, odraczanie lub rozłożenie na raty płatności należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami] | str. 103

Art. 13. [Obrót nieruchomościami] | str. 107

Art. 14. [Obrót nieruchomościami między Skarbem Państwa a j.s.t.] | str. 117

Art. 15. [Umowa zamiany] | str. 122

Art. 16. [Zrzeczenie się własności lub użytkowania wieczystego] | str. 124

Art. 17 [Nabywanie nieruchomości przez jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej] | str. 129

Art. 18. [Formy używania nieruchomości publicznych] | str. 134

Art. 19. [Gospodarowanie nieruchomościami położonymi w strefach szczególnych] | str. 137

Rozdział 2

Zasoby nieruchomości | str. 140

Art. 20. [Rodzaje publicznych zasobów nieruchomości] | str. 140

Art. 21. [Zasób nieruchomości Skarbu Państwa] | str. 144

Art. 21a. [Wyłączenia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa] | str. 148

Art. 22. [Darowizna nieruchomości na rzecz gminy] | str. 150

Art. 23. [Zadania starostów związane z zasobem nieruchomości Skarbu Państwa] | str. 152

Art. 23a. [Wyrażenie zgody przez wojewodę] | str. 163

Art. 24. [Gminny zasób nieruchomości] | str. 168

Art. 25. [Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości] | str. 173

Art. 25a. [Powiatowy zasób nieruchomości] | str. 182

Art. 25b. [Gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości] | str. 183

Art. 25c. [Wojewódzki zasób nieruchomości] | str. 187

Art. 25d. [Gospodarowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości] | str. 188

Art. 26. [Granice nieruchomości nabywanych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego] | str. 190

Rozdział 3

Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste | str. 192

Art. 27. [Forma sprzedaży nieruchomości i oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste; znaczenie wpisu do księgi wieczystej] | str. 192

Art. 28. [Tryby zbycia nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa bądź z zasobów j.s.t.] | str. 208

Art. 29. [Obowiązkowe postanowienia umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste] | str. 212

Art. 30. [Ujawnienie w księdze wieczystej sposobu korzystania przez użytkownika wieczystego z nieruchomości] | str. 218

Art. 31. [Oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu zabudowanego] | str. 220

Art. 32. [Sprzedaż nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu] | str. 226

Art. 33. [Wygaśnięcie użytkowania wieczystego] | str. 237

Art. 34. [Pierwszeństwo w nabyciu] | str. 248

Art. 35. [Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie] | str. 267

Art. 36. [Naruszenie przepisów o pierwszeństwie w nabyciu] | str. 271

Rozdział 4

Przetargi na zbycie nieruchomości | str. 273

Art. 37. [Tryb przetargowy i bez przetargu] | str. 273

Art. 38. [Ogłoszenie, organizacja i przeprowadzenie przetargu] | str. 299

Art. 39. [Kolejne przetargi] | str. 305

Art. 40. [Formy przetargu] | str. 311

Art. 41. [Obowiązki po przetargu] | str. 331

Art. 42. [Delegacja ustawowa – przeprowadzanie przetargów] | str. 337

Rozdział 5

Oddawanie w trwały zarząd | str. 338

Art. 43. [Definicja trwałego zarządu. Przedmiot i podmiot trwałego zarządu] | str. 338

Art. 44. [Czas ustanowienia trwałego zarządu. Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu] | str. 345

Art. 45. [Decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu. Protokół zdawczo-odbiorczy] | str. 346

Art. 46. [Wygaśnięcie trwałego zarządu] | str. 348

Art. 46a. [Wydanie z urzędu decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu] | str. 351

Art. 47. [Wygaśnięcie trwałego zarządu na wniosek] | str. 352

Art. 48. [Przekazanie trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi] | str. 354

Art. 49. [Likwidacja jednostki organizacyjnej] | str. 355

Art. 49a. [Trwały zarząd udziału we współwłasności. Trwały zarząd na rzecz kilku jednostek] | str. 357

Art. 50. [Odpowiednie stosowanie przepisów o użytkowaniu] | str. 357

Rozdział 6

Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne | str. 358

Art. 51. [Wyposażenie jednostek państwowych w nieruchomości] | str. 358

Art. 51a. [Doposażenie państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki w nieruchomości Skarbu Państwa] | str. 362

Art. 52. [Wskazanie nieruchomości na wyposażenie lub doposażenie oraz przekazanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości] | str. 363

Art. 53. [Wyposażenie jednostek w nieruchomości] | str. 365

Art. 54. [Organ wyposażający] | str. 366

Art. 55. [Wyposażenie w nieruchomości przy podziale jednostek] | str. 367

Art. 55a. [Przejęcie praw do nieruchomości i przekazanie ich innej państwowej osobie prawnej] | str. 367

Art. 56. [Wyposażenie samorządowych jednostek organizacyjnych w nieruchomości] | str. 372

Art. 57. [Likwidacja i prywatyzacja] | str. 375

Art. 58. [Nieruchomość Skarbu Państwa jako aport do spółki] | str. 378

Art. 58a. [Wniosek o przekazanie nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa] | str. 381

Art. 59. [Wyposażenie fundacji i darowizna na rzecz organizacji pożytku publicznego] | str. 383

Art. 60. [Instytucje naczelne i centralne] | str. 387

Art. 60a. (uchylony) | str. 390

Art. 60b. (uchylony) | str. 391

Art. 60c. [Obowiązek przekazania ministrowi informacji o nieruchomościach mogących służyć wykonywaniu zadań określonych w ustawie] | str. 392

Art. 61. [Przekazywanie nieruchomości przedstawicielstwom dyplomatycznym] | str. 393

Rozdział 7

Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych | str. 397

Art. 62. [Termin zagospodarowania i zabudowy] | str. 397

Art. 63. [Dodatkowe terminy i opłaty] | str. 400

Art. 64. [Termin wnoszenia opłat dodatkowych] | str. 403

Art. 65. [Wyjątki od pobierania opłat dodatkowych] | str. 404

Art. 66. [Odpowiednie stosowanie przepisów do trwałego zarządu] | str. 406

Rozdział 8

Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości | str. 407

Art. 67. [Ustalenie ceny nieruchomości] | str. 407

Art. 68. [Bonifikaty w cenie] | str. 417

Art. 68a. [Bonifikaty w przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego] | str. 440

Art. 69. [Cena nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu] | str. 444

Art. 69a. [Dzień udzielenia pomocy publicznej i określenie jej wartości] | str. 448

Art. 70. [Zapłata ceny nieruchomości. Rozłożenie należności na raty] | str. 450

Art. 71. [Opłaty za użytkowanie wieczyste] | str. 456

Art. 72. [Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste] | str. 465

Art. 73. [Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu służącego kilku celom] | str. 470

Art. 74. [Obligatoryjne bonifikaty] | str. 490

Art. 75. [Zbieg praw do bonifikat od opłaty rocznej] | str. 494

Art. 76. [Zmiana stawek procentowych i zwolnienie od opłat rocznych] | str. 495

Art. 77. [Aktualizacja opłat rocznych] | str. 499

Art. 78. [Wypowiedzenie wysokości opłat za użytkowanie wieczyste] | str. 512

Art. 79 [Wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nie jest uzasadniona] | str. 528

Art. 80. [Sprzeciw od orzeczenia kolegium] | str. 537

Art. 81. [Uprawnienie użytkownika wieczystego do żądania obniżenia opłaty rocznej] | str. 542

Art. 82. [Opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu] | str. 546

Art. 83. [Wysokość stawek procentowych opłat rocznych. Zwolnienia przedmiotowe od opłaty rocznej] | str. 549

Art. 84. [Stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu w sytuacjach szczególnych. Bonifikaty od opłat rocznych] | str. 551

Art. 85. [Pozbawienie bonifikaty i zmiana wysokości opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu] | str. 555

Art. 86. [Podwyższenie stawki procentowej opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu] | str. 556

Art. 87. [Aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu] | str. 559

Art. 88. [Nakłady na budowę] | str. 562

Art. 89. [Opłaty w przypadku nabycia trwałego zarządu z mocy prawa] | str. 563

Art. 90. [Opłaty w przypadku przekazania i wygaśnięcia trwałego zarządu] | str. 564

Art. 91. [Delegacja ustawowa – wskazanie nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności] | str. 565

Dział III

Wykonywanie, ograniczanie lub pozbawianie praw do nieruchomości | str. 568

Rozdział 1

Podziały nieruchomości | str. 568

Art. 92. [Zakres stosowania przepisów o podziale nieruchomości] | str. 568

Art. 93. [Przesłanki dopuszczalności podziału nieruchomości] | str. 578

Art. 94. [Podział nieruchomości w przypadku braku planu miejscowego. Zawieszenie postępowania] | str. 593

Art. 95. [Wyłączenie opiniowania wstępnego projektu podziału] | str. 599

Art. 96. [Decyzja zatwierdzająca podział] | str. 607

Art. 97. [Wniosek o podział. Podział z urzędu] | str. 614

Art. 97a. [Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym] | str. 622

Art. 98. [Wydzielenie działek pod drogi publiczne] | str. 622

Art. 98a. [Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości] | str. 633

Art. 98b. [Połączenie i ponowny podział nieruchomości] | str. 638

Art. 99. [Zapewnienie dostępu do drogi publicznej] | str. 642

Art. 100. [Delegacja ustawowa – dokonywanie podziałów nieruchomości] | str. 644

Rozdział 2

Scalanie i podział nieruchomości | str. 645

Art. 101. [Zakres zastosowania przepisów o scalaniu i podziale nieruchomości] | str. 645

Art. 102. [Warunki dopuszczalności scalania i podziału nieruchomości] | str. 648

Art. 103. [Uczestnicy postępowania] | str. 654

Art. 104. [Uchwała o scaleniu i podziale nieruchomości] | str. 657

Art. 105. [Wydzielenie działek pod drogi] | str. 660

Art. 106. [Odszkodowanie za działki wydzielone pod drogi] | str. 662

Art. 107. [Opłata adiacencka] | str. 665

Art. 108. [Delegacja ustawowa – dokonywanie scalenia i podziału nieruchomości] | str. 667

Rozdział 3

Prawo pierwokupu nieruchomości | str. 668

Art. 109. [Prawo pierwokupu gminy] | str. 668

Art. 110. [Wykonanie prawa pierwokupu i chwila nabycia prawa przez gminę] | str. 680

Art. 111. [Cena nieruchomości przy pierwokupie] | str. 682

Art. 111a. [Prawa i roszczenia związane z gruntami warszawskimi – prawo pierwokupu przysługujące Skarbowi Państwa lub m.st. Warszawie] | str. 684

Rozdział 4

Wywłaszczanie nieruchomości | str. 686

Art. 112. [Wywłaszczenie nieruchomości, zakres, pojęcie, cel, organ właściwy] | str. 686

Art. 113. [Beneficjenci wywłaszczenia i nieuregulowany stan prawny nieruchomości] | str. 697

Art. 114. [Rokowania o nabycie, ogłoszenie zamiaru wywłaszczenia] | str. 703

Art. 115. [Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego] | str. 707

Art. 116. [Elementy wniosku o wywłaszczenie] | str. 714

Art. 117. [Wpis w księdze wieczystej wzmianki o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego] | str. 715

Art. 118. [Rozprawa administracyjna w toku postępowania wywłaszczeniowego] | str. 717

Art. 118a. [Wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym] | str. 720

Art. 119. [Elementy decyzji wywłaszczeniowej] | str. 724

Art. 120. [Ochrona interesów właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich] | str. 728

Art. 121. [Przejście prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego oraz wygaśnięcie użytkowania wieczystego wywłaszczonej nieruchomości] | str. 732

Art. 122. [Zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości] | str. 736

Art. 122a. [Zrealizowanie celu publicznego w trakcie postępowania wywłaszczeniowego] | str. 739

Art. 123. [Wpis do księgi wieczystej. Skutki wywłaszczenia dla najmu, dzierżawy, użyczenia oraz trwałego zarządu] | str. 741

Art. 124. [Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości] | str. 743

Art. 124a. [Odpowiednie stosowanie przepisów o nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomości] | str. 773

Art. 124b. [Zobowiązanie do udostępnienia nieruchomości w celu konserwacji, remontów lub usuwania awarii infrastruktury przesyłowej] | str. 776

Art. 124c. [Udostępnianie nieruchomości w celu zakładania elementów trakcji, znaków i sygnałów drogowych oraz urządzenia ciągów pieszych] | str. 788

Art. 125. [Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w celu poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania kopalin] | str. 793

Art. 126. [Zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości w związku z zaistnieniem sytuacji nadzwyczajnej] | str. 799

Art. 127. (uchylony) | str. 810

Rozdział 5

Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości | str. 811

Art. 128. [Ogólne reguły ustalania odszkodowania za wywłaszczenie] | str. 811

Art. 129. [Sposób ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie] | str. 819

Art. 130. [Wysokość odszkodowania] | str. 823

Art. 131. [Nieruchomość zamienna] | str. 828

Art. 132. [Zasady zapłaty odszkodowania] | str. 834

Art. 133. [Przypadki wpłacenia odszkodowania do depozytu sądowego] | str. 841

Art. 134. [Wartość rynkowa jako podstawa ustalenia wysokości odszkodowania] | str. 844

Art. 135. [Ustalenie odszkodowania na podstawie wartości odtworzeniowej] | str. 849

Rozdział 6

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości | str. 851

Art. 136. [Zwrot wywłaszczonej nieruchomości] | str. 851

Art. 137. [Zbędność na cel wywłaszczenia] | str. 866

Art. 138. [Wygaśnięcie praw związanych z nieruchomością] | str. 872

Art. 139. [Stan zwracanej nieruchomości] | str. 874

Art. 140. [Zwrot odszkodowania lub nieruchomości zamiennej] | str. 874

Art. 141. [Rozłożenie należności na raty] | str. 879

Art. 142. [Orzekanie o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości] | str. 881

Art. 142a. [Stosowanie przepisów o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości do nieruchomości nabytych w drodze umowy] | str. 883

Rozdział 7

Udział w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej | str. 884

Art. 143. [Budowa urządzeń infrastruktury technicznej] | str. 884

Art. 144. [Opłaty adiacenckie] | str. 891

Art. 145. [Ustalenie opłaty adiacenckiej] | str. 896

Art. 146. [Wysokość opłaty adiacenckiej] | str. 900

Art. 147. [Rozłożenie opłaty adiacenckiej na raty] | str. 908

Art. 148. [Terminy wnoszenia opłaty adiacenckiej, waloryzacja, zaliczanie nakładów] | str. 912

Art. 148a. (uchylony) | str. 917

Art. 148b. [Warunki podłączenia do urządzeń infrastruktury technicznej] | str. 917

Dział IV

Wycena nieruchomości | str. 920

Rozdział 1

Określanie wartości nieruchomości | str. 920

Art. 149. [Zakres przedmiotowy wyceny nieruchomości] | str. 920

Art. 150. [Wycena nieruchomości] | str. 923

Art. 151. [Wartość rynkowa, odtworzeniowa, katastralna] | str. 927

Art. 152. [Podejścia do wyceny] | str. 930

Art. 153. [Podejścia: porównawcze, dochodowe, kosztowe] | str. 933

Art. 154. [Wybór podejścia, metody i techniki szacowania nieruchomości] | str. 938

Art. 155. [Dane wykorzystywane przy szacowaniu wartości nieruchomości] | str. 940

Art. 156. [Operat szacunkowy] | str. 944

Art. 157. [Ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego] | str. 951

Art. 158. (uchylony) | str. 955

Art. 159. [Delegacja ustawowa – metody i techniki wyceny nieruchomości] | str. 956

Rozdział 2

Powszechna taksacja nieruchomości | str. 957

Art. 160. [Zakres przedmiotowy] | str. 957

Art. 161. [Powszechna taksacja nieruchomości] | str. 958

Art. 162. [Wartości katastralne] | str. 960

Art. 163. [Termin powszechnej taksacji nieruchomości] | str. 962

Art. 164. [Mapy taksacyjne i tabele taksacyjne. Zasady taksacji] | str. 963

Art. 165. [Wartość katastralna nieruchomości gruntowej] | str. 965

Art. 166. [Wartość gruntu] | str. 966

Art. 167. [Wartość części składowych gruntu] | str. 966

Art. 168. [Ponowne ustalenie wartości katastralnej] | str. 967

Art. 169. [Nadanie mocy urzędowej mapom i tabelom taksacyjnym] | str. 968

Art. 170. [Decyzja o ustaleniu wartości katastralnej] | str. 969

Art. 171. [Obowiązek dostarczenia organowi informacji i dokumentów] | str. 970

Art. 172. [Kontrola powszechnej taksacji nieruchomości] | str. 971

Art. 173. [Delegacja ustawowa – sposób przeprowadzenia powszechnej taksacji] | str. 972

Rozdział 3

Badanie rynku nieruchomości | str. 973

Art. 173a. [Zakres badania rynku] | str. 973

Art. 173b. [Udostępnianie informacji dotyczących rynku nieruchomości] | str. 975

Art. 173c. [Zakres informacji o rynku nieruchomości] | str. 975

Dział V

Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami | str. 977

Rozdział 1

Rzeczoznawstwo majątkowe | str. 977

Art. 174. [Rzeczoznawstwo majątkowe i rzeczoznawca majątkowy] | str. 977

Art. 175. [Zasady wykonywania zawodu rzeczoznawcy] | str. 981

Art. 176. [Wyłączenie rzeczoznawcy od udziału w szacowaniu nieruchomości] | str. 986

Art. 177. [Nadawanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości] | str. 988

Art. 178. [Odpowiedzialność zawodowa] | str. 992

Rozdział 2

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami | str. 996

Art. 179. (uchylony) | str. 996

Art. 179a. [Pośrednik w obrocie nieruchomościami] | str. 996

Art. 179b. [Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami] | str. 997

Art. 180. [Umowa pośrednictwa] | str. 998

Art. 180a. [Wymóg niekaralności przy prowadzeniu działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami] | str. 1000

Art. 181. [Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami] | str. 1001

Art. 181a. [Uprawnienie do wglądu do rejestrów i ewidencji] | str. 1003

Art. 182. (uchylony) | str. 1004

Art. 183. (uchylony) | str. 1004

Art. 183a. (uchylony) | str. 1005

Rozdział 3

Zarządzanie nieruchomościami | str. 1005

Art. 184. (uchylony) | str. 1005

Art. 184a. [Zarządca nieruchomości] | str. 1005

Art. 184b. [Zarządzanie nieruchomością] | str. 1006

Art. 185. [Umowa o zarządzanie nieruchomością] | str. 1007

Art. 186. [Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości] | str. 1009

Art. 186a. [Przekazywanie informacji o wysokości czynszów najmu lokali] | str. 1011

Art. 187. (uchylony) | str. 1012

Art. 188. (uchylony) | str. 1012

Art. 189. (uchylony) | str. 1012

Art. 190. (uchylony) | str. 1012

Art. 190a. [Podmiotowe wyłączenie stosowania przepisów o zarządzaniu nieruchomościami] | str. 1013

Rozdział 4

Nadawanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcom majątkowym i dokonywanie wpisów do centralnego rejestru oraz orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej | str. 1014

Art. 191. [Nadawanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości] | str. 1014

Art. 192. [Stwierdzenie nadania uprawnień zawodowych. Odmowa nadania uprawnień zawodowych] | str. 1017

Art. 193. [Centralny rejestr rzeczoznawców majątkowych] | str. 1020

Art. 193a. (uchylony) | str. 1022

Art. 194. [Postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej] | str. 1023

Art. 195. [Postępowanie wyjaśniające] | str. 1027

Art. 195a. [Zastosowanie kar dyscyplinarnych] | str. 1029

Art. 196. [Programy studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych] | str. 1031

Art. 196a. (uchylony) | str. 1031

Art. 197. [Delegacja ustawowa – praktyki zawodowe, postępowanie kwalifikacyjne, rejestr] | str. 1032

Art. 197a. [Delegacja ustawowa – doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych] | str. 1033

Dział VI

Przepisy karne i o karach pieniężnych | str. 1034

Art. 198. [Kara za naruszenie przepisów o szacowaniu nieruchomości] | str. 1034

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »