Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw. Formy – metody – koncepcje – trendy. Tom 8 - Tadeusz Falencikowski (red.)

Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw. Formy – metody – koncepcje – trendy. Tom 8

Tadeusz Falencikowski (red.)

65,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-339-3
Data wydania 2010
Język: Polski
Liczba stron: 213
Rozmiar pliku: 8,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
65,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Nauka o zarządzaniu przedsiębiorstwem w XXI w. dużo uwagi poświęca sposobom konkurowania na rynku. Wymaga to od ludzi nauki nieustannych poszukiwań nowych sposobów uaktywnienia istniejących zasobów materialnych i niematerialnych w przedsiębiorstwie i poza nim. Badania przeprowadzone przez grupę pracowników naukowych dały w efekcie wyniki, które mogą wspomóc kadrę kierowniczą przedsiębiorstw w procesie budowania silnej pozycji firmy na rynku. W przedstawionej publikacji Czytelnik może znaleźć wyniki przemyśleń Autorów związane z:
- kształtowaniem klimatu zaufania,
- społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa,
- postępowaniem według zasady „jeden za wszystkich - wszyscy za jednego",
- powstawaniem grup kapitałowych,
- ładem korporacyjnym na świecie,
- koncepcjami organizacji wirtualnych,
- identyfikacją ryzyka operacyjnego,
- wynikami badań inwestowania w nowe technologie,
- istotą i zastosowaniem crowdsourcingu i controllingu,
- pozyskiwaniem nowych, lojalnych klientów przez banki.

Spis treści

Wprowadzenie 9

Część I
Formy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami

1. Zarządzanie przedsiębiorstwem ekonomii społecznej na przykładzie spółdzielni socjalnej w świetle najnowszych uregulowań prawnych - Magdalena Iljaszewicz 13
1.1. Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej 14
1.1.1. Pojęcie i funkcje przedsiębiorstw ekonomii społecznej 14
1.1.2. Rodzaje przedsiębiorstw ekonomii społecznej 16
1.2. Spółdzielnia socjalna jako przedsiębiorstwo ekonomii społecznej 16
1.2.1. Konstrukcja prawna spółdzielni socjalnej a zarządzanie nią 16
1.2.2. Rola lidera spółdzielni socjalnej 21
Streszczenie/Summary 23
Bibliografia 24

2. Organizacja wirtualna nowoczesną formą współpracy przedsiębiorstw XXI wieku - Marcin Kłak 25
2.1. Charakterystyka organizacji wirtualnych 26
2.2. Koncepcje i ujęcia organizacji wirtualnych 27
2.3. Technologie stosowane w organizacjach wirtualnych 30
2.4. Korzyści z udziału w organizacji wirtualnej 32
Streszczenie/Summary 35
Bibliografia 37

3. Grupy kapitałowe jako formy koncentracji przedsiębiorstw - Czesław Zając 39
3.1. Istota grupy kapitałowej jako formy procesów koncentracji przedsiębiorstw 39
3.2. Motywy przejęć i fuzji jako strategii zewnętrznego wzrostu przedsiębiorstw 41
3.3. Grupy kapitałowe jako organizacje sieciowe 42
Streszczenie/Summary 46
Bibliografia 46

Część II
Koncepcje i trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwami

4. Standardy ładu korporacyjnego jako element procesu internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw - Jan Jeżak 51
4.1. Standardy ładu korporacyjnego na świecie 52
4.2. Wdrażanie dobrych praktyk korporacyjnych w Polsce 56
4.3. Dobry ład korporacyjny - elementy wspólne 60
Streszczenie/Summary 65
Bibliografia 65

5. Współczesne trendy w koncepcjach zarządzania - Damian Ostrowski 69
5.1. Koncepcje zarządzania jako współczesne determinanty zarządzania 69
5.2. Koncepcje zarządzania - wyniki badań 71
Streszczenie/Summary 74
Bibliografia 74

6. Crowdsourcing - zbiorowa mądrość e-społeczeństwa - Magdalena Przybyła, Krystyna Sobczak 75
6.1. E-społeczeństwo 76
6.2. Pojęcie i zastosowanie crowdsourcingu 76
6.3. Innowacyjność płynąca od użytkownika 78
Streszczenie/Summary 82
Bibliografia 83

7. Kompetencje kierowników w zakresie podejmowania decyzji w organizacji - Agnieszka Springer 85
7.1. Charakterystyka decyzji menadżerskich 85
7.1.1. Proces decyzyjny 85
7.1.2. Sposoby podejmowania decyzji przez menadżerów 86
7.2. Kompetencje menadżerskie jako podstawa podejmowania decyzji 87
7.2.1. Definicja i rodzaje kompetencji menadżerskich 87
7.2.2. Kompetencje jako czynnik warunkujący przebieg procesów decyzyjnych 88
7.3. Ocena kompetencji kierowniczych w świetle badań własnych 89
7.3.1. Stawianie celów i analiza problemów 90
7.3.2. Umiejętność zdobywania oraz wykorzystania wiedzy i informacji 91
7.3.3. Kreatywność menadżerów 92
7.3.4. Udział innych osób w podejmowaniu decyzji 93
7.3.5. Wdrażanie podjętej decyzji 94
Streszczenie/Summary 96
Bibliografia 96

Część III
Odpowiedzialność i zaufanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem

8. Nieodpowiedzialne decyzje instytucji finansowych jako przyczyna amerykańskiego kryzysu subprime - Sławomir Antkiewicz 101
8.1. Zarządzanie pozycją kredytową banków 102
8.2. Zarządzanie innowacjami kredytowymi 102
8.3. Zarządzanie ryzykiem przez banki inwestycyjne 103
8.4. Zarządzanie portfelem instrumentów pochodnych przez fundusze hedgingowe 105
Streszczenie/Summary 108
Bibliografia 109

9. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a odpowiedzialne zarządzanie - Piotr Bartkowiak, Kazimierz Krzakiewicz 111
9.1. Znaczenie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa dla interesariuszy 111
9.2. Podstawowa działalność przedsiębiorstwa a idea społecznej odpowiedzialności 112
9.3. Paradygmaty społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa i koncepcji zrównoważonego rozwoju 117
9.4. Znaczenie systemu wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem 121
Streszczenie/Summary 124
Bibliografia 124

10. Zaufanie w biznesie w kontekście kompetencyjnym - Joanna Fryca 127
10.1. Znaczenie zaufania w prowadzeniu działalności gospodarczej 127
10.2. Rodzaje zaufania 130
10.3. Kluczowe kompetencje organizacji i ich cechy 132
10.4. Kluczowe kompetencje przedsiębiorstwa niezbędne do kreowania zaufania w biznesie 135
Streszczenie/Summary 137
Bibliografia 137

Część IV
Instrumenty i metody zarządzania przedsiębiorstwami

11. Inwestycje w nowe technologie przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego - Mirosław Haffer 141
11.1. Zakres realizacji długofalowej polityki inwestycyjnej przez przedsiębiorstwa 142
11.2. Zamierzenia inwestycyjne przedsiębiorstw dotyczące nowych technologii 145
11.3. Kryteria wyboru planowanych przez przedsiębiorstwa wdrożeń nowych technologii 146
11.4. Przewidywane źródła informacji dla planowanych przez przedsiębiorstwa wdrożeń nowych technologii 148
Streszczenie/Summary 151
Bibliografia 152

12. Wykorzystanie metody rachunku finansowego w procesie identyfikacji ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwie - Izabela Jonek-Kowalska 153
12.1. Analiza poziomu i zmienności zapasów w badanym przedsiębiorstwie górniczym 154
12.2. Analiza poziomu i zmienności należności krótkoterminowych w badanym przedsiębiorstwie górniczym 157
12.3. Analiza poziomu i zmienności inwestycji krótkoterminowych w badanym przedsiębiorstwie górniczym 159
12.4. Analiza poziomu i zmienności zobowiązań krótkoterminowych w badanym przedsiębiorstwie górniczym 161
12.5. Agregacja wyników badań - określenie holistycznej klasy ryzyka operacyjnego w zakresie zagrożeń zarządczych 163
Streszczenie/Summary 165
Bibliografia 166

13. Employee Attrition and Retention Strategies for IT Industry - Upsana Joshi 167
13.1. Reasons for Attrition 167
13.2. Impact of Attrition 169
13.3. Importance of Employee Retention 170
13.4. Managing Employee Retention 171
13.4.1. Identify the cost of employee turnover 171
13.4.2. Understand why employees leave 171
13.4.3. Implement retention strategy 171
13.5. Literature Review 172
13.6. Research Design and Method 173
13.7. Analysis & Interpretation of Results 173
13.8. Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kalser Normalisation 175
Summary 178
Bibliography 178

14. Podejście systemowe w zarządzaniu projektami - Tomasz Kopczyński 181
14.1. Istota i pojęcie systemu 181
14.2. Myślenie sieciowe w kontekście zarządzania projektami 182
14.3. Zarządzanie projektami w kontekście myślenia sieciowego 183
14.4. Znaczenie metodyki zarządzania projektami 185
14.5. Organizacja zarządzania projektami 186
14.6. Personalny aspekt zarządzania projektami 187
14.7. Systemy i narzędzia zarządzania projektami 189
Streszczenie/Summary 189
Bibliografia 190

15. Analiza poziomu jakości usług kredytowych wybranego banku w Polsce ? Renata Stasiak-Betlejewska 191
15.1. Charakterystyka organizacji usługowej 191
15.2. Przebieg badania oraz charakterystyka obiektu badawczego 192
15.3. Analiza wyników badania 193
Streszczenie/Summary 199
Bibliografia 200

16. Wybrane narzędzia controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem - Aldona Uziębło 201
16.1. Pojęcie controllingu a kontroli 201
16.2. Controlling w zarządzaniu organizacją 202
16.3. Wybrane narzędzia controllingu 205
16.3.1. Metoda ABC - rachunek kosztów działań 205
16.3.2. Metoda BSC - strategiczna karta wyników 207
16.3.3 Analiza wskaźnikowa 208
Streszczenie/Summary 209
Bibliografia 210

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »