Funkcjonowanie systemów logistycznych. Tom 2 - Jacek Jaworski

Funkcjonowanie systemów logistycznych. Tom 2

Jacek Jaworski

53,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-335-5
Data wydania 2009
Język: Polski
Liczba stron: 216
Rozmiar pliku: 8,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
53,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Zarządzanie współczesnymi procesami gospodarczymi wymaga stosowania innowacyjnych narzędzi diagnostyki i kształtowania warunków gospodarowania w mikro- i makro- skali. Rzeczywistość gospodarcza wymaga od podejmujących decyzje zastosowania coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań a zatem posiadania coraz większej wiedzy z zakresu budowania i implementacji systemów kształtowania przepływu zasobów materialnych, finansów i informacji. Źródłem takiej wiedzy jak i rozwijającym się obszarem praktyki gospodarczej jest logistyka.

Problematyka funkcjonowania systemów logistycznych, stała się kanwą do przygotowania drugiego tomu Prac Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Znaleźć w nim można treści dotyczące:
• zarządzania przedsiębiorstwem jako mikrosystemem logistycznym,
• problematyki kształtowania i pomiaru efektywności systemów logistycznych,
• uwarunkowań przepływu strumieni logistycznych w mezoskali,
• struktury oferty edukacyjnej w Polsce w zakresie logistyki.

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, w sposób naukowy ale jednocześnie ciekawy opisuje problematykę uwarunkowań i efektywności funkcjonowania systemów logistycznych we współczesnej gospodarce. Mamy nadzieję, że wnioski płynące z jej lektury będą dla Czytelników inspiracją do pogłębionych badań a także przyczynią się do wsparcia procesów decyzyjnych a przez to do wzrostu wartości dodanej generowanej przez logistykę.

Spis treści

Wprowadzenie 7

Część I
Funkcjonowanie rynków finansowych w Polsce i na świecie

1. Institution Efficiency and Quality of Economic Development - Vladimir Chaplygin, Oleg Sukharevs 13
1.1. Economic growth and development of institutions 14
1.2. Relationship of old and new institutions: Quality assessment 23
Bibliography 28

2. Polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego a stabilność finansowa strefy euro - Tadeusz Miruszewski 29
2.1.Globalne uwarunkowania makroekonomiczne 30
2.1.1. Obroty w handlu światowym i inwestycje bezpośrednie 30
2.1.2. Rynki kapitałowe i globalne nierównowagi finansowe 31
2.1.3. Struktura rezerw walutowych i deprecjacja dolara USA 32
2.1.4. Inflacja a dyscyplina fiskalna i reforma finansów publicznych w strefie euro 34
2.2. Kierunki, cele i instrumenty polityki monetarnej EBC w 2007 roku 36
2.2.1. Polityka pieniężna - najważniejsze decyzje 36
2.2.2. Wahania stóp procentowych rynku pieniężnego 37
2.2.3. Zapotrzebowanie na płynność w Eurosystemie 39
2.2.4. Linie kredytowe (swapowe) w dolarach USA 40
Bibliografia 42

3. Realny kurs wymiany złotego i innych wybranych walut w perspektywie przystąpienia do strefy euro - Lech Kujawski 43
3.1. Zakres badania, charakterystyka danych, dobór zmiennych 45
3.2. Sposób weryfikacji 47
3.3. Wyniki 48
Bibliografia 58

4. Mikrokredyty jako instrument ograniczania ubóstwa na świecie i przeciwdziałania wykluczeniu z rynku usług bankowych - Eugeniusz Gostomski 59
4.1. Bieda i wykluczenie finansowe jako problem współczesnego świata 59
4.2. Istota i znaczenie mikrokredytów 62
4.3. Instytucje mikrofinansowania i procedury udzielania mikrokredytów 64
4.4. Pożyczki z Funduszu Mikro jako przykład mikrofinansowania w Polsce 70
Bibliografia 73

5. Internetowe zakłady bukmacherskie jako przykład szarej strefy - Agnieszka Siwa-Niedrowska 75
Bibliografia 82

6. Stock Market Performance: Developed and Emerging Markets - Marta Wiśniewska 83
6.1. Relative Performance 83
6.1.1. Main Indexes 84
6.1.2. Single Markets 87
6.1.2.1. Developed Markets 87
6.1.2.2. Emerging Markets 89
6.2. Summary Statistics 90
Bibliography 95

7. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Wielkiej Brytanii w kontekście globalnego kryzysu finansowego - Piotr Siemiątkowski 97
7.1. Skala i struktura napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Wielkiej Brytanii 98
7.2. Rozmiary i struktura zasobów bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Wielkiej Brytanii (stan na koniec 2006 roku) 101
7.3. Rozmiary i struktura zysku z bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Wielkiej Brytanii 104
Bibliografia 107

Część II
Metody i narzędzia zarządzania finansami

8. Zastosowanie logiki rozmytej w finansach - wybrane modele decyzyjne - Zygmunt Przybycin 111
8.1. Wybrane elementy logiki rozmytej 112
8.2. Wybrane rozmyte modele decyzyjne 120
Bibliografia 125

9. Optymalizacja portfela na polskim rynku papierów wartościowych - Katarzyna Sokołowska, Stanisław Galus 127
9.1. Metoda 128
9.2. Wyniki badań 130
9.2.1. Zakładana a rzeczywista stopa zwrotu 130
9.2.2. Rzeczywista stopa zwrotu 136
Bibliografia 140

10. Dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego w świetle teorii finansów behawioralnych - Sławomir Antkiewicz 141
10.1. Teoria tradycyjna 141
10.2. Księgowanie mentalne jako postępowanie nieracjonalne 142
10.3. Portfel inwestycyjny oparty na emocjach 144
10.4. Określenie motywów i celów inwestycyjnych 146
10.5. Dobór walorów do portfela behawioralnego 147
10.6. Ocena możliwości dywersyfikacji ryzyka 149
10.7. Tworzenie optymalnego portfela papierów wartościowych w myśl teorii klasycznej oraz teorii finansów behawioralnych 150
Bibliografia 154

11. Kreacja efemerycznych instrumentów finansowych przez instytucje publiczne w Polsce - Rafał Płókarz 157
11.1. Specyficzne formy obligacji skarbowych 158
11.2. Akcje złote 161
11.3. Powszechne świadectwa udziałowe 163
11.4. Bony prywatyzacyjne 164
11.5. Świadectwa udziałowe funduszy przemysłowych 165
11.6. Bony uwłaszczeniowe 166
11.7. Bony reprywatyzacyjne 167
11.8. Świadectwa rekompensacyjne 169
11.9. Bony paliwowe 170
11.10. Bony turystyczne 171
11.11. Bony towarowe 171
11.12. Bony edukacyjne 172
11.13. Lokaty prywatyzacyjne 173
Bibliografia 176

12. Znaczenie pojęcia działalności gospodarczej dla praktyki stosowania przepisów prawa podatkowego - Monika Parusińska, Adam Mudław, Kalina Kunowska 179
12.1. Pojęcie działalności gospodarczej 180
12.2. Definicje działalności gospodarczej w prawie podatkowym 185
Bibliografia 198

13. Zastosowanie modelu zapasów gotówki Baumola w krótkoterminowej polityce finansowej małego przedsiębiorstwa - Jacek Jaworski 201
13.1. Krótkoterminowa polityka finansowa w przedsiębiorstwie 202
13.2. Zarządzanie gotówką - założenia koncepcyjne modelu Baumola 207
13.3. Studium przypadku 212
Bibliografia 217

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »