Finanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza i perspektywy - Wiesława Miemiec

Finanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza i perspektywy

Wiesława Miemiec

110,12 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-9912-8
Data wydania 2015
Język: Polski
Liczba stron: 548
Rozmiar pliku: 1,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 548
Rozmiar pliku: 5,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
110,12 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Wiesława Maria Miemiec profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; autorka prac z zakresu prawa finansowego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego, lokalnego prawa podatkowego i finansowania zamówień publicznych.

Książka stanowi zbiór opracowań dotyczących teorii i praktyki stosowania prawa finansowego w polskich jednostkach samorządu terytorialnego. Jest swoistym kompendium zagadnień odnoszących się do finansowych aspektów samorządności. Obejmuje nie tylko wnikliwą, krytyczną diagnozę funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, lecz także prognozy dalszego rozwoju finansów samorządowych.

Autorami pracy są uznane autorytety z dziedziny szeroko rozumianych finansów publicznych, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, a także osoby czynnie zaangażowane w działalność jednostek samorządu terytorialnego, w tym skarbnicy województw.

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów i doktorantów studiów prawniczych, administracyjnych i ekonomicznych, a także praktyków zajmujących się zagadnieniami gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Monografia (...) jest dziełem o cennej zawartości merytorycznej, (...) rzetelną diagnozą stanu polskiego systemu finansów samorządowych po dwudziestu pięciu latach, jakie upłynęły od restytuowania samorządności w Polsce. Zagadnienia w niej poruszone są ważne zarówno dla rozwoju badań naukowych, jak i dla działalności praktycznej .
Prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Wprowadzenie 15
Nowy kształt finansów lokalnych czy nowy ustrój samorządu terytorialnego w Polsce? Esej wprowadzający (Teresa Dębowska-Romanowska) 19
Część I Zagadnienia gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego
Decentralizacja zadań na rzecz jednostek samorządu terytorialnego a adekwatność i samodzielność ich finansowania w świetle badań porównawczych (Eugeniusz Ruśkowski) 31
Niektóre teoretyczne zagadnienia z zakresu restytucji samorządu publicznego i jego podstaw materialnych (Petr Mrkyvka) 43
Budżet partycypacyjny w Hiszpanii (Jarosław Marczak) 53
Financial Law and Local Finance Problems (E.V. Chernikova, O.N. Gorbunova, J.V. Gorosh) 67
Negatywne czy pożądane zjawisko deficytu i długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego (Krystyna Piotrowska-Marczak) 71
Reguły budżetowe ograniczające deficyt i dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego w Republice Czeskiej (Michal Koziel) 81
Wieloletnia prognoza finansowa samorządu województwa jako instrument kształtowania rozwoju regionalnego (Elżbieta Berezowska) 91
Prognoza kwoty długu jako element wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Urszula Rabiej) 103
Budżet zadaniowy w jednostkach samorządu terytorialnego - perspektywy i ograniczenia (Wiesława Miemiec) 115
Zastępcze ustalenie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w świetle art. 240a i 240b u.f.p. (Krystyna Sawicka) 127
Nadzór i kontrola w zakresie finansowania działalności lokalnych instytucji rządowych i samorządowych w Republice Białoruś (Lilia Abramczyk) 143
Instytucja absolutorium w gminie - wnioski i postulaty (Monika Augustyniak) 150
Stosowanie przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych do wymiaru i poboru wybranych opłat publicznych gminy (Rafał Kowalczyk) 163
Postępowanie upadłościowe jako rezylientny element systemu przeciwdziałania niewypłacalności samorządu terytorialnego w Polsce (Mateusz Langer) 173
Finansowanie zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny (Ewa Koniuszewska, Katarzyna Święch-Kujawska) 182
Źródła i zasady finansowania wybranych usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego (Irena Czaja-Hliniak) 192
Zasady udzielania dotacji podmiotom wykonującym działalność leczniczą przez jednostki samorządu terytorialnego (Paweł Lenio) 201
Część II Dochody jednostek samorządu terytorialnego a zagadnienie ich adekwatności
System korekcyjno-wyrównawczy w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - ewolucja i ocena rozwiązań prawnych (Monika Bogucka-Felczak) 213
Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego - wybrane problemy (Tomasz Sowiński) 228
Teorie samorządu terytorialnego i ich wpływ na kształtowanie strony dochodowej budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Elżbieta Feret) 238
Absurdy prawa finansowego i finansów po 25 latach samorządu terytorialnego - doświadczenia praktyczne (Elżbieta Stolorz-Krzisz) 249
Programy pomocowe jednostek samorządu terytorialnego jako instrumenty wspierania rozwoju lokalnego (Małgorzata Cilak) 256
Modyfikacja zasad udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis (z wyłączeniem pomocy de minimis w rolnictwie, rybołówstwie i akwakulturze) na lata 2014-2020 (Marcin Urban) 267
Charakter prawny współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi (Damian Cyman) 276
Część III Dochody podatkowe budżetu jednostek samorządu terytorialnego
Jednostki samorządu terytorialnego jako podatnicy podatku od towarów i usług. Aktualne zagadnienia (Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Katarzyna Feldo) 287
Podmiotowość podatkowa jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek budżetowych (Witold Modzelewski, Marcin Rozbicki) 298
Wpływ statystyki publicznej na wybrane elementy konstrukcyjne podatków stanowiących źródło dochodów własnych gmin (Paweł Mańczyk) 309
O zasadności opodatkowania nieruchomości gminnych podatkiem od nieruchomości (Paweł Grzybowski) 318
Opodatkowanie infrastruktury portowej (Katarzyna Kopyściańska) 329
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości niewykończonego budynku (Jerzy Politowicz) 337
Konstrukcja normatywna przedmiotu opodatkowania w podatku leśnym (Ewelina Skwierczyńska) 349
Władztwo daninowe gminy dotyczące opłaty skarbowej - analiza wybranych uchwał rad gmin (Zbigniew Ofiarski) 359
Opłaty na gruncie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - wybrane problemy (Dobrosława Antonów) 372
Opłata adiacencka jako źródło dochodów gminy (Cyprian Golda) 383
Doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu podatkowym (Marek Kopyściański) 393
Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania na ich terenie gazu łupkowego (Przemysław Pest) 403
Problematyka władztwa podatkowego gminy (Dominik Godula) 411
Część IV Stawki, ulgi i zwolnienia podatkowe
Stawki podatku od nieruchomości - kryteria i prawne granice ich różnicowania (Aleksandra Godek) 423
Wykładnia przepisów regulujących ustawowe zwolnienia w podatku od nieruchomości w orzecznictwie sądów administracyjnych (Paweł Majka) 435
Wady konstrukcji zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości jako konsekwencje niewłaściwego użycia "źródeł elastyczności" - zarys problematyki (Paweł Borszowski) 446
Udzielanie ulg w płatności podatków przez samorządowe organy podatkowe - podstawa prawna i zakres stosowania (Marek Zdebel) 455
Część V Prawne aspekty uczestnictwa jednostek samorządu terytorialnego na rynku finansowym
Kontrowersje związane ze stosowaniem instrumentów pochodnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Patrycja Zawadzka) 467
Reguły fiskalne a rynek obligacji komunalnych (Przemysław Panfil) 478
Lokaty wolnych środków z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego (Wojciech Bożek) 487
Pieniądz lokalny (Witold Srokosz) 496
Wykaz literatury 507
Wykaz źródeł prawa 531
Wykaz orzecznictwa 539
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »