Europejskie Fundusze strukturalne i inwestycyjne - Agnieszka Filipek

Europejskie Fundusze strukturalne i inwestycyjne

Agnieszka Filipek

71,70 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Placet
ISBN 978-83-7488-069-5
Data wydania 26 października 2015
Język: Polski
Liczba stron: 322
Rozmiar pliku: 3,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
71,70 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja dotyczy okresu programowania 2014–2020 i opisano w niej: - źródła finansowania polityki spójności, - przesłanki i cele polityki spójności, - proces projektowania wydatkowanych środków w wymiarze strategicznym, - zasady przygotowywania i zatwierdzania programów operacyjnych, - aspekty finansowe procesu wdrażania funduszy strukturalnych w państwach członkowskich, - ogólne zasady zarządzania, monitorowania, kontroli i ewaluacji. Opisuje najważniejsze wprowadzone zmiany w polityce spójności 2014–2020 dotyczą w szczególności następujących zagadnień:

1. Programowanie strategiczne,
2. Koncentracja tematyczna,
3. Warunkowość ex-ante,
4. Ramy wykonania (performance framework),
5. Zarządzanie i kontrola,
6. Duże projekty,
7. Kwestie finansowe poza Wieloletnimi Ramami Finansowymi,
8. Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP),
9. Europejska Współpraca Terytorialna.

Przygotowana została w formie komentarza do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

Wersja PDF nie zawiera treści Ustawy. Zawiera komentarze do poszczególnych, części, artykułów, tytułów Rozporządzenia.

Spis treści

Przedmowa

Lista stosowanych skrótów

Wstęp

Część I.  Przedmiot i definicje

Artykuł 1 Przedmiot

Artykuł 2 Definicje

Artykuł 3  Obliczanie terminów przyjmowania lub zmiany decyzji Komisji

Część II. Przepisy wspólne stosowane w odniesieniu do EFSI

Tytuł I  Zasady wsparcia unijnego dla EFSI

Artykuł 4 Przepisy ogólne

Artykuł 5 Partnerstwo i wielopoziomowe zarządzanie

Artykuł 6 Przestrzeganie prawa unijnego i krajowego

Artykuł 7 Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji

Artykuł 8 Zrównoważony rozwój

Tytuł II Podejście strategiczne

Rozdział I  Cele tematyczne EFSI oraz wspólne ramy strategiczne

Artykuł 9 Cele tematyczne

Artykuł 10 Wspólne ramy strategiczne

Artykuł 11 Przedmiot

Artykuł 12 Przegląd

Artykuł 13 Wytyczne dla beneficjentów

Rozdział II Umowa partnerstwa

Artykuł 14 Przygotowanie umowy partnerstwa

Artykuł 15 Treść umowy partnerstwa

Artykuł 16 Przyjęcie i zmiana umowy partnerstwa

Artykuł 17 Przyjęcie zmienionej umowy partnerstwa  w przypadku opóźnienia wejścia w życie rozporządzeń dotyczących poszczególnych funduszy

Rozdział III Koncentracja tematyczna, warunki wstępne i przegląd wyników

Artykuł 18 Koncentracja tematyczna

Artykuł 19 Warunki wstępne

Artykuł 20 Rezerwa wykonania

Artykuł 21 Przegląd wyników

Artykuł 22 Zastosowanie ram wykonania

Rozdział IV Działania związane z należytym zarządzaniem gospodarczym

Artykuł 23 Działania łączące skuteczność EFSI z należytym zarządzaniem gospodarczym

Artykuł 24 Zwiększenie płatności dla państwa członkowskiego mającego tymczasowe trudności budżetowe

Artykuł 25 Zarządzanie pomocą techniczną dla państw członkowskich doświadczających tymczasowych trudności budżetowych

Tytuł III Programowanie

Rozdział I Przepisy ogólne dotyczące EFSI

Artykuł 26 Przygotowanie programów

Artykuł 27 Treść programów

Artykuł 28 Przepisy szczególne dotyczące treści programów dedykowanych wspólnym instrumentom dotyczącym gwarancji nieograniczonych co do kwoty i sekurytyzacji zapewniającej ulgę w kapitale regulacyjnym, wdrażanych przez EBI

Artykuł 29 Procedura przyjmowania programów

Artykuł 30 Zmiana programów

Artykuł 31 Udział EBI

Rozdział II Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Artykuł 32 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Artykuł 33 Strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Artykuł 34 Lokalne grupy działania

Artykuł 35 Wsparcie z EFSI na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Artykuł 36 Zintegrowane inwestycje regionalne

Tytuł IV Instrumenty finansowe

Artykuł 37 Instrumenty finansowe

Artykuł 38 Wdrażanie instrumentów finansowych

Artykuł 39 Wkład z EFRR i EFRROW do wspólnych instrumentów finansowych na rzecz MŚP dotyczących gwarancji nieograniczonych co do kwoty i sekurytyzacji, wdrażanych przez EBI

Artykuł 40 Zarządzanie i kontrola w ramach instrumentów finansowych

Artykuł 41 Wnioski o płatność obejmujące wydatki na instrumenty finansowe

Artykuł 42 Wydatki kwalifikowalne w momencie zamknięcia

Artykuł 43 Odsetki i inne korzyści generowane dzięki wsparciu z EFSI na rzecz instrumentów finansowych

Artykuł 44 Ponowne wykorzystanie środków przypisanych do wsparcia z EFSI do końca
okresu kwalifikowalności

Artykuł 45 Wykorzystanie środków finansowych pozostałych po zakończeniu okresu kwalifikowalności

Artykuł 46 Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych

Tytuł V Monitorowanie i ewaluacja

Rozdział I Monitorowanie

Sekcja I Monitorowanie programów

Artykuł 47 Komitet monitorujący

Artykuł 48 Skład komitetu monitorującego

Artykuł 49 Funkcje komitetu monitorującego

Artykuł 50 Sprawozdanie z wdrażania

Artykuł 51 Roczne spotkanie w sprawie przeglądu

Sekcja II Postępy strategiczne

Artykuł 52 Sprawozdanie z postępów

Artykuł 53 Sprawozdawczość Komisji i debata na temat EFSI

Rozdział II Ewaluacja

Artykuł 54 Przepisy ogólne

Artykuł 55 Ewaluacja ex ante

Artykuł 56 Ewaluacja podczas okresu programowania

Artykuł 57 Ewaluacja ex-post

Tytuł VI Pomoc techniczna

Artykuł 58 Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji

Artykuł 59 Pomoc techniczna z inicjatywy państw członkowskich

Tytuł VII Wsparcie finansowe z EFSI

Rozdział I Wsparcie z EFSI

Artykuł 60 Określanie stóp dofinansowania

Artykuł 61 Operacje generujące dochód po ukończeniu

Rozdział II Szczególne przepisy dotyczące wsparcia z EFSI na rzecz partnerstw publiczno-prywatnych

Artykuł 62 Partnerstwa publiczno-prywatne (PPP)

Artykuł 63 Beneficjent w operacjach PPP

Artykuł 64 Wsparcie dla operacji PPP

Rozdział III Kwalifikowalność wydatków i trwałość

Artykuł 65 Kwalifikowalność

Artykuł 66 Formy wsparcia

Artykuł 67 Formy dotacji i pomocy zwrotnej

Artykuł 68 Finansowanie w oparciu o stawki ryczałtowe  w przypadku kosztów pośrednich i kosztów personelu w odniesieniu do dotacji i pomocy zwrotnej

Artykuł 69 Szczególne zasady kwalifikowalności w przypadku dotacji i pomocy zwrotnej

Artykuł 70 Kwalifikowalność operacji w zależności od lokalizacji

Artykuł 71 Trwałość operacji

Tytuł VIII Zarządzanie i kontrola

Rozdział I Systemy zarządzania i kontroli

Artykuł 72 Ogólne zasady funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli

Artykuł 73 Obowiązki w ramach zarządzania dzielonego

Artykuł 74 Obowiązki państw członkowskich

Rozdział II Kompetencje i uprawnienia Komisji

Artykuł 75 Kompetencje i uprawnienia Komisji

Tytuł IX Zarządzanie finansowe, badanie i zatwierdzanie zestawień wydatków i korekty finansowe, anulowanie zobowiązań

Rozdział I Zarządzanie finansowe

Artykuł 76 Zobowiązania budżetowe

Artykuł 77 Wspólne zasady dotyczące płatności

Artykuł 78  Wspólne zasady obliczania płatności okresowych oraz płatności salda końcowego

Artykuł 79 Wnioski o płatność

Artykuł 80 Stosowanie euro

Artykuł 81 Początkowe płatnośći zaliczkowe

Artykuł 82 Rozliczenie początkowych płatności zaliczkowych

Artykuł 83 Wstrzymanie biegu terminu płatności

Rozdział II Badanie i zatwierdzanie zestawienia wydatków

Artykuł 84 Termin badania i zatwierdzania przez Komisję zestawienia wydatków

Rozdział III Korekty finansowe

Artykuł 85 Korekty finansowe dokonywane przez Komisję

Rozdział IV Anulowanie zobowiązań

Artykuł 86 Zasady ogólne

Artykuł 87 Wyjątki od anulowania zobowiązań

Artykuł 88 Procedura

Część III  Przepisy ogólne mające zastosowanie do EFRR, EFS  i funduszu spójności

Tytuł I Cele i ramy finansowe

Rozdział I Zadania, cele i zakres geograficzny wsparcia

Artykuł 89 Zadania i cele

Artykuł 90 Cel „Inwestycje na rzecz celu wzrostu i zatrudnienia”

Rozdział II Ramy finansowe

Artykuł 91  Zasoby na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej

Artykuł 92 Zasoby na cel „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz cel „Europejska współpraca terytorialna”

Artykuł 93 Brak możliwości przenoszenia środków między kategoriami regionów

Artykuł 94 Brak możliwości przenoszenia środków między celami

Artykuł 95 Zasada dodatkowości

Tytuł II Programowanie

Rozdział I Przepisy ogólne dotyczące funduszy polityki spójności

Artykuł 96 Treść, przyjęcie i zmiana programów operacyjnych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”

Artykuł 97 Przepisy szczególne dotyczące programowania wsparcia dla wspólnych instrumentów dla gwarancji nieograniczonych co do kwoty i sekurytyzacji w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”

Artykuł 98 Wspólne wsparcie z funduszy polityki spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”.

Artykuł 99 Zasięg geograficzny programów operacyjnych w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”

Rozdział II. Duże projekty

Artykuł 100 Przedmiot

Artykuł 101 Informacje niezbędne do zatwierdzenia dużego projektu

Artykuł 102 Decyzja w sprawie dużego projektu

Artykuł 103 Decyzja dotycząca dużych projektów wdrażanych w kilku etapach

Rozdział III Wspólny plan działania

Artykuł 104 Zakres

Artykuł 105 Przygotowanie wspólnych planów działania

Artykuł 106 Treść wspólnych planów działania

Artykuł 107 Decyzja w sprawie wspólnego planu działania

Artykuł 108 Komitet sterujący oraz zmiany wspólnego planu działania

Artykuł 109 Zarządzanie finansowe i kontrola wspólnego planu działania

Tytuł III  Monitorowanie, ewaluacja, informacja i komunikacja

Rozdział I Monitorowanie i ewaluacja

Artykuł 110 Funkcje komitetu monitorującego

Artykuł 111 Sprawozdania z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”

Artykuł 112 Przekazywanie danych finansowych

Artykuł 113 Sprawozdanie na temat spójności

Artykuł 114 Ewaluacja

Rozdział II Informacja i komunikacja

Artykuł 115 Informacja i komunikacja

Artykuł 116 Strategia komunikacji

Artykuł 117 Osoby odpowiedzialne za informację i komunikację oraz sieci łączące te osoby

Tytuł IV Pomoc techniczna

Artykuł 118 Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji

Artykuł 119 Pomoc techniczna państw członkowskich

Tytuł V Wsparcie finansowe z funduszy

Artykuł 120 Określenie stóp dofinansowania

Artykuł 121 Różnicowanie stopy dofinansowania

Część IV  przepisy ogólne mające zastosowanie do funduszy polityki spójności i EFMR

Tytuł I Zarządzanie i kontrola

Rozdział I system zarządzania i kontroli

Artykuł 122 Obowiązki państw członkowskich

Rozdział II Instytucje zajmujące się zarządzaniem i kontrolą

Artykuł 123 Wyznaczanie instytucji

Artykuł 124 Procedura desygnacji instytucji zarządzającej i instytucji certyfikującej

Artykuł 125 Funkcje instytucji zarządzającej

Artykuł 126 Funkcje instytucji certyfikującej

Artykuł 127 Funkcje instytucji audytowej

Rozdział III Współpraca z instytucjami audytowymi

Artykuł 128 Współpraca z instytucjami audytowymi

Tytuł II  Zarządzanie finansowe, sporządzanie, analiza, zatwierdzanie i zamknięcie zestawienia wydatków i korekty finansowe

Rozdział I Zarządzanie finansowe

Artykuł 129 Wspólne zasady dotyczące płatności

Artykuł 130 Wspólne zasady obliczania płatności okresowych oraz płatności salda końcowego

Artykuł 131 Wnioski o płatność

Artykuł 132 Płatności na rzecz beneficjentów

Artykuł 133 Stosowanie euro

Artykuł 134 Płatności zaliczkowe

Artykuł 135 Terminy przedstawiania wniosków o płatność okresową oraz ich wypłacania

Artykuł 136 Anulowanie zobowiązań

Rozdział II Sporządzanie, analiza oraz zatwierdzanie zestawień wydatków i zamknięcie programów operacyjnych oraz zawieszenie płatności

Sekcja I Sporządzanie, analiza oraz zatwierdzanie zestawień wydatków

Artykuł 137 Sporządzanie zestawień wydatków

Artykuł 138 Składanie informacji

Artykuł 139 Analiza i zatwierdzanie zestawień wydatków

Artykuł 140 Dostępność dokumentów

Sekcja II Zamknięcie programów operacyjnych

Artykuł 141 Złożenie dokumentów zamknięcia oraz płatność salda końcowego

Sekcja III Zawieszenie płatności

Artykuł 142 Zawieszenie płatności

Rozdział III Korekty finansowe

Sekcja I Korekty finansowe dokonywane przez państwa członkowskie

Artykuł 143 Korekty finansowe dokonywane przez państwa członkowskie

Sekcja II Korekty finansowe dokonywane przez komisję

Artykuł 144 Kryteria dokonywania korekt finansowych

Artykuł 145 Procedura

Artykuł 146 Obowiązki państw członkowskich

Artykuł 147 Zwrot środków

Tytuł III  Proporcjonalna kontrola programów operacyjnych

Artykuł 148 Proporcjonalna kontrola programów operacyjnych

Część V  Przekazanie uprawnień, przepisy wykonawcze, przejściowe  i końcowe

Rozdział I Przekazanie uprawnień i przepisy wykonawcze

Artykuł 149 Wykonywanie przekazanych uprawnień

Artykuł 150 Procedura komitetowa

Rozdział II Przepisy przejściowe i końcowe

Artykuł 151 Przegląd

Artykuł 152 Przepisy przejściowe

Artykuł 153 Uchylenie

Artykuł 154 Wejście w życie

 

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »