Europejski Przegląd Sądowy. Numer 5/2024 [224] -

Europejski Przegląd Sądowy. Numer 5/2024 [224]

99,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN
Data wydania 30 maja 2024
Język: Polski
Liczba stron: 64
Rozmiar pliku: 3,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
99,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

„Europejski Przegląd Sądowy” jest miesięcznikiem ukazującym się od 2005 r. To jedyne publikowane regularnie czasopismo prawnicze w Polsce poświęcone w całości problematyce szeroko rozumianego prawa europejskiego. Składa się na nie przede wszystkim prawo Unii Europejskiej, ale także prawo Rady Europy, w tym zwłaszcza Europejska Konwencja Praw Człowieka.

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. Założeniem redakcji jest publikowanie materiałów na tematy związane z nowymi lub projektowanymi aktami prawa unijnego oraz ważnymi czy trudnymi problemami aktualnego stosowania prawa na szczeblu unijnym lub w państwach członkowskich. Ważne miejsce zajmuje orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, analizowane w glosach, artykułach problemowych i przeglądach orzecznictwa.

Specjalnością czasopisma jest dział Kamienie milowe orzecznictwa. Co roku wybiera się pewną dziedzinę prawa unijnego i dokonuje selekcji najważniejszych i charakterystycznych wyroków z tej dziedziny. Są one zamieszczone w kolejnych numerach EPS, wraz z komentarzami do nich.

Czasopismo jest adresowane do szerokiego kręgu czytelników: do prawników praktyków, którzy stosują lub zamierzają stosować prawo europejskie w swojej pracy zawodowej, pracowników naukowych zajmujących się różnymi gałęziami prawa, które współcześnie nie mogą być analizowane bez uwzględnienia aspektów prawa europejskiego, oraz studentów prawa, którzy chcą pogłębić wiedzę akademicką.

Za publikację na łamach „Europejskiego Przeglądu Sądowego” Autor otrzymuje 70 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 17.07.2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.).

Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Spis treści

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Magda Krzyżanowska-Mierzewska
Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w Polsce – refleksje po trzydziestej rocznicy ratyfikacji | str. 4

Eliza Rutynowska
Unijny miecz Damoklesa: przyszłość standardów unijnych na nowej mapie polskiej praworządności w kontekście mechanizmu warunkowości | str. 19

Wojciech Gierszewski
Wprowadzające w błąd oznaczanie produktów żywnościowych przy użyciu znaków towarowych – uwagi na tle rozporządzenia nr 1169/2011 | str. 27

KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA – UNIJNE PRAWO ENERGETYCZNE

Ilona Przybojewska
Pomoc państwa w sektorze jądrowym w kontekście reguł unijnej polityki energetycznej i środowiskowej – komentarz i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 22.09.2020 r., C-594/18 P, Republika Austrii przeciwko Komisji Europejskiej (Hinkley Point C). | str. 36

UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

Orzecznictwo Sądu Najwyższego (Michalina Szpyrka) | str. 53
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (Robert Talaga) | str. 55