Europejski Przegląd Sądowy. Nr 10/2023 [217] - Opracowanie zbiorowe

Europejski Przegląd Sądowy. Nr 10/2023 [217]

Opracowanie zbiorowe

98,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN
Data wydania 27 października 2023
Język: Polski
Liczba stron: 68
Rozmiar pliku: 3,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
98,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

„Europejski Przegląd Sądowy” jest miesięcznikiem ukazującym się od 2005 r. To jedyne publikowane regularnie czasopismo prawnicze w Polsce poświęcone w całości problematyce szeroko rozumianego prawa europejskiego. Składa się na nie przede wszystkim prawo Unii Europejskiej, ale także prawo Rady Europy, w tym zwłaszcza Europejska Konwencja Praw Człowieka.

„Europejski Przegląd Sądowy” prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. Założeniem redakcji jest publikowanie materiałów na tematy związane z nowymi lub projektowanymi aktami prawa unijnego oraz ważnymi czy trudnymi problemami aktualnego stosowania prawa na szczeblu unijnym lub w państwach członkowskich. Ważne miejsce zajmuje orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, analizowane w glosach, artykułach problemowych i przeglądach orzecznictwa.

Specjalnością czasopisma jest dział Kamienie milowe orzecznictwa. Co roku wybiera się pewną dziedzinę prawa unijnego i dokonuje selekcji najważniejszych i charakterystycznych wyroków z tej dziedziny. Są one zamieszczone w kolejnych numerach EPS, wraz z komentarzami do nich.

Czasopismo jest adresowane do szerokiego kręgu czytelników: do prawników praktyków, którzy stosują lub zamierzają stosować prawo europejskie w swojej pracy zawodowej, pracowników naukowych zajmujących się różnymi gałęziami prawa, które współcześnie nie mogą być analizowane bez uwzględnienia aspektów prawa europejskiego, oraz studentów prawa, którzy chcą pogłębić wiedzę akademicką.

Za publikację na łamach „Europejskiego Przeglądu Sądowego” Autor otrzymuje 70 pkt. (zgodnie z załącznikiem do komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z 17.07.2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.).

Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

Spis treści

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Ewa Łętowska
Po pierwszej lekturze wyroku Tuleya przeciw Polsce | str. 4

Wojciech Hermeliński, Barbara Nita-Światłowska
Powierzenie funkcji orzeczniczych Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jako naruszenie prawa do sądu gwarantowanego przez art. 6 ust. 1 EKPC | str. 12

Piotr Kardas, Aleksandra Nieprzecka
Model delegowania sędziów przez Ministra Sprawiedliwości w świetle art. 6 EKPC | str. 18

Justyna Sarkowicz
Ewolucja gromadzenia dowodów w prawie karnym Unii Europejskiej w świetle zasady wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych | str. 26

GLOSY

Konrad Kohutek
Naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) a nadużycie pozycji dominującej w rozumieniu art. 102 TFUE – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 4.07.2023 r., C-252/21, Meta Platforms Inc. (dawniej Facebook Inc.) przeciwko Bundeskartellamt | str. 33

KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA – EUROPEJSKIE PRAWO KARNE

Agnieszka Grzelak
Ekstradycja obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej do państwa trzeciego – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 6.09.2016 r., C-182/15, Aleksei Petruhhin przeciwko Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra | str. 42

Agnieszka Grzelak
O relacji między prawem Unii Europejskiej a prawem krajowym raz jeszcze – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 8.09.2015 r., C-105/14, Postępowanie karne przeciwko Ivo Taricco i in | str. 50

UNIJNE ORZECZNICTWO SĄDÓW POLSKICH

Orzecznictwo Sądu Najwyższego (Michalina Szpyrka) | str. 58
Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (Robert Talaga) | str. 59

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »