Ekonomika przedsiębiorstwa handlowego. Zarządzanie - Finanse - Efektywność - Rozwój - Beata Filipiak

Ekonomika przedsiębiorstwa handlowego. Zarządzanie - Finanse - Efektywność - Rozwój

Beata Filipiak

57,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-312-6
Data wydania 2009
Język: Polski
Liczba stron: 260
Rozmiar pliku: 3,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
57,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Jest to książka nie o tym jak promować przedsiębiorstwo i prowadzić działania marketingowe, ale o tym jak zarządzać nim we współczesnym (burzli­wym) otoczeniu, wymagającym nowej wiedzy, odmiennych strategii i dobrej konstrukcji wszystkich funkcjonalnych elementów działalności. Rozwój - ka­pitał - efektywność to wyzwania, którym przedsiębiorstwo handlowe musi sprostać.

Publikacja stanowi kompendium niezbędnej wiedzy, pozwalające lepiej zrozumieć zjawiska zachodzące w przedsiębiorstwie handlowym. Ma w pew­nym sensie także charakter przewodnika, traktującego o złożonych problemach funkcjonowania przedsiębiorstwa handlowego, a jego treść podyktowa­na jest skutecznością prowadzenia biznesu.

Dzięki tej książce Czytelnik zdobędzie nie tylko wiedzę, ale także umiejętności przydatne w życiu zawodowym dotyczące:
• praktycznych zagadnień z zakresu organizacji przedsiębiorstwa oraz zarządzania nim,
• etyki działań przedsiębiorstwa handlowego,
• ewidencjonowania operacji gospodarczych w przedsiębiorstwie,
• opracowania rachunku kosztów przedsiębiorstwa handlowego,
• kształtowania strategii podatkowych przedsiębiorstwa handlowego,
• zarządzania finansami przedsiębiorstwa handlowego, a w szczególności: obszarów podejmowania decyzji finansowych, budżetowania, kształtowa­nia struktury finansowania, analizy ekonomicznej oraz restrukturyzacji finansowej,
• kształtowania polityki rozwojowej przedsiębiorstwa handlowego w kontekście zagadnień proefektywnościowych.

Książka wypełnia lukę na rynku wydawniczym, gdyż obecnie nie ma pozycji tak szeroko, wieloaspektowo, jak również kompleksowo rozważającej pro­blematykę ekonomiczną funkcjonowania przedsiębiorstwa handlowego w otoczeniu konkurencyjnym.

Spis treści

Wprowadzenie 9

Część I
Teoretyczne i praktyczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstwa handlowego - aspekty organizacyjno-zarządcze

1. Pojęcie i funkcje przedsiębiorstwa handlowego - Małgorzata Brojak-Trzaskowska 13
1.1. Specyfika przedsiębiorstwa handlowego 13
1.2. Funkcje i zasady działania przedsiębiorstwa handlowego 17
1.3. Przesłanki podejmowania działalności gospodarczej w sferze handlu 21

2. Klasyfikacja przedsiębiorstw handlowych - Małgorzata Porada-Rochoń 25

3. Istota i funkcje zarządzania przedsiębiorstwem handlowym - Małgorzata Brojak-Trzaskowska 27
3.1. Proces planowania w przedsiębiorstwie handlowym 27
3.2. Proces organizowania 32
3.3. Proces motywowania i jego znaczenie 33
3.4. Kontrola w przedsiębiorstwie handlowym 37
3.5. Podejście procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym 39

4. Wybrane aspekty organizowania działalności przedsiębiorstwa handlowego - Małgorzata Brojak-Trzaskowska 45
4.1. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa handlowego 45
4.2. Czynniki determinujące strukturę organizacyjną 49
4.3. Elementy organizowania pracy w przedsiębiorstwie handlowym 51

5. Etyka z biznesie - Małgorzata Porada-Rochoń 55

Część II
Rachunkowość i polityka podatkowa w przedsiębiorstwie handlowym

1. Elementy ewidencji księgowej i sprawozdawczości w przedsiębiorstwie handlowym - Piotr Szczypa 63
1.1. Rola rachunkowości finansowej w przedsiębiorstwie handlowym 63
1.2. Księgi rachunkowe 66
1.3. Ewidencja towarów w przedsiębiorstwie handlowym 69
1.4. Sprawozdawczość finansowa w przedsiębiorstwie handlowym 74

2. Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie handlowym - Piotr Szczypa 79
2.1. Definicja i istota rachunku kosztów 79
2.2. Systematyczny rachunek kosztów w przedsiębiorstwie handlowym 80
2.3. Pozaewidencyjne rachunki kosztów w przedsiębiorstwie handlowym 83

3. Możliwości zastosowania rachunkowości zarządczej/controllingu w przedsiębiorstwie handlowym - Piotr Szczypa 87
3.1. Rola rachunkowości zarządczej/controllingu w przedsiębiorstwie handlowym 87
3.2. Narzędzia rachunkowości zarządczej wspomagające procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie handlowym 89
3.3. Możliwości zastosowania narzędzi rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie handlowym 95

4. Strategie podatkowe w przedsiębiorstwie handlowym - Beata Filipiak 99
4.1. Opodatkowanie przedsiębiorstwa handlowego 99
4.2. Instrumenty legalnego obniżania obciążeń podatkowych 105
4.3. Kształtowanie strategii podatkowej przedsiębiorstwa handlowego 108

Część III
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie handlowym

1. Obszary i zakres decyzji finansowych w procesie zarządzania finansami - Beata Filipiak 117
1.1. Finansowe aspekty zarządzania aktywami i pasywami w przedsiębiorstwie handlowym 117
1.2. Decyzje krótko- i długoterminowe 120
1.3. Decyzje finansowe a ryzyko 122

2. Budżetowanie jako element wsparcia procesu zarządzania finansami - Marek Dylewski 127
2.1. Budżetowanie jako metoda zarządzania w przedsiębiorstwie handlowym 127
2.2. Elementy procesu budżetowana w przedsiębiorstwie handlowym 129
2.3. Praktyczne aspekty procesu budżetowania w przedsiębiorstwie handlowym 134
2.4. Warunki wdrożenia i wykorzystania budżetowania w przedsiębiorstwie handlowym 136

3. Finansowanie przedsiębiorstw handlowych - Magdalena Zioło 141
3.1. Zapotrzebowanie na kapitał w przedsiębiorstwie handlowym 141
3.2. Problematyka doboru instrumentów finansowych 145
3.3. Strategie finansowania przedsiębiorstw handlowych 149

4. Instrumenty finansowe w praktyce przedsiębiorstwa handlowego - Małgorzata Porada-Rochoń 153
4.1. Instrumenty finansowe własne 153
4.2. Instrumenty finansowe obce 155

5. Analiza ekonomiczno-finansowa jako narzędzie wspierające proces decyzyjny - Małgorzata Porada-Rochoń 159
5.1. Kierunki wykorzystania analizy ekonomiczno-finansowej w przedsiębiorstwie handlowym 159
5.2. Znaczenie analizy wskaźnikowej w procesie podejmowania decyzji 161

6. Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa handlowego - Małgorzata Porada-Rochoń 167
6.1. Istota i przyczyny restrukturyzacji finansowej 167
6.2. Zakres zmian wynikający z restrukturyzacji finansowej 169

Część IV
Kształtowanie polityki rozwojowej przedsiębiorstwa handlowego

1. Strategia jako wyznacznik kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych - Małgorzata Porada-Rochoń 179
1.1. Znaczenie strategii w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa handlowego 179
1.2. Proces formułowania strategii 182
1.3. Nowoczesne podejście do zarządzania strategicznego 187

2. Czynniki determinujące rozwój przedsiębiorstwa handlowego - Małgorzata Brojak-Trzaskowska 189
2.1. Podstawowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa handlowego 189
2.2. Egzogeniczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa handlowego 190
2.3. Endogeniczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa handlowego 192

3. Innowacje jako warunek sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa handlowego - Małgorzata Brojak-Trzaskowska 195
3.1. Innowacje jako wyznacznik rozwoju przedsiębiorstw handlowych 195
3.2. Istota i elementy procesu innowacyjnego 197
3.3. Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie handlowym 199

4. Rachunek opłacalności inwestycji w przedsiębiorstwie handlowym - Magdalena Zioło 201
4.1. Znaczenie rachunku opłacalności inwestycji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem handlowym 201
4.2. Proste metody oceny efektywności inwestycji 204
4.3. Metody złożone (dyskontowe) w ocenie inwestycji 207

5. Aspekty proekologiczne w kształtowaniu rozwoju przedsiębiorstwa handlowego - Piotr Szczypa 211
5.1. Ochrona środowiska a działalność przedsiębiorstwa handlowego 211
5.2. Źródła finansowania działalności na rzecz ochrony środowiska 213
5.3. Ograniczanie kosztów i wydatków w przedsiębiorstwie handlowym poprzez ochronę środowiska 216
5.4. Poprawa wizerunku przedsiębiorstwa handlowego w wyniku działalności na rzecz ochrony środowiska 219

6. Instytucjonalne instrumenty wsparcia rozwoju przedsiębiorstwa handlowego - Beata Filipiak 223
6.1. Powiązania przedsiębiorstwa handlowego z podmiotami sektora publicznego i organami Unii Europejskiej 223
6.2. Ekonomiczno-finansowe instrumenty stymulowania rozwoju przedsiębiorstwa handlowego przez organy gminy 227
6.3. Pomoc publiczna i jej znaczenie dla przedsiębiorstwa 230
6.4. Poręczenia i gwarancje publiczne jako instrument wsparcia przedsiębiorstwa handlowego 233
6.5. Pozostałe instrumenty instytucjonalnego wsparcia rozwoju przedsiębiorstwa handlowego 236

7. Przedsiębiorstwa handlowe w kooperacji z sektorem publicznym - Marek Dylewski 239
7.1. Prawa i obowiązki przedsiębiorstw handlowych w relacjach z sektorem publicznym 239
7.2. Przedsiębiorstwo handlowe jako partner biznesowy 242
7.3. Przedsiębiorstwo handlowe jako biorca usług publicznych 246

Bibliografia 253

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »