Ekonomiczne i społeczno-polityczne problemy współczesnej gospodarki. Tom 9 - Jacek Jaworski

Ekonomiczne i społeczno-polityczne problemy współczesnej gospodarki. Tom 9

Jacek Jaworski

60,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-310-2
Data wydania 2011
Język: Polski
Liczba stron: 283
Rozmiar pliku: 10 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
60,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Jak wskazują pierwsze prognozy, rok 2010 był pierwszym okresem wzrostu gospodarczego po trzech trudnych latach kryzysu. Pomimo że niektóre wskaźniki ekonomiczne nie napawają jeszcze optymizmem, oznacza to, że współczesna gospodarka ponownie wchodzi na drogę rozwoju.

Tom 9. Prac Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku poświęcony został aktualnym problemom współczesnej gospodarki, które nabierają szczególnego znaczenia w warunkach stabilizacji pokryzysowej. Został on podzielony na trzy części:
- pierwsza traktuje o społecznych i politycznych aspektach gospodarowania,
- druga poświęcona jest ekonomicznym problemom rozwoju gospodarczego,
- ostatnia, trzecia część, podejmuje problematykę funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw.

Spis treści

Wprowadzenie 9

Część I
Społeczne i polityczne aspekty gospodarowania

1. Ekonomia a wolność człowieka - Maciej Żakiewicz 15
Streszczenie/Summary 24
Bibliografia 25

2. Polityka przez pryzmat mikroekonomii - Barbara Kubska-Maciejewicz 27
2.1. Prawo malejącej użyteczności krańcowej a programy partyjne i politycy 27
2.2. Programy polityczne i politycy jako dobra publiczne 29
2.3. Popyt na programy polityczne i polityków 30
2.4. Podaż programów partii politycznych i polityków 31
2.5. Rynek programów politycznych i polityków 32
2.6. Informacja polityczna 34
2.7. Koszt zdobycia informacji 34
2.8. Optymalizacja poziomu informacji 36
2.9. Przyczyny gromadzenia informacji 37
2.10. Podejmowanie decyzji przez wyborców w warunkach niepewności 39
Streszczenie/Summary 40
Bibliografia 42

3. Wpływ reklamy na wybrane grupy społeczne - Janusz Dworak 43
3.1. Bezpośrednie i pośrednie czynniki wpływające na kształtowanie osobowości klienta 43
3.2. Wpływ reklamy na konsumenta 44
3.3. Dysonans poznawczy 46
3.4. Płaszczyzny odbioru informacji 47
3.5. Manipulacja w reklamie 48
Streszczenie/Summary 52
Bibliografia 53

4. Wyzwania i zagrożenia dla rynku pracy na tle współczesnych przemian społeczno-ekonomicznych. Wybrane zagadnienia - Ewa Polak 55
4.1. Tradycyjne funkcje pracy zawodowej 56
4.2. Tendencje zmian w gospodarce i w konsekwencji - na rynku pracy 57
4.3. Preferowane postawy i kwalifikacje na rynku pracy 58
4.4. Nowe podziały społeczno-zawodowe 63
4.5. Dywersyfikacja form zatrudnienia 65
4.6. Biedni pracujący 67
Streszczenie/Summary 69
Bibliografia 70

5. Przemiany społeczne, polityczne i gospodarcze w federacyjnym regionie Kurdystanu Irackiego - Maria Giedz 73
5.1. Kurdystan - informacje ogólne 75
5.2. Rosnące znaczenie Kurdów w Rejonie Bliskiego Wschodu 81
5.3. Boom ekonomiczny 84
Streszczenie/Summary 93
Bibliografia 95


Część II
Ekonomiczne i finansowe problemy rozwoju gospodarczego

6. Terms for Money in American Slang - Małgorzata Kowalczyk 99
6.1. Money in General 100
6.2. U.S. Dollars 100
6.3. Amount of Money 101
6.4. Cost of Money 102
6.5. Flow of Money 103
6.6. Special Kinds of Money 105
Summary/Streszczenie 106
Bibliography 106

7. Architektura systemu finansowego strefy euro w fazie stabilizacji pokryzysowej - podmioty i procedury - Tadeusz Miruszewski 107
7.1. Destabilizacja systemu fiskalno-budżetowego strefy euro po 2008 r. 107
7.2. Dostosowawczo-regulacyjna polityka Europejskiego Banku Centralnego 111
Streszczenie/Summary 117
Bibliografia 118

8. Perspektywy rozwoju bancassurance w Europie - Eugeniusz Gostomski 119
8.1. Narodziny i istota bancassurance 119
8.2. Podstawy prawne powiązań między bankami i zakładami ubezpieczeniowymi 120
8.3. Formy powiązań w zakresie bancassurance 122
8.4. Działalność bancassurance w wybranych krajach europejskich 124
8.4.1. Francja 124
8.4.2. Niemcy 124
8.4.3. Wielka Brytania 125
8.4.4. Polska 125
8.5. Perspektywy rozwoju strategii bancassurance w Europie 126
Streszczenie/Summary 129
Bibliografia 130

9. Euroregiony Glacensis i Śląsk Cieszyński jako przykłady współpracy transgranicznej na południowej granicy Polski - Tomasz An­drzej Tupalski 131
9.1. Euroregiony na południu Polski 135
9.2. Dobry przykład - Euroregion Glacensis 136
9.3. Przyszłość euroregionów 139
Streszczenie/Summary 143
Bibliografia 144

10. Rola Chin w gospodarce globalnej - Ewa Cieślik 147
10.1. Chiny w organizacjach międzynarodowych 147
10.2. Porównanie chińskich mierników wzrostu gospodarczego ze światowymi 148
10.3. Udział Chin w światowym handlu zagranicznym i inwestycjach zagranicznych 151
Streszczenie/Summary 158
Bibliografia 159

11. Rozwój i znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce polskiej - Jacek Jaworski 161
11.1. Definicja i charakterystyka małego i średniego przedsiębiorstwa w polskich warunkach 161
11.2. Rozwój sektora MSP w Polsce - od gospodarki planowanej po XXI wiek 165
11.3. Znaczenie sektora MSP w Polsce i na świecie - stan obecny 170
Streszczenie/Summary 174
Bibliografia 175

12. Wykorzystanie modelu 5 sił Portera w analizie branży na przykładzie hurtowego rynku farmaceutycznego w Polsce - Leszek Czer­wonka 177
12.1. Analiza sektora za pomocą modelu 5 sił Portera 177
12.2. Analiza branży hurtu farmaceutycznego za pomocą modelu Portera 183
Streszczenie/Summary 186
Bibliografia 186

13. On the Distributions of Stock Price Changes on the Stock Exchange in Warsaw - Stanisław Galus 187
13.1. Estimation and Testing 188
13.2. Independence 190
13.3. Dependence 194
Summary/Streszczenie 196
Bibliography 196

14. Distributions of Stock Price Changes via Normal Hidden Markov Models - Stanisław Galus 199
14.1. Methods 199
14.2. Results 201
Summary/Streszczenie 204
Bibliography 204

Część III
Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw

15. Klasyfikacje źródeł finansowania współczesnych przedsiębiorstw - Andrzej Tokarski 207
15.1. Pojęcie finansowania 207
15.2. Kryteria klasyfikacji finansowania 209
15.3. Podmiotowo-przedmiotowy zakres finansowania 214
Streszczenie/Summary 217
Bibliografia 217

16. Rola mezzanine capital w finansowaniu rozwoju przedsiębiortw - Marcin Jakóbczyk 219
16.1. Charakterystyka finansowania mezzanine 220
16.1.1. Geneza i definicja mezzanine capital 220
16.1.2. Cechy finansowania mezzanine 220
16.1.3. Koszt kapitału mezzanine 222
16.2. Instrumenty mezzanine 223
16.2.1. Zastosowanie instrumentów mezzanine 223
16.2.2. Charakterystyka podstawowych instrumentów mezzanine 223
16.2.3. Zastosowanie kapitału mezzanine 226
16.3. Europejski i polski rynek mezzanine 227
16.3.1. Charakterystyka rynku 227
16.3.2. Wybrane fundusze mezzanine działające w Polsce 228
Streszczenie/Summary 230
Bibliografia 231

17. Polifoniczność kultury organizacyjnej i jej rola w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej firm - Magdalena Bielenia-Grajewska 233
17.1. Kultura organizacyjna 234
17.2. Polifoniczność kultury organizacyjnej 235
17.3. Polifoniczność kultury organizacyjnej a przewaga konkurencyjna 237
17.4. Język jako narzędzie przewagi konkurencyjnej 238
Streszczenie/Summary 239
Bibliografia 240

18. Wycena bilansowa a obraz i ocena sytuacji przedsiębiorstwa - Joanna Bereźnicka 245
18.1. Modele wyceny stosowane w rachunkowości 246
18.2. Model wyceny a ocena sytuacji przedsiębiorstwa (warianty rozwiązań) 249
Streszczenie/Summary 253
Bibliografia 254

19. Auditing is Driven by Moral hazard Concerns - Jon Lundesgaard 255
19.1. Information is Typically Asymmetrically Distributed 255
19.2. Preparers and Users of Financial Reports: The Basic Problem 256
19.3. Challenges of the Basic Problem I: Accounting Law as a Solution 258
19.4. Challenges of the Basic Problem II: The Role of Auditors and Analysts 261
19.5. Middlemen are also Exposed to Moral Hazard 263
19.6. Moral Hazard Concerns are Part of Audit Risk Assessment 264
Summary 267
Bibliography 267

20. Rola fuzji i przejęć w gospodarce światowej - Monika Wyrzykowska 269
20.1. Istota fuzji i przejęć jako współczesnych form rozwoju przedsiębiorstw 269
20.2. Motywy i bariery dokonywania fuzji i przejęć 271
20.2.1. Motywy dokonywania fuzji i przejęć 271
20.2.2. Bariery dokonywania fuzji i przejęć 273
20.3. Skala fuzji i przejęć we współczesnej gospodarce światowej 274
20.4. Rola fuzji i przejęć w gospodarce światowej 279
Streszczenie/Summary 281
Bibliografia 282

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »