Egzekucja z rachunku bankowego. Komentarz - Opracowanie zbiorowe

Egzekucja z rachunku bankowego. Komentarz

Opracowanie zbiorowe

169,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8328-026-4
Data wydania 1 stycznia 2022
Język: Polski
Liczba stron: 361
Rozmiar pliku: 1,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
169,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka zawiera praktyczny komentarz do przepisów o egzekucji z rachunku bankowego, która jest jednym z najczęstszych i najbardziej efektywnych sposobów dochodzenia należności w postępowaniu egzekucyjnym.

Niewątpliwym walorem publikacji są przede wszystkim trafnie dobrane przykłady zaczerpnięte z praktyki bankowej oraz egzekucyjnej, pozwalające szybko i skutecznie odnaleźć odpowiedzi na najczęściej występujące problemy.

Pozycja omawia kwestie związane z zakresem oraz skutkami zajęcia rachunku bankowego, zarówno w postępowaniu komorniczym, jak i administracyjnym. Szczególnym przedmiotem zainteresowania autora są m.in.:
• zakres zajęcia oraz jego skutki,
• określanie wpływów wyłączonych od egzekucji na rachunku bankowym,
• zbieg egzekucji do rachunku,
• egzekucja z rachunku wspólnego,
• stosowanie przepisów o kwocie wolnej od zajęcia.

Publikacja przeznaczona jest dla prawników praktyków - adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz pracowników organów egzekucyjnych (np. kancelarii komorniczych, urzędów skarbowych, ZUS) i banków zajmujących się na co dzień problematyką egzekucji z rachunku bankowego.

Spis treści

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów 15
Ustawa
z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postępowania cywilnego

Art. 889. [Zajęcie]19
Przedmiot zajęcia   20
Rachunki wspólne   29
Rachunki o charakterze oszczędnościowym   30
Określenie dłużnika   31
Właściwość miejscowa komornika   32
Sposób doręczania pism w postępowaniu egzekucyjnym z rachunku bankowego   32
Zakres zajęcia   33
Skutki zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego. Zakaz dokonywania wypłat z rachunku   43
Obowiązek poinformowania komornika o wystąpieniu przeszkody w realizacji zajęcia   46
Rachunki, do których wystawiono dowody imienne   50
Egzekucja świadczeń alimentacyjnych, rentowych, powtarzających się oraz w walucie obcej   51
Zbieg egzekucji komorniczych   51
Art. 8891. [Waluta]   54
Świadczenie pieniężne podlegające spełnieniu w złotych lub walucie obcej (bez tzw. klauzuli zapłaty rzeczywistej)   54
Świadczenie pieniężne podlegające spełnieniu wyłącznie w walucie obcej, ale innej niż waluta zajętego rachunku   55
Świadczenie pieniężne podlegające spełnieniu wyłącznie w walucie obcej, w której jest prowadzony rachunek   56
Mieszany charakter świadczenia podlegającego zaspokojeniu z rachunku prowadzonego w walucie obcej   57
Obowiązek podania przez komornika, czy dochodzona należność podlega spełnieniu wyłącznie w walucie obcej   58
Określenie zakresu zajęcia na rachunku bankowym prowadzonym w walucie obcej   58
Kwota wolna od zajęcia na rachunku prowadzonym w walucie obcej   61
Art. 8892. [Przekazanie środków z rachunku]   63
Sposób obliczania terminu 7 dni   63
Możliwość wcześniejszego przekazania zajętych
środków   65
Brak zastosowania do środków wyłączonych
od egzekucji   66
Powiększenie kwoty przekazywanej na rzecz komornika o odsetki za opóźnienie   67
Sposób obliczania terminu 7 dni w przypadku kilku zajęć   67
Zbieg egzekucji do rachunku   67
Wydłużenie terminu do przekazania środków w przypadku egzekucji z rachunku bankowego, na który wystawiono dowód imienny   69
Brak przeszkody do przekazania zajętej kwoty   70
Termin do przekazania zajętych środków a kwota wolna od zajęcia   71
Obowiązek niezwłocznego przekazania zajętych środków w razie egzekucji bieżących alimentów i rent   72
Termin 7 dni do przekazania zajętej kwoty w postępowaniu zabezpieczającym   74
Art. 890. [Chwila zajęcia wierzytelności; ograniczenie skutków zajęcia]   75
Chwila zajęcia (początek zajęcia)   76
Zakończenie zajęcia   80
Czasowa niedopuszczalność zajęcia rachunku bankowego. Upadłość posiadacza rachunku. Otworzenie postępowania restrukturyzacyjnego względem posiadacza rachunku   83
Upadłość (art. 146 ust. 3 pr. up.)   84
Cesja wierzytelności z rachunku bankowego   90
Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego względem posiadacza rachunku   91
Przyszłe kwoty   93
Zawieszenie postępowania   95
Ograniczenie zakresu zajęcia   97
Ograniczenie zakresu zajęcia w przypadku zbiegu egzekucji   98
Świadczenia alimentacyjne   107
Świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów   110
Świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne   110
Dodatki pielęgnacyjne   111
Dodatki porodowe   112
Dodatki dla sierot zupełnych   113
Zasiłki dla opiekunów   113
Świadczenia z pomocy społecznej   114
Świadczenia integracyjne   116
Świadczenia wychowawcze   116
Świadczenie „Dobry Start”   116
Jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 u.w.k.c.   117
Rodzinny kapitał opiekuńczy   117
Dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna   117
Dodatek osłonowy   117
Świadczenia, dodatki i inne kwoty, o których mowa w ustawie z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   119
Zezwolenie na dokonanie wypłaty z zajętego rachunku wynagrodzenia za pracę oraz na zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym   122
Art. 8901. [Zbieg zajęcia egzekucyjnego z zajęciem na zabezpieczenie]   129
Art. 8902. [Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego w okresie blokady]   133
Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego   134
Artykuł 8902 k.p.c. jako lex specialis wobec art. 54b pr. bank.   135
Wstrzymanie realizacji zajęcia na czas trwania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego   137
Zajęcia komornicze, które nie podlegają wstrzymaniu   142
Wypłaty z rachunku objętego blokadą rachunku podmiotu kwalifikowanego oraz zajęciem egzekucyjnym   147
Art. 891. [Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej]   149
Przesłanki wystąpienia zbiegu egzekucji komorniczej i administracyjnej do rachunku   150
Brak zbiegu egzekucji w przypadku wystarczającej ilości środków na zajętym rachunku   151
Sposób określenia kwoty na rachunku wystarczającej na realizację wszystkich zajęć   151
Sposób postępowania banku w przypadku zbiegu więcej niż dwóch postępowań komorniczych i administracyjnych   154
Ustawowy model rozstrzygania o zbiegu   155
Sposób rozstrzygnięcia zbiegu   156
Sposób realizacji zajęć po rozstrzygnięciu zbiegu   157
Szczególny rodzaj zbiegu egzekucji komorniczej (art. 773 § 21 k.p.c.) i administracyjnej   158
Zbieg egzekucji komorniczej i administracyjnej prowadzonej do rachunku na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo zagranicznego tytułu wykonawczego   158
Zbieg egzekucji komorniczej (art. 773 § 21 k.p.c.) i administracyjnej (art. 773 § 2 k.p.c.)   160
Uprzywilejowanie należności alimentacyjnej   161
Zbieg egzekucji komorniczej i administracyjnej do rachunku, na który wystawiono dowód imienny   161
Przepisy właściwe po rozstrzygnięciu zbiegu   162
Kolejny zbieg egzekucji komorniczej i administracyjnej do rachunku   164
Art. 8911. [Egzekucja z rachunku wspólnego]   167
Zakres przedmiotowy przepisu   168
Rachunek wspólny małżeński   170
Ustalenie wysokości udziału dłużnika w zajętym rachunku   171
Ustalenie wysokości udziału dłużnika w zajętym rachunku a kwota wolna od zajęcia   174
Zmiana umowy o prowadzenie rachunku wspólnego   175
Zakres zajęcia rachunku wspólnego   176
Zwolnienie od egzekucji udziałów pozostałych współposiadaczy rachunku   177
Kwota wolna od zajęcia   178
Charakter środków, które wpływają na zajęty rachunek wspólny   179
Zajęcie rachunku wspólnego wspólników spółki cywilnej   180
Art. 8912. [Egzekucja z rachunku wspólnego małżonków]   181
Rachunek wspólny małżeński   181
Przekształcenie rachunku małżeńskiego w rachunek wspólny prowadzony dla dłużnika oraz osoby trzeciej   182
Zakres zajęcia   183
Dwa lub więcej postępowań egzekucyjnych skierowanych przeciwko małżonkom   183
Charakter środków wpływających na zajęty rachunek wspólny   185
Kwota wolna od zajęcia   185
Powództwo małżonka niebędącego dłużnikiem o zwolnienie od egzekucji   189
Art. 892. [Odpowiedzialność za szkodę]   193
Odpowiedzialność banku za szkodę wyrządzoną w związku z realizacją zajęcia   193
Odpowiedzialność banku wobec wierzyciela   195
Odpowiedzialność banku wobec dłużnika   197
Odpowiedzialność porządkowa pracowników banku   202
Odpowiedzialność odszkodowawcza pracowników banku   204
Art. 893. [Odesłanie]   204
Zakaz rozporządzania wierzytelnością z rachunku bankowego   204
Odpowiednie stosowanie art. 887 k.p.c.   208
Odpowiednie stosowanie przepisu art. 888 k.p.c.   211
Art. 8931. [Zajęcie wkładu oszczędnościowego]   213
Art. 8932. [Umorzenie książeczki oszczędnościowej]   214
Rachunek bankowy, na który wystawiono dowód imienny   215
Skutki zajęcia rachunku, na który wystawiono dowód imienny   219
Odebranie dłużnikowi dowodu imiennego wystawionego do rachunku   221
Powiadomienie o wstrzymaniu wypłat z rachunku placówek bankowych i pocztowych   223
Doręczenie zawiadomienia o zajęciu dłużnikowi   224
Doręczenie zawiadomienia o zajęciu wierzycielowi   224
Wystąpienie przez wierzyciela z wnioskiem o umorzenie książeczki oszczędnościowej   225
Brak doręczenia bankowi w wymaganym terminie wniosku o umorzenie książeczki oszczędnościowej   228
Art. 8932a. [Doręczanie pism w systemie teleinformatycznym]   228
Art. 8933. [Odesłanie]   234
Art. 8934. [Odpowiednie stosowanie]   236
Ustawa
z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Art. 80. [Tryb postępowania]   237
Wierzytelność z rachunku bankowego   239
Sposób doręczania pism przez organy egzekucyjne oraz banki   240
Zakres zajęcia   241
Okres obowiązywania zajęcia   241
Przeszkody do dokonania wpłaty na rzecz organu egzekucyjnego   244
Chwila zajęcia   246
Kwoty wpłacone na rachunek po dokonaniu zajęcia   249
Sumy zwolnione od zajęcia   250
Egzekucja z rachunku, na który wystawiono dowód imienny   258
Egzekucja z rachunku VAT   261
Zajęcia zabezpieczające   262
Doręczenie zobowiązanemu zawiadomienia o zajęciu   266
Zbieg egzekucji do rachunku   267
Zbieg egzekucji administracyjnych   268
Zbieg egzekucji administracyjnej z egzekucją komorniczą   270
Zbieg egzekucji administracyjnej prowadzonej na podstawie jednolitego lub zagranicznego tytułu wykonawczego z egzekucją sądową   270
Zbieg egzekucji sądowej mającej na celu wyegzekwowanie świadczeń powtarzających się lub w walucie obcej z egzekucją administracyjną   273
Zbieg egzekucji administracyjnej, o której mowa w art. 62 § 2 u.p.e.a., z egzekucją wskazaną w art. 62 § 3 u.p.e.a.   278
Brak wstrzymania czynności egzekucyjnych w przypadku wystąpienia zbiegu egzekucji   279
Obowiązki związane z rozstrzygnięciem zbiegu ciążące na organie egzekucyjnym   279
Tryb właściwy dla przejętej egzekucji   280
Nieprzystąpienie do prowadzenia łącznie egzekucji z rachunku bankowego   283
Kolejny zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej   288
Pozostałe przepisy o zbiegu egzekucji   290
Zbieg postępowań zabezpieczających do rachunku   291
Zbieg postępowań zabezpieczających administracyjnych do rachunku   291
Zbieg postępowań zabezpieczających administracyjnych i sądowych do rachunku   291
Art. 81. [Skuteczność zajęcia]   292
Zakres zajęcia administracyjnego   294
Egzekucja z rachunku wspólnego   294
Egzekucja z rachunku lokaty terminowej   298
Egzekucja z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej   299
Wypłaty z zajętego rachunku na poczet bieżących wynagrodzeń za pracę, zasądzonych alimentów i rent o charakterze alimentacyjnym zasądzonych tytułem odszkodowania, podatków oraz składek zusowskich   299
Wypłaty z rachunku zajętego w postępowaniu zabezpieczającym   306
Wypłaty z zajętego rachunku w okresie wstrzymania czynności egzekucyjnych (zawieszenia postępowania)   307
Wypłaty z zajętego rachunku na podatek dochodowy oraz na składki na ubezpieczenie społeczne   308
Wypłaty z zajętego rachunku na poczet zasądzonych alimentów i rent o charakterze alimentacyjnym zasądzonych tytułem odszkodowania   308
Zajęcie rachunku a blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego   308
Art. 84. [Odebranie dokumentu]   314
Art. 85. [Odbiór dokumentu]   316
Art. 86. [Umorzenie dokumentu przez wierzyciela]   322
Art. 86a. [Zajęcie rachunku]   328
Art. 86b. [Zawiadomienia i wezwania z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego]   330
Art. 87. [Odpowiednie stosowanie]   333
Ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe

Art. 54. [Ochrona wkładów]   336
Cel przepisu   336
Zakres przedmiotowy przepisu   336
Dochodzenie wierzytelności alimentacyjnych a kwota wolna od zajęcia   337
Zwolnienie od zajęcia środków, a nie samego rachunku   338
Wysokość kwoty wolnej od zajęcia   339
Kwota wolna od zajęcia a liczba prowadzonych postępowań egzekucyjnych   340
Kwota wolna od zajęcia a liczba posiadanych przez dłużnika rachunków   340
Kwota wolna a zakończenie postępowania egzekucyjnego   341
Powstanie prawa do kwoty wolnej   342
Kwota wolna od zajęcia jako suma do wyczerpania (w ramach danego miesiąca kalendarzowego)   343
Odnowienie kwoty wolnej   344
Transakcje, które pomniejszają kwotę wolną   346
Kwota wolna a przelewy między różnymi rachunkami dłużnika   347
Kwota wolna a inne zwolnienia od egzekucji na rachunku bankowym   348
Sądowy lub administracyjny tytuł wykonawczy   349
Rachunek wspólny a kwota wolna   351
Art. 54a. [Zwolnienie od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego]   352
Art. 54b. [Środki pieniężne na rachunku będącym przedmiotem blokady rachunku wolne od zajęcia, wyjątki]   353
Bibliografia   355
Orzecznictwo   357

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »