Efektywność egzekucji sądowej w świetle kolejnej zmiany Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonej ustawą z 9.3.2023 r. -

Efektywność egzekucji sądowej w świetle kolejnej zmiany Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonej ustawą z 9.3.2023 r.

199,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo C. H. Beck
ISBN 978-83-8356-461-6
Data wydania 20 maja 2024
Język: Polski
Liczba stron: 199
Rozmiar pliku: 7,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
199,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Egzekucja sądowa to instytucja, która znajduje swoją podstawę w ustawie z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1550 ze zm.), a jej celem jest przymusowa realizacja praw i obowiązków cywilnoprawnych. Ustawą z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 614 ze zm.) wprowadzono zmiany istotne zarówno dla uczestników postepowania, jak i organów egzekucyjnych. Dotyczą one m.in. doręczeń, e-licytacji, odmowy wykonania niektórych czynności egzekucyjnych, wprowadzenia tzw. funduszu żelaznego, zwiększającego ochronę wierzycieli alimentacyjnych. Nowelizacja w swoim założeniu miała mieć przede wszystkim charakter naprawczy, niwelujący wątpliwości interpretacyjne. W rzeczywistości zmiany okazały się innowacyjne, a to wymaga omówienia.

Publikacja powstała jako efekt dyskursu prowadzonego na konferencji 8.5.2023 r. w Katowicach pt.: „Efektywność egzekucji sądowej w świetle kolejnej zmiany Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonej ustawą z 9.3.2023 r.” Była ona organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Izbę Komorniczą w Katowicach i Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie.

Monografia napisana przez znawców i praktyków prawa stanowi źródło kompleksowej i praktycznej wiedzy. W monografii zostały szeroko omówione zagadnienia dotyczące:

  • odmowy wszczęcia egzekucji (art. 8001 KPC);
  • zagadnień wybranych z badania przez komornika upływu terminu biegu przedawnienia w postępowaniu egzekucyjnym;
  • wniosku wierzyciela o podjęcie czynności zbędnych do zapewnienia prawidłowego toku egzekucji lub w celu szykanowania dłużnika a zakazu nadużycia prawa procesowego w sądowym postępowaniu egzekucyjnym (uwagi na tle art. 801 § 2 i 3 KPC);
  • skutków braków w składzie organów dłużnika;
  • wyłączenia doręczenia pism w trybie art. 1391 KPC;
  • zawieszenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela;
  • środków zaskarżenia w postepowaniu egzekucyjnym po zmianach dokonanych ustawą z 9.3.2023 r.;
  • podstaw oszacowania nieruchomości;
  • rozwoju instytucji licytacji elektronicznej w sądowym postępowaniu egzekucyjnym (aspekty praktyczne);
  • zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu o podział sumy uzyskanej z nieruchomości.

Publikacja okaże się przydatna przede wszystkim w pracy komornikówsyndyków oraz doradców restrukturyzacyjnych, jak również sędziów orzekających w sprawach egzekucyjnych. Ponadto, pozycja okaże się pomocna również innym zawodom prawniczymaplikantom oraz studentom zainteresowanym omawianą tematyką.