Dokumenty w zatrudnieniu na podstawie pragmatyk służbowych. Wzory i komentarze - Krzysztof Wojciech Baran

Dokumenty w zatrudnieniu na podstawie pragmatyk służbowych. Wzory i komentarze

Krzysztof Wojciech Baran

161,34 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-9408-6
Data wydania 2015
Język: Polski
Liczba stron: 952
Rozmiar pliku: 9,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
161,34 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka zawiera ponad 270 wzorów odnoszących się do stosunków zatrudnienia na podstawie pragmatyk służbowych.

Wzory - przygotowane przez specjalistów prawa pracy będących jednocześnie praktykami w tej dziedzinie - obejmują zarówno dokumenty wymagane na etapie nawiązywania stosunku zatrudnienia, jego obowiązywania, jak i w przypadku, gdy jest on rozwiązywany. W zbiorze znalazły się również przykłady regulaminów i aktów wewnętrznych określających zasady zatrudniania na podstawie pragmatyk służbowych. Każdy wzór został opatrzony komentarzem omawiającym najważniejsze zagadnienia, na które należy zwrócić uwagę podczas jego stosowania.

W opracowaniu można znaleźć wzory regulujące zatrudnienie na podstawie:
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
 • ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury,
 • ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
 • ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej,
 • ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
 • Spis treści

  WYKAZ SKRÓTÓW 19
  WSTĘP 23
  I DOKUMENTACJA ZATRUDNIENIA 25
  II DOKUMENTACJA W STOSUNKACH ZATRUDNIENIA NAWIĄZANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O PRACOWNIKACH SAMORZĄDOWYCH 47
  1. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze 49
  2. Wniosek o rozpoczęcie naboru 57
  3. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko 60
  4. Zestawienie wyników naboru 65
  5. Protokół z naboru na wolne stanowisko urzędnicze 67
  6. Informacja o wynikach naboru 70
  7. Umowa o pracę na czas nieokreślony 72
  8. Umowa o pracę na czas określony z osobą podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym 75
  9. Umowa o pracę na zastępstwo 78
  10. Umowa o pracę na czas określony z doradcą 82
  11. Akt powołania 85
  12. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia wójta 87
  13. Zasady przeprowadzania służby przygotowawczej 89
  14. Decyzja w sprawie skierowania do służby przygotowawczej 96
  15. Program służby przygotowawczej (w przypadku gdy nie jest treścią skierowania) 99
  16. Wniosek o zwolnienie z obowiązku odbywania służby przygotowawczej 101
  17. Decyzja zwalniająca z obowiązku odbywania służby przygotowawczej 103
  18. Opinia z przebiegu służby przygotowawczej 105
  19. Protokół z przeprowadzonego egzaminu w ramach służby przygotowawczej 107
  20. Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej 110
  21. Ślubowanie 112
  22. Regulamin okresowej oceny pracowników samorządowych 114
  23. Arkusz okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego 122
  24. Odwołanie od oceny okresowej 128
  25. Rozstrzygnięcie odwołania od oceny okresowej 130
  26. Regulamin wynagradzania 132
  27. Decyzja o przyznaniu dodatku za wieloletnią pracę 156
  28. Decyzja o przyznaniu nagrody jubileuszowej 158
  29. Decyzja o przyznaniu jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę 160
  30. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej 162
  31. Wezwanie pracownika do złożenia oświadczenia majątkowego 164
  32. Przeniesienie pracownika na wyższe stanowisko (awans) 166
  33. Powierzenie wykonania innej pracy niż umówiona 168
  34. Porozumienie w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego 170
  35. Przeniesienie pracownika samorządowego w związku z reorganizacją jednostki 173
  36. Pismo w sprawie zawieszenia obowiązku świadczenia pracy przez pracownika samorządowego w przypadku jego tymczasowego aresztowania 175
  37. Akt odwołania zastępcy wójta z powodu niezłożenia oświadczenia majątkowego 177
  38. Wygaśnięcie mandatu wójta 179
  39. Pismo w sprawie odprawy dla wójta 181
  40. Porozumienie stron o rozwiązaniu stosunku pracy 183
  41. Wypowiedzenie umowy o pracę 185
  42. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 188
  43. Świadectwo pracy 190
  III DOKUMENTACJA W STOSUNKACH ZATRUDNIENIA NAWIĄZANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SŁUŻBIE CYWILNEJ 195
  44. Wniosek o wszczęcie procedury naboru 197
  45. Powołanie komisji rekrutacyjnej 200
  46. Powołanie zespołu 203
  47. Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby cywilnej 206
  48. Ogłoszenie o naborze na wyższe stanowisko w służbie cywilnej 212
  49. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności 217
  50. Oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii 220
  51. Oświadczenie członka komisji 223
  52. Decyzja o naborze 226
  53. Informacja o wynikach naboru na stanowisko w korpusie służby cywilnej 229
  54. Protokół z naboru 232
  55. Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy 236
  56. Umowa o pracę na czas nieokreślony 238
  57. Umowa o pracę na czas określony 242
  58. Umowa na zastępstwo 246
  59. Pierwsza ocena w służbie cywilnej 250
  60. Pierwsza ocena w służbie cywilnej 252
  61. Pierwsza ocena w służbie cywilnej 255
  62. Wniosek o zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony w trybie art. 38 ust. 3 pkt 1 u.s.c. 259
  63. Mianowanie w służbie cywilnej 262
  64. Ślubowanie 266
  65. Akt przeniesienia członka korpusu służby cywilnej na wyższe stanowisko w służbie cywilnej w trybie art. 54 ust. 2 u.s.c. 268
  66. Akt przeniesienia członka korpusu służby cywilnej na wyższe stanowisko w służbie cywilnej w trybie art. 59 ust. 2 u.s.c. 272
  67. Akt przeniesienia członka korpusu służby cywilnej zajmującego wyższe stanowisko w służbie cywilnej na stanowisko urzędnicze w tej samej miejscowości, w trybie art. 61 ust. 1 u.s.c. 275
  68. Akt przeniesienia urzędnika służby cywilnej na inne stanowisko w tym samym urzędzie w tej samej lub w innej miejscowości, w trybie art. 62 ust. 1 u.s.c. 280
  69. Wniosek o przeniesienie członka korpusu służby cywilnej w trybie art. 64 u.s.c. 286
  70. Porozumienie pracodawców w sprawie przeniesienia członka korpusu służby cywilnej w trybie art. 64 u.s.c. (cz. I) 291
  71. Porozumienie pracodawców w sprawie przeniesienia członka korpusu służby cywilnej w trybie art. 64 u.s.c. (cz. II) 292
  72. Akt przeniesienia członka korpusu służby w trybie art. 64 u.s.c. 295
  73. Protokół przekazania akt osobowych członka korpusu służby cywilnej 298
  74. Porozumienie pracodawców w sprawie przeniesienia członka korpusu służby cywilnej poza korpus służby cywilnej 302
  75. Zawiadomienie o zawieszeniu stosunku pracy członka korpusu służby cywilnej w związku z tymczasowym aresztowaniem 305
  76. Zawiadomienie o wygaśnięciu stosunku pracy z mianowania 308
  77. Świadectwo pracy 309
  78. Obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z mianowania za wypowiedzeniem na skutek otrzymania dwukrotnej następującej po sobie negatywnej oceny okresowej, w trybie art. 71 ust. 1 pkt 1 u.s.c. 314
  79. Obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z mianowania za wypowiedzeniem wskutek stwierdzenia przez lekarza orzecznika ZUS trwałej niezdolności do pracy, w trybie art. 71 ust. 1 pkt 2 u.s.c. 316
  80. Obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z mianowania za wypowiedzeniem z uwagi na utratę nieposzlakowanej opinii, w trybie art. 71 ust. 1 pkt 3 u.s.c. 318
  81. Obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z mianowania za wypowiedzeniem wskutek likwidacji urzędu, w trybie art. 71 ust. 1 pkt 4 u.s.c. 320
  82. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania na mocy porozumienia stron, w trybie art. 71 ust. 6 u.s.c. 324
  83. Rezygnacja urzędnika ze służby w trybie art. 71 ust. 6 u.s.c. 327
  84. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania bez wypowiedzenia z winy urzędnika z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków, w trybie art. 71 ust. 7 pkt 1 u.s.c. 329
  85. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania bez wypowiedzenia z winy urzędnika z powodu popełnienia przez urzędnika w czasie trwania stosunku pracy przestępstwa, w trybie art. 71 ust. 7 pkt 2 u.s.c. 331
  86. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania bez wypowiedzenia z winy urzędnika wskutek zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, w trybie art. 71 ust. 7 pkt 3 u.s.c. 333
  87. Ocena okresowa członka korpusu służby cywilnej 337
  88. Dodatek służbowy 347
  89. Dodatek zadaniowy 350
  90. Akt przyznania urzędnikowi służby cywilnej kolejnego stopnia służbowego 353
  91. Dodatek za wieloletnią pracę 356
  92. Nagroda jubileuszowa 359
  93. Nagroda za szczególne osiągnięcia 362
  94. Odprawa jednorazowa 365
  95. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego 368
  IV DOKUMENTACJA W STOSUNKACH ZATRUDNIENIA NAWIĄZANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O PRACOWNIKACH SĄDÓW I PROKURATURY 371
  96. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w sądzie rejonowym 373
  97. Oświadczenie kandydata o spełnieniu wymogów wynikających z art. 2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury 376
  98. Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy 379
  99. Umowa o pracę na czas określony 383
  100. Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych 387
  101. Umowa o pracę na czas nieokreślony 389
  102. Zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika na stanowisku pracy 393
  103. Potwierdzenie wydania polecenia służbowego 396
  104. Sprzeciw pracownika od oceny okresowej 398
  105. Informacja w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu od oceny okresowej 400
  106. Oświadczenie o braku więzi osobistych z osobami znajdującymi się w bezpośredniej podległości służbowej 402
  107. Wniosek w sprawie udzielenia przez przełożonego zgody na dodatkowe zatrudnienie 404
  108. Odpowiedź na wniosek w sprawie udzielenia zgody na dodatkowe zatrudnienie 406
  109. Oświadczenie w sprawie delegowania urzędnika sądowego, za jego zgodą, do wykonywania obowiązków służbowych w innym sądzie 408
  110. Oświadczenie w sprawie delegowania urzędnika sądowego do wykonywania obowiązków służbowych w innym sądzie 411
  111. Oświadczenie w sprawie delegowania urzędnika do wykonywania obowiązków służbowych w innym sądzie na obszarze apelacji 413
  112. Oświadczenie w sprawie odwołania z delegowania 415
  113. Informacja o warunkach zatrudnienia w okresie delegowania 417
  114. Powierzenie pełnienia funkcji 419
  115. Oświadczenie Prokuratora Generalnego w sprawie delegowania urzędnika, za jego zgodą, do wykonywania obowiązków służbowych w innej jednostce organizacyjnej prokuratury 421
  116. Oświadczenie w sprawie delegowania do wykonywania obowiązków służbowych w innej jednostce organizacyjnej prokuratury na obszarze apelacji 424
  117. Oświadczenie w sprawie odwołania z delegowania 426
  118. Informacja o warunkach zatrudnienia w okresie delegowania 428
  119. Oświadczenie w sprawie rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia 430
  120. Oświadczenie w sprawie rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia 433
  121. Oświadczenie w sprawie zawieszenia w pełnieniu obowiązków 435
  V DOKUMENTACJA W STOSUNKACH ZATRUDNIENIA NAWIĄZANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O POLICJI 439
  122. Informacja o naborze do służby w Policji 441
  123. Podanie o przyjęcie do Policji 445
  124. Kwestionariusz osobowy kandydata do służby 447
  125. Karta opisu stanowiska pracy 454
  126. Rozkaz o przyjęciu do służby w Policji i mianowanie policjantem w służbie przygotowawczej 458
  127. Akt mianowania na policjanta na stopień posterunkowego na okres służby przygotowawczej 460
  128. Opinia służbowa 463
  129. Akt mianowania na młodszego aspiranta Policji i sierżanta Policji 467
  130. Akt mianowania na komisarza Policji i na nadkomisarza Policji 469
  131. Ogłoszenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego 471
  132. Protokół z postępowania kwalifikacyjnego 474
  133. Akt powołania 479
  134. Rozkaz o przyznaniu nagrody pieniężnej policjantom 482
  135. Rozkaz przeniesienia policjanta na własną prośbę do pełnienia służby w innej miejscowości 484
  136. Rozkaz o podwyższeniu policjantowi dodatku służbowego 486
  137. Rozkaz o zawieszeniu w czynnościach służbowych 489
  138. Orzeczenie o uznaniu obwinionego policjanta za winnego czynów i wymierzeniu za to kary dyscyplinarnej ostrzeżenia 491
  139. Rozkaz o zwolnieniu policjanta ze służby na jego wniosek 495
  140. Rozkaz o zwolnieniu policjanta ze służby w Policji w związku z osiągnięciem pełnej wysługi emerytalnej i pogarszającym się stanem zdrowia 497
  141. Rozkaz personalny o zwolnieniu policjanta ze służby z powodu upływu 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby 499
  142. Świadectwo służby 501
  143. Rozkaz personalny o zwolnieniu policjanta ze służby z powodu przekroczenia przez policjanta uprawnień albo niedopełnienia obowiązków 505
  144. Rozkaz personalny o zwolnieniu policjanta ze służby z powodu upływu 12 miesięcy od zawieszenia w czynnościach służbowych, jeżeli nie ustały przyczyny będące podstawą zawieszenia 508
  145. Rozkaz personalny o zwolnieniu policjanta ze służby z powodu popełnienia czynu o znamionach przestępstwa albo przestępstwa skarbowego, jeżeli popełnienie czynu jest oczywiste i uniemożliwia jego pozostanie w służbie 511
  146. Rozkaz o zwolnieniu policjanta, gdy wymaga tego ważny interes służby 515
  147. Zaświadczenie lekarskie 517
  148. Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji 520
  149. Zarządzenie w sprawie zlecenia Komendantowi Powiatowemu Policji natychmiastowego podjęcia działań 522
  150. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji 524
  151. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji 526
  152. Porozumienie w sprawie przekazania przez powiat środków finansowych z przeznaczeniem na utrzymanie dodatkowych etatów w celu wzmocnienia realizacji zadań z zakresu służby prewencyjnej 528
  VI DOKUMENTACJA W STOSUNKACH ZATRUDNIENIA NAWIĄZANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ 533
  153. Ogłoszenie o przyjęciach do służby 535
  154. Zawiadomienie o odmowie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego lub jego przerwaniu 540
  155. Akt mianowania w okresie służby przygotowawczej 543
  156. Pismo informujące o przedłużeniu służby przygotowawczej z powodu przerwy w wykonywaniu przez funkcjonariusza obowiązków służbowych 547
  157. Pismo informujące o przedłużeniu okresu służby przygotowawczej do czasu prawomocnego zakończenia postępowania karnego 549
  158. Akt mianowania na stałe 552
  159. Wniosek o wyrażenie zgody na mianowanie funkcjonariusza na wyższe stanowisko przed uzyskaniem przez niego kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby wymaganych na tym stanowisku, jeżeli spełnia wymagania w zakresie wykształcenia 556
  160. Rozkaz personalny o nadaniu stopnia szeregowego 560
  161. Przyznanie dodatku do wynagrodzenia dla pracownika wykonującego obowiązki w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności 562
  162. Pismo informujące o prawie do otrzymania dodatku za wysługę lat 565
  163. Pismo informujące o prawie do dodatku za stopień 568
  164. Pismo informujące o ustaleniu wysokości dodatku służbowego 571
  165. Pismo informujące o obniżeniu dodatku służbowego 574
  166. Pismo informujące o potrąceniu uposażenia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim 577
  167. Pismo informujące o zawieszeniu wypłaty uposażenia z powodu samowolnego opuszczenia miejsca pełnienia służby albo pozostawania poza nim lub niepodejmowania służby, zawinionej niemożności pełnienia przez funkcjonariusza obowiązków służbowych 581
  168. Pismo o ustaleniu wysokości uposażenia przy powierzeniu pełnienia obowiązków 583
  169. Rozkaz personalny o powołaniu na stanowisko dyrektora 587
  170. Rozkaz personalny o odwołaniu ze stanowiska dyrektora 590
  171. Rozkaz personalny o odwołaniu Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego 593
  172. Rozkaz personalny o przeniesieniu funkcjonariusza odwołanego z zajmowanego stanowiska za jego zgodą do dyspozycji właściwego przełożonego 596
  173. Decyzja o przeniesieniu z urzędu do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej w przypadkach uzasadnionych ważnymi potrzebami służby 598
  174. Rozkaz personalny o delegowaniu funkcjonariusza na okres do 6 miesięcy do czasowego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej, w tym do instytucji gospodarki budżetowej w przypadkach uzasadnionych ważnymi potrzebami służby 603
  175. Rozkaz personalny o przeniesieniu do dyspozycji przełożonego na okres oddelegowania do pełnienia zadań służbowych poza Służbą Więzienną w kraju lub poza granicami państwa 606
  176. Wniosek o zmianę opinii 609
  177. Pismo informujące o utrzymaniu w mocy opinii 615
  178. Pismo informujące o uchyleniu opinii 617
  179. Decyzja o zawieszeniu funkcjonariusza w czynnościach służbowych z powodu tymczasowego aresztowania 620
  180. Decyzja o zawieszeniu funkcjonariusza w czynnościach służbowych w związku z wszczęciem przeciwko niemu postępowania karnego o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 624
  181. Pismo funkcjonariusza o wyborze świadczenia pieniężnego w wysokości odpowiadającej uposażeniu zasadniczemu wraz z dodatkami o charakterze stałym, pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym 629
  182. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w przypadku niewyrażenia zgody na powołanie albo przeniesienie na stanowisko służbowe niższe od dotychczas zajmowanego 631
  183. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w przypadku nieprzydatności do służby stwierdzonej w opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej 634
  184. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza w przypadku pisemnego zgłoszenia wystąpienia ze służby 638
  185. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w przypadku niewywiązywania się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby stałej stwierdzonego w dwóch kolejnych opiniach 642
  186. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w związku z powołaniem do innej służby państwowej 647
  187. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej lub jej reorganizacji połączonej ze zmniejszeniem obsady etatowej, jeżeli przeniesienie funkcjonariusza do innej jednostki organizacyjnej lub na niższe stanowisko nie jest możliwe 651
  188. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w przypadku nieobecności w służbie spowodowanej chorobą trwającą nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy 654
  189. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w przypadku upływu 12-miesięcznego okresu zawieszenia w czynnościach służbowych 659
  190. Decyzja o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby w przypadku prawomocnej odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych 662
  191. Pismo informujące o planowanym zwolnieniu ze służby w związku z osiągnięciem 30-letniego stażu służby w Służbie Więziennej 667
  192. Rozkaz personalny o wygaśnięciu stosunku służbowego z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności, której wykonanie nie zostało warunkowo zawieszone 670
  193. Rozkaz personalny o wygaśnięciu stosunku służbowego z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 674
  194. Rozkaz personalny stwierdzający wygaśnięcie stosunku służbowego z powodu orzeczenia wobec funkcjonariusza prawomocnym wyrokiem sądu środka karnego w postaci zakazu wykonywania zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej 678
  195. Rozkaz personalny stwierdzający wygaśnięcie stosunku służbowego z powodu zrzeczenia się obywatelstwa polskiego 682
  196. Rozkaz personalny stwierdzający wygaśnięcie stosunku służbowego z powodu porzucenia służby 685
  197. Pismo informujące o prawie do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany czas wolny w związku z pełnieniem służby 689
  198. Pismo o prawie do odprawy w związku z wygaśnięciem stosunku służbowego 692
  199. Pismo informujące o prawie do ekwiwalentu za urlop 694
  200. Wezwanie do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kosztów wyżywienia, umundurowania oraz kosztów podróży służbowych otrzymanych w czasie szkolenia 696
  201. Wniosek o sprostowanie świadectwa służby 700
  202. Decyzja o przyznaniu odszkodowania w związku z niewydaniem świadectwa służby 703
  203. Wniosek funkcjonariusza o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego 707
  204. Pismo informujące o odwołaniu funkcjonariusza z urlopu wypoczynkowego 710
  205. Pismo informujące o udzieleniu urlopu zdrowotnego 713
  206. Pismo informujące o udzieleniu funkcjonariuszowi płatnego urlopu okolicznościowego z tytułu przeniesienia z urzędu do dalszego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej, jeżeli z przeniesieniem wiąże się zmiana zamieszkania 716
  207. Pismo informujące o udzieleniu funkcjonariuszowi na jego wniosek płatnego urlopu okolicznościowego na załatwienie szczególnie ważnych spraw osobistych lub rodzinnych 719
  208. Pismo informujące o udzieleniu urlopu bezpłatnego 722
  209. Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego przed porodem 725
  210. Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego 730
  211. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego 733
  212. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego 736
  213. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego 739
  214. Zezwolenie na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą 743
  215. Wniosek o przyznanie wyróżnienia 746
  216. Wyróżnienie dla funkcjonariusza 750
  217. Pismo informujące o zwolnieniu od zajęć służbowych 752
  218. Pismo funkcjonariusza o odmowie wykonania polecenia służbowego 754
  219. Pismo funkcjonariusza o podejrzeniu stosowania mobbingu 757
  220. Pismo informujące o prawie do zasiłku na zagospodarowanie 761
  221. Pismo informujące o prawie do nagrody rocznej 763
  222. Pismo informujące o przyznaniu nagrody uznaniowej 767
  223. Pismo informujące o prawie do nagrody jubileuszowej 770
  VII DOKUMENTACJA W STOSUNKACH ZATRUDNIENIA NAWIĄZANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH 773
  224. Zgoda żołnierza pełniącego służbę kontraktową na objęcie innego stanowiska służbowego niż określone w kontrakcie 775
  225. Wniosek o zawarcie kolejnego kontraktu 777
  226. Wniosek o powołanie do służby stałej 779
  227. Wzór kontraktu na pełnienie zawodowej służby wojskowej 781
  228. Wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej 783
  229. Zgoda żołnierza na zawarcie kolejnego kontraktu na pełnienie zawodowej służby wojskowej lub powołanie do służby stałej 787
  230. Wniosek żołnierza przeniesionego do dyspozycji o zwolnienie z wykonywania zadań służbowych 789
  231. Odwołanie od opinii służbowej 791
  232. Wniosek o zweryfikowanie ostatecznej opinii służbowej 793
  233. Opinia służbowa 795
  234. Zgoda / odmowa zgody żołnierza na wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe 799
  235. Wniosek o nadanie klasy kwalifikacyjnej 801
  236. Wniosek o pozostawienie legitymacji służbowej żołnierza zawodowego 803
  237. Informacja o fakcie pobierania nauki 805
  238. Wniosek o udzielenie pomocy w związku z pobieraniem nauki 807
  239. Umowa o udzieleniu pomocy w związku z pobieraniem przez żołnierza zawodowego nauki 811
  240. Umowa z żołnierzem zawodowym skierowanym na naukę, określająca warunki zwrotu poniesionych kosztów na jego utrzymanie i naukę 816
  241. Wniosek o zezwolenie na wykonywanie pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej 819
  242. Informacja o zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą w celach niezwiązanych z zawodową służbą wojskową 822
  243. Oświadczenie o konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem 824
  244. Wniosek o udzielenie urlopu szkoleniowego 826
  245. Wniosek o zwolnienie od zajęć służbowych w razie konieczności sprawowania osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny 829
  246. Wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego w związku z koniecznością sprawowania opieki nad najbliższym członkiem rodziny 831
  247. Wniosek o zwrot kosztów spowodowanych odwołaniem lub wstrzymaniem urlopu 833
  248. Wniosek o udzielanie łącznie przerw na karmienie 835
  249. Wniosek o dodatek za rozłąkę i zwrot kosztów przejazdów odbywanych nie częściej niż raz w miesiącu do miejscowości zamieszkania członka rodziny i z powrotem 837
  250. Wniosek o zwrot kosztów codziennych dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i z powrotem 841
  251. Wniosek o inne świadczenie socjalno-bytowe 844
  252. Wniosek o wypłacenie odsetek ustawowych w razie zwłoki w wypłacie uposażenia i innych należności pieniężnych 849
  253. Wniosek o zwiększenie dodatku za długoletnią służbę wojskową 852
  254. Porozumienie w sprawie wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych w formie bezgotówkowej 855
  255. Wniosek o przyznanie nagrody uznaniowej żołnierzowi zawodowemu wykonującemu zadania służbowe za innego żołnierza zawodowego przebywającego na zwolnieniu lekarskim 857
  256. Wniosek o przyznanie zapomogi 860
  257. Wniosek o nagrodę jubileuszową 862
  258. Wniosek o wypłatę należności pieniężnych za przeniesienie służbowe i przesiedlenie 865
  259. Wniosek o wypłatę gratyfikacji urlopowej 870
  260. Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu pełnienia służby, jednorazowo z góry za cały należny okres 873
  261. Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego 876
  262. Informacja o przynależności do stowarzyszenia lub innej organizacji krajowej 878
  263. Wniosek o zezwolenie na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej 880
  264. Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego na czas trwania kampanii wyborczej 883
  265. Wypowiedzenie stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej z wnioskiem o skrócenie okresu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej 885
  266. Wniosek o wypłatę odszkodowania w razie uchylenia decyzji o wypowiedzeniu stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez właściwy organ 888
  267. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego predyspozycje żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej do zajmowania stanowiska pracy związanego z obronnością kraju w administracji publicznej 890
  268. Zaświadczenie o odbyciu służby 891
  269. Wniosek o udzielenie pomocy w zakresie pośrednictwa pracy uprawnionego ubiegającego się o stanowisko pracy związane z obronnością kraju 895
  270. Świadectwo służby 899
  271. Żądanie sprostowania świadectwa służby 903
  272. Wniosek o odszkodowanie z tytułu szkody poniesionej przez żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej w związku z niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa służby 905
  273. Wniosek o powołanie do służby kandydackiej 908
  274. Umowa z osobą ubiegającą się o przyjęcie do służby kandydackiej, określająca warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę 915
  275. Umowa z żołnierzem pełniącym służbę kandydacką skierowanym na naukę, określająca warunki zwrotu poniesionych kosztów na jego utrzymanie i naukę 919
  276. Wniosek o zwolnienie ze służby kandydackiej 924
  277. Opinia służbowa kandydata na żołnierza zawodowego 926
  BIBLIOGRAFIA 931
  INDEKS 937
  O AUTORACH 951
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »