Dokumentacja gabinetu lekarza POZ. Wzory pism, komentarz i orzecznictwo - Ewa Mazur-Pawłowska

Dokumentacja gabinetu lekarza POZ. Wzory pism, komentarz i orzecznictwo

Ewa Mazur-Pawłowska

110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8286-893-7
Data wydania 1 stycznia 2022
Język: Polski
Liczba stron: 285
Rozmiar pliku: 5,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka prezentuje najważniejsze procedury związane z prowadzeniem gabinetu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. To właśnie lekarz POZ koordynuje proces leczenia oraz podejmuje decyzje o wystawieniu skierowania do innych specjalistów, aby jak najlepiej zająć się problemem zdrowotnym pacjenta.

Autorka szczegółowo omawia zagadnienia dotyczące m.in.:
• obowiązków prowadzenia dokumentacji, w tym karty przyjęć i zabiegów, książeczki zdrowia, regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego;
• postępowania z odpadami medycznymi;
• procedur sanitarnych i sterylizacyjnych;
• sposobu postępowania w razie zranienia;
• udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi, osobie przez niego upoważnionej i wskazanym w ustawie o działalności leczniczej instytucjom;
• wdrożenia i stosowania przepisów o ochronie danych osobowych – RODO.

Wyjaśnienia i komentarze są uzupełnione o wzory dokumentów, procedur, instrukcji wykorzystywanych w działalności podstawowej opieki zdrowotnej.

Wzory pism dostępne są w wersji elektronicznej do pobrania ze strony: www.dokumentacja-gabinetu-lekarza-poz.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Można je modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Opracowanie jest przeznaczone zarówno dla lekarzy, jak i właścicieli oraz menedżerów gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej.

Spis treści

 

Wykaz skrótów   | str. 13

Wprowadzenie   | str. 15

 1. Podstawowa opieka zdrowotna | str. 15
 2. Kwalifikacje lekarza POZ | str. 16
 3. Kwalifikacje pielęgniarki POZ | str. 17
 4. Kwalifikacje położnej POZ | str. 17
 5. Deklaracja wyboru | str. 18

Wzory do Wprowadzenia   | str. 21

 1. Deklaracja wyboru lekarza | str. 23
 2. Deklaracja wyboru pielęgniarki | str. 26
 3. Deklaracja wyboru położnej | str. 29

Rozdział 1. Działalność lecznicza   | str. 33

 1. Działalność lecznicza a obowiązki | str. 33
 2. Odpady medyczne | str. 34
 3. Sprawozdania statystyczne | str. 34
 4. Teleporady | str. 36
 5. Warunki lokalowe prowadzenia działalności leczniczej | str. 38
 6. Różnice pomiędzy praktyką a podmiotem leczniczym | str. 40

Wzory do rozdziału 1   | str. 43

 1. MZ-6 | str. 45
 2. MZ-11 | str. 48
 3. MZ-24 | str. 56
 4. MZ-88 | str. 57
 5. MZ-89 | str. 60
 6. ZD-3 | str. 69
 7. Brak możliwości oceny stanu zdrowia pacjenta | str. 74
 8. Odmowa wystawienia e-recepty | str. 75
 9. Odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego w ramach teleporady | str. 76
 10. Nieodbycie się teleporady | str. 77

Rozdział 2. Dokumentacja medyczna   | str. 78

 1. Uwagi ogólne | str. 78
 2. Dokumentacja zbiorcza | str. 84
 3. Księga przyjęć | str. 84
 4. Księga pracowni diagnostycznej | str. 84
 5. Księga zabiegów | str. 85
 6. Dokumentacja indywidualna | str. 85
 7. Książeczka zdrowia dziecka | str. 88
 8. Skierowanie | str. 88
 9. Historia zdrowia i choroby | str. 89

Wzory do rozdziału 2   | str. 91

 1. Księga przyjęć | str. 93
 2. Księga pracowni diagnostyczna | str. 94
 3. Księga zabiegów | str. 95
 4. Książeczka zdrowia dziecka | str. 96
 5. Skierowanie | str. 98

Rozdział 3. Dokumentacja administracyjna   | str. 99

 1. Regulamin organizacyjny | str. 99
 2. Kontrole wewnętrzne | str. 100
 3. Raport o bezpieczeństwie i higienie pracy (wyłącznie podmioty lecznicze) | str. 101
 4. Prawa pacjenta | str. 101
 5. Informacja dotycząca monitoringu | str. 102
 6. Informacja dotycząca zakazu palenia | str. 103
 7. Cennik | str. 103

Wzory do rozdziału 3   | str. 105

 1. Regulamin organizacyjny (dla podmiotów mających kontrakt z NFZ) | str. 107
 2. Procedura przeprowadzania kontroli wewnętrznej | str. 112
 3. Protokół kontroli wewnętrznej | str. 114
 4. Raport o bezpieczeństwie i higienie pracy | str. 117
 5. Wybrane prawa pacjenta | str. 119
 6. Informacja o monitoringu dla pracowników | str. 122

Rozdział 4. Procedury sanitarne i sterylizacyjne   | str. 123

 1. Zagadnienia wstępne | str. 123
 2. Procedury sanitarne | str. 123
 3. Procedury sterylizacyjne | str. 124
 4. Zasady pakowania pakietów | str. 125
 5. Czy można prać ubrania robocze w domu? | str. 125
 6. Potwierdzenie zapoznania się z procedurami | str. 126

Wzory do rozdziału 4   | str. 127

 1. Plan higieny | str. 129
 2. Procedura dezynfekcji i mycia narzędzi oraz sprzętu medycznego wielokrotnego użytku | str. 133
 3. Procedura dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni | str. 135
 4. Procedura dezynfekcji powierzchni skażonych materiałem organicznym | str. 137
 5. Procedura higienicznego mycia i pielęgnacji rąk | str. 139
 6. Procedura higienicznej dezynfekcji rąk | str. 141
 7. Środki używane do dezynfekcji | str. 143
 8. Procedura otwierania opakowań sterylnych | str. 144
 9. Procedura pakowania materiałów w opakowania papierowo­‑foliowe | str. 146
 10. Procedura przechowywania materiału i narzędzi po sterylizacji | str. 148
 11. Procedura dotycząca podstawowych zasad sterylizacji | str. 149
 12. Procedura transportu narzędzi do sterylizacji | str. 153
 13. Potwierdzenie zapoznania się z procedurami sterylizacyjnymi | str. 154
 14. Procedura prania brudnej bielizny | str. 155
 15. Potwierdzenie zapoznania się z procedurami sanitarnymi | str. 157

Rozdział 5. Procedury dotyczące odpadów medycznych   | str. 158

 1. Uwagi wprowadzające | str. 158
 2. Odpady niebezpieczne | str. 158
 3. Właściwości powodujące, że odpady są niebezpieczne | str. 159
 4. Składniki, które mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi | str. 159
 5. Zbieranie – magazynowanie | str. 159
 6. Umowa z podmiotem odbierającym odpady medyczne | str. 160
 7. Odpowiedzialność wytwórcy | str. 160
 8. Karta przekazania odpadów | str. 161
 9. Potwierdzenie unieszkodliwienia odpadów | str. 162
 10. Przechowywanie i udostępnianie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie | str. 162
 11. Ewidencja odpadów | str. 163
 12. Zbiorcze zestawienie o odpadach | str. 164
 13. Postępowanie z odpadami medycznymi | str. 164
 14. Podział odpadów i sposób segregacji | str. 164
 15. Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach | str. 166
 16. Czas przechowywania odpadów medycznych | str. 166
 17. Oznakowanie worka i pojemników | str. 166
 18. Miejsce magazynowania: temperatury i czas przechowywania | str. 167
 19. Urządzenia chłodnicze stacjonarne i przenośne | str. 167
 20. Procedury dotyczące odpadów medycznych | str. 169

20.1. Procedura postępowania z odpadami medycznymi   | str. 169

20.2. Procedura mycia i dezynfekcji lodówki   | str. 169

20.3. Procedura transportu wewnętrznego odpadów medycznych   | str. 169

20.4. Instrukcja kontroli temperatury w urządzeniu chłodniczym   | str. 170

Wzory do rozdziału 5   | str. 171

 1. Biologiczne czynniki chorobotwórcze | str. 173
 2. Procedura postępowania z odpadami medycznymi | str. 175
 3. Procedura mycia i dezynfekcji lodówek | str. 179
 4. Procedura transportowania odpadów medycznych | str. 181
 5. Instrukcja kontroli temperatury w urządzeniu chłodniczym | str. 183
 6. Potwierdzenie zapoznania się z procedurami w zakresie odpadów medycznych | str. 184

Rozdział 6. Zranienie w gabinecie   | str. 185

 1. Procedury zranień  | str. 185
 2. Na kim ciąży obowiązek sporządzenia procedur zranień? | str. 186
 3. Zakres procedur | str. 186
 4. Forma sporządzenia procedur | str. 187
 5. Aktualizacja procedur | str. 187
 6. O czym pracodawca ma informować pracowników? | str. 188
 7. Procedury zapobiegania zakażeniom | str. 188

7.1.    Procedura zapobiegania zakażeniom w wyniku zranień ostrymi narzędziami   | str. 188

7.2.    Procedura zastosowania środków ochrony indywidualnej   | str. 189

7.3.    Procedura poekspozycyjna   | str. 189

7.4.    Indywidualna karta ekspozycji   | str. 190

 1. Kiedy dochodzi do ekspozycji? | str. 191
 2. Znane źródło potencjalnego zakażenia | str. 191
 3. Nieznane źródło potencjalnego zakażenia | str. 191
 4. Rejestr zranień | str. 192
 5. Procedura używania środków chemicznych | str. 192
 6. Procedura postępowania z ostrymi narzędziami | str. 193
 7. Raport zranień | str. 193

Wzory do rozdziału 6   | str. 195

 1. Procedura zapobiegania zakażeniom w wyniku zranień ostrymi narzędziami | str. 197
 2. Procedura zastosowania środków ochrony indywidualnej | str. 202
 3. Procedura poekspozycyjna | str. 206
 4. Indywidualna karta ekspozycji | str. 209
 5. Rejestr zranień | str. 211
 6. Procedura używania środków chemicznych | str. 212
 7. Procedura postępowania z ostrymi narzędziami | str. 215
 8. Raport o bezpieczeństwie i higienie pracy | str. 218
 9. Potwierdzenie zapoznania się z procedurami zranień | str. 220
 10. ZLK-1 | str. 221
 11. Instrukcja postępowania w przypadku zranienia | str. 223
 12. Instrukcja postępowania po ekspozycji błon śluzowych | str. 224
 13. Instrukcja postępowania po ekspozycji oka | str. 225

Rozdział 7. Szkodliwe czynniki biologiczne   | str. 226

 1. Uwagi wprowadzające | str. 226

1.1.    Klasyfikacja i wykaz szkodliwych czynników biologicznych   | str. 226

1.2.    Procedura określająca szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez czynniki biologiczne   | str. 227

1.3.    Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3   | str. 227

1.4.    Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3   | str. 228

 1. Kto ma dostęp do rejestrów? | str. 228
 2. Co należy zrobić, gdy u pracownika rozpoznano chorobę, która może być skutkiem narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego? | str. 229

Wzory do rozdziału 7   | str. 231

 1. Klasyfikacja i wykaz szkodliwych czynników biologicznych | str. 233
 2. Procedura określająca szczegółowe warunki ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez czynniki biologiczne | str. 236
 3. Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 | str. 239
 4. Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 | str. 240
 5. Potwierdzenie zapoznania się z procedurami dotyczącymi zagrożeń biologicznych | str. 242

Rozdział 8. RODO   | str. 243

 1. Obowiązek informacyjny | str. 243
 2. Jak przekazać informacje pacjentowi? | str. 245
 3. Zgody na przetwarzanie danych | str. 245
 4. Zgody na przetwarzanie danych osobowych pacjenta w innych celach niż udzielanie świadczeń leczniczych | str. 246
 5. Weryfikacja pacjenta | str. 247
 6. Dokumentacja pacjenta | str. 248
 7. Sposób przechowywania | str. 249
 8. Elementy konieczne do ważności i skuteczności czynności | str. 249
 9. Dokumentacja leczenia nieletniego | str. 249
 10. Opiekun faktyczny | str. 250

Wzory do rozdziału 8   | str. 257

 1. Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu lub braku upoważnienia osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych | str. 259
 2. Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu lub braku upoważnienia osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji | str. 260
 3. Informacja o prawach pacjenta | str. 261
 4. Oświadczenie rodzica | str. 264
 5. Oświadczenie opiekuna prawnego | str. 265

Rozdział 9. Udostępnianie dokumentacji   | str. 266

 1. Uwagi ogólne | str. 266
 2. Sposób udostępnienia dokumentacji medycznej | str. 268
 3. Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej | str. 269
 4. Przyjęcie wniosku o wydanie dokumentacji | str. 269
 5. Przygotowanie dokumentacji | str. 270
 6. Rejestr wydanej dokumentacji medycznej | str. 271

Wzory do rozdziału 9   | str. 277

 1. Udostępnienie dokumentacji medycznej | str. 279
 2. Wniosek pacjenta o udostępnienie dokumentacji medycznej | str. 280
 3. Potwierdzenie udostępnienia dokumentacji medycznej | str. 281
 4. Rejestr udostępnienia dokumentacji medycznej | str. 283
 5. Upoważnienie | str. 284
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »