Dochodzenie roszczeń z umów kredytów frankowych. Praktyka, orzecznictwo, pytania i odpowiedzi - Helena Ciepła

Dochodzenie roszczeń z umów kredytów frankowych. Praktyka, orzecznictwo, pytania i odpowiedzi

Helena Ciepła

127,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-634-7
Data wydania listopad 2020
Język: Polski
Liczba stron: 367
Rozmiar pliku: 4,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
127,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja kompleksowo wskazuje rodzaje wytaczanych powództw i prawidłowe sposoby formułowania żądań pozwów przy dochodzeniu roszczeń z umów kredytów frankowych. Uwzględnia małżonków jako kredytobiorców po obu stronach procesu, zarówno w trakcie trwania wspólności ustawowej, jak i po jej ustaniu.

Autorka przedstawia istotne dla omawianej problematyki najnowsze zmiany legislacyjne w Kodeksie postępowania cywilnego, aktualne stanowisko doktryny oraz rozbudowane wykazy wybranych tez orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych i okręgowych. Szczególnie cenne dla czytelników będą odpowiedzi na kilkadziesiąt pytań zadanych podczas szkoleń otwartych dla praktyków oraz w sądach, dotyczących już prowadzonych spraw bądź planowanych do wytoczenia powództw w dochodzeniu roszczeń frankowych.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla praktyków prawa, w tym adwokatów, radców prawnych, sędziów i ich asystentów, a także pracowników banków udzielających kredytów frankowych oraz aplikantów zawodów prawniczych.

Spis treści

Wykaz skrótów . ... 9

Wprowadzenie .. ... 11

Rozdział 1

Zawarcie umowy o tak zwany kredyt frankowy indeksowany

bądź denominowany ... ... 13

1.1. Pojęcie umowy o kredyt frankowy ... .... 13

1.2. Pojęcie kredytu indeksowanego i denominowanego ... . 16

1.3. Umowa o kredyt frankowy a zasada swobody umów ... 27

1.4. Praktyka zawierania umów o kredyt frankowy ... .... 32

1.5. Pożyczki hipoteczne ... ... 36

1.6. Znaczenie dyrektywy Rady 93/13/EWG z 5.04.1993 r. w sprawie

nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich ... . 37

1.7. Zawarcie aneksu do umowy zgodnie z ustawą antyspreadową i spłata

kredytu bezpośrednio w walucie obcej ... .. 38

Rozdział 2

Abuzywne klauzule walutowe ... ... 41

2.1. Pojęcie abuzywnej klauzuli walutowej a ryzyko związane z kredytem

frankowym . ... 41

2.1.1. Uwagi ogólne ... ... 41

2.1.2. Kiedy postanowienia umowy są sprzeczne z dobrymi obyczajami

i rażąco naruszają interesy konsumentów (niedozwolone)? ... 43

2.1.3. Dobre obyczaje a zasady współżycia ... 49

2.1.4. Chwila zawarcia umowy właściwa dla oceny abuzywności ... .. 54

2.2. Klauzula indeksacyjna a określenie głównego świadczenia stron umowy .... 57

2.2.1. Uwagi wprowadzające ... ... 57

2.2.2. Ryzyko związane z zawarciem umowy o kredyt frankowy ... 63

2.2.3. Jednoznaczność postanowień umowy określających główne

świadczenia stron ... ... 66

2.3. Skutek prawny sprzeczności klauzuli indeksacyjnej z dobrymi obyczajami

i rażąco naruszającej interesy kredytobiorcy ... ... 69

2.4. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jako klauzula abuzywna ... ... 78

2.5. Wypowiedzenie umowy kredytu ... 81

Rozdział 3

Eliminacja klauzuli abuzywnej a dalsze obowiązywanie umowy ... 87

3.1. Uwagi wprowadzające ... .. 87

3.2. Uzupełnienie umowy przepisami dyspozytywnymi ... .. 92

3.3. Ocena skutków prawnych niedozwolonych postanowień umowy dla

interesu konsumenta ... .... 93

Rozdział 4

Rodzaje powództwa i wyliczenie wysokości dochodzonego roszczenia ... 100

4.1. Znaczenie wyroku TS z 3.10.2019 r., C-260/18, dla dochodzenia roszczeń

z tzw. umów kredytów frankowych ... ... 100

4.2. Powództwo o stwierdzenie nieważności umowy (o unieważnienie umowy

ze skutkiem ex tunc) i sposoby formułowania żądania pozwu ... . 107

4.2.1. Uwagi wprowadzające ... ... 107

4.2.2. Interes prawny w rozumieniu art. 189 k.p.c. w sprawach

frankowych ... 110

4.2.3. Błąd jako podstawa powództwa ... .. 116

4.2.4. Małżonkowie jako kredytobiorcy ... .... 121

4.3. Powództwo o odfrankowienie umowy ... ... 124

4.4. Związanie sądu cywilnego klauzulą wpisaną do rejestru UOKiK ... 125

4.5. Wyliczenie wysokości dochodzonego roszczenia przy poszczególnych

rodzajach powództw ... ... 131

4.6. Powództwo opozycyjne ... 137

Rozdział 5

Zawezwanie do próby ugodowej a przedawnienie roszczenia z tzw. umów

kredytów frankowych w stanie prawnym od 21.08.2019 r. ... ... 142

5.1. Uwagi wprowadzające ... .. 142

5.2. Kolejne zawezwanie do próby ugodowej a przedawnienie roszczenia ... .. 144

5.3. Przedawnienie roszczeń banku do konsumenta i konsumenta do banku .... 150

Rozdział 6

Stwierdzenie nieważności (unieważnienie umowy) a związane

z tym roszczenia ... .... 152

6.1. Uwagi wprowadzające ... .. 152

6.2. Unieważnienie umowy a roszczenia kondykcyjne ... ... 156

6.3. Unieważnienie umowy a wynagrodzenie za korzystanie z kredytu ... 158

Pytania i odpowiedzi ... ... 167

Wykaz orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości ... .. 193

Wykaz wybranych tez orzeczeń Sądu Najwyższego ... .. 195

Wykaz wybranych tez orzeczeń sądów apelacyjnych ... 207

Wykaz wybranych tez orzeczeń sądów okręgowych ... . 221

Propozycja wystosowania wezwania ... 231

Literatura ... ... 233

Wybrane akty prawne ... . 237

Ustawa z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 ze zm.)

(wyciąg) ... .. ... 239

Ustawa z 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1083) ... ... 324

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »