Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych - Henryk Pietrzkowski

Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych

Henryk Pietrzkowski

144,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-122-9
Data wydania lipiec 2020
Język: Polski
Liczba stron: 1095
Rozmiar pliku: 10,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
144,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Stan prawny: 20 czerwca 2020 r.

Szóste wydanie niezwykle praktycznej publikacji, cieszącej się dużą popularnością, objaśnia krok po kroku postępowanie cywilne z punktu widzenia obowiązków i uprawnień zawodowego pełnomocnika procesowego.

Książka została zmieniona w bardzo szerokim zakresie ze względu na nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2019 r. W nowych rozdziałach poświęconych sprawności postępowania oraz systemowi gromadzenia materiału procesowego omówiono zagadnienia związane m.in. z:

  • posiedzeniem przygotowawczym, planem rozprawy, ciężarem wspierania postępowania przez strony,
  • nadużyciem prawa procesowego oraz niedostosowaniem czynności procesowych stron do nowych reguł przytaczania twierdzeń i dowodów.

Omówione zostały skutki zaniedbań sądu w zakresie obowiązku udzielania stronom pouczeń co do czynności procesowych, a także – stanowiącym novum w krajowej procedurze cywilnej – obowiązku pouczenia o prawdopodobnym wyniku sprawy oraz uprzedzenia stron o możliwości podjęcia rozstrzygnięcia na innej podstawie prawnej, z jednoczesnym wskazaniem na zaniedbania stron powodujące utratę prawa do powoływania się na uchybienia procesowe sądu. Tematykę dotyczącą  pism procesowych poszerzono uwagami dotyczącymi pisma niebędącego pozwem oraz powództwa oczywiście bezzasadnego.

W znacznej części uległ zmianie rozdział dotyczący zwyczajnych, szczególnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia zwłaszcza apelacji i zażalenia.

Do licznie powołanych orzeczeń Sądu Najwyższego zostały dodane nowe, wydane w latach 2017–2020, mające istotne znaczenie dla przebiegu postępowania w sprawach cywilnych.

Spis treści

Rozdział I. REPREZENTACJA STRON W POSTĘPOWANIU CYWILNYM
1. Zdolność postulacyjna. Przymus adwokacko-radcowski oraz rzeczników patentowych
2. Przedstawiciele ustawowi 
3. Pełnomocnicy procesowi 
3.1. Uwagi ogólne 
3.2. Pełnomocnictwo adwokata 
3.3. Pełnomocnictwo radcy prawnego
3.4. Pełnomocnictwo substytucyjne
3.5. Pełnomocnictwo rzecznika patentowego
3.6. Pełnomocnictwo prawnika zagranicznego
3.7. Pełnomocnictwo osoby sprawującej zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoby pozostającej ze stroną w stałym stosunku zlecenia
3.8. Pełnomocnik ustanowiony przez sąd
3.9. Odpowiedzialność zawodowego pełnomocnika z tytułu niezachowania należytej staranności zawodowej
4. Pełnomocnictwo procesowe 
4.1. Rodzaje pełnomocnictwa
4.2. Zakres pełnomocnictwa
4.3. Forma pełnomocnictwa, podpis na pełnomocnictwie, uwierzytelnianie pełnomocnictwa i dokumentów
4.4. Prostowanie, odwoływanie oraz zatwierdzanie oświadczeń i czynności pełnomocnika 
4.5. Wygaśnięcie i wypowiedzenie pełnomocnictwa 
5. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa 
5.1.Materialnoprawna i procesowa konstrukcja reprezentacji Skarbu Państwa
5.2. Oznaczenie Skarbu Państwa jako strony w postępowaniu sądowym
5.3. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa wykonywane przez Prokuratorię Generalną RP
5.3.1. Rodzaje zastępstwa
5.3.2. Współdziałanie podmiotów i organów reprezentujących Skarb Państwa z Prokuratorią Generalną
5.3.3. Koszty zastępstwa procesowego wykonywanego przez Prokuratorię Generalną
5.3.4. Wskazanie przez Prezesa Prokuratorii Generalnej organu właściwego do reprezentowania Skarbu Państwa

ROZDZIAŁ II. SPRAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO
1. Obowiązek sądu przeciwdziałania przewlekłości postępowania. Ciężar wspierania postępowania przez strony
2. Nadużycie prawa procesowego
2.1. Przeciwdziałanie nadużyciu prawa procesowego w orzecznictwie przed uchwaleniem art.41 k.p.c.
2.2. Definicja oraz przejawy nadużycia prawa procesowego

ROZDZIAŁ III SYSTEM GROMADZENIA MATERIAŁU PROCESOWEGO
1. System prekluzji oraz system dyskrecjonalnej władzy sędziego
2. System koncentracji materiału procesowego
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Przepisy intertemporalne
2.3. Postępowanie przygotowawcze
2.3.1. Uwagi wstępne
2.3.2. Czynności przewodniczącego oraz stron po wpłynięciu pozwu
2.3.3. Pouczenia udzielane stronom co do czynności procesowych.
2.3.4. Pouczenie stron o prawdopodobnym wyniku sprawy
2.3.5. Uprzedzenie stron o możliwości podjęcia rozstrzygnięcia na innej podstawie
2.3.6. Skutki zaniedbań sądu w zakresie obowiązku udzielenia pouczeń
2.3.7. Pisma przygotowawcze
2.3.8. Posiedzenie przygotowawcze
2.3.9. Plan rozprawy
2.3.10. Skutki procesowe biernego zachowania pozwanego
2.3.11. Przytaczanie twierdzeń i dowodów
2.3.12. Pominięcie spóźnionych twierdzeń i dowodów
2.3.13. Utrata prawa do powoływania się na uchybienia procesowe sądu

ROZDZIAŁ IV. Dopuszczalność powództwa. Legitymacja procesowa

1. Uwagi ogólne 
2. Niedopuszczalność drogi sądowej 
3. Brak zdolności sądowej. Brak zdolności procesowej  
3.1. Zdolność sądowa 
3.1.1. Uwagi wstępne 
3.1.2. Podmioty, którym przysługuje zdolność sądowa 
3.1.2.1. Osoby fizyczne
3.1.2.2. Osoby prawne
3.1.2.3. Podmioty samodzielne niebędące osobami prawnymi, a mające zdolność prawną
3.1.2.4. Podmioty niesamodzielne, które mają samodzielną pozycję w postępowaniu sądowym, wynikającą ze szczególnej zdolności sądowej
3.1.3. Skutki procesowe braku zdolności sądowej 
3.2. Zdolność procesowa 
3.2.1. Uwagi wstępne 
3.2.2. Zdolność procesowa osób fizycznych 
3.2.3. Zdolność procesowa podmiotów niebędących osobami fizycznymi. Podmiot nieistniejący 
3.2.4. Ustanowienie kuratora procesowego
4. Zawisłość sporu. Powaga rzeczy osądzonej 
4.1. Zawisłość sporu 
4.2. Powaga rzeczy osądzonej 
5. Legitymacja procesowa 

ROZDZIAŁ V. Właściwość sądu. Właściwość trybu postępowania
1. Właściwość sądu 
1.1. Uwagi ogólne 
1.2. Właściwość rzeczowa 
1.3. Wartość przedmiotu sporu (zaskarżenia) 
1.3.1. Wartość przedmiotu sporu w razie żądanie zasądzenia odsetek
1.3.2. Orzecznictwo dotyczące wartości przedmiotu sporu w wybranych sprawach
1.4. Właściwość miejscowa
1.4.1. Właściwość ogólna, przemienna i wyłączna
1.4.2. Szczególne regulacje
2. Rodzaje postępowań. Właściwość trybu postępowania 
2.1. Uwagi ogólne 
2.2. Rozpoznanie sprawy w trybie procesu z zastosowaniem przepisów o postępowaniu odrębnym 

ROZDZIAŁ VI. Skład sądu. Wyłączenie sędziego.
1. Skład sądu
2. Wyłączenie sędziego
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Czynności sędziego
2.3. Czynności sądu
2.4. Wyłączenie referendarza sądowego, ławnika, prokuratora oraz innych organów sądowych

ROZDZIAŁ VII. Doręczenia
1. Zasada oficjalności doręczeń
2. Doręczenie właściwe
3. Doręczenie zastępcze
4. Doręczenie na adres skrytki pocztowej
5. Doręczenie awizowane
6. Domniemanie doręczenia
7. Warunki skuteczności doręczenia pism sądowych
8. Doręczenie elektroniczne
9. Doręczenie dla osoby prawnej oraz organizacji nie mającej osobowości prawnej
10.Doręczenie dla przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
11. Doręczenie dla przedsiębiorcy wpisanego do rejestru sądowego
12. Doręczenie dla osób reprezentujących podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, likwidatorów, prokurentów, członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu
13. Doręczenie osobie mającej pełnomocnika procesowego lub osobę upoważnioną do odbioru pism
14. Doręczenie kuratorowi
15. Doręczenie pism sądowych osobom korzystającym z immunitetu oraz stronom, które mają miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedzibę za granicą
16. Doręczenie bezpośrednie między zawodowymi pełnomocnikami
17. Doręczenie w sekretariacie sądu
18. Doręczenie pierwszego pisma procesowego przez komornika
19. Doręczenie w razie odmowy przyjęcia korespondencji oraz w razie zaniedbania obowiązku zawiadomienia o zmianie miejsca zamieszkania
20. Potwierdzenie odbioru
20.1. Pisemne potwierdzenie
20.2. Potwierdzenie odbioru pisma dokumentem uzyskanym z systemu teleinformatycznego

ROZDZIAŁ VIII. Terminy procesowe 
1. Pojęcie i rodzaje terminów 
2. Rozpoczęcie biegu terminu oraz zasady obliczania terminów 
2.1. Uwagi ogólne 
2.2. Wpływ wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu na bieg terminu do wniesienia skargi kasacyjnej oraz zażalenia do Sądu Najwyższego 
3. Uchybienie terminowi 
4. Wniosek o przywrócenie terminu 
5. Zaskarżalność zarządzenia oraz postanowienia w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu 
6. Wzór wniosku o przywrócenie uchybionego terminu 

ROZDZIAŁ. IX Pisma procesowe. Pozew. Powództwo
1. Pisma procesowe 
1.1. Uwagi ogólne 
1.2. Skutki niezachowania wymagań formalnych pism procesowych 
2. Pozew a powództwo
2.1.Uwagi ogólne
2.2. Pismo niebędące pozwem
2.3. Powództwo oczywiście bezzasadne
2.4. Obligatoryjne składniki pozwu
2.4.1. Uwagi wstępne
2.4.2. Dokładne określenie żądania
2.4.2.1. Powództwo o zasądzenie świadczenia
2.4.2.2. Powództwo o ustalenie istnienia albo nieistnienia stosunku prawnego lub prawa
2.4.2.3. Powództwo o ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa
2.4.2.4. Żądanie zasądzenia odsetek
2.4.3. Przytoczenie faktów uzasadniających żądanie
2.4.4. Podanie informacji o próbie pozasądowego sposobu rozwiązania sporu
2.4.5. Oznaczenie wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe
2.4.6. Przytoczenie w miarę potrzeby okoliczności uzasadniających właściwość sądu.
2.5. Fakultatywne składniki pozwu
2.6. Wzór pozwu z żądaniem alternatywnym
2.7. Wzór pozwu z żądaniem ewentualnym
3. Skutki wytoczenia powództwa 
4. Częściowe dochodzenie świadczenia. Kumulacja roszczeń 
5. Skutki doręczenia pozwu 
6. Odrzucenie pozwu 
6.1. Uwagi wstępne 
6.2. Wniosek o odrzucenie pozwu 
7. Cofnięcie pozwu i zrzeczenie się roszczenia 
8. Zmiana przedmiotowa i podmiotowa powództwa 
8.1. Zmiana przedmiotowa powództwa 
8.2. Zmiana podmiotowa powództwa 
ROZDZIAŁ X. Obrona pozwanego 
1. Odpowiedź na pozew oraz pismo przygotowawcze 
2. Skutki procesowe biernego zachowania pozwanego
3. Zarzuty pozwanego 
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Zarzut braku legitymacji procesowej
3.3. Zarzuty nieistnienia roszczenia, przedwczesności powództwa, przedawnienia roszczenia, upływu terminu zawitego
3.4. Zarzut zrzeczenia się roszczenia
3.5. Zarzut sprawy ugodzonej
3.6. Zarzut potrącenia
4. Uznanie powództwa 
5. Powództwo wzajemne 

ROZDZIAŁ XI. Ugoda sądowa. Postępowanie pojednawcze. Mediacja
1. Ugoda sądowa 
1.1. Istota ugody sądowej 
1.2. Wzór ugody sądowej 
1.3. Uchylenie się od skutków prawnych ugody sądowej
2. Postępowanie pojednawcze
2.1. Charakter postępowania pojednawczego
2.2. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Właściwość sądu
2.3. Ugoda w postępowaniu pojednawczym
2.4. Koszty postępowania pojednawczego
3. Mediacja
3.1. Istota mediacji
3.2. Podstawy wszczęcia mediacji
3.2.1. Umowa o mediację
3.2.2. Orzeczenie sądu przekazujące sprawę do mediacji
3.3.Wniosek o wszczęcie mediacji. Wszczęcie i zakończenie mediacji
3.4. Ugoda zawarta przed mediatorem
3.5. Mediator
3.6. Koszty mediacji
ROZDZIAŁ XII. Koszty postępowania 
1. Zasady uiszczania opłat od pism wnoszonych do sądu 
2. Wniosek o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego oraz o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu 
2.1. Wynagrodzenie adwokata (radcy prawnego) ustanowionego przez stronę 
2.2. Koszty nieopłaconej pomocy prawnej dla adwokata (radcy prawnego) ustanowionego przez sąd 

ROZDZIAŁ XIII. Czynności w postępowaniu dowodowym 
1. Przedmiot i ciężar dowodu 
2. Wniosek dowodowy 
3. Wniosek o zabezpieczenie dowodu 
4. Fakty podlegające udowodnieniu a środki dowodowe 
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Dowód z dokumentu
4.2.1. Dokument w rozumieniu kodeksu cywilnego
4.2.2. Dokument jako dowód w postępowaniu cywilnym
4.2.3. Dowód z dokumentu oraz forma czynności prawnej
4.2.4. Ograniczenia dowodowe w razie niezachowania zastrzeżonej formy czynności prawnej
4.2.5. „Dowód z akt”
4.3. Dowód z zeznań świadków
4.3.1. Zeznania złożone ustnie
4.3.2. Zeznania złożone na piśmie
4.4. Dowód z opinii biegłego
4.5. Dowód z oględzin
4.6. Dowód z grupowego badania krwi
4.7. Dowód z przyrządów utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki
4.8 Dowód z innych środków
4.9. Dowód z przesłuchania stron
4.10. Prywatna ekspertyza – środek niebędący dowodem
5. Dopuszczenie dowodu z urzędu 
6. Postępowanie dowodowe przed sądem drugiej instancji 
ROZDZIAŁ XIV. Czynności w postępowaniu zabezpieczającym 
1. Istota i charakter postępowania zabezpieczającego 
2. Legitymacja w postępowaniu zabezpieczającym oraz wniosek o udzielenie zabezpieczenia 
3. Tryb rozpoznania wniosku
4. Sposoby zabezpieczenia
4.1. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia 
4.2. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych 
4.3. Zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych 
4.4. Zabezpieczenie w sprawach o alimenty oraz roszczeń wymienionych w art. 7531 k.p.c. 
4.5. Zabezpieczenie przyszłych roszczeń alimentacyjnych związanych z ustaleniem ojcostwa 
5. Postępowanie zabezpieczające w sprawach rodzinnych (art. 445–4451 k.p.c.) oraz w sprawach pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem (art. 7561 k.p.c.). 
5.1. Postępowanie zabezpieczające w sprawach rodzinnych 
5.2. Postępowanie w sprawach pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem 
ROZDZIAŁ XV. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroku 
1. Wniosek o sprostowanie wyroku 
2. Wniosek o uzupełnienie wyroku 
3. Wniosek o dokonanie wykładni wyroku 

ROZDZIAŁ XVI. Nieważność postępowania 
1. Uwagi ogólne 
2. Pozbawienie strony możności obrony jej praw 
3. Wadliwy skład sądu 
4. Wyłączenie sędziego 
5. Inne przyczyny nieważności postępowania 
ROZDZIAŁ XVII. Środki zaskarżenia
1. Uwagi ogólne 
2. Środki zaskarżenia szczególne 
2.1. Sprzeciw od wyroku zaocznego 
2.1.1. Istota i przesłanki dopuszczalności sprzeciwu 
2.1.2. Obligatoryjne składniki sprzeciwu 
2.1.3. Fakultatywne składniki sprzeciwu 
2.1.4. Wniosek o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności 
2.1.5. Czynności przy ponownym rozpoznaniu sprawy 
2.2. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym 
2.2.1. Istota i przesłanki dopuszczalności sprzeciwu 
2.2.2. Obligatoryjne składniki sprzeciwu 
2.2.3. Fakultatywne składniki sprzeciwu 
2.2.4. Czynności w postępowaniu po wniesieniu sprzeciwu 
2.3. Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym 
2.3.1. Uwagi wstępne 
2.3.2. Pełnomocnictwo. Podpis elektroniczny 
2.3.3. Oświadczenie zawierające sprzeciw 
2.3.4. Postępowanie po wniesieniu sprzeciwu 
2.4. Sprzeciw od nakazu zapłaty w europejskim postępowaniu nakazowym 
2.4.1. Uwagi wstępne 
2.4.2. Pismo zawierające sprzeciw 
2.4.3. Postępowanie w sprawie gospodarczej po wniesieniu sprzeciwu 
2.4.4. Odrzucenie sprzeciwu
2.5. Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym 
2.5.1. Istota i przesłanki dopuszczalności zarzutów 
2.5.2. Obligatoryjne składniki pisma zawierającego zarzuty 
2.5.3. Fakultatywne składniki pisma zawierającego zarzuty 
2.5.4. Czynności w postępowaniu po wniesieniu zarzutów 
2.6. Odwołanie do sądu od zarządzenia przewodniczącego w przedmiocie sprostowania lub uzupełnienia protokołu z posiedzenia jawnego oraz zarządzeń wydanych w toku rozprawy
2.6.1. Protokół z posiedzenia jawnego 
2.6.2. Odwołanie do sądu od zarządzenia przewodniczącego w przedmiocie sprostowania lub uzupełnienia protokołu z posiedzenia jawnego
2.6.3. Odwołanie do sądu od zarządzeń przewodniczącego wydanych w toku rozprawy 
2.7. Skarga i sprzeciw na orzeczenie referendarza sądowego
2.8. Zastrzeżenie do zarządzenia asystenta sędziego 
2.9. Skarga na czynności komornika 
2.9.1. Uwagi ogólne 
2.9.2. Zwykłe wymagania formalne oraz wymagania konstrukcyjne skargi 
2.9.3. Fakultatywne składniki skargi 
2.9.4. Właściwość sądu. Termin do wniesienia skargi oraz termin do rozpoznania skargi
2.9.5. Forma skargi  
2.9.6. Odrzucenie skargi. Zastosowanie art. 759 § 2 k.p.c.
2.9.6.1. Nadzór judykacyjny
2.9.6.2. Nadzór administracyjny
2.9.6.3. Nadzór judykacyjny i administracyjny a nadzór samorządowy
2.9.7. Czynności związane z merytorycznym rozpoznaniem skargi
2.9.8. Zaskarżalność postanowień rozstrzygających skargę 
2.9.9. Stosowanie art.132 k.p.c.
2.9.10. Wzór skargi na czynność komornika
2.10 Skarga na udzielenie przybicia 
2.11. Środki zaskarżenia przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji 
2.11.1. Rodzaje planów podziału 
2.11.2. Zarzuty przeciwko planowi podziału
2.11.2.1. Kognicja sądu 
2.11.2. 2. Zaskarżalność postanowień rozstrzygających o zarzutach
2.11.3. Skarga na plan podziału sporządzony przez zarządcę przymusowego 
3. Środki zaskarżenia zwyczajne (odwoławcze) 
3.1. Apelacja (zwykła)
3.1.1. Istota postępowania apelacyjnego 
3.1.2. Dopuszczalność apelacji 
3.1.2.1. Wymagania formalne i konstrukcyjne apelacji 
3.1.2.2. Kontrola dopuszczalności apelacji w sądzie drugiej instancji. Odrzucenie apelacji lub nadanie jej dalszego biegu
3.1.3. Merytoryczna treść konstrukcyjnych wymagań apelacji 
3.1.3.1. Wskazanie orzeczenia i zakresu zaskarżenia 
3.1.3.2. Przedstawienie zarzutów apelacyjnych i ich uzasadnienie 
3.1.3.2.1. Zarzut przekroczenia przez sąd granic swobodnej oceny dowodów 
3.1.3.2.2. Zarzut niewyjaśnienia sprawy oraz sprzeczności istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału 
3.1.3.2.3. Zarzut nierozpoznania istoty sprawy 
3.1.3.2.4. Powołanie nowych faktów i dowodów
3.1.4.. Wniosek apelacyjny 
3.1.5. Wniosek o rozpoznanie postanowień sądu pierwszej instancji, które nie podlegały zaskarżeniu
3.1.6. Wniosek o rozpoznanie sprawy na rozprawie. Posiedzenia sądu. 
3.1.7.. Wzór apelacji 
3.1.8. Odpowiedź na apelację 
3.1.9. Zakres przedmiotowy i podmiotowy rozpoznania sprawy przez sąd drugiej instancji 
3.1.9.1. Granice apelacji 
3.1.9.2. Zakres zaskarżenia oraz zakaz reformationis in peius 
3.1.9.3. Zakaz rozszerzania żądania 
3.1.9.4. Czynności dowodowe przed sądem drugiej instancji. Uzasadnienie wyroku sądu drugiej instancji
3.2. Apelacja w postępowaniu uproszczonym 
3.2.1. Uwagi ogólne o postępowaniu
3.2.2.Odrębności apelacji i postępowania apelacyjnego 
3.2.3. Wzór apelacji 
3.3. Apelacja w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń 
3.3.1. Uwagi wstępne 
3.3.2. Szczególne cechy apelacji i postępowania apelacyjnego 
3.3.3. Wzór apelacji 
3.4. Apelacja od wyroku oddalającego powództwo oczywiście bezzasadne
3.5. Zażalenie 
3.5.1. Zażalenie w postępowaniu rozpoznawczym.
3.5.1.1. Zasady uzasadniania i doręczania postanowień oraz regulacje szczególne
3.5.1.2. Zażalenie do sądu drugiej instancji na postanowienie sądu pierwszej instancji 
3.5.1.3. Zażalenie do innego składu sądu pierwszej instancji
3.5.1.4 Zażalenie do Sądu Najwyższego
3.5.1.5. Zażalenie do innego składu sądu drugiej instancji
3.5.1.6. Zażalenie wniesione jedynie dla zwłoki w postępowaniu
3.5.2. Zażalenie w postępowaniu zabezpieczającym 
3.5.3. Zażalenie w postępowaniu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności
3.5.3.1. Klauzula wykonalności
3.5.3.2. Zakres kognicji sądu rozpoznającego wniosek o nadanie klauzuli wykonalności 3.5.3.3. Przerwanie biegu przedawnienia wskutek wszczęcia postępowania klauzulowego
3.5.3.4. Odmowa nadania klauzuli wykonalności
3.5.3.5. Postępowanie zażaleniowe
3.5.4. Zażalenie w postępowaniu egzekucyjnym 
3.5.4.1. Uwagi ogólne o środkach zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym
3.5.4.2. Szczególne cechy zażalenia
3.5.4.3. Dopuszczalność zażalenia 
3.5.4.4. Rodzaje zażaleń 
3.5.4.4.1. Zażalenie na postanowienia sądu kończące postępowanie egzekucyjne (art. 394 § 1 in principio w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.)
3.5.4.4.2. Zażalenie na postanowienia wymienione w części enumeratywnej art. 394 § 1 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., tj. niekończące postępowania egzekucyjnego, jeżeli przewidziane w nim przypadki są aktualne w postępowaniu egzekucyjnym
3.5.4.4.3. Zażalenie na postanowienia wymienione w przepisach kodeksu postępowania cywilnego w części dotyczącej postępowania egzekucyjnego
3.5.4.4.4. Zażalenie w postępowaniu dotyczącym wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego lub rozstrzygnięcia innego organu oraz ugody zawartej przed takim sądem lub organem (art. 11511 § 2 k.p.c.)
4. Środki zaskarżenia nadzwyczajne 
4.1. Skarga kasacyjna 
4.1.1. Istota postępowania kasacyjnego 
4.1.2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej 
4.1.2.1. Uwagi wstępne 
4.1.2.2. Orzeczenia podlegające zaskarżeniu 
4.1.2.3. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej 
4.1.2.4. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi kasacyjnej
4.1.2.5. Przymus adwokacko-radcowski
4.1.2.6. Wymagania formalne zwykłe oraz wymagania konstrukcyjne skargi kasacyjnej 
4.1.2.7. Treść zwykłych wymagań formalnych skargi kasacyjnej
4.1.2.8. Treść konstrukcyjnych wymagań skargi kasacyjnej 
4.1.2.8.1. Zakres zaskarżenia
4.1.2.8.2. Podstawy kasacyjne i ich uzasadnienie
4.1.2.8.3. Wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania
4.1.2.8.4. Wniosek kasacyjny
4.1.2.9. Fakultatywne składniki skargi kasacyjnej. Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia 
4.1.2.10. Odpowiedź na skargę kasacyjną 
4.1.2.11. Orzeczenia rozstrzygające skargę kasacyjną 
4.1.2.12. Wzór skargi kasacyjnej 
4.2. Skarga nadzwyczajna
4.2.1. Uwagi ogólne
4.2.2. Dopuszczalność skargi
4.2.2.1. Orzeczenia podlegające zaskarżeniu skargą i jej podstawy
4.2.2.2. Termin do wniesienia skargi
4.2.2.3. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi
4.2.2.4. Wymagania formalne i konstrukcyjne skargi
4.2.3. Odpowiedź na skargę
4.2.4. Rozpoznanie skargi
4.2.4.1. Odrzucenie skargi
4.2.4.2. Orzeczenia merytoryczne
4.2.5. Konkurencja skargi nadzwyczajnej ze skargą o wznowienie, skargą kasacyjną oraz skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.


ROZDZIAŁ XVIII. Skarga o wznowienie postępowania

1. Charakter skargi o wznowienie postępowania 
2.Pełnomocnictwo procesowe w postępowaniu wznowieniowym 
3. Dopuszczalność skargi 
3.1. Uwagi wstępne 
3.2. Orzeczenia podlegające zaskarżeniu 
3.3. Właściwość sądu i termin do wniesienia skargi 
3.4. Wymagania formalne zwykłe oraz konstrukcyjne skargi 
3.5. Podstawy wznowienia 
3.6. Fakultatywne składniki skargi 
4. Przebieg postępowania wznowieniowego 
5. Zaskarżalność orzeczeń wydanych w następstwie rozpoznania skargi 
6. Wzór skargi o wznowienie postępowania (z przyczyny nieważności) 

ROZDZIAŁ XIX. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 

1. Odpowiedzialność państwa za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej 
1.1. Uwagi ogólne
1.2. Podmioty odpowiedzialne oraz poszkodowany 
1.3. Ogólne przesłanki odpowiedzialności 
1.4. Szczególne przesłanki odpowiedzialności 
1.4.1. Uwagi wprowadzające
1.4.2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną działaniem bądź zaniechaniem legislacyjnym 
1.4.3. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niewydaniem orzeczenia lub decyzji administracyjnej 
1.4.4. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wydaniem orzeczenia lub decyzji administracyjnej 
2. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 
2.1. Pojęcie „niezgodność z prawem prawomocnego orzeczenia” 
2.2. Dopuszczalność skargi 
2.2.1. Uwagi wprowadzające
2.2.2. Orzeczenia objęte skargą 
2.2.3. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi 
2.2.4. Termin do wniesienia skargi. Przymus adwokacko-radcowski 
2.2.5. Wymagania formalne zwykłe oraz konstrukcyjne skargi 
2.2.5.1. Uwagi ogólne
2.2.5.2. Zwykłe wymagania formalne skargi i skutki ich niezachowania 
2.2.5.3. Konstrukcyjne wymagania skargi i skutki ich niezachowania 
2.3. Przyjęcie i odmowa przyjęcia skargi do rozpoznania 
2.4. Uwzględnienie oraz oddalenie skargi
2.5. Wzór skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 

ROZDZIAŁ XX. Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki 

1. Uwagi wstępne 
2. Strony postępowania. Właściwość sądu 
3. Charakter skargi 
4. Obligatoryjne i fakultatywne składniki skargi 
5. Pojęcie przewlekłości postępowania 
6. Postępowanie sprawdzające 
7. Zaskarżalność orzeczenia rozstrzygającego skargę 
8. Wzór skargi na przewlekłość postępowania 

Rozdział XXI. Wniosek o zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia lub o przywrócenie stanu poprzedniego (restytucja)

1.Wniosek restytucyjny – uwagi ogólne
2. Charakter prawny przepisów o restytucji
3. Termin do złożenia wniosku o wydanie orzeczenia restytucyjnego. Właściwość sądu.
3.1.Wniosek złożony na podstawie art.338 k.p.c.
3.2.Wniosek zgłoszony w postępowaniu wywołanym skargą o wznowienie postępowania
3.3.Wniosek zgłoszony w postępowaniu wywołanym skargą kasacyjną
4. Dochodzenie w osobnym procesie naprawienia szkody poniesionej wskutek wydania lub wykonania wyroku

ROZDZIAŁ XXII. Czynności procesowe związane z postępowaniem przed sądem polubownym 
1. Uwagi wstępne 
2. Zapis na sąd polubowny 
3. Podstawowe czynności procesowe podejmowane przed sądem państwowym w związku z postępowaniem przed sądem polubownym
4. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego 
5. Wniosek o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody zawartej przed tym sądem 
6. Wzór umowy o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego (zapis na sąd polubowny) 
7. Wzór skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »