Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych - Henryk Pietrzkowski

Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych

Henryk Pietrzkowski

169,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-381-5
Data wydania 24 stycznia 2024
Język: Polski
Liczba stron: 892
Rozmiar pliku: 1,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 892
Rozmiar pliku: 5,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
169,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Książka objaśnia krok po kroku postępowanie cywilne z punktu widzenia obowiązków i uprawnień zawodowego pełnomocnika procesowego. W siódmym wydaniu uwzględniono najnowsze nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego z 9.03.2023 r. (Dz.U. poz. 614) i 7.07.2023 r. (Dz.U. poz. 1860). Do licznie powołanych orzeczeń Sądu Najwyższego zostały dodane nowe, wydane w latach 2020–2023.

W książce omówiono m.in. zmiany w zakresie:

 • doręczeń, w tym elektronicznych, także przez portal informacyjny oraz pełnomocnikowi do doręczeń,
 • wymagań formalnych pisma procesowego wnoszonego przez zawodowego pełnomocnika,
 • uprawnień i obowiązków zawodowego pełnomocnika w świetle nowych regulacji dotyczących organizacji oraz przebiegu postępowania,
 • ograniczeń w przytaczaniu przez strony twierdzeń i dowodów w systemie koncentracji materiału procesowego oraz skutków ich biernego zachowania,
 • składu sądu w postępowaniu w sądzie pierwszej i drugiej instancji, wyłączenia sędziego, posiedzeń sądowych (jawnych, niejawnych, przygotowawczych, zdalnych), planu i przebiegu rozprawy oraz udzielenia zabezpieczenia.

Uwzględniono również nowe regulacje dotyczące środków zaskarżenia (w szczególności apelacji i zażalenia) oraz zmieniono rozdział poświęcony kosztom postępowania przez całościowe omówienie tej problematyki.

Publikacja przeznaczona jest dla praktyków prawa – adwokatów, radców prawnych, radców Prokuratorii Generalnej RP, rzeczników patentowych, a także sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów. Stanowi doskonały materiał do nauki dla aplikantów wszystkich zawodów prawniczych.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 19

Przedmowa | str. 23

Rozdział I

Reprezentacja stron w postępowaniu cywilnym | str. 27

 1. Zdolność postulacyjna. Przymus adwokacko-radcowski oraz rzeczników patentowych | str. 27
 2. Przedstawiciele ustawowi | str. 30
 3. Pełnomocnicy procesowi | str. 32

3.1.   Uwagi ogólne | str. 32

3.2.   Pełnomocnictwo adwokata | str. 38

3.3.   Pełnomocnictwo radcy prawnego | str. 38

3.4.   Pełnomocnictwo substytucyjne | str. 40

3.5.   Pełnomocnictwo rzecznika patentowego | str. 42

3.6.   Pełnomocnictwo prawnika zagranicznego | str. 43

3.7.   Pełnomocnictwo osoby sprawującej zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoby pozostającej ze stroną w stałym stosunku zlecenia | str. 44

3.8.   Pełnomocnik ustanowiony przez sąd | str. 47

3.9.   Odpowiedzialność odszkodowawcza zawodowego pełnomocnika z tytułu niezachowania należytej staranności zawodowej | str. 54

 1. Pełnomocnictwo procesowe | str. 55

4.1.   Rodzaje pełnomocnictwa | str. 55

4.2.   Zakres pełnomocnictwa | str. 56

4.3.   Forma pełnomocnictwa, podpis na pełnomocnictwie, uwierzytelnianie pełnomocnictwa i dokumentów | str. 59

4.4.   Prostowanie, odwoływanie oraz zatwierdzanie oświadczeń i czynności pełnomocnika | str. 63

4.5.   Wygaśnięcie i wypowiedzenie pełnomocnictwa | str. 63

 1. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa | str. 66

5.1.   Materialnoprawna i procesowa konstrukcja reprezentacji
Skarbu Państwa | str. 66

5.2.   Oznaczenie Skarbu Państwa jako strony w postępowaniu sądowym | str. 70

5.3.   Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa wykonywane przez Prokuratorię Generalną RP | str. 73

5.3.1.   Rodzaje zastępstwa | str. 73

5.3.2.   Współdziałanie podmiotów i organów reprezentujących Skarb Państwa z Prokuratorią Generalną | str. 75

5.3.3.   Koszty zastępstwa procesowego wykonywanego przez Prokuratorię Generalną | str. 79

5.3.4.   Wskazanie przez Prezesa Prokuratorii Generalnej organu właściwego do reprezentowania Skarbu Państwa | str. 79

Rozdział II

Sprawność postępowania sądowego. Nadużycie prawa procesowego | str. 83

 1. Obowiązek sądu przeciwdziałania przewlekłości postępowania. Ciężar wspierania postępowania przez strony | str. 83
 2. Nadużycie prawa procesowego | str. 85

2.1.   Przeciwdziałanie nadużyciu prawa procesowego w orzecznictwie przed uchwaleniem art. 41 k.p.c. | str. 85

2.2.   Definicja oraz przejawy nadużycia prawa procesowego | str. 86

Rozdział III

System gromadzenia materiału procesowego | str. 93

 1. System prekluzji oraz system dyskrecjonalnej władzy sędziego | str. 93
 2. System koncentracji materiału procesowego | str. 99

2.1.   Uwagi wstępne | str. 99

2.2.   Organizacja postępowania po kolejnych zmianach wprowadzonych przez ustawę z 9.03.2023 r. | str. 99

2.3.   Postępowanie przygotowawcze | str. 100

2.3.1.   Uwagi wstępne | str. 100

2.3.2.   Czynności przewodniczącego oraz stron po wpłynięciu pozwu | str. 100

2.3.3.   Pouczenia udzielane stronom co do czynności procesowych | str. 101

2.3.4.   Pouczenie stron o prawdopodobnym wyniku sprawy | str. 103

2.3.5.   Uprzedzenie stron o możliwości podjęcia rozstrzygnięcia na innej podstawie | str. 105

2.3.6.   Skutki zaniedbań sądu w zakresie obowiązku udzielenia pouczeń | str. 108

2.3.7.   Pisma przygotowawcze | str. 109

2.3.8.   Posiedzenie przygotowawcze | str. 110

2.3.9.   Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym | str. 116

2.3.10. Plan rozprawy | str. 117

2.3.11. Zmiana planu rozprawy. Nowy plan rozprawy | str. 121

2.3.12. Skutki procesowe biernego zachowania pozwanego | str. 123

2.3.13. Przytaczanie twierdzeń i dowodów | str. 123

2.3.14. Pominięcie spóźnionych twierdzeń i dowodów | str. 126

2.3.15. Utrata prawa do powoływania się na uchybienia procesowe sądu | str. 127

2.3.16. Rozprawy zdalne | str. 133

Rozdział IV

Dopuszczalność powództwa. Legitymacja procesowa | str. 139

 1. Uwagi ogólne | str. 139
 2. Niedopuszczalność drogi sądowej | str. 141
 3. Brak zdolności sądowej. Brak zdolności procesowej | str. 146

3.1.   Zdolność sądowa | str. 146

3.1.1.   Uwagi wstępne | str. 146

3.1.2.   Podmioty, którym przysługuje zdolność sądowa | str. 147

3.1.2.1.  Osoby fizyczne | str. 148

3.1.2.2.  Osoby prawne | str. 148

3.1.2.3.  Podmioty samodzielne niebędące osobami prawnymi, a mające zdolność prawną | str. 149

3.1.2.4.  Podmioty niesamodzielne, które mają samodzielną pozycję w postępowaniu sądowym, wynikającą ze szczególnej zdolności sądowej | str. 151

3.1.3.   Skutki procesowe braku zdolności sądowej | str. 161

3.2.   Zdolność procesowa | str. 163

3.2.1.   Uwagi wstępne | str. 163

3.2.2.   Zdolność procesowa osób fizycznych | str. 165

3.2.3.   Zdolność procesowa podmiotów niebędących osobami fizycznymi. Podmiot nieistniejący | str. 167

3.2.4.   Ustanowienie kuratora procesowego | str. 168

 1. Zawisłość sporu. Powaga rzeczy osądzonej | str. 169

4.1.   Zawisłość sporu | str. 169

4.2.   Powaga rzeczy osądzonej | str. 170

 1. Legitymacja procesowa | str. 173

Rozdział V

Właściwość sądu. Właściwość trybu postępowania | str. 177

 1. Właściwość sądu | str. 177

1.1.   Uwagi ogólne | str. 177

1.2.   Właściwość rzeczowa | str. 179

1.3.   Wartość przedmiotu sporu (zaskarżenia) | str. 183

1.3.1.   Wartość przedmiotu sporu w razie żądania zasądzenia odsetek | str. 185

1.3.2.   Orzecznictwo dotyczące wartości przedmiotu sporu w wybranych sprawach | str. 186

1.4.   Właściwość miejscowa | str. 190

1.4.1.   Właściwość ogólna, przemienna i wyłączna | str. 190

1.4.2.   Szczególne regulacje | str. 194

 1. Rodzaje postępowań. Właściwość trybu postępowania | str. 195

2.1.   Uwagi ogólne | str. 195

2.2.   Rozpoznanie sprawy w trybie procesu z zastosowaniem przepisów o postępowaniu odrębnym | str. 197

Rozdział VI

Skład sądu. Wyłączenie sędziego | str. 203

 1. Skład sądu | str. 203
 2. Wyłączenie sędziego | str. 211

2.1.   Uwagi wstępne | str. 211

2.2.   Czynności sędziego | str. 217

2.3.   Czynności sądu | str. 217

2.4.   Wyłączenie referendarza sądowego, ławnika, prokuratora oraz innych organów sądowych | str. 220

Rozdział VII

Doręczenia | str. 223

 1. Zasada oficjalności doręczeń | str. 223
 2. Doręczenie właściwe | str. 224
 3. Doręczenie zastępcze | str. 225
 4. Doręczenie na adres skrytki pocztowej | str. 227
 5. Doręczenie awizowane | str. 227
 6. Domniemanie doręczenia | str. 229
 7. Warunki skuteczności doręczenia pism sądowych | str. 230
 8. Doręczenie elektroniczne | str. 232

8.1.   Doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych | str. 233

8.2.   Doręczenie przez portal informacyjny | str. 233

8.3.   Warunki skuteczności doręczeń elektronicznych | str. 235

 1. Doręczenie dla osoby prawnej oraz organizacji niemającej
  osobowości prawnej | str. 236
 2. Doręczenie dla przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej | str. 236
 3. Doręczenie dla przedsiębiorcy wpisanego do rejestru sądowego | str. 236
 4. Doręczenie dla osób reprezentujących podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, likwidatorów, prokurentów, członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu | str. 237
 5. Doręczenie osobie mającej pełnomocnika procesowego lub pełnomocnika do doręczeń | str. 238
 6. Doręczenie kuratorowi | str. 239
 7. Doręczenie pism sądowych osobom korzystającym z immunitetu oraz stronom, które mają miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedzibę za granicą | str. 242
 8. Doręczenie bezpośrednie między zawodowymi pełnomocnikami | str. 243
 9. Doręczenie w sekretariacie sądu | str. 246
 10. Doręczenie pierwszego pisma procesowego przez komornika | str. 246
 11. Doręczenie w razie odmowy przyjęcia korespondencji oraz w razie zaniedbania obowiązku zawiadomienia o zmianie miejsca zamieszkania | str. 248
 12. Potwierdzenie odbioru pisma | str. 249

20.1. Potwierdzenie pisemne | str. 249

20.2. Potwierdzenie odbioru pisma dokumentem uzyskanym z systemu teleinformatycznego | str. 250

 1. Przeglądanie akt sprawy oraz udostępnianie stronom i uczestnikom postępowania odpisów, kopii lub wyciągów z akt sprawy | str. 250

Rozdział VIII

Terminy procesowe | str. 251

 1. Pojęcie i rodzaje terminów | str. 251
 2. Rozpoczęcie biegu terminu oraz zasady obliczania terminów | str. 253

2.1.   Uwagi ogólne | str. 253

2.2.   Wpływ wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu na bieg terminu do wniesienia skargi kasacyjnej oraz zażalenia do Sądu Najwyższego | str. 256

 1. Uchybienie terminowi | str. 258
 2. Wniosek o przywrócenie terminu | str. 259
 3. Zaskarżalność zarządzenia oraz postanowienia w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu | str. 264
 4. Wzór wniosku o przywrócenie uchybionego terminu | str. 267

Rozdział IX

Pisma procesowe. Pozew. Powództwo | str. 269

 1. Pisma procesowe | str. 269

1.1.   Uwagi ogólne | str. 269

1.2.   Skutki niezachowania wymagań formalnych pism procesowych | str. 273

 1. Pozew a powództwo | str. 280

2.1.   Uwagi ogólne | str. 280

2.2.   Pismo niebędące pozwem | str. 285

2.3.   Powództwo oczywiście bezzasadne | str. 286

2.4.   Obligatoryjne składniki pozwu | str. 288

2.4.1.   Uwagi wstępne | str. 288

2.4.2.   Dokładne określenie żądania | str. 289

2.4.2.1.  Powództwo o zasądzenie świadczenia | str. 290

2.4.2.2.  Powództwo o ustalenie istnienia albo nieistnienia stosunku prawnego lub prawa | str. 293

2.4.2.3.  Powództwo o ukształtowanie stosunku prawnego
lub prawa | str. 304

2.4.2.4.  Żądanie zasądzenia odsetek | str. 305

2.4.3.   Przytoczenie faktów uzasadniających żądanie | str. 306

2.4.4.   Podanie informacji o próbie pozasądowego rozwiązania sporu | str. 307

2.4.5.   Oznaczenie wartości przedmiotu sporu w sprawach majątkowych | str. 307

2.4.6.   Przytoczenie w miarę potrzeby okoliczności uzasadniających właściwość sądu | str. 308

2.4.7.   Oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia | str. 308

2.5.   Fakultatywne składniki pozwu | str. 310

2.6.   Wzór pozwu z żądaniem alternatywnym | str. 311

2.7.   Wzór pozwu z żądaniem ewentualnym | str. 312

 1. Skutki wytoczenia powództwa | str. 314
 2. Częściowe dochodzenie świadczenia. Kumulacja roszczeń | str. 315
 3. Skutki doręczenia pozwu | str. 318
 4. Odrzucenie pozwu | str. 319

6.1.   Uwagi wstępne | str. 319

6.2.   Wniosek o odrzucenie pozwu | str. 320

 1. Cofnięcie pozwu i zrzeczenie się roszczenia | str. 323
 2. Zmiana przedmiotowa i podmiotowa powództwa | str. 328

8.1.   Zmiana przedmiotowa powództwa | str. 328

8.2.   Zmiana podmiotowa powództwa | str. 334

Rozdział X

Obrona pozwanego | str. 339

 1. Odpowiedź na pozew oraz pismo przygotowawcze | str. 339
 2. Skutki procesowe biernego zachowania pozwanego | str. 340
 3. Zarzuty pozwanego | str. 341

3.1.   Uwagi ogólne | str. 341

3.2.   Zarzut braku legitymacji procesowej | str. 344

3.3.   Zarzuty nieistnienia roszczenia, przedwczesności powództwa, przedawnienia roszczenia, upływu terminu zawitego | str. 344

3.4.   Zarzut zrzeczenia się roszczenia | str. 346

3.5.   Zarzut sprawy ugodzonej | str. 346

3.6.   Zarzut potrącenia | str. 346

 1. Uznanie powództwa | str. 351
 2. Powództwo wzajemne | str. 352

Rozdział XI

Ugoda sądowa. Postępowanie pojednawcze. Mediacja | str. 359

 1. Ugoda sądowa | str. 359

1.1.   Istota ugody sądowej | str. 359

1.2.   Wzór ugody sądowej | str. 362

1.3.   Uchylenie się od skutków prawnych ugody sądowej | str. 362

 1. Postępowanie pojednawcze | str. 366

2.1.   Charakter postępowania pojednawczego | str. 366

2.2.   Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Właściwość sądu | str. 367

2.3.   Ugoda w postępowaniu pojednawczym | str. 368

2.4.   Koszty postępowania pojednawczego | str. 369

 1. Mediacja | str. 369

3.1.   Istota mediacji | str. 369

3.2.   Podstawy wszczęcia mediacji | str. 371

3.2.1.   Umowa o mediację | str. 371

3.2.2.   Orzeczenie sądu przekazujące sprawę do mediacji | str. 371

3.3.   Wniosek o wszczęcie mediacji. Wszczęcie i zakończenie mediacji | str. 372

3.4.   Ugoda zawarta przed mediatorem | str. 373

3.5.   Mediator | str. 375

3.6.   Koszty mediacji | str. 376

Rozdział XII

Koszty postępowania | str. 379

 1. Uwagi wstępne | str. 379
 2. Pojęcie kosztów procesu i kosztów sądowych | str. 379
 3. Zasady uiszczania kosztów sądowych | str. 382

3.1.   Zasady ogólne | str. 382

3.2.   Zasady uiszczania opłat sądowych przez zawodowych pełnomocników | str. 385

 1. Zwolnienie od kosztów sądowych | str. 387
 2. Rozliczanie kosztów tymczasowo poniesionych przez Skarb Państwa | str. 394
 3. Zwrot kosztów w procesie | str. 397
 4. Odsetki od zasądzonych kosztów procesu | str. 403
 5. Zwrot kosztów w postępowaniu nieprocesowym | str. 403
 6. Czynności referendarza sądowego w zakresie orzekania o kosztach | str. 405
 7. Koszty zastępstwa procesowego dla adwokata (radcy prawnego) ustanowionego przez stronę oraz ustanowionego przez sąd | str. 408

10.1. Wynagrodzenie adwokata (radcy prawnego) ustanowionego przez stronę | str. 408

10.2. Przyznanie kosztów zastępstwa procesowego adwokatowi (radcy prawnemu) ustanowionemu przez sąd | str. 413

Rozdział XIII

Czynności w postępowaniu dowodowym | str. 419

 1. Przedmiot i ciężar dowodu | str. 419
 2. Wniosek dowodowy | str. 423
 3. Wniosek o zabezpieczenie dowodu | str. 425
 4. Fakty podlegające udowodnieniu a środki dowodowe | str. 426

4.1.   Uwagi ogólne | str. 426

4.2.   Dowód z dokumentu | str. 427

4.2.1.   Dokument w rozumieniu Kodeksu cywilnego | str. 428

4.2.2.   Dokument jako dowód w postępowaniu cywilnym | str. 428

4.2.3.   Dowód z dokumentu oraz forma czynności prawnej | str. 431

4.2.4.   Ograniczenia dowodowe w razie niezachowania zastrzeżonej formy czynności prawnej | str. 433

4.2.5.   „Dowód z akt” | str. 437

4.2.6.   Zasada prymatu dowodu z dokumentu nad innymi dowodami w postępowaniu w sprawach gospodarczych | str. 438

4.3.   Dowód z zeznań świadków | str. 439

4.3.1.   Zeznania złożone ustnie | str. 439

4.3.2.   Zeznania złożone na piśmie | str. 440

4.3.3.   Dowód z zeznań świadków w postępowaniu w sprawach gospodarczych | str. 442

4.4.   Dowód z opinii biegłego | str. 443

4.5.   Dowód z oględzin | str. 446

4.6.   Dowód z grupowego badania krwi | str. 447

4.7.   Dowód z przyrządów utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki | str. 449

4.8.   Dowód z innych środków | str. 451

4.9.   Dowód z przesłuchania stron | str. 451

4.10. Prywatna ekspertyza – środek niebędący dowodem | str. 453

4.11. Umowa dowodowa w postępowaniu w sprawach gospodarczych | str. 454

 1. Dopuszczenie dowodu z urzędu | str. 457
 2. Postępowanie dowodowe przed sądem drugiej instancji | str. 462

Rozdział XIV

Czynności w postępowaniu zabezpieczającym | str. 467

 1. Istota i charakter postępowania zabezpieczającego | str. 467
 2. Legitymacja w postępowaniu zabezpieczającym oraz wniosek o udzielenie zabezpieczenia | str. 469
 3. Tryb rozpoznania wniosku | str. 471
 4. Sposoby zabezpieczenia | str. 474

4.1.   Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych | str. 474

4.2.   Zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych | str. 479

4.3.   Zabezpieczenie w sprawach o alimenty oraz roszczeń wymienionych w art. 7531 k.p.c. | str. 481

4.4.   Zabezpieczenie przyszłych roszczeń alimentacyjnych związanych z ustaleniem ojcostwa | str. 483

 1. Postępowanie zabezpieczające w sprawach rodzinnych (art. 445–4451k.p.c.) oraz w sprawach pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem (art. 7561 k.p.c.). | str. 484

5.1.   Postępowanie zabezpieczające w sprawach rodzinnych | str. 484

5.2.   Postępowanie w sprawach pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dzieckiem | str. 486

5.3.   Zabezpieczenie w sprawach z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej | str. 487

Rozdział XV

Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroku | str. 489

 1. Wniosek o sprostowanie wyroku | str. 489
 2. Wniosek o uzupełnienie wyroku | str. 493
 3. Wniosek o dokonanie wykładni wyroku | str. 498

Rozdział XVI

Nieważność postępowania | str. 501

 1. Uwagi ogólne | str. 501
 2. Pozbawienie strony możności obrony jej praw | str. 501
 3. Wadliwy skład sądu | str. 504
 4. Wyłączenie sędziego | str. 504
 5. Inne przyczyny nieważności postępowania | str. 504

Rozdział XVII

Środki zaskarżenia | str. 505

 1. Uwagi ogólne | str. 505
 2. Środki zaskarżenia szczególne | str. 510

2.1.   Sprzeciw od wyroku zaocznego | str. 510

2.1.1.   Istota i przesłanki dopuszczalności sprzeciwu | str. 510

2.1.2.   Obligatoryjne składniki sprzeciwu | str. 515

2.1.3.   Fakultatywne składniki sprzeciwu | str. 517

2.1.4.   Wniosek o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności | str. 520

2.1.5.   Czynności przy ponownym rozpoznaniu sprawy | str. 521

2.2.   Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym | str. 523

2.2.1.   Istota i przesłanki dopuszczalności sprzeciwu | str. 523

2.2.2.   Obligatoryjne składniki sprzeciwu | str. 527

2.2.3.   Fakultatywne składniki sprzeciwu | str. 528

2.2.4.   Czynności w postępowaniu po wniesieniu sprzeciwu | str. 528

2.2.5.   Postanowienie stwierdzające utratę mocy nakazu zapłaty | str. 529

2.3.   Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym | str. 530

2.3.1.   Uwagi wstępne | str. 530

2.3.2.   Pełnomocnictwo. Podpis elektroniczny | str. 531

2.3.3.   Oświadczenie zawierające sprzeciw | str. 532

2.3.4.   Postępowanie po wniesieniu sprzeciwu | str. 533

2.4.   Sprzeciw od nakazu zapłaty w europejskim postępowaniu nakazowym | str. 534

2.4.1.   Uwagi wstępne | str. 534

2.4.2.   Pismo zawierające sprzeciw | str. 535

2.4.3.   Postępowanie w sprawie gospodarczej po wniesieniu sprzeciwu | str. 536

2.4.4.   Odrzucenie sprzeciwu | str. 537

2.5.   Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym | str. 537

2.5.1.   Istota i przesłanki dopuszczalności zarzutów | str. 537

2.5.2.   Obligatoryjne składniki pisma zawierającego zarzuty | str. 540

2.5.3.   Fakultatywne składniki pisma zawierającego zarzuty | str. 541

2.5.4.   Czynności w postępowaniu po wniesieniu zarzutów | str. 542

2.6.   Odwołanie do sądu od zarządzenia przewodniczącego w przedmiocie sprostowania lub uzupełnienia protokołu posiedzenia jawnego oraz zarządzeń wydanych w toku rozprawy | str. 543

2.6.1.   Protokół posiedzenia jawnego | str. 543

2.6.2.   Odwołanie do sądu od zarządzenia przewodniczącego w przedmiocie wniosku o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu posiedzenia jawnego | str. 546

2.6.3.   Odwołanie do sądu od zarządzeń przewodniczącego wydanych w toku rozprawy | str. 547

2.7.   Skarga na orzeczenie referendarza sądowego | str. 548

2.8.   Zastrzeżenie do zarządzenia asystenta sędziego | str. 549

2.9.   Skarga na czynności komornika | str. 550

2.9.1.   Uwagi ogólne | str. 550

2.9.2.   Zwykłe wymagania formalne oraz wymagania konstrukcyjne skargi | str. 555

2.9.3.   Fakultatywne składniki skargi | str. 558

2.9.4.   Właściwość sądu. Termin do wniesienia skargi oraz termin do rozpoznania skargi | str. 558

2.9.5.   Forma skargi | str. 560

2.9.6.   Odrzucenie skargi. Zastosowanie art. 759 § 2 k.p.c. | str. 561

2.9.6.1.  Nadzór judykacyjny | str. 562

2.9.6.2.  Nadzór administracyjny | str. 567

2.9.6.3.  Nadzór judykacyjny i administracyjny a nadzór samorządowy | str. 567

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »