Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych. Wydanie 7 - Świecki

Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych. Wydanie 7

Świecki

144,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8328-130-8
Data wydania 1 stycznia 2022
Język: Polski
Liczba stron: 956
Rozmiar pliku: 966,2 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
144,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB

Opis

To publikacja przygotowana z myślą o adwokatach i radcach prawnych występujących przed sądami w sprawach karnych, a także aplikantach adwokackich i radcowskich. Będzie przy­datna również innym osobom wykonującym inne zawody prawnicze. Stanowi kompendium wiedzy o procesie karnym, objaśnia poszczególne instytucje procesowe, zgodnie z systematyką Kodeksu postępowania karnego.

W książce przedstawiono praktyczne wskazówki podejmowania czynności na poszczegól­nych etapach procesu, tj. w postępowaniu przygotowawczym, w postępowaniu przed sądem pierwszej i drugiej instancji oraz w postępowaniach po uprawomocnieniu się wyroku, w tym dotyczące sporządzania pism procesowych i występowania przed sądem. Szczególnie dużo miejsca poświęcono zagadnieniom dotyczącym środków zaskarżenia. Wskazano i omówiono poszczególne elementy ich budowy, a zwłaszcza apelacji, kładąc nacisk na objaśnienie istoty i roli zarzutów odwoławczych. Obszernie omówiono także zagadnienia dotyczące kosztów procesu w poszczególnych jego stadiach, w szczególności kwestie wynagrodzenia dla obrońcy i pełno­mocnika z tytułu reprezentacji procesowej z wyboru i z urzędu.

W obecnym wydaniu autor uwzględnił zmienione lub nowe przepisy wprowadzone do Kodeksu postępowania karnego w wyniku nowelizacji w latach 2020–2022, dotyczące m.in.: poręczenia majątkowego, którego przedmiot nie może pochodzić z przysporzenia, listu żelaznego, doręcze­nia oskarżonemu i obrońcy odpisu aktu oskarżenia w formie elektronicznej oraz odnoszące się do organizacji i przebiegu posiedzenia wstępnego, a także projekt ustawy z 7.07.2022 r. o zmia­nie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2024). Dodatkowo autor rozszerzył zagadnienia dotyczące zarzutów odwoławczych i omówił sposób określania zakresu zaskarżenia na przykładzie sentencji wyroku skazującego.

Spis treści

Rozdział I
Zagadnienia ogólne | str. 31
1. Zasada kontradyktoryjności i zasada prawa do obrony | str. 31
1.1. Zasada kontradyktoryjności | str. 31
1.2. Zasada prawa do obrony | str. 32
1.2.1. Sprzeczność interesów | str. 34
1.2.2. Samodzielność obrońcy | str. 36
2. Strony postępowania karnego | str. 39
2.1. Podejrzany | str. 39
2.2. Pokrzywdzony | str. 40
2.3. Oskarżyciel posiłkowy | str. 47
2.4. Oskarżyciel posiłkowy uboczny | str. 47
2.5. Oskarżyciel posiłkowy subsydiarny | str. 50
2.6. Oskarżyciel prywatny | str. 52
2.7. Oskarżony | str. 52
3. Quasi-strony | str. 53
4. Obrońca i pełnomocnik jako przedstawiciele procesowi | str. 55
5. Obrońca i pełnomocnik z wyboru | str. 60
5.1. Upoważnienie do obrony | str. 61
5.2. Ustanowienie pełnomocnika | str. 62
5.3. Granice umocowania | str. 63
5.4. Substytucja | str. 66
5.5. Wypowiedzenie upoważnienia do obrony lub pełnomocnictwa | str. 69
5.6. Wygaśnięcie upoważnienia do obrony lub pełnomocnictwa | str. 70
6. Obrońca i pełnomocnik z urzędu | str. 70
6.1. Wyznaczenie obrońcy z urzędu | str. 73
6.2. Wyznaczenie pełnomocnika z urzędu | str. 81
6.3. Substytucja obrońcy i pełnomocnika wyznaczonych z urzędu | str. 83
7. Obrona obligatoryjna | str. 84

Rozdział II
Obrońca i pełnomocnik w postępowaniu przygotowawczym | str. 93
1. Udział obrońcy i pełnomocnika w czynnościach dowodowych | str. 93
2. Udział obrońcy w posiedzeniu sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania | str. 101
3. Prawo do przeglądania akt sprawy | str. 116
4. Porozumiewanie się obrońcy z podejrzanym tymczasowo aresztowanym | str. 125
5. Udział obrońcy w końcowym zaznajomieniu z materiałami postępowania | str. 127
6. Zażalenie na decyzje procesowe wydane w postępowaniu przygotowawczym | str. 130

Rozdział III
Subsydiarny akt oskarżenia | str. 135
1. Otwarcie drogi do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia | str. 135
2. Wyjątki od zasady kontroli sądowej zaniechania ścigania | str. 143
3. Przymus adwokacko-radcowski | str. 145
4. Konstrukcja subsydiarnego aktu oskarżenia | str. 147
5. Opis zarzucanego czynu | str. 148
5.1. Czas popełnienia czynu | str. 149
5.2. Miejsce popełnienia czynu | str. 149
5.3. Sposób i okoliczności popełnienia czynu | str. 149
5.4. Skutek czynu | str. 150
5.5. Recydywa | str. 150
5.6. Kwalifikacja prawna czynu | str. 151
6. Uzasadnienie aktu oskarżenia | str. 151
7. Zakończenie aktu oskarżenia | str. 151
8. Dodatkowe elementy subsydiarnego aktu oskarżenia | str. 151
9. Wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia do sądu | str. 153

Rozdział IV
Obrońca i pełnomocnik w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji | str. 155
1. Postępowanie zwyczajne | str. 155
1.1. Zagadnienia ogólne | str. 155
1.2. Posiedzenie w formie zdalnej | str. 157
1.3. Udział stron, obrońców i pełnomocników, a także pokrzywdzonego w posiedzeniu | str. 162
1.3.1. Udział publiczności w posiedzeniu | str. 166
1.3.2. Protokół posiedzenia | str. 167
1.3.3. Skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego | str. 169
1.4. Dostęp do akt sprawy w postępowaniu sądowym | str. 170
1.4.1. Dokumenty i materiały dotyczące świadka anonimowego | str. 171
1.4.2. Ograniczenia dostępu ze względu na ochronę informacji niejawnych | str. 171
1.4.3. Odpisy i kopie | str. 175
1.5. Udział obrońcy i pełnomocnika w posiedzeniach wyrokowych | str. 176
1.5.1. Skazanie bez przeprowadzenia rozprawy | str. 176
1.5.2. Zaskarżenie wyroku skazującego wydanego bez przeprowadzenia rozprawy | str. 187
1.5.3. Warunkowe umorzenie postępowania | str. 190
1.6. Udział obrońcy i pełnomocnika w innych posiedzeniach przed rozprawą główną | str. 193
1.6.1. Umorzenie postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 2–11 k.p.k. | str. 193
1.6.2. Posiedzenie w przedmiocie tymczasowego aresztowania lub innego środka zapobiegawczego | str. 196
1.6.3. Posiedzenie w przedmiocie orzeczenia przepadku na wniosek prokuratora | str. 202
1.6.4. Posiedzenie w przedmiocie orzeczenia środków zabezpieczających | str. 203
1.6.5. Czynności obrońcy i pełnomocnika w fazie przygotowania do rozprawy głównej | str. 207
1.7. Zwrot sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego | str. 212
1.8. Udział obrońcy i pełnomocnika w posiedzeniu przygotowawczym do rozprawy głównej | str. 216
1.9. Zasady przeprowadzania dowodów w postępowaniu sądowym | str. 221
1.9.1. Inicjatywa dowodowa | str. 221
1.9.2. Prekluzja dowodowa | str. 223
1.9.3. Wykorzystanie dowodu uzyskanego za pomocą czynu zabronionego | str. 230
1.9.4. Wykorzystanie dowodu uzyskanego w wyniku kontroli operacyjnej i kontroli procesowej | str. 233
1.9.5. Wykorzystanie dowodu prywatnego | str. 236
1.10. Przebieg rozprawy głównej | str. 239
1.10.1. Rozprawa główna w formie zdalnej | str. 239
1.10.1.1. Uwagi ogólne | str. 239
1.10.1.2. Zakres podmiotowy rozprawy w formie zdalnej | str. 240
1.10.1.3. Przesłanki przeprowadzenia rozprawy w formie zdalnej | str. 241
1.10.1.4. Przebieg rozprawy w formie zdalnej | str. 244
1.10.1.5. Kontakt obrońcy z oskarżonym na rozprawie w formie zdalnej | str. 246
1.10.1.6. Udział tłumacza w rozprawie w formie zdalnej | str. 247
1.10.2. Rozpoczęcie rozprawy głównej | str. 247
1.10.2.1. Stawiennictwo na rozprawę | str. 247
1.10.2.2. Usprawiedliwienie niestawiennictwa na rozprawę | str. 254
1.10.2.3. Przeprowadzenie rozprawy głównej pomimo usprawiedliwionego niestawiennictwa uczestników postępowania | str. 260
1.10.2.4. Kary porządkowe za nieusprawiedliwione niestawiennictwo | str. 277
1.10.3. Ogólny porządek rozprawy głównej | str. 279
1.10.4. Jawność rozprawy głównej | str. 284
1.10.4.1. Porządek i bezpieczeństwo rozprawy | str. 285
1.10.4.2. Udział przedstawicieli środków masowego przekazu | str. 286
1.10.4.3. Ograniczenia jawności rozprawy głównej | str. 290
1.10.5. Czynności obrońcy i pełnomocnika w trakcie przewodu sądowego | str. 294
1.10.5.1. Rozpoczęcie przewodu sądowego | str. 294
1.10.5.2. Postępowanie dowodowe | str. 297
1.10.5.3. Wniosek dowodowy | str. 303
1.10.5.4. Pozostawienie wniosku dowodowego bez rozpoznania | str. 307
1.10.5.5. Dowody z osobowych źródeł dowodowych | str. 309
1.10.5.6. Dowód z opinii biegłego | str. 325
1.10.5.7. Dowód rzeczowy, oględziny, eksperyment procesowy | str. 328
1.10.5.8. Dowód z dokumentu | str. 329
1.10.6. Dobrowolne poddanie się karze | str. 333
1.10.7. Ograniczenie postępowania dowodowego | str. 339
1.10.8. Wezwanie oskarżyciela publicznego do przedstawienia dowodów | str. 341
1.10.9. Rozszerzenie zarzutu oskarżenia | str. 343
1.10.10. Zmiana kwalifikacji prawnej czynu | str. 344
1.10.11. Zmiana procedury karnej na procedurę wykroczeniową | str. 346
1.10.12. Zamknięcie przewodu sądowego | str. 350
1.10.12.1. Decyzja procesowa | str. 350
1.10.12.2. Ujawnienie protokołów i dokumentów bez odczytania | str. 350
1.10.13. Głosy końcowe | str. 355
1.10.14. Rodzaje wyroków | str. 358
1.10.15. Ogłoszenie wyroku | str. 361
2. Postępowania szczególne | str. 364
2.1. Postępowanie nakazowe | str. 364
2.2. Postępowanie z oskarżenia prywatnego | str. 369
2.3. Postępowanie przyspieszone | str. 382
3. Koszty postępowania przed sądem pierwszej instancji | str. 388
3.1. Koszty procesu | str. 389
3.2. Opłaty | str. 389
3.3. Wydatki | str. 390
3.4. Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu | str. 391
3.5. Zasądzenie kosztów na rzecz obrońcy lub pełnomocnika z urzędu | str. 396
3.6. Zasady ponoszenia kosztów procesu | str. 399
3.7. Orzeczenie uzupełniające o kosztach procesu | str. 412
3.8. Zaskarżenie orzeczenia w przedmiocie kosztów procesu | str. 414

Rozdział V
Postępowanie międzyinstancyjne | str. 417
1. Wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku | str. 417
2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku | str. 420
3. Odmowa przyjęcia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku | str. 422
4. Doręczenie wyroku z uzasadnieniem | str. 423

Rozdział VI
Wnoszenie środków odwoławczych | str. 426
1. Rodzaje środków odwoławczych | str. 426
2. Dopuszczalność wniesienia środka odwoławczego | str. 427
2.1. Instancyjność | str. 428
2.2. Prawna egzystencja wyroku | str. 430
2.3. Substrat zaskarżenia | str. 431
3. Legitymacja procesowa do wniesienia środka odwoławczego | str. 434
4. Termin wniesienia środka odwoławczego | str. 437
5. Przywrócenie terminu wniesienia środka odwoławczego | str. 441
6. Warunki formalne środka odwoławczego | str. 443
6.1. Uwagi ogólne | str. 443
6.2. Forma pisma procesowego | str. 447
6.3. Kierunek środka odwoławczego | str. 449
6.4. Zakres zaskarżenia | str. 451
6.5. Zarzuty odwoławcze | str. 457
6.5.1. Podstawa zarzutu odwoławczego | str. 457
6.5.2. Metodyka stawiania zarzutów odwoławczych | str. 462
6.5.3. Sporządzenie apelacji w sprawach złożonych przedmiotowo lub podmiotowo | str. 465
6.5.4. Formułowanie zarzutów odwoławczych na podstawie formularza uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji | str. 467
6.5.5. Względne przyczyny odwoławcze (art. 438 k.p.k.) | str. 476
6.5.5.1. Obraza przepisów prawa materialnego (art. 438 pkt 1 i 1a k.p.k.) | str. 478
6.5.5.2. Obraza przepisów postępowania (art. 438 pkt 2 k.p.k.) | str. 492
6.5.5.3. Błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia (art. 438 pkt 3 k.p.k.) | str. 505
6.5.5.4. Rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka (art. 438 pkt 4 k.p.k.) | str. 510
6.5.6. Bezwzględne przyczyny odwoławcze (art. 439 § 1 k.p.k.) | str. 516
6.5.7. Ograniczenie bezwzględnych przyczyn odwoławczych | str. 519
6.5.8. Umiejscowienie zarzutów odwoławczych | str. 520
6.6. Uzupełnienie zarzutów odwoławczych w związku z uzupełnieniem uzasadnienia wyroku | str. 521
6.7. Ograniczenia zarzutów odwoławczych w apelacji | str. 530
6.7.1. Uwagi ogólne | str. 530
6.7.2. Ograniczenie podstaw odwoławczych w trybach konsensualnych (art. 447 § 5 k.p.k.) | str. 532
6.7.3. Zakaz stawiania zarzutów odwoławczych dotyczących uchybień podlegających usunięciu w trybie uzupełnienia wyroku (art. 447 § 6 k.p.k.) | str. 534
6.7.4. Zakaz stawiania zarzutów odwoławczych nieprzeprowadzenia dowodu z urzędu (art. 427 § 3a k.p.k.) | str. 535
6.7.5. Zakaz stawiania zarzutów odwoławczych naruszenia gwarancji procesowych w wypadku niezłożenia wniosku o uzupełniające przeprowadzenie dowodu przeprowadzonego pod nieobecność oskarżonego lub obrońcy (art. 378a § 4 k.p.k.) | str. 538
6.8. Wniosek odwoławczy | str. 539
6.9. Uzasadnienie środka odwoławczego | str. 542
6.10. Odpisy środka odwoławczego | str. 544
6.11. Przymus adwokacko-radcowski | str. 546
7. Zaskarżenie uzasadnienia orzeczenia | str. 550
7.1. Przedmiot zaskarżenia | str. 550
7.2. Gravamen | str. 551
7.3. Zakres zaskarżenia | str. 551
7.4. Zarzuty odwoławcze | str. 553
7.5. Rozpoznanie środka odwoławczego | str. 555
7.6. Rodzaje rozstrzygnięć | str. 555
8. Przyjęcie i odmowa przyjęcia środka odwoławczego | str. 557
9. Odpowiedź na środek odwoławczy | str. 560
10. Modyfikacja środka odwoławczego | str. 562
11. Cofnięcie środka odwoławczego | str. 564
12. Sprzeciw wobec decyzji referendarza sądowego | str. 567

Rozdział VII
Granice kontroli odwoławczej | str. 572
1. Wyznaczenie granic kontroli odwoławczej | str. 572
1.1. Granice kontroli odwoławczej wyznaczone przez skarżącego | str. 574
1.2. Rozszerzony zakres zaskarżenia | str. 574
1.3. Zaskarżenie na korzyść lub na niekorzyść oskarżonego | str. 578
1.4. Granice kontroli odwoławczej z urzędu | str. 581
1.5. Orzekanie poza przedmiotowymi granicami zaskarżenia | str. 581
1.6. Orzekanie poza podmiotowymi granicami zaskarżenia | str. 586
1.7. Zawężenie granic kontroli odwoławczej | str. 587
2. Związanie sądu odwoławczego zarzutami odwoławczymi | str. 588
3. Granice orzekania na korzyść i na niekorzyść oskarżonego | str. 592
4. Zakaz reformationis in peius | str. 597
5. Reguła ne peius | str. 613
6. Częściowa prawomocność wyroku | str. 616

Rozdział VIII
Przebieg postępowania odwoławczego | str. 627
1. Zagadnienia ogólne | str. 627
2. Posiedzenie zażaleniowe | str. 629
2.1. Udział obrońcy i pełnomocnika | str. 629
2.2. Przebieg posiedzenia zażaleniowego | str. 634
2.3. Rodzaje postanowień sądu odwoławczego | str. 637
3. Rozprawa apelacyjna | str. 638
3.1. Rozpoczęcie rozprawy apelacyjnej | str. 638
3.1.1. Stawiennictwo na rozprawę apelacyjną | str. 639
3.1.2. Obowiązkowy udział w rozprawie apelacyjnej | str. 639
3.1.3. Udział oskarżonego pozbawionego wolności w rozprawie apelacyjnej | str. 646
3.2. Przewód sądowy | str. 651
3.2.1. Odstąpienie od ustnego sprawozdania | str. 652
3.2.2. Ustne sprawozdanie | str. 653
3.2.3. Wyjaśnienia, oświadczenia i wnioski | str. 654
3.3. Przeprowadzenie dowodów na przewodzie sądowym | str. 656
3.3.1. Granice orzekania na podstawie przeprowadzonych dowodów | str. 660
3.3.2. Wniosek dowodowy | str. 664
3.3.3. Wymogi wniosku dowodowego | str. 664
3.3.4. Oddalenie wniosku dowodowego | str. 665
3.3.5. Sposób przeprowadzenia dowodu | str. 665
3.3.6. Specjalistyczna opinia prywatna | str. 666
3.4. Głosy końcowe | str. 667
3.5. Rodzaje wyroków sądu odwoławczego | str. 672
3.5.1. Wyrok utrzymujący w mocy | str. 673
3.5.2. Wyrok zmieniający | str. 674
3.5.3. Wyrok uchylający | str. 675
3.6. Koszty postępowania odwoławczego | str. 681
3.6.1. Składniki kosztów procesu | str. 684
3.6.2. Opłata | str. 684
3.6.3. Wydatki | str. 685
3.6.4. Stawki za udzielenie pomocy prawnej z urzędu | str. 686
3.6.5. Dodatkowe wydatki obrońcy i pełnomocnika z urzędu | str. 687
3.6.6. Wniosek o zasądzenie kosztów | str. 688
3.6.7. Zasady orzekania o kosztach procesu z oskarżenia publicznego | str. 688
3.6.8. Zasady orzekania o kosztach procesu w sprawach z oskarżenia prywatnego i z oskarżenia subsydiarnego | str. 690
3.6.9. Wydatki i opłaty | str. 691
3.6.10. Koszty procesu w związku z ponownym rozpoznaniem sprawy | str. 692
3.6.11. Zakaz reformationis in peius | str. 693
3.6.12. Zwolnienie od kosztów sądowych | str. 694
3.6.13. Orzeczenie uzupełniające w przedmiocie kosztów | str. 694
3.6.14. Zaskarżenie orzeczenia o kosztach procesu, o których sąd odwoławczy orzekł po raz pierwszy | str. 696

Rozdział IX
Nadzwyczajne środki zaskarżenia | str. 698
1. Kasacja | str. 698
1.1. Dopuszczalność kasacji | str. 698
1.2. Kasacja od postanowienia | str. 706
1.3. Termin wniesienia kasacji | str. 707
1.3.1. Wniosek o doręczenie wyrokuz uzasadnieniem | str. 707
1.3.2. Przywrócenie terminu złożenia wniosku | str. 710
1.3.3. Odmowa przyjęcia wniosku | str. 710
1.3.4. Przywrócenie terminu wniesienia kasacji | str. 710
1.3.5. Bieg terminu w wypadku wniosku o wyznaczenie obrońcy lub pełnomocnika z urzędu | str. 712
1.3.6. Termin uwzględnienia kasacji na niekorzyść | str. 713
1.4. Wymogi kasacji | str. 715
1.4.1. Forma pisma procesowego | str. 715
1.4.2. Zakres zaskarżenia | str. 718
1.4.3. Zarzuty kasacyjne | str. 720
1.4.3.1. Zarzut naruszenia prawa materialnego | str. 723
1.4.3.2. Zarzut naruszenia prawa procesowego | str. 725
1.4.3.3. Nieskuteczność zarzutu sporządzenia przez sąd odwoławczy uzasadnienia wyroku z naruszeniem art. 457 § 3 k.p.k. | str. 729
1.4.3.4. Zarzut naruszenia art. 439 § 1 k.p.k. | str. 730
1.4.3.5. Niedopuszczalność zarzutu błędu w ustaleniach faktycznych i rażącej niewspółmierności kary | str. 731
1.4.3.6. Uzupełnienie zarzutów kasacji w związku ze zwrotem akt sprawy celem uzupełnienia uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego | str. 735
1.4.4. Wniosek kasacji | str. 737
1.4.5. Uzasadnienie kasacji | str. 739
1.4.6. Opłata od kasacji | str. 741
1.4.7. Odpisy kasacji | str. 744
1.4.8. Przymus adwokacko-radcowski | str. 745
1.5. Przyjęcie i odmowa przyjęcia kasacji | str. 751
1.6. Odpowiedź na kasację | str. 753
1.6.1. Odpowiedź prokuratora na kasację | str. 754
1.6.2. Stanowisko w kwestii odpowiedzi na kasację | str. 755
1.7. Cofnięcie kasacji | str. 756
1.8. Wstrzymanie wykonania zaskarżonego wyroku | str. 758
1.9. Rozpoznanie kasacji na posiedzeniu | str. 760
1.10. Rozpoznanie kasacji na rozprawie | str. 762
1.10.1. Uwagi ogólne | str. 762
1.10.2. Przebieg rozprawy kasacyjnej | str. 763
1.10.2.1. Rozpoczęcie rozprawy | str. 763
1.10.2.2. Przewód sądowy | str. 765
1.10.2.3. Głosy końcowe | str. 768
1.10.2.4. Orzekanie | str. 770
1.10.2.5. Zastosowanie środka zapobiegawczego | str. 773
1.10.2.6. Zakończenie rozprawy | str. 774
1.11. Koszty postępowania kasacyjnego | str. 774
1.11.1. Zasady orzekania o kosztach procesu | str. 774
1.11.2. Składniki kosztów procesu | str. 776
1.11.3. Wydatki | str. 777
1.11.4. Opłaty za udzielenie pomocy prawnej z urzędu | str. 777
1.11.5. Dodatkowe wydatki obrońcy i pełnomocnika z urzędu | str. 778
1.11.6. Wniosek o zasądzenie kosztów | str. 778
1.11.7. Rodzaje rozstrzygnięć o kosztach procesu | str. 779
2. Skarga na wyrok sądu odwoławczego | str. 781
2.1. Dopuszczalność skargi | str. 781
2.1.1. Przedmiot zaskarżenia | str. 781
2.1.2. Gravamen | str. 782
2.2. Termin wniesienia skargi | str. 783
2.2.1. Wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem | str. 783
2.2.2. Odmowa przyjęcia wniosku | str. 784
2.2.3. Przywrócenie terminu złożenia wniosku | str. 784
2.2.4. Uchybienie terminowi wniesienia skargi | str. 785
2.2.5. Wniosek o przywrócenie terminu wniesienia skargi | str. 785
2.3. Wymogi skargi | str. 786
2.3.1. Forma pisma procesowego | str. 786
2.3.2. Zakres zaskarżenia | str. 789
2.3.3. Zarzuty skargi | str. 790
2.3.3.1. Zarzut naruszenia art. 437 k.p.k. | str. 791
2.3.3.2. Uchybienia określone w art. 439 § 1 k.p.k. | str. 795
2.3.4. Opłata od skargi | str. 796
2.3.5. Odpisy skargi | str. 798
2.3.6. Przymus adwokacko-radcowski | str. 799
2.3.6.1. Wniosek o wyznaczenie obrońcy lub pełnomocnika z urzędu | str. 800
2.3.6.2. Wynagrodzenie za sporządzenie i podpisanie skargi | str. 801
2.3.6.3. Opinia o braku podstaw do wniesienia skargi | str. 801
2.3.6.4. Wynagrodzenie za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi | str. 803
2.3.7. Uzasadnienie skargi | str. 804
2.4. Przyjęcie i odmowa przyjęcia skargi | str. 805
2.4.1. Kontrola warunków skutecznego wniesienia skargi | str. 805
2.4.2. Braki formalne skargi | str. 806
2.4.3. Odmowa przyjęcia skargi | str. 806
2.4.4. Przyjęcie skargi | str. 807
2.5. Odpowiedź na skargę | str. 807
2.6. Wstrzymanie wykonania wyroku sądu odwoławczego | str. 808
2.7. Cofnięcie skargi | str. 809
2.8. Granice rozpoznania skargi | str. 810
2.9. Forum rozpoznania skargi | str. 812
2.10. Rodzaje orzeczeń wydawanych po rozpoznaniu skargi | str. 812
3. Wznowienie postępowania | str. 814
3.1. Właściwość sądu | str. 814
3.2. Podstawy wznowienia postępowania na wniosek | str. 819
3.3. Wniosek o wznowienie postępowania | str. 828
3.3.1. Uwagi ogólne | str. 828
3.3.2. Treść wniosku | str. 829
3.3.3. Opłata sądowa | str. 830
3.3.4. Przymus adwokacko-radcowski | str. 830
3.3.5. Uzupełnienie braków wniosku | str. 835
3.4. Odmowa przyjęcia wniosku o wznowienie postępowania jako oczywiście bezzasadnego | str. 835
3.5. Rozpoznanie wniosku | str. 838
3.6. Inicjowanie wznowienia postępowania z urzędu | str. 840
3.7. Rodzaje orzeczeń w przedmiocie wznowienia postępowania | str. 841

Rozdział X
Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia | str. 845
1. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego | str. 845
1.1. Podstawy podjęcia postępowania | str. 845
1.2. Tryb podjęcia postępowania | str. 846
1.3. Forum orzekania | str. 846
1.4. Udział w posiedzeniu | str. 846
1.5. Czynności sprawdzające | str. 847
1.6. Rodzaje orzeczeń | str. 847
1.7. Zaskarżenie orzeczenia | str. 848
1.8. Podjęcie postępowania | str. 848
2. Postępowanie o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie | str. 848
2.1. Prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia | str. 848
2.2. Zasady odpowiedzialności Skarbu Państwa | str. 850
2.3. Właściwość sądu | str. 851
2.4. Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie | str. 851
2.5. Udział pełnomocnika | str. 852
2.6. Treść wniosku | str. 852
2.7. Odpis wniosku | str. 853
2.8. Koszty postępowania | str. 853
2.9. Złożenie wniosku | str. 854
2.10. Termin złożenia wniosku | str. 854
2.11. Rozpoznanie wniosku | str. 855
2.12. Strony postępowania | str. 855
2.13. Udział w rozprawie | str. 856
2.14. Przebieg rozprawy | str. 857
2.14.1. Rozpoczęcie rozprawy | str. 857
2.14.2. Przewód sądowy | str. 857
2.14.3. Głosy końcowe | str. 858
2.14.4. Wyrokowanie | str. 858
2.15. Zaskarżenie wyroku | str. 859
3. Prośba o ułaskawienie | str. 859
3.1. Prawo łaski | str. 859
3.2. Wszczęcie postępowania | str. 861
3.3. Wszczęcie postępowania z urzędu | str. 861
3.4. Wszczęcie postępowania na wniosek (prośba o ułaskawienie) | str. 861
3.5. Forma i treść prośby o ułaskawienie | str. 862
3.6. Adresat prośby o ułaskawienie | str. 862
3.7. Prośba do Prezydenta RP | str. 862
3.8. Prośba do Prokuratora Generalnego | str. 863
3.9. Prośba skierowana do sądu | str. 863
3.10. Opłata | str. 863
3.11. Rozpoznanie prośby o ułaskawienie | str. 863
3.12. Dostęp do opinii | str. 865
3.13. Ponowna prośba o ułaskawienie | str. 865
4. Postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego | str. 866
4.1. Przesłanki wydania wyroku łącznego | str. 866
4.2. Właściwość sądu | str. 866
4.3. Wszczęcie postępowania | str. 867
4.4. Forma i treść wniosku o wydanie wyroku łącznego | str. 867
4.5. Wnioski dowodowe | str. 867
4.6. Rozpoznanie wniosku na posiedzeniu | str. 868
4.7. Rozpoznanie wniosku na rozprawie | str. 868
4.7.1. Rozprawa w formie zdalnej | str. 869
4.7.2. Udział obrońcy | str. 870
4.7.3. Udział skazanego | str. 872
4.7.4. Przebieg rozprawy | str. 875
4.7.4.1. Rozpoczęcie rozprawy | str. 875
4.7.4.2. Przewód sądowy | str. 875
4.7.4.3. Głosy końcowe | str. 875
4.7.4.4. Zasady wymiaru kary łącznej | str. 876
4.7.4.5. Wydanie wyroku łącznego | str. 879
4.7.4.6. Zaskarżenie wyroku | str. 880
4.7.4.7. Udział skazanego i obrońcy w rozprawie apelacyjnej | str. 881

Wzory pism procesowych | str. 883
Wzór nr 1. Zażalenie | str. 885
Wzór nr 2. Apelacja | str. 889
Wzór nr 3. Uzupełnienie apelacji w związku z uzupełnieniem uzasadnienia wyroku (art. 449a § 3 k.p.k.) | str. 896
Wzór nr 4. Kasacja | str. 899
Wzór nr 5. Skarga na wyrok sądu odwoławczego | str. 905
Wzór nr 6. Subsydiarny akt oskarżenia | str. 910
Wzór nr 7. Prywatny akt oskarżenia | str. 914

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »