Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej. Wydanie V. Skrypt dla studentów biologii. Cz. I teoretyczna - Antoni Różalski

Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej. Wydanie V. Skrypt dla studentów biologii. Cz. I teoretyczna

Antoni Różalski

10,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-7969-213-2
Data wydania 2007
Język: Polski
Liczba stron: 261
Rozmiar pliku: 9,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
10,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Mikrobiologia jest nauką o drobnoustrojach (mikroorganizmach). Zajmuje się cechami morfologicznymi, właściwościami biochemicznymi, rolą w środowisku naturalnym, właściwościami chorobotwórczymi, jak również zastosowaniem drobnoustrojów w przemyśle. Podstawowy schemat badania drobnoustrojów obejmuje: wstępną obserwację makroskopową i mikroskopową, wyosobnienie interesującego nas ustroju w postaci czystej hodowli, określenie jego cech morfologicznych, typu wzrostu na podłożach stałych i płynnych, zbadanie jego właściwości biochemicznych i fizjologicznych oraz ustalenie ewentualnej roli wyizolowanego mikroorganizmu w środowisku naturalnym, w przebiegu choroby lub możliwości wykorzystania w procesie przemysłowym. Zwalczanie drobnoustrojów jest także jedną z dziedzin mikrobiologii ogólnej we wszystkich przypadkach, w których obecność niektórych z nich jest wręcz szkodliwa. Istnieje też możliwość zakażenia mikrobiologicznego, dlatego pracownicy laboratoriów mają najwyższe kwalifikacje zawodowe i duże doświadczenie, wykonują swoją pracę posługując się wyłącznie sprzętem zmechanizowanym i korzystają z pełnego zabezpieczenia osobistego.

Książka zawiera przegląd zagadnień mikrobiologii ogólnej, łączących się tematycznie z problematyką ćwiczeń odbywanych przez studentów specjalności: mikrobiologicznej, biochemicznej i biofizycznej, fizjologicznej oraz biologii środowiskowej.

W związku z niepełnym opracowaniem niektórych tematów, podana została literatura pomocnicza i uzupełniająca.

Spis treści

 

Od autorów 9

 

Wykaz skrótów 10

 

1. Wprowadzenie 11

1.1. Prokaryota i Eukaryota – cechy wspólne i różnice 14

 

2. Laboratorium mikrobiologiczne – organizacja, wyposażenie, zaplecze 16

 

3. Podłoża mikrobiologiczne 18

 

4. Sterylizacja (wyjaławianie) 23

4.1. Metody fizyczne 23

4.1.1. Sterylizacja cieplna – sucha 23

4.1.1.1. Wyjaławianie przez wyżarzanie 23

4.1.1.2. Wyjaławianie przez opalanie 24

4.1.1.3. Wyjaławianie gorącym suchym powietrzem 24

4.1.2. Sterylizacja cieplna – mokra (parą wodną) 24

4.1.2.1. Dekoktacja – wyjaławianie przez gotowanie 24

4.1.2.2. Pasteryzacja 25

4.1.2.3. Tyndalizacja – sterylizacja w aparacie Kocha 26

4.1.2.4. Wyjaławianie za pomocą pary wodnej pod zwiększonym ciśnieniem 26

4.1.3. Sterylizacja przez sączenie (filtrowanie) 29

4.1.4. Sterylizacja za pomocą promieniowania elektromagnetycznego 30

4.1.4.1. Wyjaławianie za pomocą promieniowania ultrafioletowego (UV) 30

4.1.4.2. Sterylizacja radiacyjna 31

4.2. Sterylizacja gazowa (metoda chemiczna) 32

4.3. Kontrola sterylizacji 33

 

5. Dezynfekcja 34

5.1. Chemiczne środki dezynfekcyjne 35

5.1.1. Kwasy i zasady 36

5.1.2. Środki utleniające 37

5.1.3. Alkohole 37

5.1.4. Aldehydy 38

5.1.5. Związki fenolu i ich pochodne 38

5.1.6. Związki powierzchniowo czynne 38

5.1.7. Jodofory 39

5.1.8. Chloroheksydyna 39

5.1.9. Sole metali ciężkich 39

5.2. Metody badania środków dezynfekcyjnych 40

5.3. Kontrola skażenia powierzchni drobnoustrojami 41

5.4. Metody kontroli skażenia bakteryjnego powietrza 42

 

6. Mikroskopia 44

6.1. Mikroskop świetlny prosty – lupa 44

6.2. Mikroskop świetlny złożony 45

6.2.1. Budowa mikroskopu świetlnego 48

6.3. Mikroskop z ciemnym polem widzenia 49

6.4. Mikroskop kontrastowo-fazowy 51

6.5. Mikroskop ultrafioletowy 51

6.6. Mikroskop fluorescencyjny (luminescencyjny) 52

6.7. Mikroskop polaryzacyjno-interferencyjny 52

6.8. Mikroskop elektronowy – transmisyjny 52

6.9. Mikroskop skaningowy 54

 

7. Barwienie drobnoustrojów 55

7.1. Barwniki stosowane w barwieniu drobnoustrojów 56

7.2. Przygotowanie preparatów 56

7.3. Barwienie metodą Grama 57

7.4. Barwienie metodą Ziehl-Neelsena (kwasooporność bakterii) 58

7.5. Barwienie Neissera 59

 

8. Hodowla drobnoustrojów 60

8.1. Metody otrzymywania czystych kultur 60

8.1.1. Metody bezpośrednie 60

8.1.2. Metody pośrednie 61

8.1.2.1. Metoda posiewu redukcyjnego płytek agarowych 61

8.1.2.2. Metoda posiewu powierzchniowego (płytki ,,mazane”) 62

8.1.2.3. Metoda posiewu wgłębnego (płytki ,,lane”) 62

8.1.2.4. Metoda seryjnych rozcieńczeń 64

8.1.2.5. Metoda replik (płytek odciskowych – Lederberga) 64

8.2. Gatunek, klon i szczep w mikrobiologii 64

8.3. Typy hodowli drobnoustrojów 65

8.4. Hodowle tlenowców i beztlenowców 69

8.4.1. Metody hodowli tlenowców 69

8.4.1.1. Hodowle powierzchniowe 69

8.4.1.2. Hodowla wgłębna 70

8.4.2. Hodowla beztlenowców 70

8.4.2.1. Metody fizyczne 70

8.4.2.2. Metody chemiczne 72

8.4.2.3. Metoda biologiczna 72

 

9. Zasady diagnostyki mikrobiologicznej 73

9.1. Morfologia mikroskopowa 75

9.2. Morfologia kolonii 75

9.3. Wzrost na skosie agarowym 76

9.4. Typy wzrostu na podłożu płynnym 76

 

10. Drożdże i grzyby strzępkowe 78

10.1. Drożdże 78

10.1.1. Brzeczka 80

10.1.2. Budowa komórki drożdżowej 81

10.1.3. Rozmnażanie się drożdży 83

10.1.4. Metabolizm drożdży i ich zastosowanie praktyczne 85

10.2. Grzyby strzępkowe 86

 

11. Morfologia mikroskopowa i cytologia bakterii 89

11.1. Morfologia mikroskopowa bakterii 89

11.2. Cytologia bakterii 92

11.2.1. Ściana komórkowa bakterii 94

11.2.1.1. Peptydoglikan 94

11.2.1.2. Ściana komórkowa bakterii Gram-dodatnich 97

11.2.1.3. Ściana komórkowa bakterii Gram-ujemnych 100

11.2.2. Błona cytoplazmatyczna 107

11.2.3. Protoplasty, sferoplasty 110

11.2.4. Otoczki, śluz powierzchniowy, pochewki, glikokaliks 111

11.2.5. Warstwa S 115

11.2.6. Rzęski 117

11.2.7. Fimbrie 120

11.2.8. Inne struktury zewnątrzkomórkowe bakterii 122

11.2.9. Cytoplazma komórek bakteryjnych. Materiały zapasowe 123

11.2.10. Zagadnienie jądra komórkowego u bakterii 124

11.2.11. Rybosomy 125

11.2.12. Przetrwalniki (spory) – zjawisko sporulacji 126

 

12. Mutacje S [ R 130

12.1. Charakterystyka mutacji S [ R 130

12.2. Genetyczna determinacja biosyntezy LPS 132

12.3. Testy różnicujące formy S i R 133

 

13. Promieniowce 135

13.1. Rodzaj Actinomyces 137

13.2. Rodzaj Streptomyces 137

 

14. Metabolizm drobnoustrojów 140

14.1. Podział drobnoustrojów ze względu na sposób odżywiania i zdobywania energii 140

14.2. Źródła węgla i energii wykorzystywane przez drobnoustroje 142

14.2.1. Szlaki metaboliczne rozkładu węglowodanów 143

14.3. Oddychanie tlenowe 146

14.3.1. Chemoorganotrofy 146

14.3.2. Chemolitotrofy 149

14.4. Fermentacja 149

14.5. Oddychanie beztlenowe 152

14.6. Tłuszcze jako substraty oddechowe 152

14.7. Źródła azotu 153

14.7.1. Azot atmosferyczny 154

14.7.2. Wykorzystanie azotu mineralnego 154

14.7.3. Rozkład białek i aminokwasów 154

14.8. Wykorzystywanie przez drobnoustroje pierwiastków w postaci mikro- i makroelementów 161

14.9. Czynniki wzrostowe 162

 

15. Badanie właściwości biochemicznych drobnoustrojów 163

15.1. Właściwości glikolityczne 164

15.1.1. Szereg cukrowy 164

15.1.2. Rozkład cukrów na podłożu VL 165

15.1.3. Badanie rozkładu cukrów na podłożach stałych 165

15.1.4. Technika auksanograficzna 166

15.1.5. Próba na podłożu Hugh-Leifsona (H-L) 166

15.1.6. Wzrost bakterii na podłożu Kliglera 166

15.1.7. Próba Voges-Proskauera (VP) i Metyl Red (MR) 167

15.2. Właściwości proteolityczne 168

15.2.1. Hydroliza kazeiny 168

15.2.2. Upłynnianie żelatyny 168

15.2.3. Badanie wytwarzania amoniaku 169

15.2.4. Wytwarzanie siarkowodoru 169

15.2.5. Rozkład tryptofanu (próba na indol) 170

15.2.6. Deaminacja fenyloalaniny 170

15.2.7. Dekarboksylacja aminokwasów 170

15.2.8. Hydroliza mocznika 171

15.3. Właściwości lipolityczne 171

15.3.1. Podłoże z margaryną 171

15.3.2. Podłoże z dodatkiem Tween 80 172

15.4. Właściwości utleniająco-redukcyjne 172

15.4.1. Oksydaza cytochromowa 172

15.4.2. Katalaza 173

15.4.3. Peroksydaza 173

15.4.4. Reduktaza azotanowa 173

15.4.5. Redukcja chlorku 2,3,5-trifenylotetrazoliowego (TTC) 173

15.4.6. Redukcja błękitu metylenowego 174

15.5. Inne właściwości biochemiczne drobnoustrojów 174

15.5.1. Wzrost bakterii na podłożu Simmonsa z cytrynianem 174

15.5.2. Wykrywanie lecytynazy 175

15.5.3. Wykrywanie fosfatazy 175

15.5.4. Zmiany w mleku z lakmusem 175

15.6. Mikrometody, szybkie testy do badania właściwości biochemicznych drobnoustrojów 176

15.6.1. Enterotube (Roche) 176

15.6.2. Enterotest (Lachema – Czechy) 177

15.6.3. Enteroplast (Plastomed – Polska) 177

15.6.4. Mikrometoda API 177

15.7. Inne cechy drobnoustrojów brane pod uwagę w ich identyfikacji 178

15.7.1. Wytwarzanie barwników przez bakterie 178

15.7.2. Właściwości hemolityczne 179

 

16. Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na drobnoustroje 180

16.1. Woda (wpływ wysychania) 180

16.2. Temperatura 181

16.2.1. Psychro-, mezo- i termofile 182

16.2.2. Bakteriostatyczne i bakteriobójcze działanie ciepła 184

16.3. Ciśnienie osmotyczne 185

16.4. Ciśnienie mechaniczne 186

16.5. Ciśnienie hydrostatyczne 186

16.6. Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na drobnoustroje 187

16.6.1. Działanie światła widzialnego na drobnoustroje 187

16.6.2. Promieniowanie ultrafioletowe i jonizujące 187

16.7. Działanie ultradźwięków 188

16.8. Napięcie powierzchniowe 188

16.9. Potencjał red-oks 189

16.10. Wpływ wartości pH środowiska na drobnoustroje 190

16.11. Wpływ substancji chemicznych na drobnoustroje 190

16.11.1. Wpływ barwników na wzrost bakterii 190

16.11.2. Wpływ kationów i anionów na drobnoustroje 191

 

17. Sulfonamidy i związki tuberkulostatyczne 192

 

18. Antybiotyki 194

18.1. Antybiotyki β-laktamowe 194

18.2. Antybiotyki aminoglikozydowe (aminocyklitolowe) 196

18.3. Tetracykliny 196

18.4. Makrolidy 197

18.5. Antybiotyki peptydowe 197

18.6. Inne antybiotyki 199

18.7. Oporność drobnoustrojów na działanie antybiotyków 199

18.8. Wpływ fitoncydów na drobnoustroje 201

 

19. Bakteriocyny 202

 

20. Bakteriofagi 205

20.1. Budowa bakteriofagów 206

20.2. Namnażanie fagów 207

20.3. Zjawisko lizogenii 209

20.4. Zastosowanie bakteriofagów 210

 

21. Wzajemne stosunki pomiędzy drobnoustrojami 212

21.1. Oddziaływanie bezpośrednie 212

21.2. Oddziaływania pośrednie pomiędzy drobnoustrojami 213

21.2.1. Symbioza 213

21.2.2. Synergizm 214

21.2.3. Metabioza 216

21.2.4. Antagonizm 217

21.2.4.1. Antybioza 217

 

22. Bakterie fotosyntetyzujące 219

22.1. Organelle fotosyntezy 219

22.2. Centra reakcji fotosyntezy 220

22.3. Chemizm fotosyntezy u bakterii 223

22.4. Bakterie fotosyntetyzujące – charakterystyka 225

 

23. Halofile 228

 

24. Naturalne środowiska drobnoustrojów – gleba, woda i powietrze 233

24.1. Gleba jako środowisko drobnoustrojów 233

24.2. Woda i ścieki – środowisko wzrostu drobnoustrojów 241

24.2.1. Warunki rozwoju drobnoustrojów w środowisku wodnym 241

24.2.2. Drobnoustroje środowisk wodnych 243

24.2.3. Analiza sanitarna wody 245

24.2.4. Ścieki i ich oczyszczanie 246

24.3. Powietrze i jego znaczenie w przenoszeniu drobnoustrojów 249

 

25. Praktyczne zastosowanie drobnoustrojów – wybrane zagadnienia 252

25.1. Nadprodukcja enzymów 252

25.2. Wytwarzanie kwasu cytrynowego 252

25.3. Biosynteza aminokwasów 253

25.4. Reakcje biokonwersji związków chemicznych 254

25.5. Biotransformacje związków mineralnych 256

25.6. Inżynieria genetyczna 257

25.7. Inne sposoby wykorzystania drobnoustrojów 258

 

Literatura pomocnicza i uzupełniająca 259

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »