Chuligaństwo stadionowe - Marcin Kamiński

Chuligaństwo stadionowe

Marcin Kamiński

69,90 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI

Wydawnictwo
ISBN 978-83-8175-305-0
Data wydania 3 września 2021
Język: Polski
Liczba stron: 339
Rozmiar pliku: 2,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 339
Rozmiar pliku: 5,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
69,90 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI

Opis

Monografia w sposób kompleksowy prezentuje problematykę chuligaństwa stadionowego jako zjawiska społecznego i prawnego. Jej zasadniczą część stanowią analizy związane z krajowymi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi chuligaństwa na stadionach; szczególną uwagę poświęcono regulacjom mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych. W monografii zaprezentowano dane statystyczne dotyczące chuligaństwa stadionowego – zebrane zarówno przez instytucje państwowe (organy ścigania), jak i organizacje pozarządowe (Polski Związek Piłki Nożnej). Na uwagę zasługuje wnikliwy opis typologii kibiców oraz tworzonej przez nich subkultury wraz z badaniem cech psychologicznych sprawców chuligaństwa stadionowego. Autor omawia kryminalistyczne aspekty chuligaństwa, przede wszystkim modus operandi czynów popełnianych na stadionach, a także problematykę kryminologiczną, uwzględniając relacje między grupami kibiców. Monografię kończy prezentacja propozycji rozwiązań, które mogą zredukować liczbę niepożądanych zachowań związanych z meczami piłkarskimi.

 

Monografia stanowi jedno z nielicznych w polskiej literaturze prawnej i kryminologicznej opracowań tak dogłębnie przedstawiających problematykę chuligaństwa stadionowego, jest oparta na dobrej znajomości realiów szeroko rozumianego zjawiska chuligaństwa stadionowego oraz na przeprowadzonych badaniach empirycznych. Do osiągnięć naukowych autora można także zaliczyć sformułowanie wartościowych uwag i postulatów, które powinno się uwzględniać w pracach nad stworzeniem strategii postępowania związanego ze zwalczaniem czynów o charakterze chuligańskim na stadionach, a także w pracach nad polityką kryminalną dotyczącą penalizowania przestępstw i występków dokonywanych przez chuliganów stadionowych oraz karania sprawców takich czynów.

z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Tomaszewskiego

Wielką wartością monografii jest jej interdyscyplinarny charakter. Na uznanie zasługuje nie tylko szerokie ujęcie problematyki dogmatycznej (rozważań w sferze normatywnej), z uwzględnieniem szerokiego kontekstu historycznego oraz kontekstu prawnoporównawczego, ale także pokazanie szerokiego zakresu problemów socjotechnicznych, związanych z tworzeniem i stosowaniem regulacji prawnych. Autor włożył duży wysiłek w spojrzenie na poruszane kwestie z punktu widzenia różnych dyscyplin. Pokazał nie tylko mechanizmy prowadzące do zmian w obowiązującym prawie, ale także społeczne skutki ich wprowadzenia. Na podkreślenie zasługuje wykorzystanie przez autora w opracowaniu własnych badań empirycznych (w obszarze poziomu agresji) wniosków statystycznych.

z recenzji dr. hab. Marka Leśniaka

 

Marcin Kamiński – doktor nauk prawnych, ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz psychologię na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uczestniczył w Prawniczym Seminarium Doktorskim na Akademii Leona Koźmińskiego. Adwokat należący do Izby Adwokackiej w Warszawie. W swojej pracy naukowej koncentruje się głównie na problematyce prawa karnego oraz na wybranych działach prawa cywilnego. Autor licznych publikacji naukowych, w tym monografii Prostytucja w aspektach psychologiczno-społecznych i prawnych.

 

Spis treści

Okładka

Strona tytułowa

Strona redakcyjna

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Kryminologiczne i prawnokarne aspekty chuligaństwa

1.1. Chuligaństwo jako pojęcie prawa karnego i kryminologii

1.2. Występek chuligański w prawie karnym – zarys historii instytucji

1.3. Podmiotowe, przedmiotowe i mieszane sposoby definiowania czynu o charakterze chuligańskim

1.4. Legalne definicje występku o charakterze chuligańskim

1.5. Wykładnia definicji legalnej występku o charakterze chuligańskim na gruncie Kodeksu karnego z 1969 r.

1.6. Występek chuligański w Kodeksie karnym z 1997 r.

Rozdział 2. Chuligaństwo stadionowe w ujęciu kryminologicznym

2.1. Definicja chuligaństwa stadionowego

2.2. Subkultura kibiców

2.3. Typy kibiców wyróżniane w literaturze

2.4. Modus operandi chuliganów stadionowych

Rozdział 3. Międzynarodowe regulacje w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa imprez sportowych i przeciwdziałania chuligaństwu stadionowemu

3.1. Regulacje Rady Europy

3.2. Prawodawstwo Unii Europejskiej

Rozdział 4. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 22 sierpnia 1997 r. jako regulacja dotycząca przeciwdziałania chuligaństwu stadionowemu

4.1. Okres do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (12.03.1998 r.)

4.2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych wraz z nowelizacjami

Rozdział 5. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych jako odpowiedź na działania chuliganów stadionowych

5.1. Wprowadzenie nowej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

5.2. Nowelizacja ustawą z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy Kodeks karny

5.3. Nowelizacja ustawą z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw

5.4. Nowelizacje ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw oraz ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw

5.5. Podsumowanie

Rozdział 6. Koncepcje wyjaśniające zjawisko chuligaństwa stadionowego

6.1. Wpływ tłumu i grupy jako wytłumaczenie przyczyn chuligaństwa stadionowego

6.2. Teorie agresji jako wytłumaczenie przyczyn chuligaństwa stadionowego

6.3. Radzenie sobie z poczuciem alienacji jako przyczyna chuligaństwa stadionowego

Rozdział 7. Badania agresji u kibiców „młyna”

7.1. Założenia badawcze

7.2. Problem badawczy i hipotezy badawcze

7.3. Metody badawcze

7.4. Osoby badane

7.5. Uzyskane wyniki badań

7.6. Dyskusja wyników

Zakończenie i wnioski

Bibliografia

 

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »