Biuletyn Coacha. Pieniądz w coachingu. 1/2015 - Bartosz Berendt

Biuletyn Coacha. Pieniądz w coachingu. 1/2015

Bartosz Berendt

8,77 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI

Wydawnictwo Perspektywa
ISBN
Data wydania 11 marca 2015
Język: Polski
Liczba stron: 148
Rozmiar pliku: 1,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 148
Rozmiar pliku: 2,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
8,77 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI

Opis

Za­pra­sza­my do lek­tu­ry dru­gie­go nu­me­ru Biu­le­ty­nu Co­acha. Po­przed­nio pi­sa­li­śmy o na­rzę­dziach w co­achin­gu, tym ra­zem zde­cy­do­wa­li­śmy się pod­jąć te­mat do­ty­czą­cy pie­nię­dzy - dla wie­lu trud­ny, nie­wy­god­ny, a przy tym nie­zwy­kle istot­ny.

 

Za­sta­no­wi­my się, czy dają szczę­ście, co zro­bić by je po­sia­dać i cie­szyć się nimi i w jaki spo­sób pra­co­wać z klien­ta­mi, by wspie­rać ich w dą­że­niu do do­stat­ku. Przy­po­mni­my, że do­sta­tek to nie tyl­ko brzęk mo­net i sze­lest bank­no­tów, a do bo­gac­twa moż­na iść wie­lo­ma dro­ga­mi, na przy­kład przez śmiech. Co­ach od­waż­nie podej­mu­je wy­zwa­nia – za­tem współ­pra­cu­ją­cy z nami Au­torzy sta­nę­li na wy­so­ko­ści za­da­nia i w cie­ka­wy, róż­no­rod­ny spo­sób prze­ka­zu­ją swo­ją wie­dzę i do­świad­cze­nia na te­mat pie­nię­dzy.

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »