Biegli w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym. Praktyczne omówienie regulacji z orzecznictwem - Joanna Dzierżanowska

Biegli w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym. Praktyczne omówienie regulacji z orzecznictwem

Joanna Dzierżanowska

135,73 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8092-843-5
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 452
Rozmiar pliku: 1,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 452
Rozmiar pliku: 2,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
135,73 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące instytucji biegłego w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym. Autorki poza rozważaniami teoretycznymi wykorzystały także bogatą judykaturę Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych.
Czytelnika może szczególnie zainteresować:
- kompleksowe zaprezentowanie stanowiska doktryny i wybranego orzecznictwa, zarówno w procesie cywilnym, jak i karnym, dotyczącego zagadnień związanych ze statusem biegłego, jego prawami i obowiązkami, wyłączeniem biegłego oraz opracowaną przez eksperta opinią;
- przedstawienie statusu biegłego zarówno w kodeksowych, jak i pozakodeksowych regulacjach prawnych;
- zawarcie w jednym opracowaniu regulacji prawnych z zakresu postępowania cywilnego, jak również postępowania karnego, co ma atut interdyscyplinarny.
W publikacji uwzględniono m.in. nowelizację z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 15 kwietnia 2016 r., a także zmiany z zakresu postępowania cywilnego dokonane ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów oraz z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Z tego względu książka będzie szczególnie przydatna dla pełnomocników stron procesowych (adwokatów, radców prawnych), pracowników organów sądowych (sędziów, prokuratorów, referendarzy sądowych), a także ekspertów sporządzających opinie prawne.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Część I Biegły w postępowaniu cywilnym
Rozdział 1. Status biegłego 15 1. Pojęcie biegłego 16 2. Rodzaje biegłych 29 3. Powołanie biegłego 34 4. Wiadomości specjalne 39 5. Charakter stosunku łączącego biegłego z organem sądowym 48 6. Rękojmia należytego wykonywania obowiązków przez biegłego 50 7. Instytucja naukowa 54 8. Prawa i obowiązki. Przyrzeczenie (art. 280, 287 k.p.c.) 71 9. Odpowiedzialność biegłego 89 10. Wyłączenie biegłego 93 11. Wynagrodzenie biegłego 99 Wybrane orzecznictwo 111
Rozdział 2. Wykorzystanie dowodu z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym 137 1. Charakter opinii biegłego w postępowaniu rozpoznawczym 137 2. Wykorzystanie dowodu z opinii biegłego w postępowaniu egzekucyjnym 149 3. Rola opinii biegłego 158 4. Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego 161 5. Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego na wniosek i z urzędu 165 6. Powołanie kilku biegłych 172 7. Przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego 174 8. Termin sporządzenia opinii 182 9. Zasady formułowania pytań kierowanych do biegłych 184 Wybrane orzecznictwo 186
Rozdział 3. Opinia biegłego w postępowaniu cywilnym 200 1. Pojęcie i elementy opinii 200 2. Zakres i rodzaje opinii 210 3. Dodatkowa (uzupełniająca) opinia biegłego 213 4. Łączna opinia biegłego 216 5. Sposób formułowania opinii 219 6. Forma wydania opinii - ustna czy pisemna 221 7. Opinie tzw. prywatne 224 8. Opinia wydana w innym postępowaniu 229 9. Opinia biegłego jako przedmiot ochrony prawnoautorskiej 232 10. Wezwanie i wyjaśnienia biegłego (art. 286 k.p.c.) 236 Wybrane orzecznictwo 240
Rozdział 4. Ocena dowodu z opinii biegłego 256 1. Zasady oceny opinii biegłego w świetle zasady swobodnej oceny dowodów 256 2. Ocena opinii biegłego przez uczestników postępowania 261 3. Zasady i wytyczne oceny dowodu z opinii biegłego 262 4. Kryteria oceny opinii biegłego 265 Wybrane orzecznictwo 277
Literatura 286
Część II Biegły w postępowaniu karnym
Rozdział 1. Biegły 299 1. Pojęcie biegłego 302 2. Rodzaje biegłych 308 3. Instytucja naukowa lub specjalistyczna 311 4. Prawa i obowiązki biegłego 313 Wybrane orzecznictwo 326
Rozdział 2. Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego 335 1. Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego 336 1.1. Forma decyzji i wybór biegłego 336 1.2. Przedmiot i zakres ekspertyzy 338 1.3. Termin dostarczenia opinii 342 2. Wyłączenie biegłego 343 Wybrane orzecznictwo 348
Rozdział 3. Opinia biegłego 356 1. Pojęcie i forma opinii 357 2. Treść opinii 359 3. Rodzaje opinii 362 3.1. Opinia indywidualna, pojedyncza, zespołowa i kompleksowa 363 3.2. Opinia wstępna, uzupełniająca, dodatkowa i powtórna 365 3.3. Opinia abstrakcyjna 365 3.4. Metaopinia 366 3.5. Opinia pozasądowa (tzw. opinia prywatna) 368 Wybrane orzecznictwo 372
Rozdział 4. Kontrola dowodu z opinii biegłego 381 1. Zasady oceny opinii 381 2. Warunki prawidłowości opinii 386 3. Ocena dowodów naukowych 390 Wybrane orzecznictwo 395
Literatura 407
Część III Wybrane przepisy dotyczące biegłych
1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) (wyciąg) 415 2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) (wyciąg) 418 3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.) (wyciąg) 424 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133) 425 5. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 623) (wyciąg) 429 6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. poz. 518) 432 7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz. U. poz. 508) 441
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »