Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego - Beata Filipiak

Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Beata Filipiak

16,99 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-206-8
Data wydania 2008
Język: Polski
Liczba stron: 261
Rozmiar pliku: 7,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
16,99 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

„Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego” pod redakcją naukową Beaty Filipiak i Stanisława Flejterskiego (...) pozwala zrozu­mieć interesy dwóch środowisk – dawców kapitału i jego biorców. Książka ma charakter aplikacyjno-poznawczy, zawiera wiele bardzo wartościowych wątków dorobku teoretycznego, a ponadto interesujące badania, pozwalające poznać potrzeby samorządów oraz stanowisko instytucji bankowo-finansowych wobec tych potrzeb i oczekiwań. (…) Niewątpliwą zaletą książki są przedstawione badania empiryczne oraz możliwe do zastosowania modele zachowań jednostki samorządu terytorialnego w kreowaniu współpracy z instytucjami bankowo-finansowymi.

 

Należy podkreślić z całym przekonaniem, że prezentowana publikacja stanowi jedno z pierwszych w Polsce kompleksowych opracowań o charakterze teoretyczno-emiprycznym, łączącym dwa podejścia – ze strony jednostek samorządu terytorialnego (podejście popytowe) oraz ze strony instytucji bankowo-finansowych (podejście podażowe).

prof. nzw. dr hab. Kazimiera Wilk

Spis treści

Wprowadzenie

Część I

Specyfika, struktura i dynamika popytu JST na usługi bankowo-finansowe

Rozdział 1

JST jako specyficzny podmiot na rynku bankowo-finansowym

1.1. Ustrojowe i organizacyjne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce

1.2. Rola i zadania JST w sferze zaspokajania potrzeb społecznych

1.3. System finansowania działalności JST

Rozdział 2

Samorząd terytorialny w Polsce i na świecie

2.1. Determinanty i przesłanki ewolucji samorządu terytorialnego w Europie

2.2. Modele samorządu terytorialnego w Europie

2.3. Organizacja struktur samorządu terytorialnego w wybranych krajach

2.4. Współczesne kierunki przemian samorządu terytorialnego na świecie

Rozdział 3

Analiza preferencji i oczekiwań JST wobec instytucji finansowych w świetle badań empirycznych

3.1. Przesłanki współpracy JST z instytucjami finansowymi

3.2. Metodyka badań i ich cel

3.3. Identyfikacja i ocena zapotrzebowania na usługi finansowe

3.4. Preferencje i oczekiwania wobec instytucji finansowych

3.5. Ogólna ocena wyników badań w zakresie preferencji i oczekiwań JST wobec instytucji finansowych

Część II

Analiza struktury i dynamiki podaży usług bankowo-finansowych dla JST

Rozdział 1

Instytucjonalne otoczenie JST w Polsce

1.1. Dobór próby do badania instytucji finansowych obsługujących JST w województwie zachodniopomorskim

1.2. Banki komercyjne i spółdzielcze

1.3. Fundusze poręczeń kredytowych

1.4. Firmy konsultingowe i audytorskie

1.5. Firmy ubezpieczeniowe

Rozdział 2

Instrumenty instytucji finansowych

2.1. Tradycyjne instrumenty

2.1.1. Instrumenty kredytowe

2.1.2. Instrumenty lokacyjne

2.1.3. Instrumenty rozliczeniowe

2.1.4. Pozostałe instrumenty

2.2. Innowacyjne instrumenty

2.2.1. Wykorzystanie obligacji komunalnych i obligacji przychodowych do finansowania JST

2.2.2. Wykorzystanie krótkoterminowych papierów dłużnych przedsiębiorstw komunalnych do finansowania JST

2.2.3. Wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego do finansowania

2.2.4. Prefinansowanie projektów unijnych

2.2.5. Sekurytyzacja jako źródło finansowania potrzeb JST

2.3. Perspektywy rozwoju polskiego rynku finansowego

Rozdział 3

Bankowość elektroniczna jako forma obsługi JST

3.1. Pojęcie i elementy bankowości elektronicznej

3.2. Dystrybucja usług bankowych w sektorze JST

3.3. Realizacja usług bankowych drogą elektroniczną w sektorze JST

Rozdział 4

Analiza oferty produktowo-usługowej banków i pozostałych instytucji finansowych dla JST (głównie gmin) województwa zachodniopomorskiego

4.1. Kredytowe operacje, usługi i produkty banków komercyjnych oferowane JST

4.2. Lokacyjne operacje, usługi i produkty banków komercyjnych oferowane JST

4.3. Rozliczeniowe operacje, usługi i produkty banków komercyjnych oferowane JST

4.4. Pozostałe operacje, usługi i produkty banków komercyjnych oferowane JST

4.5. Ocena emisji papierów wartościowych JST przez agencje ratingowe

4.6. Oferta bankowości elektronicznej dla sektora JST

Część III

Model kompleksowej obsługi JST na rynku finansowym

Rozdział 1

Identyfikacja determinant organizacyjnych i prawnych w obszarze współpracy JST z instytucjami finansowymi

1.1. Identyfikacja determinant prawnych i organizacyjnych w obszarze współpracy JST z instytucjami finansowymi

1.2. Identyfikacja determinant ekonomicznych w obszarze współpracy JST z instytucjami finansowymi

Rozdział 2

Gospodarowanie majątkiem JST a zapotrzebowanie na usługi bankowo-finansowe

2.1. Istota i składniki majątku (mienia komunalnego) oraz sposoby gospodarowania mieniem

2.2. Zapotrzebowanie na środki finansowe w aspekcie gospodarowania mieniem

2.3. Rodzaje dochodów pochodzących z tytułu gospodarowania mieniem

Rozdział 3

Model zarządzania ryzykiem finansowym w oparciu o dostępne instrumenty rynku bankowo-finansowego

3.1. Identyfikacja ryzyka finansowego w JST

3.2. Zarządzanie ryzykiem finansowym

3.3. Metody i produkty ograniczające ryzyko finansowe

Rozdział 4

Model zarządzania długiem i rola instytucji finansowych

4.1. Prawne i finansowe możliwości zadłużania JST

4.2. Model zarządzania długiem a wymogi w zakresie wiarygodności kredytowej

4.3.Ewolucja roli instytucji finansowych we wspieraniu potrzeb kapitałowych jednostek samorządu terytorialnego a kompleksowość obsługi

Rozdział 5

Możliwości wykorzystywania produktów i usług bankowo-finansowych w bieżącej działalności operacyjnej samorządu terytorialnego

Rozdział 6

Kompleksowe podejście do obsługi bankowo-finansowej

6.1. Ocena dotychczasowego modelu współpracy JST z instytucjami rynku finansowego

6.2. Model kompleksowej współpracy JST z sektorem bankowo-finansowym

6.3. Warunki wdrożenia modelu obsługi bankowo-finansowej JST

6.4. Kierunki ewolucji modelu obsługi bankowo-finansowej JST

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »