Banki w warunkach niestabilnej gospodarki. Tom 26 - Opracowanie zbiorowe

Banki w warunkach niestabilnej gospodarki. Tom 26

Opracowanie zbiorowe

16,99 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-204-4
Data wydania 2013
Język: Polski
Liczba stron: 194
Rozmiar pliku: 3,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
16,99 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Bankowa kreacja kredytów subprime stała się główną przyczyną sprawczą kryzysu na rynkach finansowych, który w krótkim czasie przerodził się w globalny kryzys ekonomiczny. Banki okazały się także beneficjentami antykryzysowego interwencjonizmu, co zaowocowało wysokim długiem publicz­nym w wielu rozwiniętych krajach. Mówiąc inaczej, to banki poprzez swoje rynkowe zachowania wygenerowały kryzys. Jednocześnie w dużej mierze za ich sprawą sytuacja w gospodarce jest nadal niestabilna, pomimo że apogeum załamania kryzysowego wystąpiło w 2009 roku, a więc już kilka lat te­mu. Fakty te wpłynęły na uruchomienie dyskusji, zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej, co do niezbędnych modernizacji systemów bankowych. Takich modernizacji, które wykluczyłyby lub przynajmniej ograniczyły ich kryzysogenne rynkowe zachowania.

Prezentowana publikacja włącza się w nurt dyskusji nad możliwymi scenariuszami modyfikacji systemów bankowych. Ponadto w jej strukturze zawarte są opracowania, które można uznać za wieloaspektowy naukowy monitoring bieżącego funkcjonowania banków w warunkach turbulencji wywołanych przez kryzys. Prowadząc ten monitoring, autorzy zawartych w publikacji opracowań traktują o funkcjonowaniu banków w Polsce i w innych krajach. Omawiają działalność banków komercyjnych i spółdzielczych, zajmują się praktykami bankowymi, zwłaszcza w odniesieniu do produktów kredytowych. Traktują także o benchmarkingu i marketingu doświadczeń we współczesnych bankach. Na podkreślenie przy tym zasługuje fakt, że autorami prezento­wanych w publikacji opracowań, obok młodych adeptów nauki, są również wybitni przedstawiciele polskiej nauki o bankach i systemach bankowych.

Spis treści

Wprowadzenie

1. Współczesna bankowość - quo vadis? - Małgorzata Zaleska
1.1. Problem ufinansowienia świata
1.2. Sieć bezpieczeństwa
1.2.1. Nadzór makroostrożnościowy
1.2.2. Shadow banking
1.3. Regulacje ostrożnościowe
1.4. Działania pomocowe i likwidacyjne
1.5. Dobre praktyki
1.6. Świadomość i edukacja finansowa
Streszczenie/Summary
Bibliografia

2. Wpływ globalnego kryzysu finansowego oraz zadłużeniowego strefy euro na proces integracji sektora bankowego Unii Europejskiej - Agnieszka Tkaczyszyn
2.1. Pojęcie zintegrowanego sektora bankowego
2.2. Nowy nadzór bankowy nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej
2.3. Projekt Unii Bankowej
Streszczenie/Summary
Bibliografia

3. Wnioski z doświadczeń kryzysowych jako podstawa właściwego zarządzania kapitałem i płynnością - nordycki sektor bankowy w la­tach 1990-2011 - Dariusz Filar
3.1. Przyczyny i przebieg nordyckiego kryzysu bankowego w latach 1990-1993
3.2. Rządy i banki centralne krajów nordyckich wobec kryzysu bankowego
3.3. Funkcjonowanie banków nordyckich w okresie globalnego kryzysu finansowego po 2007 roku
Streszczenie/Summary
Bibliografia

4. Rozwój sektora bankowego w wybranych krajach Bałkanów Zachodnich w latach 2000-2010 - Katarzyna Kubiszewska
4.1. Znaczenie sektora bankowego dla rozwoju gospodarek
4.2. Rys historyczny Czarnogóry, Kosowa, Serbii oraz Bośni i Hercegowiny
4.3. Sytuacja gospodarcza
4.4. Struktura systemu bankowego
4.5. Pośrednictwo finansowe sektora bankowego
4.6. Wyniki finansowe sektora bankowego
Streszczenie/Summary
Bibliografia

5. Banki zagraniczne w chińskim sektorze bankowym - Andrzej Stępniak, Ewa Cieślik
5.1. Wpływ kapitału zagranicznego na krajowy rynek bankowy - przegląd literatury
5.2. Banki zagraniczne w chińskim sektorze bankowym
5.3. Wymogi, jakie muszą spełnić banki zagraniczne wchodząc na rynek chiński
Streszczenie/Summary
Bibliografia

6. Banki komercyjne na rynkach finansowych w niestabilnej gospodarce - Jerzy P. Gwizdała
6.1. Porównanie struktury kapitału i majątku wybranych banków
6.2. Zmiany cen akcji banków oraz ich zyskowności w latach 2005-2010
6.3. Ocena atrakcyjności akcji wybranych banków przez inwestorów
Streszczenie/Summary
Bibliografia

7. Bankowość spółdzielcza w Polsce - wyzwania w II dekadzie XXI wieku - Janina Laudańska-Trynka
7.1. Pozycja banków spółdzielczych w sektorze bankowym w Polsce
7.2. Kondycja ekonomiczna sektora banków spółdzielczych w Polsce
7.3. Zagrożenia dla bankowości spółdzielczej w Polsce płynące z regulacji unijnych
7.4. Koncepcje zmian w sektorze bankowości spółdzielczej w Polsce jako odpowiedź na regulacje unijne
Streszczenie/Summary
Bibliografia

8. Adekwatność kapitałowa spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - Maria Magdalena Golec
8.1. Problem adekwatności kapitałowej zamkniętych spółdzielni kredytowych
8.2. Regulacyjne uwarunkowania pomiaru adekwatności kapitałowej unii kredytowych
8.3. Regulacyjne wymogi w zakresie bezpieczeństwa kapitałowego spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce
Streszczenie/Summary
Bibliografia

9. Praktyki bankowe na rynku detalicznych produktów kredytowych - wybrane zagadnienia - Katarzyna Pałasz-Boćkowska
9.1. Przyczyny nadmiernego zadłużania się gospodarstw domowych w Polsce
9.2. Praktyki bankowe w sektorze detalicznych produktów kredytowych - wybrane zagadnienia
9.3. Studium przypadku
Streszczenie/Summary
Bibliografia

10. Wybrane aspekty funkcjonowania odwróconego kredytu hipotecznego - Marek Czyż
10.1. Istota odwróconego kredytu hipotecznego
10.2. Uwarunkowania rozwoju rynku odwróconego kredytu hipotecznego
10.3. Symulacja płatności z tytułu odwróconego kredytu hipotecznego
Streszczenie/Summary
Bibliografia

11. Implementacja benchmarkingu w bankowości - Justyna Zabawa
11.1. Istota benchmarkingu
11.2. Systematyzacja benchmarkingu
11.3. Przebieg procesu benchmarkingu w bankowości
Streszczenie/Summary
Bibliografia

12. Marketing doświadczeń w kreowaniu współczesnych usług bankowych - Monika Boguszewicz-Kreft, Jacek Jaworski
12.1. Pojęcie marketingu doświadczeń
12.1.1. Definicja i istota marketingu doświadczeń
12.1.2. Klient docelowy a kreowanie marki
12.2. Determinanty i kierunki rozwoju współczesnej bankowości
12.2.1. Główne wyzwania dla rozwoju usług świadczonych przez banki
12.2.2. Bankowość elektroniczna jako nowoczesny kanał dystrybucji i rozwoju usług bankowych
12.3. Idea marketingu doświadczeń a rozwój oferty usług First Direct - analiza przypadku
12.3.1. Geneza powstania i przyjęte założenia strategiczne funkcjonowania banku
12.3.2. Technologia i personel
12.3.3. Kreowanie marki i jej popularyzacja
12.3.4. Działania promocyjne i reklamowe
12.3.5. Produkty i ich cena
12.3.6. Osiągnięcia
Streszczenie/Summary
Bibliografia

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »