Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi - Justyna Ożegalska-Trybalska

Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi

Justyna Ożegalska-Trybalska

204,03 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8092-065-1
Data wydania 2015
Język: Polski
Liczba stron: 966
Rozmiar pliku: 1,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 966
Rozmiar pliku: 6,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
204,03 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

"Księga pamiątkowa jest nie tylko podziękowaniem i hołdem złożonym Profesorowi Michałowi du Vallowi. Jest też dowodem, że wiele tez naukowych zawartych w jego publikacjach i obszarów zainteresowań badawczych stanowi inspirację do dalszych studiów, dyskusji i polemik. Potwierdzają to artykuły nawiązujące do jego twórczości zawarte w tej szczególnej publikacji. Mamy nadzieję, że Księga będzie symbolicznym pożegnalnym akordem w przerwanej "symfonii życia" człowieka, naukowca, mentora i kolegi, którego bardzo nam brakuje".

Fragment publikacji

Spis treści

MICHAŁ DU VALL - PASJONAT PRAWA, NAUCZYCIEL, PRZYJACIEL 5
WSPOMNIENIE DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UJ 10
WSPOMNIENIE PREZES URZĘDU PATENTOWEGO RP 12
WYBRANE PUBLIKACJE PROFESORA DOKTORA HABILITOWANEGO MICHAŁA DU VALLA W UJĘCIU CHRONOLOGICZNYM 15
Perspektywy utworzenia sądu ds. własności intelektualnej w Polsce - obecne realia Alicja Adamczak, Michał Kruk 26
Prawa osobiste w natarciu Janusz Barta 40
Korzystanie z utworów w antologii Jan Błeszyński 47
Supporting Innovation and Access to Technological Information and Knowledge in Developing Countries Andrew Czajkowski 64
Prototype? The Claim for Information Based on the Council Regulation (EC) No. 2100/94 on Community Plant Variety Rights and the Claim for Information Based on Directive No. 2004/48 on the Enforcement of Intellectual Property Rights Krzysztof Felchner 74
Celowość ochrony patentowej programów komputerowych w prawie polskim Janusz Fiołka 86
Roszczenie o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści w prawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - rozważania na tle orzecznictwa w sprawach o zwrot "opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży" Beata Giesen 99
Patents for Biotechnological Inventions and Morality Horst-Peter Götting 110
Skutki orzeczeń sądu wydanych na podstawie art. 39 oraz art. 40 zdanie pierwsze k.r.o. - zagadnienia wybrane Wojciech Górecki 122
Wybrane aspekty wyceny wartości prawa do znaku towarowego i jej ujmowania w księgach rachunkowych Maria Hulicka 138
Kształtowanie europejskiego modelu roszczeń odszkodowawczych związanych z naruszeniem reguł konkurencji - ujęcie syntetyczne Maciej Hulicki 154
Funkcjonowanie zwalczania nieuczciwej konkurencji w relacji do praw własności intelektualnej Dariusz Kasprzycki 166
Reklama z użyciem słów kluczowych identycznych lub podobnych do zarejestrowanego znaku towarowego Marian Kępiński, Jakub Kępiński 194
Wpływ przepisów konwencji o udzielaniu patentów europejskich i praktyki Europejskiego Urzędu Patentowego na wykładnię krajowych przepisów o zdolności patentowej Piotr Kostański 220
O mechanizmach komputerowego wykrywania plagiatu Wiesław Lubaszewski 259
Innovation, Profit, Economic Growth and Intellectual Property Ron Marchant 273
Ustawowa konstrukcja wspólności autorskich praw majątkowych Michał Markiewicz 283
Dozwolony użytek dedykowany sieciom komputerowym Ryszard Markiewicz 308
Must carry z perspektywy prawa autorskiego Andrzej Matlak 327
Dochodzenie roszczeń przysługujących uprawnionemu z tytułu naruszenia praw wyłącznych jako praktyka ograniczająca konkurencję Dawid Miąsik 350
Czy pelargonia zasługuje na obronę? Zawiła i długa droga do ochrony wiedzy tradycyjnej Iwona B. Mika 364
O konieczności uchylenia ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Monika Namysłowska 382
Aktualna regulacja nazw rodzajowych w sektorze nauki jako przykład specyficznego reżimu nazw prawnie zastrzeżonych Igor B. Nestoruk 401
Wynalazek biotechnologiczny jako przedmiot patentu. Prawnopatentowy status embrionu ludzkiego Aurelia Nowicka 424
Posłowie a społeczny dostęp do informacji Ewa Nowińska 450
Teoria ekwiwalentów w sporach o naruszenie patentu - kierunki rozwoju i meandry stosowania (uwagi na tle porównawczym) Justyna Ożegalska-Trybalska 465
Naruszenie patentu na drugie zastosowanie medyczne Żaneta Pacud 499
Zagadnienia nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zakresie środków zaradczych Paweł Podrecki 518
Kazus "nielojalnego agenta" w świetle prawa własności przemysłowej Urszula Promińska 531
Kilka uwag w kwestii ochrony własności intelektualnej z perspektywy prawnokarnej Janusz Raglewski 545
Obowiązek niepublikowania oraz prawo pierwszeństwa publikacji utworów naukowych Marek Salamonowicz 562
Postępowanie na wniosek i w drodze sprzeciwu w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy w orzecznictwie sądowoadministracyjnym Joanna Sieńczyło-Chlabicz 581
Szczególny mechanizm (uwagi do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-539/13 Merck Canada Inc. i inni v. Sigma) Ryszard Skubisz 597
Procedury w polskim prawie antymonopolowym: przegląd krytyczny Jarosław Sroczyński 616
Opisy patentowe i ochronne jako jedna z kategorii wyłączeń spod ochrony autorskoprawnej Sybilla Stanisławska-Kloc 638
The Role of the World Intellectual Property Organization (WIPO) in Countries in Transition and Poland Michal Svantner 671
Pośrednia ochrona produktów wytworzonych opatentowanym sposobem Krystyna Szczepanowska-Kozłowska 675
O wynalazkach Andrzej Szewc 694
Prawo konkurencji versus prawo własności intelektualnej do programów komputerowych. Czy jest zwycięzca tej batalii? Karolina Sztobryn 708
Stosunek praw wyłącznych do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Tomasz Targosz 724
Wynalazek wzorniczy czy wzór wynalazczy? O potrzebie utrzymywania wzorów użytkowych jako odrębnej kategorii przedmiotów własności przemysłowej w prawie polskim Anna Tischner 771
Znaczenie patentu podstawowego dla możliwości otrzymania SPC w świetle ostatniego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE Elżbieta Traple 781
Świadoma zgoda na prowadzenie badań naukowych na ludzkim materiale biologicznym (PIC) jako instytucja prawa patentowego(?) Joanna Uchańska 801
Mit rasy: prawne i ideologiczne aspekty działalności muzycznej w Trzeciej Rzeszy w latach 1933-1939. Zarys problematyki Katarzyna du Vall 825
Online Music Licensing in Europe - Problems and Solutions Andreas Wiebe 839
Narodowy Bank Polski - pozycja ustrojowa a polityka monetarna Tadeusz Włudyka 850
O domniemaniu nabycia praw przez producenta filmu na podstawie art. 70 ust. 1 pr. aut. Anna Wojciechowska 858
Kształt funkcjonalnie estetyczny Elżbieta Wojcieszko-Głuszko 872
Jak nie formułować przepisów prawnych i jakie są skutki błędnej legislacji (studium trzech przypadków) Jan Woleński 898
Konsekwencje naruszenia obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o prawach konsumenta Michał Wyrwiński 913
Swoboda tranzytu a ochrona praw własności intelektualnej Helena Żakowska-Henzler 925
WYKAZ SKRÓTÓW 947
AUTORZY 951
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »